Tietosuojaseloste: Metropolian opiskelijapalauterekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian opiskelijapalauterekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori


Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö:

Nimi: Heidi Rontu
Tehtävä: Jatkuvan oppimisen johtaja, Oppimistoiminta
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: heidi.rontu [at] metropolia.fi (heidi[dot]rontu[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot (HowULearn-kysely):

Nimi: Jenni Koponen
Tehtävä: Asiantuntija /Oppimisen verkostot ja palvelut
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: jenni.koponen [at] metropolia.fi (jenni[dot]koponen[at]metropolia[dot]fi)

Rekisterin yhteyshenkilön yhteystiedot (AVOP, AVOP2 ja Uraseurantakysely):

Nimi: Kirsi Kuosa
Tehtävä: Asiantuntija /Uudistuva oppiminen
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA
Sähköposti: kirsi.kuosa [at] metropolia.fi (kirsi[dot]kuosa[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolian opiskelijapalauterekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteuttaa palautteenantajien (opiskelijoiden) antamien palautteiden käsittelyä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Palautteenannon muotoina ovat opiskelijan antama palaute oppimisesta, opetuksesta, opiskelusta ja oppimisympäristöistä tai vertaispalaute. Tutkinto-ohjelmissa ja Metropolian eri toiminnoissa voi olla lisäksi käytössä muita omia palautemenettelyitä.

Palautteenannon tarkoituksena on kehittää Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaa ammattikorkeakoulutuksen tarjoajana. Lisäksi palautedialogi opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä on keskeinen osa Metropolian laadunhallintaa. Opiskelijoiden kokemukset oppimisesta, opiskelusta ja oppimisympäristöistä ovat toiminnan kehittämisen keskiössä niin yksittäisillä opintojaksoilla, tutkinto-ohjelmissa sekä korkeakoulutasolla.

Metropolian opiskelijapalauterekisterin tietosuojaselostetta täydentää Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyrekisterin tietosuojaseloste.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Metropolian opiskelijapalauterekisterissä olevien henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (EU:n yleinen tietosuoja-asetus, ”GDPR” 6.1 artiklan c alakohta). Metropolia Ammattikorkeakoulu toteuttaa ammattikorkeakoululakiin (932/2014) perustuvaa korkeakouluopetusta, jonka laadun arvioinnissa on merkitystä palautteenannolla ja toiminnan kehittämisellä.

Lisäksi henkilötietojen käsittely perustuu osittain yleiseen etuun (GDPR 6.1 artiklan e alakohta) ja rekisteröidyltä saatuun suostumukseen (GDPR 6.1 artiklan 1 alakohta).

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolian opiskelijapalauterekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolian opiskelijapalauterekisterin rekisteröityjä ovat palautetta antavat Metropolian opiskelijat. Lisäksi rekisteröityjä ovat palautteen vastaanottajina olevat opettajat ja opiskelijat sekä palautetta käsittelevät opettajien esihenkilöt. Henkilöä koskevaa palautetta saa käsitellä ainoastaan kyseinen henkilö itse tai hänen lähiesihenkilönsä.

Metropolian opiskelijapalauterekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

JATKUVA PALAUTE OPINTOJAKSON AIKANA

Arjen dialogin lisäksi jatkuvaa palautetta opintojakson aikana on mahdollista antaa OMA-/Peppi-järjestelmän kautta, jonne opiskelijat kirjautuvat haka-tunnuksilla (käyttäjätunnus ja salasana). Opiskelijan kirjautuessa haka-tunnuksillaan on hän tunnistettavissa oleva henkilö näiden kirjautumistietojen perusteella. Palautetta annetaan opettajalle opintojakson työtilassa OMA-/Peppi-järjestelmässä ’Anna palautetta opettajallesi' -linkin kautta, jossa opiskelija valitsee vastaanottajan(t). On ohjeistettu, että henkilökohtaista palautetta antaessaan opiskelija saa valita vastaanottajaksi vain sen henkilön(opettajan), ketä palaute koskee. On ohjeistettu myös hyvän palautetavan mukaista toimintaa palautteen antamisessa. Yleinen periaate on, että henkilöä koskevaa palautetta saa käsitellä ainoastaan kyseinen henkilö itse tai hänen esihenkilönsä. Numeerinen opintojakson toteutusta arvioiva palaute ei ole henkilötietoa. Ohjeistus tätä varten on liitetty OMA-/Peppi-järjestelmässä ’Anna palautetta opettajallesi' -kohtaan.

