Tutkimuksen eettiset periaatteet

Suomessa kaikilla tieteenaloilla tutkijaa ohjaavat yleiset eettiset periaatteet:

 • tutkija kunnioittaa tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja itsemääräämisoikeutta
 • tutkija kunnioittaa aineellista ja aineetonta kulttuuriperintöä sekä luonnon monimuotoisuutta
 • tutkija toteuttaa tutkimuksensa niin, että siitä ei aiheudu tutkittavina oleville ihmisille, yhteisölle tai muille tutkimuskohteille merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja

Lisäksi Suomessa noudatetaan kaikessa tutkimuksessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) laatimia ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä.

Lisätietoa muilta sivuilta

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan sivut (linkki sivustolle tenk.fi)

Vastuullinen tiede.fi sivut (linkki vastuullinen tiede.fi sivustoperheeseen)

Hyvä tieteellinen käytäntö

Metropolia on sitoutunut noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä (ns. HTK-ohje).

Kansikuva TENKin Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa ohjeesta

Tämän HTK-ohjeen tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntööä (responsible conduct of research) ja varmistaa, että loukkausepäilyt käsitellään asiantuntevasti, oikeudenmukaisesti ja nopeasti.

Tutustu TENKin HTK-ohjeeseen (linkki PDF-tiedostoon).

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) voi olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos se tehdään hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvää tieteellistä käytäntöä koskevien ohjeiden soveltaminen on tutkijayhteisön itsesäätelyä, jolle lainsäädäntö määrittelee rajat.

Tutkimusetiikan näkökulmasta hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä lähtökohtia ovat:

 1. Tutkimuksessa noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja eli rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa.
 2. Tutkimukseen sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. Tutkimuksessa toteutetaan tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta ja vastuullista tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistaessa.
 3. Tutkijat ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat muiden tutkijoiden tekemää työtä ja viittaavat heidän julkaisuihinsa asianmukaisella tavalla ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan.
 4. Tutkimus suunnitellaan ja toteutetaan ja siitä raportoidaan sekä siinä syntyneet tietoaineistot tallennetaan tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla.
 5. Tarvittavat tutkimusluvat on hankittu ja tietyillä aloilla vaadittava eettinen ennakkoarviointi on tehty.
 6. Tutkimushankkeessa tai tutkimusryhmässä sovitaan ennen tutkimuksen aloittamista tai tutkijoiden rekrytointia kaikkien osapuolten - niin työnantajan, vastuullisen tutkijan kuin ryhmän jäsenten - oikeudet, tekijyyttä koskevat periaatteet, vastuut ja velvollisuudet sekä aineistojen säilyttämistä ja käyttöoikeuksia koskevat kysymykset kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla. Tutkimuksen edetessä sopimuksia voidaan tarkentaa.
 7. Rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan asianosaisille ja tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa.
 8. Tutkijat pidättäytyvät kaikista tieteeseen ja tutkimukseen liittyvistä arviointi- ja päätöksentekotilanteista, jos on syytä epäillä heidän olevan esteellisiä.
 9. Tutkimusorganisaatioissa noudatetaan hyvää henkilöstö- ja taloushallintoa sekä otetaan huomioon tietosuojaa koskevat kysymykset.

Tutkijoiden tulee noudattaa edellä mainittuja käytäntöjä myös toimiessaan opettajina ja ohjaajina, tutkimustyöpaikan tai -rahoituksen hakijoina sekä muissa oman alan asiantuntijatehtävissä niin tieteellisissä kuin tiedeyhteisön ulkopuolisissakin yhteyksissä.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset (HTK-loukkaus)

HTK-ohje sisältää myös ohjeet, miten hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyt tulee käsitellä tutkimusorganisaatiossa ja missä tilanteessa asianosaisten on mahdollista pyytää lausuntoa TENKiltä. Huom. HTK ilmoitus toimitetaan suoraan ko. organisaation ylimmälle johtajalle (ei TENKille).

HTK-ohje
Lataa Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012 (PDF).

​Lomake HTK-ilmoituksen tekemiseen
Lataa Hyvän tieteellisen käytännön loukkausepäilyn ilmoituslomake (DOCX).

Lisätietoa TENKin sivuilla
Katso lisätietoa hyvästä tieteellisestä käytännöstä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin sivuilla (linkki).

