Tietosuojaseloste: Metropolian Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori


Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Nimi: Päivi Haarala
Tehtävä: Osaamisaluepäällikkö
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: paivi.haarala [at] metropolia.fi (paivi[dot]haarala[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot:

Nimi: Titta-Maria Kettunen
Tehtävä: Projektipäällikkö
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: titta-maria.kettunen [at] metropolia.fi (titta-maria[dot]kettunen[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus on kyseisen hankkeen toteutus ja siinä kerättyihin aineistoihin liittyvä tutkimus. Hanke toteutetaan Uudenmaan alueella ja siitä vastaa Metropolia Ammattikorkeakoulu yksin. Hankkeen tarkoituksena on mikro- ja pk-yritysten resilienssin kehittäminen.

Metropolia ammattikorkeakoulussa henkilötietoja käsittelevät Katse tulevaisuuteen -hankkeeseen osallistuvat työntekijät ja hankkeessa kerättävää aineistoa tutkivat tutkijat. Lisäksi henkilötietoja käsittelevät aineiston litteroijat ja tarvittaessa kohdassa 9. mainitut tietojen vastaanottajat.

Metropolian Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisterin tietosuojaselostetta täydentävät:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolia Ammattikorkeakoulun Katse tulevaisuuteen-hankkeen henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyltä saatuun suostumukseen. Tutkimuksessa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on yleistä etua koskeva tehtävä: tieteellinen tai historiallinen tutkimus tai tilastointi.

Suostumus toimii käsittelyperusteena myös mahdollisesti rekisterin sisältämien erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvien tietojen käsittelyn osalta, arkaluonteisten henkilötietojen, kuten biometristen henkilötietojen (esim. kasvokuva henkilön yksiselitteisessä tunnistamistarkoituksessa), jotka ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, ”GDPR:n” artiklassa 9 lueteltu erityissuojattavina tietoina) käsittelyn osalta.

Hankkeen tutkimusmenetelmät ja aineistot:

Tutkimuksessa käytetään laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä ja –aineistoja. Tutkimuksessa kerätään hankkeeseen osallistuvien taustatietoja, esim. ikä, työkokemus, toimiala, yritys ja kansalaisuus, jotta haastattelujen ja työpajojen tuloksia voidaan tarkemmin analysoida eri osallistujaryhmien ja yritysryhmien mukaan.

Hankkeen aikana 1.5.2021-30.4.2023 kerätyt haastatteluaineistot sekä työpajojen ja yleisötilaisuuksien (esim. virtuaaliset aamukahvit) aineistot ovat tutkimusaineistoja ja niitä hyödynnetään tässä hankkeessa yritysten ja henkilöstön resilienssin kehittämiseksi sekä jatkotutkimuksessa. Tutkimusdata säilytetään hanketoimijoiden jatkokäytössä anonymisoituna IDA-tutkimustietovarannossa. Hankkeelle on tehty aineistonhallintasuunnitelma.

Tutkimusaineiston käyttö ja tallennus

Tutkimusaineistoa kerätään Metropolia-ammattikorkeakoulun käyttöön ja ainoastaan Metropolian toimesta. Kerätystä aineistosta tehdään tietosuojaseloste, sillä se sisältää henkilötietoja (haastattelut ja työpaja-aineistot). Henkilötietoja sisältävä aineisto tallennetaan Metropolian ohjeiden mukaan, ja pääsy aineistoon on Katse tulevaisuuteen -hankkeen toimijoilla.

Haastattelu- ja työpaja-aineistot toimitetaan litteroitavaksi tietosuojatun yhteyden kautta. Litteroidut aineistot anonymisoidaan lopullisesti. Jatkokäyttöön soveltuva anonyymiaineisto (haastattelut ja työpaja-aineistot) tallennetaan IDA-tutkimustietovarantoon hankkeen tutkijoiden yhteiskäyttöön. Hanketoimijat sopivat aineiston pitkäaikaistallennuksesta ja aineiston käyttöoikeuksista erikseen.