OMA-/PEPPI-JÄRJESTELMÄN OPINTOJAKSOPALAUTE

Opiskelija (rekisteröity) voi antaa anonyymisti tai omalla nimellään (etunimi ja sukunimi) opintojaksopalautetta jokaiselta opintojakson toteutukselta, jolle hänet on hyväksytty opiskelijaksi. Opintojaksopalaute toteutetaan kirjautumalla OMA-/Peppi-järjestelmään haka-tunnuksilla (rekisteröidyn käyttäjätunnus ja salasana). OMA-/Peppi-järjestelmässä opiskelijan työpöydällä näkyvät päättymässä olevat opintojaksot, joihin palautetta voi antaa. Opintojaksopalaute aukeaa viikkoa ennen opintojakson päättymistä ja on auki 3 viikkoa. Palaute annetaan nimettömänä, eikä palautteen antajaa voida tunnistaa. Vaihtoehtoisesti opiskelija voi halutessaan antaa palautteen omalla nimellään (etu- ja sukunimitiedolla). Opiskelijan työpöydälle OMA-/Peppi-järjestelmään ilmestyy myös viesti, jos opettaja on vastannut ryhmältä saamaansa palautteeseen. Opettajan toteuttaessa palautteenannon OMA-/Peppi-järjestelmän kautta, opiskelijan työpöydän etusivulla löytyy Opintojaksopalaute-osio, josta näkyy palautteenannon muotoina:

 • Anna palautetta: Toteutuksien (opintojaksojen) palautelomakkeet, joiden vastausaika on käynnissä.
 • Palautetta opettajalta: Opettajan antama vastapalaute päättyneisiin toteutuksiisi.
 • Välipalaute: Toteutuksien avoimet välipalautekyselyt. Näkyy vain, jos kyselyitä on auki.

Opintojaksopalaute sisältää seuraavia tietoja rekisteröidystä (opettajasta/opiskelijasta):

 • Opiskelijan vastaus opintojakson toteutuksen arviointia koskeviin kysymyksiin, joihin vastataan muodossa ”Olen samaa mieltä/olen eri mieltä” sekä perustelukohta ”Miksi”.
 • Avoin kysymys -kohta: Tähän osioon voi sisältyä henkilötietoa. Palautekysymyksissä tai avoimissa vastauksissa ei ole kuitenkaan hyvän tavan mukaista mainita yksittäisiä henkilöitä nimillä. Tarkoitus on antaa palautetta opintojakson toteutuksesta, ei henkilöä koskevaa palautetta.
 • Avoin palaute -kohta, johon voi sisältyä myös henkilötietoa. Palautekysymyksissä tai avoimissa vastauksissa ei ole kuitenkaan hyvän tavan mukaista mainita yksittäisiä henkilöitä nimillä. Tarkoitus on antaa palautetta opintojakson toteutuksesta, ei henkilöä koskevaa palautetta.

Opettaja saa palautekoonnin saamastaan palautteesta palauteajan päätyttyä. Opettaja antaa sen jälkeen opiskelijoille vastapalautetta saamastaan palautteesta ja sen pohjalta mahdollisesti tehdyistä toimenpiteistä.

Jos opintojakson toteutuksella on useita opettajia, avoin palaute näkyy ainoastaan, jos jokainen opintojakson toteutukselle merkitty opettaja on antanut siihen toisilleen luvan.

HowULearn-KYSELY JA PALAUTE OPISKELIJALLE

HowULearn on oppimisen tutkimukseen perustuva kysely opiskelijoilta heidän kokemuksistaan opiskelusta ja oppimisympäristöistä Metropoliassa. Opiskelijan vastatessa kyselyyn, hän saa henkilökohtaisen palautteen omasta oppimisestaan ja opiskelustaan. HowULearn-kysely toteutetaan erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Opiskelijasta (rekisteröidystä) tallennetaan HowULearn-kyselyn osalta seuraavia tietoja:

Taustatiedot, jotka kysytään opiskelijalta itseltään ja ne ovat:

 • Opiskelijanumero
 • Sähköpostiosoite
 • Sukupuoli
 • Syntymävuosi
 • Aiemmin suoritettu tutkinto
 • Tutkinto-ohjelma myös mahdollinen pääaine tai suuntautumisvaihtoehto
 • Koulutusmuoto
 • Mahdollinen vaihto-opiskelija-status
 • Nykyisten opintojen aloittamisvuosi
 • Opintopistemäärä vastaushetkellä
 • Aiemmat ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot
 • Opintojen vaihe
 • Ansiotyössäkäynti

Opiskelijan perustiedot: Opiskelijanumero, etunimi- ja sukunimi, sukupuoli, kansalaisuus, äidinkieli ja asiointikieli

Opiskelijan opinto-oikeudet: opiskelijan koulutusala, tutkinto-ohjelma, suuntautumisvaihtoehtoa ja pääainetta koskevat tiedot

Opiskelijan opintosuoritukset: laajuus opintoviikkoina tai opintopisteinä

UNIHOW-JÄRJESTELMÄ

Unihow-järjestelmällä käsitellään Metropolian opiskelijoiden ja työntekijöiden henkilötietoja.

Unihow-työvälineellä kerätään Metropolian opiskelijoista ja työntekijöistä seuraavia tietoja:

1. Kyselyiden vastaukset

 • opiskelijan syöttämät oppimiskyselyn vastaukset sekä vastauksista lasketut tilastolliset tunnusluvut
 • kyselyyn vastanneiden vastausten ryhmätason tilastolliset tunnusluvut

2. Käyttäjää koskevat tiedot

 • etunimi, sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • opiskelijan tai työntekijän käyttäjätunniste
 • tietoja opinnoista, kuten kurssi-ilmoittautumiset ja suoritetut kurssit, suoritettujen kurssien suorituspäivä ja laajuus, opintosuunnitelmat, arvosanat ja arvostelut sekä suoritetut tutkinnot
 • tieto opiskelijan antamasta tutkimusluvasta

3. Tapahtumaloki

 • käyttäjätunniste
 • IP-osoite

Lisäksi UniHow-työväline lukee osana tietojen käsittelyä seuraavia loppukäyttäjän autentikointiin liittyviä, Shibboleth-järjestelmästä saatavia henkilötietoja: Shibbolethin käyttäjätunnus, sähköpostiosoite, nimi, työntekijänumero, opiskelijanumero, asiointikieli ja käyttäjätunniste

PALAUTETTA PALAUTTEISTA -TILAISUUS

Tutkinto-ohjelmat järjestävät vuosittain opiskelijoille ja henkilökunnalle yhteisen tilaisuuden, jossa käsitellään tutkinto-ohjelman saamaa palautetta ja sen pohjalta tehtyä kehittämistyötä. Tilaisuudessa voidaan suullisesti antaa sanallista palautetta yleisesti eri tutkinto-ohjelman opettajille.

Tilaisuuksista laaditaan muistio yhteiseen koontitaulukkoon Palautetta palautteista -Teamsiin. Tähän koostemuistioon ei sisällytetä tunnisteellista henkilötietoa. Palautetta palautteista -Teamsin työtilasta löytyy myös aiempien vuosien tilaisuuksien muistiot.

METROPOLIAN YHTEISTEN PALVELUJEN PALAUTEKYSELY (EI KÄYTÖSSÄ)

Metropolian palvelut keräävät opiskelijoilta palautetta joka toinen vuosi alkuvuodesta nettilomakkeen kautta. Palautetta kysytään seuraavien palvelujen toiminnasta: tietohallintopalvelut, opintoasiainpalvelut, kirjasto- ja tietopalvelut, kansainväliset palvelut, opiskeluhyvinvointipalvelut ja viestintäpalvelut. Palaute auttaa palveluja kehittymään opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Palaute voidaan antaa anonyymisti tai omilla tiedoillaan (opiskelijan/opettajan/muu henkilökunta etunimi- ja sukunimi, opiskelijan opiskelijanumero).

