Uutta osaamista terveyden edistämisen työelämän tarpeeseen

Metropolia Master’s – Keskusteluja työelämän kehittämisestä. Tutustu julkaisun muihin artikkeleihin.

Arja Liinamo.

Arja Liinamo
TtT, Th
Yliopettaja, Tutkintovastaava
Metropolia Ammattikorkeakoulu
arja.liinamo [at] metropolia.fi (arja[dot]liinamo[at]metropolia[dot]fi)

Päivi Haarala.

Päivi Haarala
THM, Th, Sh
Osaamisaluepäällikkö
Metropolia Ammattikorkeakoulu
paivi.haarala [at] metropolia.fi (paivi[dot]haarala[at]metropolia[dot]fi)

Tarve terveyden edistämisen asiantuntijuuden ja sen kehittämisen koulutukselle on erittäin ajankohtainen. Elämme aiempaa vanhemmiksi, ja iän myötä pitkäaikaissairaudet ja erilaiset toimintakyvyn rajoitukset koskettavat kasvavaa osaa väestöstä. Terveyteen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisy ja ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen edellyttävät terveyden edistämisen ammatillisen osaamisen ja toiminnan vahvistamista.

Tähän tarpeeseen vastaa terveyden edistämisen YAMK-tutkinto-ohjelma, jonka ensimmäiset 27 opiskelijaa aloittivat opintonsa Metropoliassa syksyllä 2018. Tässä artikkelissa tarkastelemme sitä, millaisin yhteiskunnallisin lähtökohdin ja miksi uutta asiantuntijakoulutusta on lähdetty toteuttamaan.

Tulevaisuuden näköaloja terveyden edistämiseen

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä vahvistuvia strategioita ovat sairauksien ja ongelmien ennaltaehkäisy vahvistamalla ihmisten kykyä edistää ja ylläpitää terveyttään sekä terveyttä tukevien yhteisö- ja yhteiskunnan palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti.

Ihmisten kykyä ja valmiuksia vaikuttaa oman ja yhteisönsä terveyden edistämiseen voidaan vahvistaa läpi elämänkaaren, elinikäisen oppimisen hengessä. Tulevaisuudessa kansalaisia aktivoidaan osallistumaan yhteisöjen ja fyysisen ympäristön kehittämiseen, jotta terveyttä tukeva arkielämä toteutuisi helposti. Teknologiaa tullaan hyödyntämään monipuolisesti.

Tulevaisuudessa tarvitaan lisää terveyden edistämisen asiantuntijoita vastaamaan näihin haasteisiin. Tarvitaan monialaisesti yhteistä terveys- ja voimavaralähtöistä viitekehystä ja työmenetelmällistä osaamista. Monialaisen yhteistyön ja eri toimialojen yhdyspintatyön tulee sisältyä uudistuvaan ammatilliseen osaamiseen.

Sote-uudistus asettaa uusia tarpeita koulutukselle

Terveyttämme määrittävät monitasoiset tekijät, kuten ihmisen elintavat ja terveysosaaminen, terveyttä tukevien palveluiden saatavuus, sosiaalinen ja fyysinen elinympäristö ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Alan asiantuntijuus nojaa tieteenalan kehittyneisiin teorioihin, malleihin ja näyttöön terveyden edistämisen hyvistä käytännöistä (1). Terveyden edistäminen on kehittynyt tieteenalana vuoden 1986 WHO:n Ottawan asiakirjan julkaisusta lähtien (2, 3).

Terveyden edistäminen on pitkään ollut osa kansanterveystyötämme. Se perustuu kansanterveyslakiin (4), ja sen merkitystä painotetaan terveydenhuoltolaissa (5). Päävastuu terveyden edistämisestä on ollut kunnilla. Sote-uudistuksessa vastuun sosiaali- ja terveyspalveluista on tarkoitus siirtyä maakunnille.