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolia Ammattikorkeakoulun Katse tulevaisuuteen- hankkeen henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolia Ammattikorkeakoulun Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisterin rekisteröityjä ovat Katse tulevaisuuteen -hankkeeseen osallistuvat henkilöt (esim. Metropolian opiskelijat, Metropolian projektissa työskentelevät työntekijät, projektin yrityskumppanien edustajat).

Metropolia Ammattikorkeakoulun Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

PERUS- JA YHTEYSTIEDOT

 • etunimi(t), sukunimi, sukupuoli, kotiosoite, ikä, koulutus, työkokemus vuosina, nykyinen työtehtävä, työsuhde/ammattiasema, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys/organisaatio, kuuluminen vähemmistöryhmään, ääni

ASIAKKUUDEN JA YHTEISTYÖN HOITAMISEEN JA YHTEYDENPITOON LIITTYVÄT TIEDOT:

 • Hankkeen palveluiden tilaus- ja peruutustiedot
 • Palautteet
 • Tapahtumien audiovisuaaliset taltioinnit esim. Zoomilla

VERKKOKÄYTTÄYTYMISEEN LIITTYVÄT TIEDOT:

 • Verkkokäyttäytymiseen liittyvät tiedot hankkeen verkkosivuilla ja mahdollisissa palveluissa
 • Tekniset tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot
 • Evästeiden avulla saadaan hankkeen verkkosivuvierailijoista mitattavia tietoja, joita hyödynnetään esimerkiksi hankkeen suunnitellessa markkinointiaan. Tällä tavoin voidaan kohdentaa viestintää mahdollisimman osuvasti.

HANKKEEN VERKKOSIVUT:

 • Uutiskirjeen tilauslomake: nimi, sähköposti, organisaatio
 • Yhteydenottopyynnön lomake: nimi, sähköposti, puhelinnumero, organisaatio

SUOSTUMUKSENANNOT JA TIEDOT TOIMENPITEISTÄ:

 • Tiedot rekisteröidyille suunnatuista toimenpiteistä: esim. tiedot annetuista palveluista/tapaamisista; tiedot lähetetystä mainospostista tai tapahtumakutsuista

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään. Tämän lisäksi tietoja voidaan saada joiltain osin työnantajalta (osallistujan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero) tai julkisista lähteistä, kuten yrityksen verkkosivuilta.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisterin sisältämiin tietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä.

Henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu Metropoliassa seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Lyyti Oy ja Lyyti-tapahtumahallinnan järjestelmä

Lyyti-tapahtumahallintajärjestelmässä käsitellään niiden rekisteröityjen tietoja, jotka ilmoittautuvat erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin.

Eduix Oy

Hankkeessa tehtävät sähköiset kyselyt toteutetaan E-lomake-ohjelmiston avulla.

Microsoft Corporation ja Microsoft for Education -pilvipalvelu (Office 365 palvelupaketti)

Microsoft for Education -pilvipalvelun (Office 365 palvelupaketti) mahdollistamia sähköisiä työvälineitä hyödynnetään laaja-alaisesti hankkeen toteuttamisessa.

Google LLC ja Google Jamboard

Hankkeessa käytetään Google Jamboard -digitaalista kirjoitustaulua tarvittaessa virtuaalisesti toteutetussa työpajassa.

Nordtouch Oy ja Flinga Nordtouch-sovellus

Hankkeessa käytetään Flinga Nordtouch -sovellusta tarvittaessa virtuaalisesti toteutetussa työpajassa.

IBM ja SPSS-tilasto-ohjelmisto

SPSS-tilasto-ohjelmistolla käsitellään kyselyiden kvantitatiivista aineistoa.

CSC Oy

Funet FileSender –tiedostonjakopalvelua voidaan hyödyntää hankkeen parissa tiedostojen jakamiseen. Zoom -verkkokokoustyövälinettä voidaan hyödyntää hankkeen sisäisessä viestinnässä sekä työpajojen tai muiden verkkoympäristössä toteutettavien tapahtumien järjestämisessä ja tallentamisessa.

