CONNEXT for inclusion -hanke on koonnut tähän harjoitepakettiin muiden kehittämiä tai dokumentoimia sekä omia ideoitaan, joilla opettajat voivat lisätä fyysistä aktiivisuutta, liikettä ja innostusta omaan opetukseensa. Paketti sisältää erityisesti toiselle asteelle ja opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen sovellettavia harjoituksia. Linkkien takaa harjoitteiden alkulähteiltä niitä löytyy lisää!

Nettimateriaalista on tehty teemoittain neljä visuaalista yhteenvetoa, joita voi käyttää muistilistana tai ideatauluna. PDF-ideataulut voi tulostaa Theseuksesta.

Opetukseen liikettä lisäävien ideoiden teemat:

Erityinen kiitos ideoista ja tuesta valmisteluprosessissa: Stadin ammatti- ja aikuisopiston Matti Mikkonen, Omnia, Etelä-Suomen liikunta ja urheilu sekä hankkeet Liikkuva opiskelu, Smart Moves, Liikkuva Amis ja Minä uskallan!

Innostavia ja liikuttavia oppimistuokioita!

Yleisiä liikettä lisääviä ideoita

Sijoita itsesi

Sisältö: Aktivoivassa harjoitteessa vastataan kysymyksiin sijoittautumalla tilaan.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Ei

Ohjeet

Jana-variaatio

 1. Opiskelijat sijoittavat itsensä janalle mielipiteen tai tiedon pohjalta.

 2. Sijoittumisen jälkeen opettaja voi kysyä perusteluja, miksi opiskelija seisoo juuri valitsemallaan paikalla.

 3. Janaa voi hyödyntää myös palaute- ja kokemustiedon keräämiseen opiskelijalta.

ABC-variaatio

 1. Tilaan merkitään kolme pistettä A, B ja C (tai enemmän).

 2. Opettaja esittää kysymyksen ja antaa siihen kolme vastausvaihtoehtoa. Opiskelijat siirtyvät pisteisiin omien vastauksiensa mukaan.

 3. Oikeat vastaukset käydään tarvittaessa yhdessä läpi perusteluineen.

Väittämät

 1. Tilaan merkitään kaksi pistettä: oikein ja väärin.

 2. Opettaja esittää väittämiä ja opiskelijat siirtyvät pisteelle sen mukaan, ajattelevatko väittämän pitävän paikkaansa.

Lähde: Smart Moves -hanke, UKK-instituutti

Tämä ja muita harjoitteita Smart Moves -verkkosivulla.

Oppimisen kuntopiiri

Sisältö: Oppimisen kuntopiiri koostuu erilaisista toiminnallisista ja liikunnallisista tehtävistä, joita opiskelijat suorittavat ryhmänä.
Kesto: 30 min.
Valmistelu: Toimintapisteiden valmistelut

Ohjeet

 1. Kuntopiiri koostuu eri toimintapisteistä. Opettaja voi koota toimintapisteet ryhmän tarpeiden mukaisesti esimerkiksi
  1. omista harjoitteistaan

  2. muista tässä materiaalissa esiteltävistä harjoitteista kuten Liikkuva Alias, Twister tai Matikkapingis tai

  3. seuraavista Metropolian opiskelijoiden videoilla käyttämistä harjoitteista.

   Pantomiimi

   Opettaja valmistelee paperilappuja, joissa on opetettavaan aiheeseen liittyviä sanoja suomeksi. Yksi osallistujista nostaa kortin pakasta ja pitelee sitä otsansa edessä niin, ettei itse näe sanaa. Muut yrittävät antaa vihjeitä pantomiimin avulla. Sanaa ei saa selittää puhumalla. Kun opiskelija arvaa sanan, on seuraavan opiskelijan vuoro nostaa uusi arvattava sana.

   Taukojumppa

   Opettaja valmistelee paperilaput, joilla on taukojumppaohje. Opiskelija heittää noppaa ja toinen osallistuja nostaa yhden ohjepaperin. Nopan osoittama luku ilmaisee, mitä liikettä osallistujat tekevät. Kortin osoittama luku ilmaisee, montako toistoa osallistujat tekevät. Liikkeiden tekemisen jälkeen heitetään noppaa ja nostetaan uusi ohjepaperi.

   Kehonosien nimeäminen

   Opettaja valmistelee paperilappuja, joissa lukee eri kehonosia. Opiskelija nostaa yhden lapun ja piirtää siinä lukevan kehonosan paperille. Sen jälkeen seuraava osallistuja tekee samoin, kunnes kaikki ovat osallistuneet. Lopuksi osallistujat ovat piirtäneet kokonaisen ihmisen paperille yhdessä.

 2. Osallistujat jaetaan esimerkiksi kolmeen ryhmään ja eri puolelle tilaa sijoitetaan sama määrä rasteja. Jokaisella rastilla on erilainen toiminnallinen tehtävä ja siirrytään toimipisteestä toiseen nopeasti.

 3. Seuraavaksi ryhmät vaihtavat toiselle rastille ja tätä jatketaan, kunnes kaikki rastit on suoritettu.

 4. Lopuksi keskustellaan yhdessä, mitä osallistujat oppivat ja miltä kuntopiiriopiskelu heistä tuntui.

Lähde: CONNEXT for inclusion -hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden innovaatioprojekti.

Opiskelijoiden tekemä video YouTubessa.

Taulukisa

Sisältö: Taulukisassa juostaan kilpaa taululle ja se joukkue, joka saa ensimmäisenä läksyt, sanaston tai laskutehtävät kirjoitettua taululle, voittaa.
Kesto: 15 min.
Valmistelu: Taulu ja kerrattavan aiheen sanasto tai läksyt

Ohjeet

 1. Opiskelijat jaetaan kahteen joukkueeseen. Joukkueet seisovat vierekkäin ja saman joukkueen jäsenet peräkkäin. Tilaa jätetään taulun ja opiskelijoiden välille niin, että opiskelijoiden on juostava taululle.

 2. Opettaja antaa aiheen, johon liittyen opiskelijat keräävät sanoja, esimerkiksi kielen oppimiseen tai kemiallisten merkkien kertaukseen tai läksyjen tarkastukseen liittyen.

 3. Joukkueen jäsenet käyvät vuorotellen kirjoittamassa sanoja taululle. Ensimmäinen juoksee taululle ja kirjoittaa sanan, minkä jälkeen hän menee jonon viimeiseksi. Sitten toinen opiskelija juoksee taululle ja kirjoittaa toisen sanan.  

 4. Opettaja ottaa aikaa. Se joukkue, joka saa kerättyä eniten sanoja taululle tietyssä ajassa, voittaa.

Lähde: schule.org - Lehrerbildung online, SchulePLUS (saksaksi)

Laser

Sisältö: Laserissa tehtävänanto tai läksyjentarkastus tapahtuu liikunnallisesti hyppynarua käyttäen.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Pitkä hyppynaru

Ohjeet

 1. Valtaosa opiskelijoista on tilan keskellä, vain opettaja ja yksi opiskelija ovat luokkahuoneen molemmissa päädyissä.

 2. Opettaja ja opiskelija pitävät välissään hyppynarua (laser), jota he liikuttavat huoneen poikki eri suuntiin, eri korkeuksilla ja nopeudella. Opiskelijat eivät saa osua naruun, vaan heidän pitää mennä yli tai ali.

 3. Etukäteen määritellään opiskeltavaan aiheeseen liittyvä tehtävä tai läksy, joka tarkastetaan. Tehtävän suorittaa se opiskelija, johon hyppynaru osuu ensimmäisenä.

Lähde: Lasten ja nuorten säätiö (2020). Sirkusharjoitteita kielenoppimisen ja kototutumisen tueksi. Sirkuksesta siivet elämään -hanke. (PDF)

Kysymys-vastausviesti

Sisältö: Harjoitteessa etsitään sopivia vastaus- ja kysymyspareja etenemällä viestirataa pitkin.
Kesto: 20 min.
Valmistelu: Kopioidut kysymys- ja vastauslaput, viestiradaksi mukautettu tila (esim. tuoleja joiden alta voi ryömiä)

Ohjeet

 1. Jaa opiskelijat neljään ryhmään ja aseta kysymys- ja vastauslaput omiin pinoihinsa viestiradan päähän.

 2. Jokaisen ryhmän ensimmäinen jäsen hakee yhden kysymyslapun kulkien viestiradan läpi.

 3. Seuraava ryhmän jäsen hakee vastauspinosta (umpimähkään) vastauksen. Jos vastaus ei sovi, kysymykseen, seuraava vuorossa oleva menee vaihtamaan joko kysymys- tai vastauslapun – taas umpimähkään.