VALTAKUNNALLINEN URASEURANTAKYSELY

Uraseurantakysely toteutetaan vuosittain viisi vuotta aiemmin valmistuneille opiskelijoille. Kyselyn tarkoituksena on selvittää ammattikorkeakouluista valmistuneiden työuria, työmarkkinatilannetta ja tyytyväisyyttä suorittamaansa tutkintoon. Osaa kysymyksistä käytetään myös ammattikorkeakoulujen laadullisen työllistymisen mittarina. Metropolian valtakunnallisen uraseurantakyselyn tietosuojaseloste on julkaistu Metropolian julkisilla verkkosivuilla Tietosuoja ja GDPR -osion kohdassa Tietosuojaselosteet.

SIJOITTUMISSEURANTA (Kyselystä on luovuttu, mutta aikaisemmat tulokset ovat nähtävissä Metropolian OMA-intrassa)

Metropoliasta valmistuneiden opiskelijoiden sijoittumista työelämään seurataan sijoittumisseuranta-tutkimuksella, joka tehdään yhteistyössä muutaman ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa. Kysely tehdään vuoden kuluttua valmistumisesta. Sen keskeinen tavoite on selvittää valmistuneen opiskelijan nykyistä työtehtävää ja kuinka hyvin koulutus on kyennyt vastaamaan työelämän tarpeisiin. Tutkimukseen oli mahdollista vastata joko postitse tulleella lomakkeella tai nettilomakkeella. Sijoittumisseurantaa varten kyselyn toteuttamiseksi on Metropolia Ammattikorkeakoululla ollut tallennettuna valmistuneiden etu- ja sukunimi, valmistumisvuosi sekä osoitetieto. Sijoitumisseurantakyselyn koonnit eivät sisällä henkilötietoja.

TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELY TOISEN VUODEN OPISKELIJOILLE (Kyselystä on luovuttu, mutta aikaisemmat tulokset ovat nähtävissä OMA-intrassa)

Opiskelijoiden tyytyväisyydestä opiskeluun ja tukipalveluihin on kerätty palautetta opiskelijoilta, jotka opiskelevat Metropoliassa toista vuotta. Kysely on toteutettu syyslukukaudella kerran vuodessa. Painopiste on tukipalveluiden omissa kysymyksissä, joilla nämä seuraavat omissa tavoitteissaan ja painopisteissään onnistumista. Mukana on myös yhteisiä koulutusta koskevia kysymyksiä. Kyselyllä kartoitettiin opiskelijoiden kokemuksia ja tyytyväisyyttä alkuvaiheen opiskeluun ja erilaisiin Metropolian tukipalveluihin. Palautetietoja hyödynnetään laajalti tutkinto-ohjelmissa, yhteisissä toiminnoissa ja Metropolian johdossa. Kyselyt toteutettiin lähettämällä sähköpostitse valituksi tulleille opiskelijoille linkki kyselyn vastauslomakkeeseen. Rekisteröidyn henkilötietoina on kyselyyn vastatessa tallennettu: etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite. Kyselykoonti ei ole sisältänyt henkilötietoja.

VALTAKUNNALLINEN AMMATTIKORKEAKOULUJEN VALMISTUSMISVAIHEEN OPISKELIJAPALUTEKYSELY (AVOP)

Metropolian palauterekisterin tietosuojaselostetta täydentää Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyrekisterin tietosuojaseloste. Valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyssä (Avop) Opetus- ja kulttuuriministeriö kerää keskitetysti palautetta kaikkien ammattikorkeakoulujen valmistuvilta opiskelijoilta. Avop-kyselyyn vastaavat sekä AMK- että YAMK-tutkinnoista valmistujat. Kysely sisältää kysymyksiä seitsemältä osa-alueelta: taustatiedot, opetus ja oppiminen, kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja kieliopinnot, työelämäyhteydet ja työelämäneuvonta, harjoittelu, opinnäytetyö ja opiskelijatyytyväisyys. Valmistuva opiskelija voi aloittaa valmistumisilmoituksen tekemisen opiskelijan työpöydällä osoitteessa https://oma.metropolia.fi/ valitsemalla Hakemukset ja Valmistuminen. Valmistumisprosessi alkaa vastaamalla AVOP-kyselyyn. AVOPiin kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla osoitteessa https://avop.fi/fi . AVOP-kyselyyn vastaamisen jälkeen kyselyn lopussa on linkki valmistumisilmoituslomakkeelle. Jos opiskelija ei täytä valmistumisilmoituslomaketta heti kyselyn vastaamisen jälkeen, on hänen otettava talteen AVOPista valmistumisilmoituslinkki, päästäkseen täyttämään valmistumisilmoituksen myöhemmin. AVOP:in tietosuojaselosteen linkki esiteltiin tämän kappaleen yläosassa (Metropolian palauterekisterin tietosuojaselostetta täydentää Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekyselyrekisterin tietosuojaseloste).