Tutkimusetiikan tukihenkilöt Metropolia ammattikorkeakoulussa

​Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) käynnisti tutkimusetiikan tukihenkilötoiminnan vuoden 2017 alussa. TENK on kouluttanut yli 60 tutkimusorganisaatioon yli 100 tukihenkilöä antamaan matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa. Tukihenkilöt neuvovat oman organisaation tutkijoita ja muuta henkilökuntaa. Keskustelu tukihenkilön kanssa on ehdottoman luottamuksellista. Häneltä voi kysyä neuvoa, jos esimerkiksi epäilee hyvän tieteellisen käytännön loukkausta tai jos on joutunut itse epäilyn kohteeksi.

Tukihenkilö tuntee TENKin valvoman hyvän tieteellisen käytännön (HTK) tutkintaprosessin ja voi esimerkiksi avustaa loukkausilmoituksen laatimisessa. Hän ei kuitenkaan toimi asianajajana vaan on neutraali neuvonantaja, joka tarvittaessa neuvoo kiistatilanteen kumpaakin osapuolta. Tukihenkilö ei itse osallistu HTK-prosessiin. Hän ei myöskään ota kantaa, onko vilppiä tapahtunut. Tämä päätös kuuluu HTK-prosessin mukaan organisaation ylimmälle johdolle.

Juha Järvinen
TaT, Asiantuntija, TKI-palvelut
Juha.Jarvinen [at] metropolia.fi
Juha Järvinen Metropolian People Finderissa

Leena Rekola
FT, Yliopettaja, Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettisen toimikunnan jäsen
leena.rekola [at] metropolia.fi
Leena Rekola Metropolian People Finderissa

Eettinen ennakkoarviointi 

Ennen tutkimuksen toteutusta sen eettinen hyväksyttävyys voi edellyttää arviointia. Tutkimusten eettistä ennakkoarviointia tekevät eettiset toimikunnat. Eettinen toimikunta määräytyy tutkijalle hänen toimipaikkansa ja tutkimuksen lajin mukaan.

Lääketieteellinen tutkimus

Kun tutkimuksessa puututaan ihmisen koskemattomuuteen ja tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä mukaan lukien ihmiseen koskemattomuuteen puuttuva hoito- ja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus, tutkimus kuuluu lääketieteellistä tutkimusta koskevan lain (488/1999, muutokset 295/2004, 794/2010) piiriin.

Tutkimuslaissa koskemattomuuteen puuttumisella tarkoitetaan tutkimushenkilön fyysiseen tai psyykkiseen koskemattomuuteen puuttumista.

Fyysiseen koskemattomuuteen puuttumista ovat esimerkiksi verinäytteiden, biopsioiden ja vastaavien ottaminen, fyysistä rasitusta sisältävät tutkimukset sekä tutkimukset, joissa pyritään vaikuttaman terveyteen tai sairauksien riskiin tai oireisiin.

Psyykkiseen koskemattomuuteen puuttumista on, jos tutkimuksesta voi aiheutua vaaraa tutkimushenkilön henkiselle hyvinvoinnille.

Tutkimuslain piiriin kuuluvalle tutkimukselle on saatava ennen sen aloittamista puoltava lausunto alueelliselta lääketieteelliseltä eettiseltä toimikunnalta.

Linkki Valviran sivuille, josta löydät alueelliset lääketieteelliset eettiset toimikunnat.

Muu ihmiseen kohdistuva tutkimus 

Muukin tutkimus kuin edellä mainittu lääketieteellinen tutkimus voi edellyttää eettistä arviointia ennen tutkimuksen aloittamista. Jos tutkimuksen kohteena on ihminen, mutta kyseessä ei ole lääketieteellinen tutkimus, eettinen ennakkoarviointi on haettava, jos:

a)     tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta,

b)     tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen,

c)      tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen,

d)     tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä,

e)     tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa tai

f)       tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän läheisilleen.

Ihmiseen kohdistuvan, ei-lääketieteellisen tutkimuksen eettisen ennakkoarvioinnin tekee tutkijan toimipaikan ihmistieteiden eettinen toimikunta. Metropolia ammattikorkeakoulu on jäsen Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettisessä toimikunnassa.

Linkki Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettisen toimikunnan kuvaukseen (sisäinen linkki sivulla).

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin ohjeet ennakkoarvioinnista


Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa, Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja 3/2019

Kuva Ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettiset periaatteet ja ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi Suomessa teoksen kannesta

Lataa ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje PDF-muodossa.

Lue Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje tekstiversiona TENKin sivuilla.

Opetusvideo eettisestä ennakkoarvioinnista ihmistieteissä

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on julkaissut lyhyen piirrosvideon ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista.