 4. Tätä jatketaan, kunnes kaikki kysymys- ja vastauslaput on käytetty.

 5. Lopuksi tarkistetaan millä ryhmällä on eniten toisiinsa sopivia kysymys-vastauspareja.

Variaatio 1: Harjoituksen voi toteuttaa pareittain niin, että toinen parista hakee kysymyspinosta kysymyksen ja toinen vastauspinosta vastauksen.

Variaatio 2: Kysymys-vastaus-peliä voi pelata muistipelinä. Kortit laitetaan lattialle tekstipuoli alaspäin, sen jälkeen pelaajat kääntävät vuorotellen kaksi korttia kerrallaan ja koettavat löytää oikeat vastaukset oikeisiin kysymyksiin.

Lähde: Korpela & Piekkari (2020). Oma suomi. 1, Ryhmä lentoon. Opas toiminnalliseen ja ryhmäyttävään kielenoppimiseen. Otava.

x-breikki

Sisältö: Harjoitteessa annetaan opiskelijoille monivalintatehtäviä, joihin he vastaavat liikkeellä.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Kysymysten ja vastausvaihtoehtojen valmistaminen ja liikkeiden tulostaminen tai mallipohjien lataaminen ja täyttäminen Powerpoint-esitystä varten. Liikkeet voi myös tulostaa ja laminoida.

Ohjeet

 1. Breikki voidaan rakentaa tunnin aiheeseen liittyväksi. Opettaja valmistelee etukäteen sekä kysymyksiä että liikunnallisia vastausohjeita niihin. Esimerkiksi: Minkä maan pääkaupunki Ateena on? Jos oikea vastaus on Kreikka, siirrä kyynärpäät taakse. Jos vastauksesi on Saksa, ota vastakkaisista hartioista kiinni.

 2. Luokkahuoneessa esitetään kysymykset ja näytetään niihin vaihtelevia vastausvaihtoehtoja, jotta koko keho pääsee liikkumaan.

Valmiita mallipohjia saa ladattua Dropboxista hakusanalla “x-breikki”.

Valmiita x-breikkejä

Lähde: Liikkuva koulu -hanke

x-breikki Liikkuvan koulun verkkosivuilla

Urheilullinen läksyjentarkastus

Sisältö: Läksyjentarkastukseen yhdistyvät voimaharjoitteet pareina tai kolmen hengen ryhmissä.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Ei

Ohjeet

 1. Aluksi opiskelijat ideoivat yhdessä erilaisia staattista voimaa vaativia liikkeitä kuten seinää vasten istuminen, lankku, punnerrusasento pöytää vasten tai roikkuminen puolapuilla.

 2. Jokainen opiskelija valitsee vuorollaan jonkin liikkeen ja muut ryhmän jäsenet kuulustelevat häneltä sen suorittamisen yhteydessä jonkin kohdan läksyistä. Sen jälkeen vuoro vaihtuu.

Lähde: CONNEXT for inclusion -hanke, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Twister

Sisältö: Twisterin sääntöjä mukailevaa harjoitetta voi käyttää esimerkiksi toiminnalliseen läksyjenkuulusteluun, jossa opiskelijat kertaavat opetuksen sisältöjä yksin, parin kanssa tai ryhmässä.
Kesto: 15 min.
Valmistelu: Opiskeltavaan aiheeseen liittyvien kysymysten ja vastausten valmistaminen, Twister-pelilauta, jonka päälle vastaukset teipataan (vaihtoehtoisesti vastauslapuista voi teipata ruudukon suoraan lattiaan)

Ohjeet

 1. Tulosta opiskeltavaan aiheeseen liittyvien kysymysten vastaukset kukin omalle lapulleen ja teippaa laput lattialle ruudukkoon.

 2. Opettaja esittää kysymyksen ja jokainen opiskelija vastaa siihen vuorotellen asettamalla raajan omasta mielestään oikeaan ruutuun.

 3. Oikea vastaus käydään yhdessä läpi ja tarpeen mukaan asentoa muutetaan.

Lähde: Liikkuva koulu -hanke

Helppoja tapoja lisätä liikuntaa oppitunnille Liikkuvan koulun verkkosivuilla.

Muistipeli

Sisältö: Liikkuvassa muistipelissä kerrataan opiskeltavaa asiaa joukkueissa etsimällä pareja luokkahuoneen toisesta päästä.
Kesto: 15 min.
Valmistelu: Opetettavaan aiheeseen sopivat muistikortit ja pöydät eri joukkueille

Ohjeet

 1. Muistipelin kortit tehdään kirjoittamalla lapuille opetettavaan aiheeseen liittyviä sisältöjä esimerkiksi kysymyksiä ja vastauksia, sana ja selitys tai sanoja suomeksi ja vieraalla kielellä.

 2. Opiskelijat jaetaan joukkueisiin luokan takaosaan. Jokainen joukkue pelaa omaa peliään ja jokaiselle ryhmälle levitetään oma muistipeli luokan etuosaan.

 3. Pelaajat käyvät yksitellen kääntämässä pareja.

 4. Ensimmäisenä kaikki parit löytänyt joukkue voittaa.

Lähde: Smart Moves -hanke, UKK-instituutti

Kisat ja pelit SmartMoves -verkkosivulla.

Ideapallottelu

Sisältö: Harjoitteella voidaan valmistella uuden aiheen käsittelyä esimerkiksi palloa tai hernepussia heittämällä.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Pallo tai hernepussi

Ohjeet

 1. Opettaja ja opiskelijat valitsevat ideoinnin aiheen. Se voi liittyä esimerkiksi siihen, mitä sanoja käsiteltävästä aiheesta tulee mieleen tai mihin kysymykseen haluaisi vastauksen.

 2. Harjoitteessa seistään ringissä tai tilassa hajautetusti. Liikuntasalissa, käytävällä tai ulkona voi kokeilla pitempiäkin välimatkoja.

 3. Vastausvuorot jaetaan heittämällä esimerkiksi pallo tai hernepussi opiskelijalta toiselle. Kun joku saa pallon tai hernepussin, hän lisää oman vastauksensa keskustelun pohjaksi ja antaa heittämällä vuoron seuraavalle.

Lähde: Smart Moves -hanke, UKK-instituutti

Yhdessä ideointi Smart Moves -sivustolla.

Viestintä- ja kieliopinnot

Luovat lauseet

Sisältö: Luovissa lauseissa opitaan hauskalla tavalla sanaluokkia ja lauseiden muodostamista pantomiimin keinoin ja kirjoittamalla tai piirtämällä ryhmissä.
Kesto: 30 min.
Valmistelu: Paperia, kyniä, taulu sekä ryhmälle sopivia sanalappuja, jotka sisältävät substantiiveja, verbejä ja adjektiiveja

Ohjeet

 1. Osallistujat jaetaan esimerkiksi kolmeen ryhmään sanamuotojen perusteella: substantiivit, verbit ja adjektiivit.

 2. Opettaja antaa jokaiselle ryhmälle pinon sanoja, joista jokainen osallistuja valitsee yhden.

 3. Osallistujat etsivät muista ryhmistä edustajat, jotta he voivat muodostaa substantiivin, verbin ja adjektiivin sisältävän lauseen.

 4. Pienryhmien muodostamisen jälkeen osallistujat laittavat sanat oikeaan järjestykseen ja taivuttavat sanan oikein.

 5. Kun kaikki ryhmät ovat muodostaneet lauseet, siirrytään esittämisvaiheeseen. Jokainen ryhmä esittää lauseen vuorotellen joko sanattomasti elehtien tai vaihtoehtoisesti piirtämällä.

 6. Muut ryhmät yrittävät arvata esitettävän lauseen kirjoittamalla sen paperille. Kun arvaavat ryhmät ovat kirjoittaneet lauseet ylös, he lukevat ne ääneen.

 7. Tämän jälkeen osallistujat voivat miettiä kuulemiaan ja kirjoittamiaan lauseita ja tarvittaessa muokata niitä. Lopuksi esittävä ryhmä kirjoittaa lauseensa taululle ja muut ryhmät tarkastavat, onko vastaus oikein.

