Tutkimusetiikka

Koko tiedeyhteisö on vastuussa hyvän tieteellisen käytännön (good scientific practice) noudattamisesta.  Tutkimuseettinen neuvottelukunnan (TENK) mukaan hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa, että tutkijat ja tieteelliset asiantuntijat

 1. noudattavat tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja: rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa;
 2. soveltavat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja toteuttavat tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta tutkimuksensa tuloksia julkaistessaan;
 3. ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat näiden työtä ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan;

Hyvän tieteellisen käytännön mukaista on edelleen, että

 1. tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla;
 2. tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus tekijyydestä, vastuut ja velvollisuudet sekä tutkimustulosten omistajuutta ja aineistojen säilyttämistä koskevat kysymykset on määritelty ja kirjattu kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla ennen tutkimuksen aloittamista tai tutkijan rekrytoimista ryhmään;
 3. rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa; ja että
 4. noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja henkilöstö- ja taloushallintoa.

Tutkimuksen eettinen ennakko-arviointi

Ennen tutkimuksen toteutusta tutkimuksen eettinen hyväksyttävyys voi edellyttää arviointia. Tutkimusten eettistä ennakko-arviointia tekevät eettiset toimikunnat. Eettinen toimikunta määräytyy tutkijalle hänen toimipaikkansa ja tutkimuksen lajin mukaan.

 • Kun tutkimuksessa puututaan ihmisen koskemattomuuteen ja tarkoituksena on lisätä tietoa terveydestä, sairauksien syistä, oireista, diagnostiikasta, hoidosta, ehkäisystä tai tautien olemuksesta yleensä mukaan lukien ihmiseen koskemattomuuteen puuttuva hoito- ja terveystieteellinen tutkimus, liikuntatieteellinen tutkimus ja ravitsemustieteellinen tutkimus, tutkimus kuuluu lain lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999, muutokset 295/2004, 794/2012) piiriin. Tällöin tutkimukselle on haettava eettinen ennakkoarviointi sairaanhoitopiirin eettiseltä toimikunnalta. Lisätietoa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän alueen eettisten toimikuntien toiminnasta löytyy HUS:n internet-sivuilta (www.hus.fi).
 • Tutkimus voi edellyttää eettistä ennakkoarviointia, vaikka se ei kuulukaan lain lääketieteellisestä tutkimuksesta perusteella sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan arvioitavaksi. Ammattikorkeakouluissa toimivat eettiset toimikunnat arvioivat ennakolta tutkimuksia, jotka eivät kuulu em. lain piiriin (ks. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen ihmistieteiden eettinen toimikunta >).
 • Milloin tarvitaan eettisen toimikunnan lausunto?
 • Lausuntokäsittely

Tutkimuslupa

Mikä on tutkimuslupa?

Kun haluat tutkimuksessasi käyttää Metropolian henkilökunnalta tai opiskelijoilta hankkimaasi tietoa, tarvitset tutkimusluvan. Metropolian opiskelijoiden toisilleen tai henkilökunnalle tekemiin, opintoihin liittyviin kyselyihin ei tarvita virallista tutkimuslupaa. 

Tutkimuslupahakemuksen täyttö

Metropolian tutkimuslupahakemus on sivun alalaidassa. Hakemuksesta tulee käydä ilmi mm. henkilötietosi, tutkimuksen ohjaajan henkilötiedot, tutkimuksen nimi, tutkimuksen tekijät, tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat, aikataulu sekä Metropolian rooli tutkimuksessa. Hakemuksen lisäksi mukaan tulee liittää tutkimussuunnitelma sekä kysely-/haastattelu-/aineistonkeruulomake ja yhteydenottokirje tutkittavalle.

Kun hakemus on saapunut Metropoliaan

Kun hakemus on saapunut Metropoliaan, tarkistetaan lupaan liittyvät dokumentit ja toimitetaan hakemus Metropolian TKI-johtajan hyväksyttäväksi. Tähän koko prosessiin on hyvä varata aikaa 1-2 viikkoa.

Metropolia myöntää erittäin harvoin opiskelijoiden tai henkilökunnan henkilötietoja tutkijoiden käyttöön. Usein päädytään viemään yhteydenottokirje ja tutkimuslomakkeen linkki Metropolian intranettiin ja tätä kautta saamaan tutkimukseen osallistujia.

Jos kuitenkin pyydät henkilötietojen luovuttamista, tarvitset hakemuksen lisäksi myös rekisteriselosteen.

Rekisteriseloste

Jos tutkimuksessa syntyy henkilötietolain mukainen henkilörekisteri, tulee liitteenä olla myös tutkimuslupahakemuksen sivu 3 sekä tietellisen tutkimuksen rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§ ja 14§) tai rekisteriseloste (HetiL (523/99) 10§). Löydät rekisteriselostelomakkeet tietosuojavaltuutetun sivuilta.

Henkilötietojen luovuttaminen on maksullista. Metropolian tietohallinto laskuttaa noin 50 - 70 e./tunti tietojen keräämisestä.

Tutkija sitoutuu hävittämään henkilötiedot tulosten julkaisemisen jälkeen.

Metropolian opiskelija

Metropolian opiskelijoiden toisilleen tai henkilökunnalle tekemiin, opintoihin liittyviin kyselyihin ei tarvita virallista tutkimuslupaa. On kuitenkin hyvän tavan mukaista kysyä osaamisalueilta lupaa opiskelijoiden ja henkilökunnan osallistumisesta. Tässä tapauksessa on hyvä ottaa yhteyttä Osaamisaluepäällikköön. Jos tietoja hankitaan suoraan tutkittavilta henkilöiltä haastatteluin, kyselyin tai muilla vastaavilla tavoilla, on hankittava kyseisen henkilön suostumus.

Tutkimuslupahakemus

Allekirjoitettu tutkimuslupahakemus liitteineen toimitetaan skannattuna osoitteeseen: tutkimusluvat@metropolia.fi tai alkuperäinen lähetetään allekirjoitettuna osoitteeseen:
Kirjaamo, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 Metropolia

Metropolian tutkimuslupahakemus

Lisätietoja

Kati Forsman
Suunnittelija, TKI-palvelut

Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Immateriaalioikeudet

Metropolia pyrkii saamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tuloksilla mahdollisimman suuren vaikuttavuuden alueelle. Siksi Metropolia ei kerää omaa immateriaalioikeussalkkua, vaan tulokset siirretään niille, joilla on paremmat mahdollisuudet niitä hyödyntää. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tulokset hyödyntää ensisijaisesti TKI-toiminnan yhteistyökumppanit ja/tai korkeakoululähtöiset yritykset.

Metropolia Ammattikorkeakoulun immateriaalioikeuksia koskevat strategiset valinnat ja linjaukset

Open Access

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry antoi lokakuussa 2009 yhteisen Open Access –lausuman. Lausuman mukaisesti ammattikorkeakouluissa toimivien opettajien ja tutkijoiden edellytetään rinnakkaistallentavan tieteellisissä julkaisuissa tai korkeakoulun omissa julkaisusarjoissa julkaistut tutkimusartikkelit Theseus-julkaisuarkistoon 1.1.2010 lähtien. Lausumassa suositettiin käyttämään avointa julkaisupolitiikkaa noudattavia julkaisukanavia.