Sote-uudistuksen edellyttämän osaamisen uudistamisselvityksen (6) mukaan korkeakoulutukselta edellytetään mm. ammattialakohtaisten substanssiosaamisten lisäksi geneeristä osaamista, sote-rajapinnan palveluiden tuntemusta sekä arviointi- ja kehittämisosaamista. Tulevissa sote-palveluissa huomio kiinnittyy nykyistä enemmän ennaltaehkäisyyn ja terveyden edistämiseen sekä koko yhteisön yhteiseen osaamiseen, johon eri ammattilaisten osaaminen integroituu. Tämä on tärkeä haaste ennaltaehkäisyn ja terveyden edistämisen painotuksen toteutumiselle tulevissa sote-palveluissa.

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja maakuntien yhteinen tehtävä. Kunnissa tarvitaan ymmärrystä ja monialaista osaamista siihen, kuinka ihmisten arkiympäristöissä, kaikkien toimialojen ja laajan yhteistyön kautta, tuotetaan terveyttä ja hyvinvointia. Johtamisessa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa eri tasoilla ja sektoreilla tarvitaan terveyden ja hyvinvoinnin tilan sekä taustatekijöiden ja edellytysten tuntemusta ja kykyä käyttää tätä tietoa Terveyden edistäminen integroituu yhteiskunnalliseen päätöksentekoon jo päätösten ennakkoarvioinnin toteuttamisena.

Sote-uudistus, kuntien ja maakuntien sisäinen ja niiden välinen terveyden edistäminen ja sen koordinaatio edellyttävät, että kunnissa ja maakunnissa tarvitaan terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn osaamista, asiantuntijuutta ja riittävää henkilöstöä. (7.)

Näyttöön perustuva koulutuksen kehittäminen

Metropolia Ammattikorkeakoulun terveyden edistämisen YAMK-tutkinto-ohjelman koulutusta on suunniteltu työelämän tarpeisiin ja työelämäyhteistyössä. Näyttöön perustuvassa koulutuksen kehittämisessä sovelletaan kansainvälisiä terveyden edistämisen ydinkompetenssialueita ja ammatillisen osaamisen standardeja (8). Näiden määrittely perustuu 24 Euroopan maan toteuttamaan Developing Competencies and Professional Standards for Health Promotion Capacity Building in Europe (CompHP) EU -projektiin. Suomi on ollut mukana tässä projektissa. (9.)

Kansainvälisesti määriteltyjen terveyden edistämisen kompetenssien soveltamista on arvioitu ja toteutettu terveyden edistämisen tulevaisuuden osaamistarpeisiin keskittyvässä, EU:n rahoittamassa kehittämis- ja tutkimushankkeessa, Health Promotion Programme (HPP) -projektissa (2016–2019). Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa projektia yhteistyössä Tallinnan yliopiston (Haapsalu College) kanssa. Molemmissa maissa tulevaisuuden osaamistarpeita on arvioitu aktiivisessa yhteistyössä alan asiantuntijoiden ja ammattilaisten sekä työelämän organisaatioiden kanssa. Luotua aktiivista työelämäkumppanuutta jatketaan ja vahvistetaan myös tulevaisuudessa YAMK-koulutuksen kehittämisessä. (10, 11.)

Koulutuksen osaamistavoitteet

HPP-projektissa toteutetun kyselyn tulokset (10) ovat linjassa terveyden edistämisen YAMK-tutkinnon osaamistavoitteiden kanssa.

Koulutuksen osaamistavoitteita ovat:

 • muutoksen mahdollistaminen
 • terveyden edistämisen tietoperusta ja tutkimusosaaminen
 • terveyden edistämisen suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • viestinnän osaaminen
 • vaikuttaminen
 • verkostoyhteistyöosaaminen
 • johtamisosaaminen.

YAMK-tutkinnon opetusmoduulit on rakennettu ottaen huomioon nämä edellä esitetyt osaamistavoitteet (ks. 12). Koulutuksessa opiskellaan näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen terveyden edistämisen yksilö- ja yhteisötason menetelmiä ja niiden kehittämistä. Terveydestä ja hyvinvoinnista viestiminen, niiden puolesta vaikuttaminen sekä laaja-alainen verkostoyhteistyö sisältyvät terveyden edistämisen asiantuntijuuden osaamistavoitteisiin.