 8. Ohjaaja voi tarvittaessa korjata esittäneen ryhmän lauseen.

 9. Ohjaaja voi jatkaa tehtävää pyytämällä ryhmäläisiä muuttamaan lauseet kielteisiksi lauseiksi tai kysymyslauseiksi.

Lähde: CONNEXT for inclusion –hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden innovaatioprojekti

Opiskelijoiden video YouTubessa

Pelasta ja muista

Sisältö: Hippaleikissä kerrataan erilaisia sanoja ja aihepiirejä.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Ei

Ohjeet

 1. Opettaja määrittelee, mikä on harjoitteen teema esimerkiksi Suomen kaupungit tai verbit. Osallistujien kanssa sovitaan, pelataanko hippaa koskettamalla vai käytetäänkö sanomalehtitötteröä. Hipassa koitetaan saada toinen kiinni.

 2. Jos harjoitteessa ei halua jäädä kiinni, pitää huutaa sana opettajan määrittelemästä aiheesta. Jos ehtii huutaa sanan ennen kiinni jäämistä, pelaaja pelastuu. Jos oppitunnilla on esimerkiksi opeteltu Suomen kaupunkeja, pelastava sana on jonkin kaupungin nimi, tai jos on käsitelty verbejä, huudetaan jokin verbi. Yhdellä sanalla voi pelastaa vain yhden kerran.

 3. Sanaan voi yhdistää liikkeen esimerkiksi niin, että huudettaessa pelastava sana on samalla mentävä kyykkyyn.

Lähde: Kepeli-hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Pelasta ja muista Kepelin verkkosivuilla.

Aikamuotokättely

Sisältö: Reaktiopelissä harjoitellaan verbien aikamuotoja pareittain yhdistämällä aikamuotoihin liikkeitä.
Kesto: 10 min. 
Valmistelu: Aikamuodot ja liikkumisohjeet taululle

Ohjeet

 1. Aikamuodot ja liikkeet opiskellaan yhdessä ja niitä harjoitellaan parin kanssa. Parit seisovat kasvokkain.

 2. Eri aikamuodoille sovitaan tietty liike, esimerkki tapahtua-verbistä:

  Verbi ja aikamuoto, Liike
  tapahtuu (preesens), kätellään
  tapahtui (imperfekti), heilutetaan hyvästi
  on tapahtunut (perfekti), peukku ja käännös
  oli tapahtunut (pluskvamperfekti), peukku, käännös ja askel
 3. Opettaja lukee lauseita, joissa on verbejä eri aikamuodoissa. Esimerkkejä voi ottaa sanomalehdestä tai muista teksteistä. Parit tekevät liikkeet ja toistavat aikamuodot myös ääneen.

Variaatio 1: Parit voivat kilpailla keskenään, kumpi on nopeampi.

Variaatio 2: Liikettä voi lisätä ottamalla koko keho liikkeisiin mukaan. Esimerkiksi parit astuvat askeleen toisistaan poispäin.

Variaatio 3: Liikkeitä voi kokeilla taustamusiikin kanssa yhdistelemällä eri tanssilajeja.

Variaatio 4: Ryhmät (pari tai neljän hengen ryhmä) voivat kehitellä verbien perusmuotojen liikkeistä oman koreografiansa. Toiset arvaavat perusmuodot ja lopuksi taivutetaan verbit yhdessä eri aikamuodoissa.

Lähde: Maunu & Airaksinen (2020). Toiminnallinen kielenoppiminen. Otava.

Täältä me tullaan

Sisältö: Hauskassa ja nopeassa harjoitteessa yhdistyvät pantomiimi ja hippa opittavan sanaston kertaukseen.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Ei

Ohjeet

 1. Opiskelijat jaetaan kahteen joukkueeseen. Kummallakin joukkueella on oma kotipesänsä tilan vastakkaisilla reunoilla.

 2. Toinen joukkueista keskittyy tekemään pantomiimia opettajan määrittelemästä aiheesta. Jos aiheena ovat esimerkiksi ammatit, yksi joukkueen jäsenistä valitsee ammatin, jota ryhmä esittää.

 3. Toinen joukkue keskittyy arvaamaan, mitä pantomiimissa tapahtuu. Kun se on arvannut oikein, esittävä joukkue lähtee juoksemaan kotipesään ja arvaava joukkue yrittää ottaa sen jäseniä kiinni.

 4. Kaikki kiinni saadut jäsenet vaihtavat toiseen joukkueeseen. Seuraavaksi on toisen joukkueen vuoro.

 5. Peli loppuu, kun yhdestä joukkueesta kaikki on saatu kiinni.

Lähde: Lasten ja nuorten säätiö (2020). Sirkusharjoitteita kielenoppimisen ja kototutumisen tueksi. Sirkuksesta siivet elämään -hanke. (PDF) 

Mato vai matto?

Sisältö: Helpossa ja rytmikkäässä harjoitteessa opetellaan erottamaan lyhyitä ja pitkiä vokaaleja ja konsonantteja toiminnallisesti.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Valmiiden minimiparikuvakorttien tulostus

Ohjeet

 1. Minimiparikortit levitetään lattialle. Opiskelijat voivat valita kortin, jonka myöhemmin esittävät.

 2. Opettaja käy läpi pitkän ja lyhyen vokaalin eron: “Tuo käsi huulien lähelle ja tee sitten kädellä puolikaari eteenpäin samalla kun sanot JOO. Tee sitten lyhyt liike huulilta ylös ja katkaise se, kun sanot JO.”

 3. Kaikki toistavat yhdessä liikkeen ja puheen: “JO – JOO, JA – JAA”. Osallistujia opastetaan nostamaan kädet eteenpäin aina, kun kuulee pitkän vokaalin. Kun taas kuulee lyhyen vokaalin, kädet nostetaan ylöspäin.

 4. Opettaja käy läpi pitkän ja lyhyen konsonantin eron samalla tavalla ja ohjeistaa: “Ota pitkä askel eteen, kun sanot MAT- ja lyhyt askel, kun sanot TO. Ota kaksi lyhyttä askelta, kun sanot MA-TO.”

 5. Opiskelijat esittävät vuorotellen omat korttinsa, tekevät niihin liittyvät liikkeet ja muut tekevät perässä.

Minimiparit vokaalit (pdf)

Minimiparit konsonantit (pdf)

Lähde: Kepeli-hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Mato vai Matto Kepelin verkkosivuilla.

Sanaluokkajumppa

Sisältö: Harjoitteessa jumpataan sanaluokkien ja lauseiden tahtiin.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Ei

Ohjeet

 1. Harjoite sopii kertausleikiksi sanaluokkajaksolle ja lauseiden muodostamiselle. Sanaluokille keksitään yhdessä liike. Esimerkiksi substantiivi - mennään kyykkyyn ja pieneksi sykkyräksi. Adjektiivin kohdalla hypätään x-hyppy, verbin kohdalla otetaan lähintä luokkatoveria kädestä kiinni.

 2. Opettaja sanoo sanoja yksi kerrallaan, esimerkiksi sakset, halata, vauhdikas. Opiskelijat tekevät sen sanaluokan liikkeen, johon sanottu sana kuuluu.

 3. Harjoitetta voi vaikeuttaa käyttämällä kokonaisia lauseita. Opettaja lukee lauseita ääneen ja tietyn sanaluokan kohdalla opiskelijat liikkuvat sovitulla tavalla.

Lähde: Liikkuva koulu -hanke/Helsingin OKL:n opiskelijat

Sanaluokkia liikunnallisesti Liikkuvan koulun verkkosivuilla

Taikaseinä

Sisältö: Taikaseinä on helppo liikkumista ja musiikkia sisältävä harjoite, jossa opetellaan tavan adverbeja.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Musiikkilaite ja musiikkia (naru)

Ohjeet

 1. Taikaseinässä harjoitellaan tavan adverbeja eli miten eri asioita voi tehdä.

 2. Ryhmä pyydetään lähelle tilan keskikohtaa. Keskellä tilaa on näkymätön taikaseinä, jonka voi halutessaan merkitä narulla. Eri puolet ovat toistensa vastakohdat ja kun musiikki alkaa soida, eri puolilla liikutaan eri tavalla.