Video esittelee 1.10.2019 voimaan tulleen uudistetun eettisen ennakkoarvioinnin ohjeen sisältämiä periaatteita ja joitain sellaisia tutkimusasetelmia, joissa tutkijan tulisi kääntyä ihmistieteiden eettisen toimikunnan puoleen.

Videota voi käyttää esim. opetuksessa ja tiedotuksessa, ja se on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssillä (lue lisää CC-BY-lisenssistä Creative Commonsin sivuilla).

Video on saatavilla suomeksi, ruotsiksi (på svenska) ja englanniksi (in english).

Lisätietoa

Lue lisää eettisestä ennakkoarvioinnista Suomessa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan TENKin sivuilta.

Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta

Rehtoriensa asettamaan Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettiseen toimikuntaan kuuluvat

Yrkeshögskolan Arcada

Diakonia ammattikorkeakoulu (DIAK)

Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak)

Laurea ammattikorkeakoulu

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK)

Metropolia ammattikorkeakoulu

Toimikunta arvioi ennakolta ja antaa lausuntoja ihmiseen kohdistuvista tutkimuksista, jotka eivät kuulu lääketieteellisen tutkimuslain perusteella alueellisen lääketieteellisen eettisen toimikunnan arvioitavaksi. Näihin kuuluvat humanististen alojen ja yhteiskuntatieteiden ohella esim. ihmiseen kohdistuva luonnontieteellinen ja tekniikan alan tutkimus, taiteellinen tutkimus ja joissain tapauksissa ihmiseen kohdistuva, ei-kajoava terveys- tai lääketieteellinen tutkimus.

Tutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä tutkimus-, kehitys- että innovaatiotoimintaa. Toimikunta antaa lausuntoja pyynnöstä jäsenorganisaatioiden henkilökunnalle ja opiskelijoille. Toimikunta ei anna jälkikäteen lausuntoja jo suoritetuista tutkimuksista. Lisäksi toimikunnan tehtävänä on edistää tutkimuseettistä koulutusta, osaltaan ylläpitää ja kohentaa tutkimuksen laatua ja toimia tutkimusetiikan asiantuntijaelimenä jäsenorganisaatioissaan.

Lausunto on maksuton.

Milloin tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto?

Ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet noudattamaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita, jotka ottavat kantaa:

 • tutkittavan kohteluun ja oikeuksiin, erityisesti tietoon perustuvaan suostumukseen osallistua tai olla osallistumatta tutkimukseen
 • tilanteeseen, missä alaikäinen tai vajaakykyinen on tutkittavana
 • henkilötietojen käsittelyyn tutkimuksessa
 • yksityisyyden suojaan tutkimusjulkaisussa
 • tutkimusaineistojen avoimuuteen

Tutkijoiden on hyvä perehtyä tutkimuseettisiin periaatteisiin jo tutkimuksen suunnitelmavaiheessa:

Lataa ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje PDF-muodossa.

Lue Ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin ohje tekstiversiona.

 

Eettinen hyväksyttävyys on aina arvioitava ennakkoon tutkimuksissa, joissa:

a)   tutkimukseen osallistumisessa poiketaan tietoon perustuvan suostumuksen periaatteesta,

b)   tutkimuksessa puututaan tutkittavien fyysiseen koskemattomuuteen,

c)    tutkimus kohdistuu alle 15-vuotiaisiin ilman huoltajan erillistä suostumusta tai informointia, jonka perusteella huoltajalla olisi mahdollisuus kieltää lasta osallistumasta tutkimukseen,

d)   tutkimuksessa tutkittaville esitetään poikkeuksellisen voimakkaita ärsykkeitä,

e)   tutkimuksessa on riski aiheuttaa tutkittaville tai heidän läheisilleen normaalin arkielämän rajat ylittävää henkistä haittaa tai

f)     tutkimuksen toteuttaminen voi merkitä turvallisuusuhkaa tutkittaville tai tutkijalle tai heidän läheisilleen.

Joskus tutkimuksen rahoittaja, julkaisija, tutkimusluvan myöntävä organisaatio tms. edellyttää eettistä ennakkoarviointia tilanteessa, missä sitä ei Suomen järjestelmässä tarvita. Silloin eettinen toimikunta voi antaa lausunnon sijaan hakijalle kuvauksen Suomen järjestelmästä.