Ensimmäisen terveyden edistämisen YAMK-koulutuksen parhaillaan toteutuvassa opetussuunnitelmassa pilotoidaan ja arvioidaan opetuksen sisältöjä ja toteutusta sekä oppimista. Tuloksia käytetään koulutuksen kehittämisessä.

Kansainväliset terveyden edistämisen ydinkompetenssit ja ammatillisten standardien määrittelyt sovellettuna Suomen palvelujärjestelmään ja toimintakulttuuriin antavat hyvät lähtökohdat kehittää terveyden edistämisen asiantuntijan YAMK-tutkintokoulutusta. Koulutuksen myötä vahvistuva terveyden edistämisen asiantuntijuusosaaminen on edellytys tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi. Vahvistuvat terveyden edistämisen kompetenssit voivat toimia terveyden edistämisen muutosajureina yhteiskunnassa ja työelämässä.

Lähteet:

 1. Thompson, S. & Watson, M & Tilford, S. 2018. The Ottawa Charter 30 years on: still an important standard for health promotion. International Journal of Health Promotion and Education 56: 2. 73–84. Saatavana osoitteessa: DOI: 10.1080/14635240.2017.1415765.
 2. Ottawan asiakirja 1986.
 3. Leppo, K. & Ollila, E. & Peña, S. & Wismar, M. & Cook, S. (eds.) 2013. Health in All Policies – Seizing opportunities, implementing policies. Ministry of Social Affairs and Health, Finland.
 4. Kansanterveyslaki 66/1972.
 5. Terveydenhuoltolaki 1326/2010.
 6. Kangasniemi, M. & Hipp, K. & Häggman-Laitila, A. & Kallio, H. & Karki, S. & Kinnunen, P. & Pietilä, A.-M. & Saarnio, R. & Viinamäki, L. & Voutilainen, A. & Waldén, A. 2018. Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 39/2018.
 7. Maakunnat ja kunnat edistävät hyvinvointia ja terveyttä n.d.
 8. IUHPE 2016. Core Competencies and Professional Standards for Health Promotion Full version. International Union for Health Promotion and Health Education. April 2016.
 9. Barry, M. & Battel-Kirk, B. & Davison, H. & Dempsey, C. & Parish, R. & Schipperen, M. & Speller, V. & Zanden van der, G. & Zilnyk, A 2012. On behalf of the CompHP Partners. The CompHP Project Handbooks. International Union for Health Promotion and Education (IUHPE), Paris.
 10. Matinheikki-Kokko, K. & Liinamo, A. 2017. Terveyden edistämisen osaamisvaatimukset tulevaisuudessa. HPP – Health Promotion Programme HPP Survey.
 11. Liinamo, A. & Haarala, P. & Matinheikki-Kokko, K. 2018. Osaamisella voimavaroja terveyden edistämiseen. Terveydenhoitaja 2/2018.
 12. Metropolia Ammattikorkeakoulu 2018. Opetussuunnitelma. Terveyden edistämisen tutkinto-ohjelma, sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Metropolia Master’s – Keskusteluja työelämän kehittämisestä. Tutustu julkaisun muihin artikkeleihin.

Terveyden edistämisen ylempi AMK-tutkinto

Terveyden edistäminen ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet terveyden edistämisen asiantuntijatehtäviin sekä terveyden edistämisen toiminnan kehittämiseen, koordinointiin ja johtamiseen kunnissa, maakunnissa, järjestöissä sekä erilaisissa palveluorganisaatioissa.

Lue lisää terveyden edistämisen ylemmästä AMK-tutkinnosta

Metropolia Master´s - Keskusteluja työelämän kehittämisestä
© Metropolia Ammattikorkeakoulu 2018

Metropolia Master´s - Discussions on the Development of Work Life
© Metropolia University of Applied Sciences 2018

Julkaisija (Publisher): Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

Toimittanut (Ed.): Marjatta Kelo & Elina Ala-Nikkola
ISBN 978-952-328-130-1

Julkaisu saatavilla pdf-muotoisena täällä