 3. Osallistujat voivat keksiä itse, miten he liikkuvat, esimerkiksi yhdellä puolella hitaasti, toisella nopeasti tai opettaja voi antaa ohjeita. Tekemisen tapoja voi keksiä itse tai käyttää näitä valmiita adverbeja:

  • väsyneesti – pirteästi

  • surullisesti – iloisesti

  • varovaisesti – rohkeasti

  • nopeasti – hitaasti

  • rumasti – kauniisti

  • tarkasti – suurpiirteisesti/huolimattomasti

  • tavallisesti – epätavallisesti

  • löysästi – kireästi

  • rauhallisesti – levottomasti

  • reippaasti – laiskasti

  • varmasti – epävarmasti

  • urheilullisesti – epäurheilullisesti

  • viileästi – lämpimästi

  • helposti – vaikeasti

  • kevyesti – raskaasti

 4. Kun musiikki loppuu, osallistujat pysähtyvät kuuntelemaan uuden ohjeen.

Lähde: Kepeli-hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Taikaseinä Kepelin verkkosivuilla

 

Kauko-ohjattavat taksit

Sisältö: Harjoitteessa opitaan käyttämään käskymuotoja, suuntia sekä missä-, mistä- ja mihin-muotoja.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Avoin tila

Ohjeet

 1. Jaa opiskelijat pareihin. Toinen parista on ”taksi” ja toinen ”kauko-ohjaaja”. Taksit voivat liikkua tilassa shakkiruudukon tapaan vain pysty- ja vaakasuoraan ”katuja pitkin”. Ajaessa pitää noudattaa liikennesääntöjä ja välttää kolareita.

 2. Kirjoita taululle seuraavat käskymuodot:

  • Aja eteenpäin / taaksepäin.

  • Käänny oikealle / vasemmalle.

  • Lähde liikkeelle / Pysähdy.

  • Käy ovella. Tule ovelta ikkunalle.

  • Hae … (esimerkiksi kirja) …

  • Tuo … (jokin tilassa oleva esine).

 3. Kauko-ohjaaja asettuu seisomaan johonkin pisteeseen ja antaa taululle kirjoitettuja käskyjä. Taksi liikkuu ohjeiden mukaan.

Harjoitus voi herättää keskustelua myös liikennekulttuureista ja -säännöistä.

Lähde: Korpela & Piekkari (2020). Oma suomi. 1, Ryhmä lentoon. Opas toiminnalliseen ja ryhmäyttävään kielenoppimiseen. Otava.

Dominoviesti

Sisältö: Dominoviesti on toiminnallinen tiimipeli, jossa dominokorteista tehdään yhteinen jana.
Kesto: 20 min.
Valmistelu: Dominokortit opiskeltavaan aiheeseen (samassa kortissa on sana ja kuva)

Ohjeet

 1. Opiskelijat jaetaan joukkueisiin ja jokainen joukkue saa yhden dominokorttipakan, joka sisältää sanoja ja kuvia opiskeltavasta aiheesta. Harjoitteen voi myös tehdä yhdessä ryhmässä yhdellä korttipakalla, jolloin ei tule kilpailua.

 2. Opettaja antaa lähtökäskyn. Joukkueen ensimmäinen jäsen käy hakemassa toisessa päässä tilaa olevasta korttipakasta yhden kortin. Hakija asettaa kortin maahan joukkueensa luona.

 3. Seuraava hakee korttipinosta sellaisen kortin, joka sopii jatkoksi edelliseen (sopiva sana tai kuva).

 4. Se joukkue voittaa, joka saa ensimmäisenä saa kaikki kortittipinonsa kortit oikeaan järjestykseen.

Lähde: Kepeli-hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Domino-viesti Kepelin verkkosivuilla.

Mitä sinä teet?

Sisältö: Helpossa piirileikissä opiskelijat esittävät vuorotellen pantomiimin ja arvaavat siihen liittyvää sanastoa.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Ei

Ohjeet

 1. Opiskelijat seisovat piirissä. Piirin keskellä yksi opiskelija esittää kehollaan päivän aiheeseen liittyvän pantomiimin esimerkiksi liittyen harrastukseen, urheilulajiin tai ammattiin.

 2. Piirissä olevat opiskelijat yrittävät arvata, mistä sanasta on kyse. Oikean vastauksen antanut opiskelija vaihtaa paikkaa piirin keskellä olevan opiskelijan kanssa. Peli jatkuu.

Variaatio: Piirin keskellä seisova opiskelija esimerkiksi tanssii. Piiristä yksi opiskelijoista kysyy: “Mitä sinä teet?”. Piirin keskellä oleva opiskelija vastaa esimerkiksi “Minä hiihdän.” ja vaihtaa paikkaa kysymyksen tehneen opiskelijan kanssa, joka alkaa hiihtämään. Peli jatkuu seuraavan opiskelijan kysymyksellä.

Lähde: CONNEXT for inclusion -hanke, Omnia

No game over -video Youtubessa.

Liikkuva Alias

Sisältö: Harjoitteessa harjoitellaan sanojen selittämistä Alias-sanaselityspelin keinoin lisäämällä liikettä peliin.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Sanalappujen valmistaminen selitettävistä sanoista

Ohjeet

 1. Luokka jaetaan pienryhmiin ja jokaiselle annetaan oma selitettävien sanojen kasa, joka sijaitsee luokkatilan toisella puolella.

 2. Ryhmän ensimmäinen jäsen määrittelee jonkin liikkeen, jota hänen ryhmänsä tekee sillä aikaa, kun hän käy hakemassa ensimmäisen sanalapun ja selittää sen sisältöä ryhmälleen.

 3. Ryhmä tekee liikettä niin kauan kuin sana on selitetty ja arvattu.

 4. Peli jatkuu samalla tavalla kunnes kaikki sanat on selitetty. Voittaja on ryhmä, joka suoriutuu tehtävästä nopeiten.

Lähde: Smart Moves -hanke, UKK-instituutti

Ideoita oppituntien liikunnallistamiseen Smart Moves -verkkosivuilla.

Tavupiano

Sisältö: Tavupianossa opiskelijat arvaavat sanoja tai lauseita tavuja yhteensovittamalla.
Kesto: 15 min.
Valmistelu: Ei

Ohjeet

 1. Peliä voi pelata ryhmissä tai kaikki yhdessä.
 2. Ryhmässä valitaan yksi arvaaja. Arvaaja menee tilasta pois ja ryhmä päättää kolmitavuisen sanan.
 3. Ryhmästä valitaan kolme tavun lausujaa. Yksi sanoo "tam", toinen "mi", kolmas "kuu".
 4. Arvaaja tulee takaisin ja alkaa soittamaan pianoa läpsäyttämällä lausujien käsiä ja yrittää asettaa tavut oikeaan järjestykseen. Variaationa voidaan valita pitempi sana tai lause.

Lähde: Lasten ja nuorten säätiö (2020). Sirkusharjoitteita kielenoppimisen ja kototutumisen tueksi. Sirkuksesta siivet elämään -hanke. (PDF)

Matematiikka ja luonnontieteet

Chemical Party

Sisältö: Hauska harjoitus alkuaineisiin ja niiden reaktioihin tutustumiseen.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Alkuaineita kirjoitettuna paperilapulle, musiikkia

Ohjeet

 1. Opiskelijat saavat alkuaineroolit rintaan ja musiikki pistetään soimaan.
 2. Opiskelijat esittävät erilaisia tilanteita alkuaineiden juhlista. Kun musiikki pysähtyy, opiskelijat muodostavat parin tai pienryhmän lähimpänä olevan henkilön kanssa.
 3. Opettajan johdolla keskustellaan alkuaineiden reaktioista.
  • Mitä tapahtuu, kun neon-alkuaineet kohtaavat vetyn? Ei vetovoimaa.
  • Kun juhliin saapuu hiili, se vetää vetyt puoleensa tanssimaan.
  • Jalokaasut jammailevat yksinään eivätkä halua tutustua toisiin alkuaineisiin.
  • Kaksi happiatomia tanssii keskenään, kunnes vety tulee heidän väliinsä ja rikkoo kahden happiatomin välisen sidoksen.
  • Kun kaliumatomi kohtaa juhlissa vesimolekyylin, syntyy tappelu.

Lähde: Moilanen & Salakka (2016). Aivot liikkeelle! Tehosta oppimista yläkoulussa ja toisella asteella. PS-Kustannus.

Chemical Party -video YouTubessa

Viestijuoksu

Sisältö: Joukkueittain suoritettava sukkulaviestikilpailu, jossa opiskelijat kilpailevat nopeudessa ja ratkaisevat matemaattisia pulmia.
Kesto: 20 min.
Valmistelu: Viestikapula, matemaattisia pulmia, tarpeeksi pitkä tila ja pöytä, jonka päällä voi tehdä tehtäviä

Ohjeet

 1. Opiskelijat jaetaan kahteen joukkueeseen.
 2. Molemmilla joukkueilla on viestikapula ja radan toisessa päässä on pöytä, johon on aseteltu matemaattisia tehtäviä.
 3. Molemmista joukkueista yksi pelaaja kerrallaan juoksee pöydän luo ja ratkaisee yhden tai useamman tehtävän, jonka jälkeen hän juoksee takaisin ja antaa viestikapulan seuraavalle.
 4. Voittava joukkue on se, jonka jäsenet ovat ensimmäisenä käyneet vuorollaan ratkaisemassa tehtävät ja saaneet eniten oikeita vastauksia.