Ihmistieteiden eettinen ennakkoarviointi on tarkoitettu perustutkinnon (bachelor-tason) jälkeiseen tutkimustyöhön. Opinnäytteiden ohjaajat vastaavat siitä, että heidän ohjattavansa perehtyvät eettisiin periaatteisiin, mutta opinnäytetyöntekijä on itse vastuussa työnsä eettisyydestä.

Mikäli perustutkinnon jälkeinen opinnäyte (esim. YAMK) suunnitellaan toteutettavaksi tavalla, joka edellyttää eettistä ennakkoarviointia, opiskelija hakee sitä eettiseltä toimikunnalta yhdessä ohjaajansa kanssa

Eettinen ennakkoarviointi ei siirrä tutkijan vastuuta tutkimuksesta ja sen moraalisista ratkaisuista eettiselle toimikunnalle.

Huomattava on, että eettisen toimikunnan lausunto ei ole tutkimuslupa. Luvan tutkimuksen toteuttamiselle antaa kohdeorganisaatio, jossa tutkimus toteutetaan. Lisäksi suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta antavat yksittäiset tutkittavat.

Mitä asioita eettinen toimikunta arvioi

Eettinen toimikunta arvioi tutkimukseen osallistumisen mahdollisia riskejä ja haittoja suhteessa tutkimuksella tavoiteltavaan tietoarvoon. Arviointi perustuu TENKin laatimiin eettisiin periaatteisiin ja toimikunta tarkastelee tutkimuksen suunniteltua toteutustapaa ja aineistonkeruun suunnitelmaa riskien ja vahingon välttämisen näkökulmasta. Myös tutkittavan informointiin ja suostumukseen laaditut dokumentit tarkastetaan.

Eettisessä ennakkoarvioinnissa arvioidaan erityisesti:

Lausuntopyynnössä kuvatut mahdolliset tutkittaville henkilöille, heidän läheisilleen ja mahdollisesti myös tutkijalle itselleen koituvat riskit, haitat ja niiden todennäköisyys suhteessa niiden välttämiseksi tehtyihin suunnitelmiin.

Tutkittavien riittävän selkeä informointi tutkimuksen sisällöstä, tutkittavan osallistumisesta ja henkilötietojen käsittelystä.

Aineistonhallintasuunnitelma, joka sisältää myös kuvauksen henkilötietojen käsittelystä tutkimuksen elinkaaren aikana.

Tutkittavan henkilön kirjallisen tai sähköisen osallistumissuostumuksen asianmukaisuus.

Tapa, jolla tutkittavien suostumus osallistua tutkimukseen pyydetään ja dokumentoidaan, jos kirjallista tai sähköistä suostumusta ei käytetä.

Tutkimuksellatavoitellun uuden tiedon merkitys suhteessa tutkimuksen mahdollisiin haittoihin ja riskeihin.

Lausuntopyyntö toimikunnalta

Toimittakaa lausuntopyyntö toimikunnan sihteerille viimeistään 2 viikkoa ennen sen kokouksen ajankohtaa, jossa toivotte asiaa käsiteltävän.

Toimikunta ilmoittaa päätöksensä kahden viikon kuluessa käsittelystä. Ennakkoarviointilausunto voi olla myönteinen tai myönteinen ehdollisena (sisältää korjausvaatimuksia). Lausunto voi olla myös kielteinen (korjausvaatimuksia). Alkuperäiseen lausuntopyyntöön selkeästi merkityt korjaukset tulee toimittaa toimikunnalle kolmen kuukauden kuluessa korjauspyynnöstä. Tämän jälkeen toimikunnalle tulee toimittaa kokonaan uusi lausuntopyyntö.

Jos tutkija ei noudata saamansa lausunnon ohjeistuksia, kyseessä voi olla hyvän tieteellisen käytännön (HTK) loukkaus.

Jos lausunnon pyytäjä ei hyväksy eettisen toimikunnan päätöstä tai lausunnon sisältämiä muutosehdotuksia, hän voi pyytää asiasta lausuntoa TENKiltä. Perusteltu lausuntopyyntö tulee jättää kahden kuukauden kuluessa eettisen toimikunnan päätöksestä.

Mikäli haluatte lisätietoja toimikunnan työskentelystä ja tutkimuksen mahdollisesta eettisen ennakkoarvioinnin tarpeesta, ottakaa yhteyttä toimikunnan asiantuntijasihteeriin eettinentoimikunta [at] arcada.fi.

Tutustu Eettisen toimikunnan tietosuojailmoitukseen 10.2.2020 (linkki pdf-tiedostoon).