AVOP:n tietosuojaselosteessa on kerrottu kerättävät henkilötiedot henkilötietoryhmittäin.

Metropolia Ammattikorkeakoulun AVOP-kyselyyn vastanneiden aineisto siirretään ArvoAPI-rajapintaa hyödyntäen Metropolian tietovarastoon ja aineistoon yhdistetään kaikilta vastaajilta tutkinto-ohjelma ja pääaine, jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan. Lisäksi alle viiden vastaajan ryhmien tietoja ei näytetä raportoinnissa.

AVOP2-KYSELY TOISEN VUODEN OPISKELIJOILLE

AVOP2-kyselyn tavoitteena on selvittää valtakunnallisen AVOP-kyselyn mittaria hyväksikäyttäen Metropolian toisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia oppimisesta, opiskelusta ja opetuksesta Metropoliassa. Kyselyn tuloksia käytetään koulutuksen kehittämiseen.

Opiskelijasta (rekisteröidystä) tallennetaan AVOP2-kyselyn osalta seuraavia tietoja:

Taustatiedot kysytään opiskelijalta itseltään ja ne ovat:

 • Sukupuoli
 • Ikä
 • Aiemmin suoritettu tutkinto
 • Tutkinto-ohjelma

Kysely toteutetaan vuosittain. Tulokset raportoidaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Aineistoa käsittele ainoastaan siihen määritelty henkilö.

SUOSTUMUKSENANNOT JA TIEDOT TOIMENPITEISTÄ

 • Palautteen antaminen on järjestetty siten, että rekisteröidyn (opiskelija, opettaja ja/tai muu Metropolian henkilökunnan edustaja) suostumus pyydetään ja antamalla suostumuksensa henkilötietojensa ja palautteen käsittelyyn hyväksyy hän sen, että ryhtyessään itse syöttämään tietoja palautteenantolomakkeella, ymmärtää hän tässä yhteydessä tulevansa osaksi toimenpiteitä, jotka koskevat viestintää palautteen antajalle ja -vastaanottajalle. Lisäksi jos opintojakson toteutuksella on useita opettajia (tiimiopettajuus), edellyttää tämä jokaisen opettajan erikseen antamaa suostumusta avoimen palautteen näyttämisestä toteutuksen muille opettajille. Suostumus annetaan rastittamalla kyseinen kohta OMA:n opintojaksopalautteen ”Palautekysymykset”-välilehdeltä.
 • Henkilöä koskevaa palautetta saa käsitellä ainoastaan kyseinen henkilö itse tai hänen esihenkilönsä.
 • Tiedot suostumuksen annoista liittyen Metropolian palauterekisterin rekisteröidyille (opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta) suunnattuihin toimenpiteisiin: esim. suostumus toimintaan liittyvän sähköpostin vastaanottamiseen.
 • Sähköpostimuistutus opettajalle puuttuvista OMA:n opintojaksopalautekysymyksistä: Opettaja saa muistutuksen omien palautekysymysten tekemisestä.
 • Sähköpostimuistutus opiskelijalle OMA:n opintojaksopalautteesta: Opiskelija saa muistutuksen opintojaksopalautteeseen vastaamisesta.
 • Palautekooste opettajalle OMA:n opintojaksopalautteesta: Opettaja voi tulostaa saamansa opintojaksopalautteet haluamaltaan ajanjaksolta.

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu palautteenantajalta ja palautteen vastaanottajalta.

Metropolian opiskelijapalauterekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian palauterekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Metropolian palauterekisterin käyttämien järjestelmien osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu Metropolian seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) ja haka-luottamusverkoston tunnistautumisjärjestelmä

CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus Oy) hallinnoi Haka-luottamusverkostoa. Haka-luottamusverkostoa käytetään korkeakouluyhteisön yhteisissä, CSC:n tarjoamissa palveluissa opiskelijan tunnistamiseen.