Lähde: CONNEXT for inclusion -hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden innovaatioprojekti

Opiskelijoiden video YouTubessa

Geometriset kuviot

Sisältö: Opiskelijat muodostavat geometrisiä kuvioita kehoillaan pienryhmissä.
Kesto: 10 min.
Valmistelut: Geometriset kuviot printattuina (pdf) 

Ohjeet

 1. Opettaja antaa opiskelijoille erilaisia geometrisiä kuvioita, esimerkiksi: neliö, kolmio, suorakulmio, kuusikulmio, vinoneliö ja ovaali.
 2. Opiskelijat muodostavat pienryhmissä kehollaan samat kuviot ilman sanoja. Voidaan toteuttaa myös itsenäisesti tai parin kanssa.

Lähde: Kepeli-hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kuvioita keholla Kepelin verkkosivuilla

Matikkapingis

Sisältö: Matikkapingis on matemaattisiin tehtäviin liittyvä koordinaatioharjoitus pingispalloilla.
Kesto: 20 min.
Valmistelu: Pingispalloja, kuppeja, laskutehtävät

Ohjeet

 1. Pelaajat jaetaan joukkueisiin. Ensin joukkueet ratkaisevat 5-10 laskutehtävää tietyn ajan puitteissa. Oikein menneillä vastauksilla joukkueet saavat paremmat ennakkoasetelmat kisaan.
 2. Monille opiskelijoille tutun “Beer pong”-pelin idealla pöydälle asetetaan mukeja, joissa on vettä. Joukkue saa niin monta pingispalloa, kuin he ovat saaneet oikeita vastauksia matematiikan tehtävissä. Kaksi joukkuetta asettuu vastakkain.
 3. Joukkueet yrittävät heittää pingispallon toisen joukkueen kuppeihin. Se joukkue, joka saa enemmän pingispalloja toisen joukkueen kuppeihin, on voittaja.

Lähde: CONNEXT for inclusion -hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden innovaatioprojekti.

Laskutehtävät portaissa

Sisältö: Harjoitteessa opiskelijat vastaavat laskutehtäviin liikkumalla portaissa .
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Laskutehtävät ja tulokset lapuille

Ohjeet

 1. Laskutehtävien vastaukset kirjoitetaan lapuille, jotka asetellaan eri portaille. Ryhmä jaetaan pareiksi tai pienryhmiksi.
 2. Opettaja tai toinen parista nostaa pinosta laskutehtävän, jonka sanoo ääneen.
 3. Toinen parista menee seisomaan sen portaan kohdalle, josta oikea vastaus löytyy

Lähde: Liikkuva koulu -hanke/Helsingin OKL:n opiskelijat

Kertolaskuja toiminnallisesti Liikkuvan koulun verkkosivuilla

Magneetti

Sisältö: Fysiikan tunnilla opiskelijat liikkuvat pareittain ja seuraavat toisen liikkeitä magneetteja mukaillen.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Ei

Ohjeet

 1. Fysiikan tunnilla opiskelijat järjestäytyvät pareiksi ja valitsevat, kumpi toimii seurattavana ja kumpi seuraajana.
 2. Seuraaja mukailee seurattavan liikkeitä magneetin lailla esimerkiksi otsa seuraa kättä, nenä pikkurilliä tai muuta kehonosaa ohjeiden mukaisesti.
 3. Harjoitetta voidaan varioida liikkumalla pienissä ryhmissä letkana ja valitsemalla keskushenkilö, josta lähtee magneettilonkeroita.

Lähde: Lasten ja nuorten säätiö (2020). Sirkusharjoitteita kielenoppimisen ja kototutumisen tueksi. Sirkuksesta siivet elämään -hanke. (PDF)

Matikan syöttö

Sisältö: Toiminnallinen, vuorovaikutukseen kannustava harjoite, jossa kerrataan numeroita ja kertotaulua.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Esine, jota kierrätetään ryhmässä

Ohjeet

 1. Opiskelijat muodostavat ympyrän. Kasvojen suunta on ringin sisälle.
 2. Opiskelijat kierrättävät esinettä ringissä seuraavalle yksi kerrallaan ja laskevat samalla yhdestä ylöspäin niin, että pallo kiertää koko kierroksen.
 3. Opettaja määrittelee toisella kierroksella, minkä laskun kertotaulua tai muuta laskutehtävää harjoitellaan. Opiskelijat kierrättävät taas palloa ringissä, mutta eivät saa sanoa ääneen esimerkiksi kahdella kerrollisia lukuja. Puhumattomuuden sijasta voidaan ohjeistaa, että kahdella kerrollisten lukujen kohdalla on jokin liike, esimerkiksi hyppy.
 4. Peliä voi pelata myös esimerkiksi alkuluvuilla, faktoreilla tai parillisilla/parittomilla luvuilla.

Lähde: CONNEXT for inclusion -hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden innovaatioprojekti

Opiskelijoiden video YouTubessa

Toiminnalliset yhteen- ja vähennyslaskut

Sisältö: Toiminnallisia ja liikunnallisia harjoituksia voi soveltaa esimerkiksi yhteen- ja vähennyslaskujen sekä kerto- ja jakolaskujen opetukseen.
Kesto: 15 min
Valmistelu: Laskutehtäviä, haluttaessa liikuntavälineitä

Ohjeet

Variaatio 1
 1. Opiskelijat jaetaan pareihin.
 2. Opettaja antaa jonkin laskutoimituksen.
 3. Opiskelijat esittävät laskun ja sen ratkaisun esimerkiksi palloa pomputtamalla tai hyppynarulla hyppäämällä.
Variaatio 2
 1. Opiskelijat jaetaan pareihin.
 2. Seinille teipataan suuret numerot.
 3. Toinen sanoo laskun ja toinen osoittaa vastauksen heittämällä hernepussilla/pallolla/turbokeihäällä seinällä oleviin numeroihin.
Variaatio 3
 1. Opettaja sanoo sekalaisessa järjestyksessä yhteen- ja vähennyslaskuja.
 2. Opiskelijat pyörittävät hartioitaan laskun tuloksen osoittaman määrän.

Variaatio 4

 1. Pöydällä on valmiina erilaisia laskuja (yhtälöitä, kertolaskuja).
 2. Opiskelijat ottavat yhden laskutoimituksen ja ratkaisevat sen.
 3. Opiskelijat tekevät vastauksen mukaisen määrän jotakin liikunnallista. Esimerkiksi kiertävät luokan 7 kertaa, jos vastaukseksi tulee 7.
Variaatio 5
 1. Opiskelijat menevät ulos, tutkivat ympäristöä, keksivät siihen liittyvän laskutehtävän ja kirjoittavat sen ylös.
 2. Sisälle tulleessaan kaikki ratkaisevat opiskelijoiden laatimat laskutehtävät.

Lähde: Liikkuva koulu -hanke/Helsingin OKL:n opiskelijat ja CONNEXT for inclusion -hanke, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Toiminnalliset yhteen- ja vähennyslaskut Liikkuvan koulun verkkosivuilla.

Bis-Bas

Sisältö: Tehtävässä lasketaan numeroita nollasta eteenpäin, mutta tietyille numeroille on keksitty erityisiä liikuntatehtäviä.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Liikkeet numeroille

Ohjeet

 1. Etukäteen sovitaan kaksi numeroa, joihin liittyy erikoissääntö, esimerkiksi 5 ja 7. Erikoissääntö on liike, jonka opettaja on voinut päättää etukäteen tai joka sovitaan yhdessä ryhmän kanssa.
 2. Opiskelijat seisovat ringissä ja jokainen sanoo vuorollaan yhden lukusanan.
 3. Aina kun opiskelijan vuorolla sanottavaksi osuu luku, joka on 5, johon sisältyy 5, joka löytyy 5:n kertotaulusta tai on jaollinen numerolla 5, opiskelija ei sano tätä lukusanaa vaan sanoo “bis” ja toteuttaa erikoissäännön esimerkiksi hyppää ilmaan. Tämän jälkeen kierroksen suunta vaihtuu.
 4. Numeroon 7 liittyvät samat säännöt, mutta silloin sanotaan “bas” ja tehdään toinen erikoissääntö esimerkiksi käydään kyykyssä.
 5. Peliä voi soveltaa sopivaksi omalle ryhmälle, esimerkiksi helpottammalla numeroita tai muokkaamalla niihin liittyvä sääntöjä.