Deltagon Group Oy ja sec@gw -turvapostiratkaisu

Metropolian omalla palvelimella toimivaa sähköpostin salausratkaisua - Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisua voidaan käyttää arkaluonteisten henkilötietojen ja salassapidettävien asiakirjojen välittämiseen Metropolian ulkopuolisiin sähköpostiosoitteisiin (kun sähköpostia lähetetään ei ”@metropolia.fi” -päätteiseen sähköpostiosoitteeseen, tai sellaisesta takaisinpäin Metropoliaan).

Liana Technologies Oy ja Liana Cloud -uutiskirjetyökalu (esim. uutiskirjeiden lähetys)

Hankkeen henkilörekisteriin ja toimintaan liittyvä, sähköpostitse tehtävä suoramarkkinointi, jos rekisteröity antanut kirjallisen suostumuksensa, tapahtuu uutiskirjeiden lähetysjärjestelmän kautta.

YouTube -videotyöväline

Metropolian Katse tulevaisuuteen -hankkeessa tuotettuja videoita voidaan tallentaa Metropolian hankkiman Google Suite for Education -palvelupakettiin kuuluvan YouTube-videotyövälineen avulla Metropolia AMK:n YouTube -kanavalle. Niihin ei kerätä henkilötietoja ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Instagram -työväline

Metropolian Katse tulevaisuuteen -hankkeessa tuotettuja kuvia/videoita voidaan tallentaa Instagram-työvälineen avulla Metropolian Instagram-tilille. Niihin ei kerätä henkilötietoja ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Facebook -työväline

Metropolian Katse tulevaisuuteen -hankkeessa tuotettuja videoita/kuvia/tiedotteita voidaan tallentaa Facebook-työvälineen avulla Metropolian Facebook-tilille. Niihin ei kerätä henkilötietoja ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Twitter -yhteisö- ja mikroblogipalvelu

Metropolian Katse tulevaisuuteen -hankkeessa tuotettuja kuvia/videoita voidaan tallentaa Twitter-työvälineen avulla Metropolian Twitter-tilille. Niihin ei kerätä henkilötietoja ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

LinkedIn-työväline

Metropolian Katse tulevaisuuteen -hankkeessa tuotettuja videoita/kuvia/tiedotteita voidaan tallentaa LinkedIn-työvälineen avulla Metropolian LinkedIn-tilille. Niihin ei kerätä henkilötietoja ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

Metropolian blogit

Katse tulevaisuuteen -hankkeessa kirjoitettuja blogitekstejä ja otettuja valokuvia ja/tai videoita tallennetaan ja linkitetään Metropolian blogi-kirjoitusalustalle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisteriin kerätyt henkilötiedot säilytetään rekisterissä pysyvästi sähköisessä muodossa Kansallisarkiston ns. ammattikorkeakouluja koskevan pysyväissäilytysaikapäätöksen mukaisesti. Poikkeuksen tästä tekevät ne hankkeen piirissä kerätyt henkilötiedot, joiden käsittely ja säilytysaika sisältyvät seuraaviin, erillisiin henkilötietorekistereihin, joihin on määritelty omat säilytysajat mm. rahoittajan vaatimuksesta:

 • Metropolian julkisten verkkosivujen (Metropolia.fi) henkilörekisteri
 • Metropolian ESR Henkilö -hankkeisiin liittyvä henkilörekisteri
 • Kansallisarkiston ns. ammattikorkeakouluja koskevan pysyväissäilytysaikapäätöksen pääset lukemaan tästä linkistä.

Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava sääntely

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”, 2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Ammattikorkeakoululaki, (932/2014)
 • Kansallisarkiston päätös säilytysajoista - AMK:ita koskeva päätös (AL/20757/07.01.01.03.02/ 2016)

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolia Ammattikorkeakoulun Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

- Metropolian Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan Katse tulevaisuuteen -hankkeen toimintaa ja/tai palveluita.

- Metropolian Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä.

- Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun Katse tulevaisuuteen -hankkeen henkilörekisterin ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.