Tietosuojaseloste: Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus (TOKASA) -hankkeen henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus (TOKASA) -hankkeen henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

TOKASA-yhteishankkeen yhteisrekisterinpitäjät:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

(y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): + 358 9 7424 5000

Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy

(y-tunnus: 1015428-1)
Postiosoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Vierailuosoite: Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Puhelin (vaihde): + 358 2 94 5222

TOKASA-yhteishankkeen sisällöstä vastaavat henkilöt (TOKASA-hankkeen yhteisrekisterinpitäjien yhteystiedot):

Metropolia Ammattikorkeakoulu / Projektipäällikkö (TOKASA-hanke):

Nimi: Päivi Rimpioja
Tehtävä: Projektipäällikkö/ Hoitotyön lehtori
Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu, PL 4000, 00079 Metropolia
Sähköposti: paivi.rimpioja [at] metropolia.fi (paivi[dot]rimpioja[at]metropolia[dot]fi)

Tampereen Ammattikorkeakoulu / Projektipäällikkö (TOKASA-hanke):

Nimi: Anne Mäenpää
Tehtävä: Projektipäällikkö/ Sairaanhoitajakoulutuksen tutkintovastaava, lehtori
Osoite: Tampereen Ammattikorkeakoulu, Kuntokatu 3, 33520 Tampere
Sähköposti: anne.maenpaa [at] tuni.fi (anne[dot]maenpaa[at]tuni[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Tampereen korkeakouluyhteisön tietosuojavastaava dpo [at] tuni.fi (dpo[at]tuni[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutus (TOKASA) -hankkeen tarkoituksena on luoda toimiva ja pysyvä tutkintokoulutusmalli, jossa kielenopetus tapahtuu yhdessä sairaanhoitajaopintojen kanssa. Tämä mahdollistaa sen, että tutkinnon suorittaja voi työllistyä Suomessa sairaanhoitajan ammattiin tai muutoin hoitoalalle ammatin vaatimalla kielitaitotasolla. Opetuskielinä ”Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutuksessa” ovat englanti ja suomi/ruotsi.

TOKASA-hankkeen toteutusaika on: 1.1.2021 - 31.12.2024. TOKASA-hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö osana Talent Boost -toimenpideohjelmaa. Hankkeeseen voivat jatkossa osallistua myös muut, toimintaan halukkuutensa ilmoittaneet ammattikorkeakoulut.

TOKASA-hankkeen verkkosivuilla on kuvattu hankkeen tarkoitusta laajemmin: https://www.tokasa.fi/

TOKASA-hanke toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun (Metropolia) ja Tampereen Ammattikorkeakoulun (TAMK) yhteistoteutuksena. Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tampereen Ammattikorkeakoulu toimivat hankkeessa yhteisrekisterinpitäjinä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että joiltakin osin ammattikorkeakoulut toimivat myös itsenäisinä rekisterinpitäjinä opiskelijoiden henkilötietoa käsitellessään.

Yhteisrekisterinpitäjät (Metropolia ja TAMK) käsittelevät yhdessä henkilötietoa TOKASA-hankkeessa muun muassa seuraavissa käsittelytilanteissa:

- Metropolia ja TAMK toteuttavat yhdessä pääsykokeen, jonka kautta kokeen menestyksekkäästi suorittaneet pääsykoeosallistujat tulevat valituiksi opiskelijoiksi toiminnallisesti kaksikieliseen sairaanhoitajakoulutukseen

- Metropolia ja TAMK toteuttavat yhdessä etä- ja verkko-opetusta toiminnallisesti kaksikielisessä sairaanhoitajakoulutuksessa (lähiopetusjaksojen toteuttamiseen liittyvä henkilötietojen käsittely tapahtuu kuitenkin pitkälti kunkin korkeakoulun itsenäisesti toteuttamana)