Lähde: Liikkuva koulu -hanke

Helppoja tapoja lisätä liikuntaa oppitunnille Liikkuvan koulun verkkosivuilla.

Fysiikan ilmiöt keholla

Sisältö: Harjoitteessa opiskelijat tutustuvat luovasti fysiikan ilmiöihin.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Ei

Ohjeet

 1. Opiskelijat jaetaan ryhmiin ja jokainen ryhmä saa fysiikan ilmiön. Ilmiöt voivat esimerkiksi olla liike, tasapaino, painopiste, tukipinta tai maan vetovoima.
 2. Opiskelijat pohtivat ryhmissä, kuinka havainnollistaa fysiikan ilmiöitä kehollisin menetelmin yhdistämällä ilmiöt liikunnallisiin harrastuksiin. Esimerkiksi luistelu vaatii tasapainokykyä tai hiihdossa painopiste on tärkeä. Liikkeitä ja ilmiöitä voi kokeilla itse liikkumalla.
 3. Lopuksi opiskelijat esittävät ilmiöt toisille ryhmille ja ilmiöistä keskustellaan yhdessä.

Lähde: Moilanen & Salakka (2016). Aivot liikkeelle! Tehosta oppimista yläkoulussa ja toisella asteella. PS-Kustannus.

Suomen kartta

Sisältö: Tässä toiminnallisessa tehtävässä opiskelijat rakentavat Suomen kartan ja liikkuvat kartalla ohjeiden mukaan.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Köyttä tai maalarinteippiä kartan rakentamiseen

Ohjeet:

 1. Yhdessä ryhmän kanssa rakennetaan pitkästä köydestä tai maalarinteipistä maahan Suomen kartan mukaiset ääriviivat.
 2. Opettajan ohjeen mukaisesti jokainen siirtyy esimerkiksi syntymäpaikkakunnalleen, nykyiselle kotipaikkakunnalleen tai lomakohteensa paikkakunnalle.
 3. Kartalla seisovat voivat kertoa jotakin suullisesti tai pantomiimin avulla paikkakunnan elinkeinoelämästä, historiasta, nähtävyyksistä tai luonnosta.
 4. Harjoitteessa voi tehdä myös yksittäisen kaupungin kartan kaupunginosineen tai maailmankartan eri maineen.

Lähde: Haaga-Helia & Hämeen ammattikorkeakoulu (2012). Onnistunut opetus. Menetelmien kartoitus. (pdf)

Työelämä ja hyvinvointi

Ulkopunttisalilla

Sisältö: Harjoitteessa kehitetään lihasvoimaa ulkopunttisalilla ja opitaan lihasryhmiä, joita käytetään tietyissä ammateissa esimerkiksi lähihoitajana.
Kesto: 30 min.
Valmistelu: Ulkopunttisali, kehoon ja tiettyihin ammatteihin liittyviä kysymyksiä

Ohjeet

 1. Opettaja ja opiskelijat menevät ulkopunttisalille. Opettaja esittää pienryhmille kysymyksiä, jotka liittyvät eri ammateissa käytettäviin lihasryhmiin. Esimerkkejä kysymyksistä:
  1. Lähihoitajan tehtäviin voi kuulua asiakkaiden nostaminen, johon tarvitaan fyysistä voimaa. Missä käytät käsivarsien lihasvoimaa arjessa? Mikä ulkopunttisalin laitteista vahvistaisi käsivarsiesi lihaksia?
  2. Parturi-kampaajan ammatissa seistään usein paljon. Millaisella laitteella voisit vahvistaa selkälihaksiasi? Miten voisit rentouttaa selkääsi?
 2. Opiskelijoille voidaan antaa tehtäväksi suunnitella tietylle ammattiryhmälle sopiva harjoitusohjelma, taukojumppa tai rentoutusharjoitusten sarja. Suunnitelma voidaan videoida ja/tai toteuttaa vuorotellen koko ryhmän kanssa.

Lähde: CONNEXT for inclusion -hanke, Omnia

Opiskelijoiden video YouTubessa.

Positiivisen palautteen antaminen

Sisältö: Tuolipiirissä harjoitellaan positiivisen palautteen antamista toisen taidoista.
Kesto: 15 min.
Valmistelu: Tuolipiiri

Ohjeet

 1. Opiskelijat istuvat tuoleilla piirissä. Joukossa on yksi ylimääräinen tuoli. Se, jonka oikealla puolella tuoli on, kutsuu jonkun toisista istumaan siihen.
 2. Kutsuja sanoo kutsumalleen jotakin positiivista, esimerkiksi: ”Matti, minusta on kiva tehdä tätä projektia/työtä sinun kanssa, koska olet kannustava.” Ravintola-alalla palauterinki voi koskettaa vaikka tarjoilijan tai kokin ammattityöhön liittyviä taitoja. Tämä on osoittautunut hyväksi harjoitukseksi esimerkiksi ryhmissä, joissa on yhdessä harjoiteltu pidemmän aikaa käytännön työn tekemistä oppilaitoksessa ravintolavuoroissa.
 3. Harjoitteen aikana tuolilta siirrytään tietyllä liikkeellä ja tahti alkaa kiihtyä. Tavoite on päästä nopeasti uudelle tuolille.

Lähde: Haaga-Helia & Hämeen ammattikorkeakoulu (2012). Onnistunut opetus. Menetelmien kartoitus. (pdf) 

Hyvinvointitupla

Sisältö: Harjoitteessa tarkastellaan hyvinvointia vastaamalla lautapelin kysymyksiin ja käyttämällä palloa.
Kesto: 40 min.
Valmistelu: Valmiiden pelikorttien, pelialustan ja peliohjeiden tulostaminen, noppa, pallo, vanteet/ämpärit

Ohjeet

 1. Opettaja levittää pelialustan pöydälle ja asettaa tulostamansa kysymys- ja tehtäväkortit laudan ympärille ohjeiden mukaisesti. Valmiin lautapelin sisältöaiheet liittyvät näihin kategorioihin: hyvinvointi, ihmissuhteet, liikunta, luonto, ravinto, stressi ja terveys.

  Pelissä on totuus ja tehtävä -kortteja. Esimerkkejä korttien sisällöistä:
  • Hyvinvointi (totuus): Mikä ympäristössä vaikuttaa hyvinvointiin?
  • Hyvinvointi (tehtävä): Piirrä kuva päivästä, joka lisää hyvinvointia.
  • Liikunta (totuus): Luettele ainakin viisi kuntoilumuotoa.
  • Liikunta (tehtävä): Näytä jokin tanssiaskel ja muut toistavat perässä.
  • Stressi (totuus): Mitä teet, jos et saa unta?
  • Stressi (tehtävä): Näytä huono ja hyvä istumisasento.
    
 2. Ryhmä jaetaan kahteen tai neljään joukkueeseen. Molemmilla joukkueilla on palloja ja vanteet/ämpärit.
 3. Joukkueiden edustajat seisovat vuorotellen vanteiden sisällä ja heittävät palloa ämpäriin noin 10 metrin päähän. Kun opiskelija onnistuu, hän saa heittää pelilaudalla noppaa, joka määrittää, mihin aihealueeseen hänen kysymyksensä liittyy. Hän saa itse päättää, haluaako hän nostaa totuus vai tehtävä -kortin.
 4. Kysymykseen vastataan ryhmässä, minkä jälkeen seuraava heittää pallon.

Pelilauta (pdf)

Hyvinvointi-kortit (pdf)

Liikunta-kortit (pdf)

Stressi-kortit (pdf)

Lähde: Kepeli-hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Hyvinvointitupla Kepelin verkkosivuilla

Työelämän nelinurkka

Sisältö: Harjoite, jossa voidaan käsitellä esimerkiksi omia vahvuuksia, mielipiteitä tai tunteita liittyen työelämään.
Kesto: 15 min.
Valmistelu: Tehtäväkysymyksiä

Ohjeet:

 1. Opiskelijat ja opettaja menevät ensin keskelle huonetta. Opettaja lukee ensimmäisen väittämän ja osoittaa jokaiselle vaihtoehdolle tietyn kulman. Esimerkkejä kysymyksistä:
  • Kysymys: Jos kävisin töissä, mikä siinä olisi parasta?
   • Minä saisin rahaa.
   • Minä saisin tekemistä.
   • Minä saisin hyödyntää osaamistani.
   • Minä saisin olla hyödyksi yhteiskunnalle.
  • Kysymys: Jos kävisin töissä, mitä minun perheeni hyötyisi siitä?
   • Minun perheeni saisi rahaa.
   • Minun perheeni lapset näkisivät, että nainenkin voi olla töissä.
   • Minun perheeni olisi tasa-arvoisempi.
   • Minun perheeni hyvinvointi kasvaisi.
  • Kysymys: Jos kävisin töissä, mistä olisi vaikea luopua?
   • Ajasta omien harrastuksien parissa.
   • Ajasta perheen kanssa.
   • Ajasta ystävien kanssa.
   • Ajasta kotitöiden parissa.
  • Kysymys: Jos kävisin töissä, mikä olisi minun vahvuuteni?
   • Ahkeruus
   • Luotettavuus
   • Omatoimisuus
   • Sosiaalisuus
  • Kysymys: Jos kävisin töissä, mitä lisää minä toisin työelämään sen takia, että olen maahanmuuttaja?
   • Minulla on kulttuuriymmärrystä ja kielitaitoa.
   • Minulla voi olla erilaisia näkemyksiä.
   • Voin olla roolimalli muille maahanmuuttajille.
   • On rikkaus, että työelämässä on eri taustaisia ja erilaisia ihmisiä.
 2. Kun kaikki ovat miettineet oman vastauksensa ensimmäiseen kysymykseen, sopivaan kulmaan mennään tiettyyn tapaan, esimerkiksi nelinkontin, hyppien tai yhdellä jalalla. Nurkissa keskustellaan parin kanssa.
 3. Opettaja kysyy jokaisen nurkan mielipiteitä. Opettaja pyytää kääntymään takaisin parin puoleen ja keskustelemaan uudelleen siitä, miten muiden mielipiteet vaikuttivat omaan ajatteluun.
 4. Keskustelun jälkeen kaikki siirtyvät jälleen keskelle huonetta. Opettaja esittää seuraavan väittämän ja vastausvaihtoehdot, jonka jälkeen muut vaiheet toistuvat.

Lähde: Kepeli-hanke, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Työelämän pelinurkka Kepelin verkkosivuilla.

Kolme asiaa hyvinvoinnista

Sisältö: Lämmittelyharjoituksessa käytetään kehoa vastauksen antamiseen.
Kesto: 10 min.
Valmistelu: Ei

Ohjeet

 1. Opiskelijoita pyydetään asettumaan rinkiin. Heidän tehtävänään on sanoa kolme asiaa vuorotellen hyvinvointiin liittyvistä aiheista, jotka heille annetaan. Ohjaaja aloittaa sanomalla ”Kolme asiaa!”. Sanoja voivat olla esimerkiksi ravinto, fyysinen, murrosikä, vahvuus, uni, hormoni, tunne, ruoka, energiajuoma, stressi, liikunta, mieli, lepo, painonnousu, ryhmäpaine, luottamus, pelaaminen, mielenkiinto, ongelma, kofeiini, turvallisuus, nikotiini, alkoholi, hyvinvointi, aivotoiminta tai rasittuminen.
 2. Haasteen vastaanottaja miettii kolme asiaa, jotka hänelle tulee ensimmäisenä mieleen annetusta sanasta joko yksittäisinä sanoina tai lyhyinä virkkeinä.
 3. Haasteen vastaanottaja voi seuraavassa vaiheessa vastata pantomiimilla hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin kirjoittamalla vastauksen esimerkiksi nenällä, kielellä, polvella tai takapuolella. Kysymys voi esimerkiksi olla: Mitä sinä harrastat?
 4. Lopuksi keskustellaan harjoitteista mikäli vastauksista on tullut esille huolta herättäviä asioita.

Variaatio: Kolme asiaa pyydetään ringin yli keneltä tahansa muulta pelaajalta satunnaisessa järjestyksessä.

Lähde: Toiminnallinen hyvinvointi osaaminen -koulutus, Me Uskallamme -hanke, Mikkelin Teatteri & Etelä-Savon Liikunta

Suuntamysteeri-pakohuonepeli

Sisältö: Suuntamysteerissä ratkaistaan pulmia ulkoilmassa pakopelin periaatteita hyödyntäen.
Kesto: 40 min
Valmistelu: Tehtävärastien ohjeistus, tehtävät ja niiden ratkaisuun tarvittavat välineet, kompassi, sekuntikello/tiimalasi, pilli, erilaisia lukkoja ja laatikoita, käpyjä/nappeja

Ohjeet

 1. Etsitään sopiva pelipaikka ulkona. Maastoon merkitään ilmansuuntia kuvaavat nuolet piirtämällä tai kepeillä. Ilmansuuntia on 8, mutta pienimuotoisemmassa pelissä voi käyttää neljää ilmansuuntaa. Joukkueita on siis 4 tai 8. Hyvä ryhmän koko on 2-4 henkilöä. Käytä kompassia oikeiden ilmansuuntien määrittelyyn. Jokaisen nuolen päähän, ohjaajan näkyviin asetetaan yksi numerolukollinen laatikko, jossa on jokaiselle joukkueelle oma palkinto (esimerkiksi käpy tai nappi).
 2. Sopivan matkan päähän ympäristöön nuolien osoittamaan suuntaan sijoitetaan tehtävärastit. Tehtävien ratkaisuksi täytyy tulla 4-osainen numerosarja, jolla voi avata numerolukollisen laatikon.
   
  • Esimerkkejä tehtävistä:
    
  • Tehtävä 1: Järjestä tietovisa. Suunnittele niin monta kysymystä kuin koodissa on numeroita. Jokaiseen kysymykseen on kolme vaihtoehtoa (a, b, c) ja jokaisen vaihtoehdon perässä satunnainen numero (esimerkiksi 4, 6, 7). Oikeat vastaukset muodostavat oikean koodin. Tietovisan kysymykset voivat liittyä esimerkiksi työergonomiaan tai tulevaisuuden työelämätaitoihin.
    
  • Tehtävä 2: Tee tangrammipalapeli valitsemastasi kuvasta. Leikkaa kuva Greelane-ohjeiden mukaan.

   Tehtävässä pitää saada kuva rakennettua. Koodi voi olla piilotettuna kuvaan esimerkiksi kuvan eri paloissa. Kuva voi olla esimerkiksi hyvinvointiin liittyvä luontokuva tai kuvassa voi olla mietelause. Mietelauseessa voi olla piilotettuna kolme numeroa. Esimerkki: Mu1sta 0ttaa renn05ti, jolloin koodi on 1005.
    
  • Tehtävä 3: Järjestä luontohyvinvointirasti. Laita rastille riippumatto tai makuualusta puiden väliin. Ohje rastilla voi olla: Lepäile hetki. Tällöin kisaaja voi mennä lepäämään ja koodi löytyisi hänen yläpuoleltaan, esimerkiksi puunoksasta. Koodi näkyisi hyvin vain silloin kun on makuuasennossa.
    
 3. Jokainen joukkue lähtee eri ilmansuuntiin. Heidän on löydettävä tehtävärasti, ratkaistava tehtävä ja palattava takaisin oman laatikkonsa luo avaamaan lukkoa. Tehtävän löytämiseen ja ratkaisemiseen annetaan esimerkiksi 2 minuuttia. Opettaja antaa äänimerkin ajan loppuessa ja joukkueiden on palattava takaisin.
 4. Kun joukkue on ratkaissut tehtävän, he saavat koodin/avaimen, jota voi käyttää laatikon avaamiseen.
 5. Kun kaikki joukkueet ovat ohjaajan näkyviin, niillä on esimerkiksi 1 minuutti aikaa avata laatikko. Jos joukkue saa avattua laatikon, he saavat ottaa laatikosta yhden pisteen.
 6. Joukkueet siirtyvät myötäpäivään uuteen ilmansuuntaan ja yrittävät ratkaista seuraavan tehtävän.
 7. Kun kaikki joukkueet ovat käyneet kaikissa ilmansuunnissa, lasketaan pisteet. Eniten pisteitä saanut joukkue voittaa.

Peliä voi soveltaa osaksi eri oppitunteja. Tehtävärastit voivat myös liittyä ympäristöoppiin, maantietoon tai historiaan.

Lähde: LUODE – luonto ja taide nuorten työelämätaitojen oppimisympäristönä -hanke, Suomen Latu

Suuntamysteeripeli Suomen Ladun verkkosivuilla.