Eduix Oy ja OMA-/Peppi-järjestelmä (Metropolian omistuksessa yhdessä TAMK:in kanssa, mutta ylläpito- ja kehityspalvelu kuitenkin Eduix Oy:ltä)

Metropolian OMA-/Peppi-järjestelmän roolikohtaisella sähköisellä työpöydällä on opettajan mahdollista luoda palautteenantolomakkeita opiskelijoille ja opiskelijoiden mahdollista antaa palautetta näiden lomakkeiden kautta. OMA-/Peppi-järjestelmään on Metropolian opiskelijoilla, opettajilla ja muulla henkilökunnalla käyttöoikeudet (käyttäjätunnukset). OMA-/Peppi-järjestelmä on Metropolia Ammattikorkeakoulun yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun(TAMK) kanssa omistama järjestelmä (nykyisin Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto muodostavat monialaisen Tampereen korkeakouluyhteisön, https://www.tuni.fi/fi). OMA-/Peppi-järjestelmän ylläpito- ja kehityspalvelutyö ostetaan kuitenkin Eduix Oy:ltä.

Helsingin yliopisto ja UniHow-järjestelmä

Metropoliassa on käytössä sähköinen työväline - Helsingin yliopiston kehittämä Unihow-työväline, joka on oppimisen ja opetuksen tukijärjestelmä. Opiskelijat vastaavat Unihow-järjestelmässä kysymyksiin ja väittämiin, jotka perustuvat korkeakouluoppimisen teoriaan ja korkeakoulupedagogiseen tutkimukseen. Vastaamisen jälkeen opiskelijat saavat järjestelmässä vastapalautetta. Lisäksi järjestelmän tietoja käytetään korkeakoulupedagogiseen tutkimukseen sekä opetuksen kehittämiseen (Helsingin yliopiston toimesta).

Microsoft Corporation ja Teams-verkkokokoustyöväline (osa Microsoft O365-pakettia)

Palautetta-palautteista-tilaisuuksista laaditaan muistio yhteiseen koontitaulukkoon Palautetta palautteista -Teamsiin (Microsoft Teams -verkkokokoustyövälineen kansioon). Työtilasta löytyy myös aiempien vuosien tilaisuuksien muistiot.

Eduix Oy ja E-lomake-ohjelmisto

E-lomake-ohjelmistoa on käytetty palautekyselyjen toteutukseen.

CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy ja ArvoAPI-rajapinta

ArvoAPI on CSC:n tarjoama lisäpalvelu, jonka tavoitteena on parantaa kerätyn palautedatan hyödynnettävyyttä ja käyttöä. ArvoAPI-rajapinnan kautta AVOP-vastaukset siirretään Metropolia Ammattikorkeakoulun omiin tietovarastoihin ja yhdistetään tietoon kyselyyn vastanneen pääaineesta ja tutkinto-ohjelmasta. Tämän jälkeen tiedot anonymisoidaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolian opiskelijapalauterekisteriin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä lähtökohtaisesti palautteen käsittelyn ajan, jonka jälkeen rekisteröidyn tiedot poistetaan, elleivät ne kuulu pysyväissäilytyksen alaisuuteen.

Osa opintojaksopalautteesta kuuluu pysyväissäilytyksen piiriin. Pysyväissäilytettäviä ovat palautteiden yhteenvedot, koonnit sekä palautteista laaditut tilastot.

Säilytysaika perustuu Metropolian arkistonmuodostussuunnitelmaan.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800,00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700

Faksi: + 358 9 56 66735

Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolian opiskelijapalauterekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

Metropolian opiskelijapalauterekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan Metropolian opetus-, työtyytyväisyys-työhyvinvointi- ja muussa toiminnassa annettavaa palautetta.

Metropolian opiskelijapalauterekisteriin ei kenenkään ole pakko ryhtyä. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu palautteenannon yhteydessä palautteen antajalta sekä palautteen vastaanottajalta mahdollisen palautteeseen annetun vastauksen yhteydessä. Lisäksi jos opintojakson toteutuksella on useita opettajia (tiimiopettajuus), edellyttää avoimen palautteen näkyminen toteutuksen muille opettajille, että jokainen palautteen kohteena oleva opettaja on antanut erikseen suostumuksensa.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolian opiskelijapalauterekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.