Metropolia-rekisterinpitäjän rekisteröityjä ovat esimerkiksi:

 • Metropolian opiskelijat
 • Metropolian työntekijät
 • Metropolian alumnit
 • Metropolian yritys- ja täydennyskoulutuspalveluiden asiakkaat
 • Metropolian järjestämiin tapahtumiin osallistuneet henkilöt
 • Metropolian kirjaston asiakkaat (3AMK-kirjastoilla on yhteisrekisterinpitäjyys)
 • Metropolian sidosryhmäedustajat yms.

Metropolian rekisteröityjä ovat kaikki ne henkilöt, joiden henkilötietoa Metropolia tavalla tai toisella kerää, käsittelee, muokkaa, katselee, poistaa, säilyttää palvelimillaan, muuttaa, päivittää tai tuhoaa.

Rekisteröidyn tietopyyntölomake (käytetään myös ns. tietojen poistopyynnön esittämiseen).

Mitä oikeuksia sinulla (rekisteröitynä) on?

Sinulla on oikeus:

 • tarkastaa itseäsi koskevat tiedot
 • pyytää tietojesi oikaisemista
 • vaatia tietojesi poistamista (ei koske lakisääteisiä tehtäviä)
 • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista
 • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä
 • pyytää itse toimittamiesi henkilötietojen siirtämistä rekisterinpitäjältä toiselle
 • peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen
 • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi
 • olla joutumatta tietosuoja- tai turvapoikkeaman kohteeksi

Käyttääksesi oikeuksiasi sinun tulee:

 • toimittaa tämän sivuston yhteydestä löytyvä rekisteröidyn tietopyyntölomake (samaa lomaketta käytetään myös tietojen poistopyynnön esittämiseen) omakätisesti allekirjoitettuna Metropolian johonkin opiskelija- ja hakijapalveluiden toimipisteeseen ja samalla todistaa henkilöllisyytesi esimerkiksi passilla, kuvallisella henkilöllisyystodistuksella tai ajokortilla
 • Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen vaatii henkilökohtaista käyntiä paikan päällä Metropolia Ammattikorkeakoulussa (tulevaisuudessa Metropolia pyrkii luomaan myös sähköisen vahvan tunnistautumisen palvelun, joka mahdollistaisi rekisteröityjen oikeuksien toteuttamisen sähköisesti)

Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esim. virallisella henkilöllisyystodistuksella kuten passilla tai kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Metropolia hyväksyy myös ajokortin sekä ns. mobiiliajokortin rekisteröidyn riittävän luotettavaksi tunnistamiseksi hänen käyttäessä oikeuksiaan).

Rekisteröidyn tietopyynnön vastaanottavalla Metropolian taholla (opiskelija- ja hakijapalveluiden toimiston henkilökunta) on vastuu tunnistaa rekisteröity hänen esittämästään luotettavasta henkilöllisyystodistuksesta sekä merkata rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen asianmukaiseen kohtaan tarkastus tehdyksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä on Metropoliassa rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Yhteystiedot

Tietosuojavaltuutetun toimisto,
PL 800, 00521 Helsinki
tietosuoja [at] om.fi

Neuvoja ja ohjeita voi kysyä kaikissa tietosuoja-asioissa Metropolia Ammattikorkeakoulun tietosuojavastaavalta:

Metropolian tietosuojavastaava Riikka Ikäheimonen
puh. 050 565 8499
tietosuojavastaava [at] metropolia.fi

GDPR:n mukaisesti rekisteröidyn oikeudet vielä tarkasti

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot.

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

1. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Oma-Intranet-portaalista löytyvä huolellisesti täytetty, tulostettu ja henkilökohtaisesti allekirjoitettu ns. rekisteröidyn tietopyyntölomake johonkin Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (koskee vain Metropolian työntekijöitä).

Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (kuten esittämällä ajokortti tai jokin virallisista poliisin myöntämistä henkilöllisyystodistuksista).

Katso Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden käyntiosoitteet ja aukioloajat

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilöstöhallinnon yksiköstä) pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tuulia.aarnio [at] metropolia.fi, tietosuojavastaava [at] metropolia.fi).

Tarkastusoikeuspyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

2. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjänä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai Metropolian työntekijöiden tapauksessa toimittamalla pyyntö Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

3. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai Metropolian työntekijöiden tapauksessa toimittamalla pyyntö Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

4. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa sekä halutessaan siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Tiedot on oikeus saada siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Oikeutta sovelletaan:

 • ainoastaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn
 • kun henkilötiedot koskevat rekisteröityä ja ovat hänen toimittamiaan
 • kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen
 • kun tietojen siirto ei vaikuta haitallisesti kolmansien osapuolten oikeuksiin ja vapauksiin.

5. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietosuoja- ja tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen.

Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.