Liikkujajana ja Liikunnan seurauskortit

Sisältö: Harjoitteessa pohditaan omia liikuntatottumuksia ja motivaatiota mielipidejanan ja seurantakorttien tuella.
Kesto: 15 min.
Valmistelu: Liikunnan seurantakorttien printtaaminen

Ohjeet

 1. Tila jaetaan neljään osaan: vieras, turisti, säännöllinen kävijä ja sisäpiiriläinen.
 2. Opiskelijoilta kysytään liikuntaan liittyviä kysymyksiä, esimerkiksi: Jos ajattelet omaa suhdettasi liikuntaan, mihin kohtaan tällä hetkellä sijoittaisit itsesi, kun ajattelet kävelemistä tai pyöräilyä?
 3. Opiskelijat siirtyvät itselleen sopivaan nurkkaan, missä keskustellaan omasta suhteesta liikuntaan. Sitten otetaan seuraava kysymys.
 4. Harjoite päättyy keskusteluun liikunnan hyvistä vaikutuksista ja jokaisen tärkeimmistä syistä liikkua (esimerkiksi terveys, ystävät tai painonhallinta). Keskustelun tukena voi käyttää Liikunnan seurantakortteja (Google Drive).

Lähde: Let’s Move It -materiaalipankki

Harjoituksia Let's Move It -sivuilla

Ukko ylijumalan luontopeli

Sisältö: Kuvia hyödyntävässä pelissä liikutaan luonnossa tehden erilaisia tehtäviä itsenäisesti tai ryhmissä.
Kesto: 40 min.
Valmistelu: Tehtävien valmistelu paperille tai esimerkiksi Seppo.io-pelialustalle

Ohjeet

 1. Opettaja voi suunnitella tehtävät toteutettavaksi esimerkiksi Seppo.io-pelialustalla tai paperilla ja kännykällä ilman kokoavia alustoja. Kehystarinana toimii Ukko ylijumalan esittämät toiveet ihmisille.

  Esimerkkejä valmiista tehtävistä:
  • Haluan, että kunniakseni rakennetaan mahdollisimman korkea torni kuvaamaan suuruuttani! Etsi siis luonnosta paikka, josta löydät erikokoisia kiviä ja yritä tasapainotella kiviä toistensa päälle rakentaen korkean tornin. Ota kuva korkeimmasta kivitornistasi ja lähetä siitä kuva minulle!
  • Haluan, että etsit minulle merkkejä kevään tulosta. Tarvitsen tietoa, jotta voin säädellä kevätsateiden määrää. Etsi minulle jokin kevään merkki, jonka löydät luonnosta ja lähetä siitä kuva. Se voi olla esimerkiksi kasvin herääminen, muuttolintujen palaaminen tai vesien sulaminen.
  • Tiesitkö, että minun lempivärini on keltainen? Haluankin, että lähetät minulle lahjaksi jotain keltaista. Etsi luonnosta jotain keltaista ja lähetä siitä kuva. Se saattaisi parantaa mielialaani. Kuva voi olla mitä vaan keltaista, tässä esimerkki lempikukastani. 
 2. Opettaja ohjeistaa opiskelijat toteuttamaan tehtävät. Lopussa käydään keskustelu pelillisten tehtävien sisällöistä.

Lähde: CONNEXT for inclusion -hanke, Stadin ammatti- ja aikuisopisto

Pelejä poikkeustilaan Connext-hankkeen sivuilta.

Mitä on hyvä kunto?

Sisältö: Harjoitteessa opiskelijat pääsevät tutustumaan hyvän fyysisen kunnon eri osa-alueisiin.
Kesto: 20 min.
Valmistelu: Saku ry:n ja Smart Moves:in videot

Ohjeet

 1. Opiskelijat jaetaan ryhmiin miettimään käsitteitä kuten nopeus, voima, kestävyys, liikkuvuus, motoriikka, notkeus, ketteryys, tasapaino tai kehonhallinta.
 2. Ryhmät selittävät oheiset käsitteet tai esittävät ne pantomiimina toisilleen. Lopuksi katsotaan ja tehdään yhdessä valitut Saku ry:n harjoitteet ja Smart Moves:in taukoliikuntavideot.

Saky ry:n harjoitteet: Seinäpito, lankutus, riipunta Liikkuva amis -verkkosivuilla.

Smart Moves:in taukoliikuntavideot: Liikkuvuus, motoriikka, ylävartalon liikkuvuus, lihasvoimatreeni kehon omalla painolla, alavartalon liikkuvuustreeni Liikkuva amis -verkkosivuilla.

Ylävartalon liikkuvuustreeni YouTubessa

Lihasvoimatreeni kehon omalla painolla YouTubessa

Alavartalon liikkuvuustreeni YouTubessa

Lähteet: Saku ry, Smart Moves, UKK-instituutti

Geokätköily

Sisältö: Geokätköilyssä opiskelijat pääsevät ulkoilemaan, liikkumaan ja etsimään kätköjä, jolloin ympäristö ja luonto tulevat tutuiksi.
Kesto: 40 min.
Valmistelu: Geokätköjen ja kartan valmistaminen itse tai sovelluksen lataaminen applikaatiokaupasta.

Ohjeet

 1. Opettaja voi laatia itse lähiympäristöön geokätköjä, jotka merkitään kartalle. Vaihtoehtoisesti voidaan ladata geocathing.com-sivustolta applikaatio ja hyödyntää ympäristöstä valmiiksi löytyviä ohjeita.
 2. Opiskelijoita opastetaan seuraamaan applikaation ohjeita ja etsimään kartalta ympäristöstä löytyviä kätköjä.

Lähde: geokätköt.fi

Muut ideat, luettavaa ja katseltavaa

Muita ideoita

Tauota istumista

Istumista voi tauottaa esimerkiksi

Ota käyttöön eri tilat koulussasi

Voit parantaa opiskelijoiden keskittymistä ottamalla koulusi eri tilat käyttöön. Harjoitteita voi soveltaa eri tiloihin ja opiskelijoiden voi antaa liikkua luokassa, käytävällä, liikuntasalissa tai koulun pihalla.

Herätä kilpailuhenkeä opiskelijoissa

Järjestä liikunnallisten harjoitteiden yhteydessä kisoja. Parin tai ryhmien kanssa kisailu nostaa motivaatiota ja tukee ryhmäytymistä.

Kutsu opiskelijoita osallistumaan

Kannusta opiskelijoita liikkumaan hauskoilla tempauksilla, joita he voivat itse suunnitella opiskeltavan oppiaineen mukaan, esimerkkinä toimii vaikkapa Liikkuvan Amiksen 100 toistoa -tempaus (uutiskirje). Opiskelijat voi kutsua mukaan suunnitteluun myös nimeämällä joka päivälle uusi liikuntavastaava, joka kehittää vaikka lyhyen taukojumpan koko ryhmälle.

Yhdistä liike opetettavaan sisältöön

Opetettavan aiheen sisältö jää parhaiten mieleen, kun se liittyy opiskelijan omaan kokemukseen ja ympäristöön. Soveltuvilta osin esimerkiksi matematiikan, kielten tai terveystiedon opetusta voi linkittää syke- ja askelmittarin seurantaan

Lukuvinkit

Hansen, A. 2017. Aivovoimaa. Atena.

Korpela, E. & Piekkari, J. 2020. Oma suomi. 1, Ryhmä lentoon. Opas toiminnalliseen ja ryhmäyttävään kielenoppimiseen. Otava.

Maunu, M. & Airaksinen, R. 2020. Toiminnallinen kielenoppiminen. Otava.

Moilanen, H. & Salakka, H. 2016. Aivot liikkeelle! Tehosta oppimista yläkoulussa ja toisella asteella. PS-Kustannus.

Salo, S. 2017 Peppu irti penkistä. Yli 150 toiminnallista ideaa innostavaan oppimiseen. PS-Kustannus.

Liikettä opetukseen -harjoiteohjeet

© Metropolia Ammattikorkeakoulu 2020

Julkaisija: Metropolia Ammattikorkeakoulu
Tekijät: Irene Dimitropoulos & Mai Salmenkangas, CONNEXT for inclusion -hanke
Bannerkuva: Anna Sarkama-Antila/Peippo Oy

Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja
OIVA-sarja 32
Helsinki 2020

ISBN 978-952-328-276-6
ISSN 2490-2055

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.

Tämä teos on lisensoitu Creative Commons Nimeä-EiKaupallinen-JaaSamoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä.

Tunnukset: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Omnia, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Helsingin NMKY ry, Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ELY-keskus, Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 ja Euroopan sosiaalirahasto.

Liikettä opetukseen -harjoitepaketti on koottu osana CONNEXT for inclusion -hanketta (ESR 2018–21), jonka kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret, heidän vanhempansa sekä nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset. Hankkeessa kehitetään erilaisia ohjauksen välineitä sekä pelillistä, liikunnallista ja toiminnallista pedagogiikkaa, joilla tuetaan oikean opintopolun löytymistä ja opintoihin sitoutumista.

www.connextforinclusion.eu/fi