Syksyn 2020 kokousajat ovat:

 • to 27.8. (lausuntopyynnöt sihteerillä viimeistään 13.8.)
 • ti 22.9. (lausuntopyynnöt sihteerillä viimeistään 8.9.)
 • ti 20.10. (lausuntopyynnöt sihteerillä viimeistään 6.10.)
 • ti 24.11. (lausuntopyynnöt sihteerillä viimeistään 10.11.)
 • ti 15.12. (lausuntopyynnöt sihteerillä viimeistään 1.12.)

Toimikunnan jäsenet kaudella 1.8.2020 - 31.7.2022

Jyrki Kettunen, TtT, dosentti (liikunta ja tuki- ja liikuntaelimistön terveys), vanhempi tutkija, Arcada, puheenjohtaja
Varajäsen: Pamela Gray, FT (kansanterveys ja -hyvinvointi), lehtori ja tutkintovastaava, Arcada

Anna Härmä, OTM, lakimies, Arcada
Varajäsen: Åsa Rosengren, VTL (sosiaalityö), yliopettaja, Arcada

Mervi Friman, KT (kasvatustiede, ammattietiikka) tutkimuspäällikkö, HAMK 
Varajäsen: Jaana-Maija Koivisto, tutkijayliopettaja, HAMK

Merja Kylmäkoski, FT (valtio-oppi), nuorisotyön ja nuorisopolitiikan yliopettaja, Humak 
Varajäsen: Katri Kaalikoski, VTT (käytännöllinen filosofia), koulutuspäällikkö, Humak

Teija-Kaisa Aholaakko, FT (terveystieteet, kansanterveys, infektioiden torjunta) KL (ammattikasvatus) tutkintovastaava, Laurea
Varajäsen: Soile Juujärvi, VTT, dosentti (sosiaalipsykologia), yliopettaja,  Laurea

Susanna Näreaho, FT (ympäristötekniikka), erityisasiantuntija, Metropolia, varapuheenjohtaja
Varajäsen: Anna-Maria Vilkuna, FT, dosentti (Suomen historia), TKI-johtaja, Metropolia

Leena Rekola, FT (terveystieteet), TKI-yliopettaja, Metropolia
Varajäsen: Pekka Paalasmaa, FT, dosentti (neurobiologia), yliopettaja, Metropolia

Diakonia ammattikorkeakoulun (DIAK) jäsenet ilmoitetaan myöhemmin.

Toimikunnan sihteerinä toimii Irene Gröhn, YTM, TKI-suunnittelija, Metropolia. Yhteys toimikunnan asiantuntijasihteeriin: eettinentoimikunta [at] arcada.fi.

Mikä on tutkimuslupa?

Kun haluat tutkimuksessasi käyttää Metropolian henkilökunnalta tai opiskelijoilta hankkimaasi tietoa, tarvitset tutkimusluvan. Metropolian opiskelijoiden toisilleen tai henkilökunnalle tekemiin, yksittäisiin opintojaksoihin tai harjoitustöihin liittyviin kyselyihin ei tarvita virallista tutkimuslupaa. Opinnäytetyöhön liittyvään tiedonkeruuseen lupa tarvitaan, ja opinnäytetyöntekijä hakee sitä yhdessä ohjaajansa kanssa.

Tutkimuslupa on Metropolian lupa lähestyä sen henkilökuntaa tai opiskelijoita tutkimukseen liittyvissä asioissa, eikä se korvaa tutkittavan suostumusta osallistua tutkimukseen. Jos tietoja hankitaan suoraan tutkittavilta henkilöiltä haastatteluin, kyselyin tai muilla vastaavilla tavoilla, päätöksen tutkimukseen osallistumisesta tekee kukin henkilö itse.

Tutkimuslupahakemus

Metropolian tutkimuslupahakemus (e-lomake)

Tutkimuslupahakemuksen täyttö

Hakemuksesta tulee käydä ilmi

 • tiedot tutkimuksen tekijästä
 • koko tutkimuksesta vastaavasta henkilöstä tai opinnäyteyötyön ohjaajasta,
 • tutkimuksen nimi,
 • tutkimuksen toteuttavat organisaatiot,
 • tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat,
 • aikataulu sekä
 • Metropolian rooli tutkimuksessa.

Hakemuksen mukaan tulee liittää

 • tutkimussuunnitelma (ml. aineistonhallintasuunnitelma),
 • tutkittavan tiedote ja
 • tutkittavan suostumuslomake sekä
 • muu tutkittavalle annettava materiaali (esim. kyselylomake tai haastattelurunko). 
 • Jos tutkimus on suunniteltu toteutettavaksi tavalla, mikä edellyttää eettistä ennakkoarviointia, tulee eettisen toimikunnan lausunto olla lupahakemuksen liitteenä.
 • Jos tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tulee hakemuksen liitteenä olla myös tietosuojaseloste.

Metropolian opiskelija

Opinnäytetyöhön liittyvään tiedonkeruuseen Metropolian opiskelijoilta tai henkilökunnalta tarvitset tutkimusluvan. Opinnäytetyöntekijä hakee sitä yhdessä ohjaajansa kanssa. Liitä huolellisesti kaikki tarvittavat liitteet ennen kuin jätät tutkimuslupahakemuksen sisään. Näin nopeutat hakemuksen käsittelyä.

Tutustu Arenen sivuilla Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettisiin suosituksiin

Vastuullinen opinnnäytetyö PP-esitys

Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset julkaisu 2020

Muut opinnot: Metropolian opiskelijoiden toisilleen tai henkilökunnalle tekemiin, yksittäisiin opintojaksoihin tai harjoitustöihin liittyviin kyselyihin ei tarvita virallista tutkimuslupaa. On kuitenkin hyvän tavan mukaista kysyä osaamisalueilta lupa opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistumisesta. Tässä tapauksessa ota yhteyttä Osaamisaluepäällikköön.

Kun hakemus on saapunut Metropoliaan

Kun hakemus on saapunut Metropoliaan, tarkistetaan lupaan liittyvät dokumentit ja toimitetaan hakemus Metropolian TKI-johtajan hyväksyttäväksi. Metropolian opiskelijoiden opinnäytetöihin liittyvät tutkimuslupahakemukset hyväksyy tutkimuksen kohteena olevan osaamisalueen osaamisaluepäällikkö ja HyMy-kylään liittyvät innovaatiojohtaja. Tähän koko prosessiin on hyvä varata aikaa 1-2 viikkoa.

Metropolia luovuttaa erittäin harvoin opiskelijoiden tai henkilökunnan henkilötietoja tutkijoiden käyttöön. Usein päädytään viemään yhteydenottokirje ja tutkimuslomakkeen linkki Metropolian intranettiin ja tätä kautta saamaan tutkimukseen osallistujia. Jos kuitenkin pyydät henkilötietojen luovuttamista, pitää hakemuksen liitteenä olla myös tietosuojaseloste.

Tutkija sitoutuu huomioimaan henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön. Tutkimuksen tekijä on velvollinen käyttämään henkilötietoja luottamuksellisesti ja ainoastaan kyseisen tutkimuksen tekemiseksi. Tutkimuksen valmistuttua henkilötiedot on hävitettävä asianmukaisella tavalla.

Tutustu myös

Tieteellinen tutkimus ja tietosuoja Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta

Metropolian Tietosuoja ja GDPR sivuilla

Tietosuojaseloste: Metropolian tutkimuslupahakemusten henkilörekisteri

Lisätietoja

Irene Gröhn
TKI-suunnittelija, TKI-palvelut, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Sähköpostiosoite: irene.grohn [at] metropolia.fi

TKI-toiminnan avoimuuden periaatteet

Metropolian strateginen tavoite on olla Vaikuttajakorkeakoulu.  Avoin toimintatapa on merkittävässä roolissa vaikuttavuuden saavuttamisessa.

Metropolia on sitoutunut 3AMK eli Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittouman yhteiseen Viisas avoimuus -politiikkaan, joka määrittelee niiden TKI-toiminnan sekä oppimistoiminnan avoimuutta. Viisas avoimuus -politiikka on kuvattuna kymmeneen avoimuuden lupaukseen ja niitä toteuttaviin periaatteisiin.

 

Kuvassa Kolmen ammattikorkeakoulun yhteiset viisaan avoimuuden periaatteet

Metropolia on sitoutunut edistämään TKI-toiminnan avoimuutta. 

Siihen sisältyvät:

 • Avoimuutta edistävä toimintakulttuuri
 • Julkaisujen avoimuus
 • Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuus
 • Avoin oppiminen

Kirjaston hankepalveluja kuvaava kuva: avoin tki, aineistonhallinta, julkaisut, avoin oppiminen

 

Tutustu Metropolian kirjaston erinomaisiin hankepalveluihin

Linkki Metropolian kirjaston hankepalvelujen sivuille