- Metropolia ja TAMK keräävät ja koostavat yhdessä tutkimus- ja seuranta-, ja raportointitietoa TOKASA-hankkeen onnistumisesta opiskelijoilta, opettajilta ja työelämänedustajilta. Raportointi tapahtuu hankkeen toimesta muun muassa sen rahoittajatahona toimivalle Opetus- ja kulttuuriministeriölle. Myös yhteisen valintakokeen tulosten hyödyntäminen raportointimielessä Opetus- ja kulttuuriministeriölle kuuluu yhteisrekisterinpitäjyyden piiriin siltä osion kuin siinä tapahtuu tunnisteellisten tietojen yhdessä käsittelyä.

Lisäksi henkilötietojen käsittelyä tapahtuu TOKASA -hankkeessa yhteisrekisterinpitäjien toimesta muun muassa:

 • webinaareihin ja tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä
 • palautteenannon yhteydessä hankkeen tapahtumista (mukaan lukien hankkeen yhteisellä verkkosivuilla mahdollisesti kerättävä palaute, esimerkiksi koulutusmateriaali)
 • toimijoiden näkemysten selvittämistyössä käytännön tietotarpeista alueellisesti (toteutetaan työpajatyöskentelyjen ja haastattelujen avulla)

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

 • TOKASA-hankkeen piirissä tapahtuva henkilötietojen käsittely perustuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen / rekisterinpitäjille kuuluvan julkisen vallan käyttöön
 • TOKASA-hankkeen piirissä tapahtuva henkilötietojen käsittely voi perustua joiltain osin myös rekisteröidyltä saatuun suostumukseen

Lisäksi yleisellä tasolla voidaan todeta henkilötietoja käsiteltävän Metropolian ohjeitten ja hanketoiminnan hallintarekisterin tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla: https://www.metropolia.fi/fi/metropoliasta/tietosuoja-ja-gdpr/tietosuojaselosteet/metropolian-projekti-ja-hanketoiminnan-hallintarekisteri

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

TOKASA-hankkeen piirissä tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

TOKASA-hankerekisterin rekisteröityjä ovat:

- opiskelijaksi hakijat: Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutukseen opiskelijaksi hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta

- pääsykokeeseen osallistujat: Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutukseen valitaan opiskelijat onnistuneen pääsykoesuorituksen kautta

- tutkimus,- ja seuranta-, ja raportointitiedon keräämisen kohdehenkilöt (jos tietoa kerätään tunnisteellisesti henkilöiltä)

- TOKASA -hankkeen webinaareihin ja tapahtumiin ilmoittautujat

- TOKASA-hankkeen webinaareista, tapahtumista ja verkkosivuista palautteenantajat (jos tietoa kerätään tunnisteellisesti)

TOKASA-hankerekisteriin tallennetaan seuraavia henkilötietoja henkilötietoryhmittäin:

- opiskelijaksi hakijat: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, koulusivistyskieli, peruskoulutus, mahdollisesti suoritetut muut tutkinnot, kielitaito

- pääsykokeeseen osallistujat: pääsykoeosallistujan etunimi, sukunimi, henkilötunnus, pääsykoekysymyksiin annetut vastaukset, pääsykokeessa saadut pisteet, pääsykokeen suoritusajankohta

- tutkimus,- ja seuranta-, ja raportointitiedon keräämisen kohdehenkilöt: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, tutkimuskyselykysymyksiin annetut vastaukset, tutkimuskyselyn suoritusajankohta

- TOKASA -hankkeen webinaareihin ja tapahtumiin ilmoittautujat: ilmoittautujan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, mistä webinaarista/tapahtumasta on kyse ja mikä on ollut webinaarin/tapahtuman ajankohta

- TOKASA-hankkeen webinaareista, tapahtumista ja verkkosivuista palautteenantajat (jos tietoa kerätään tunnisteellisesti): palautteen antajan etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, saatu palaute

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on lähtökohtaisesti saatu rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

TOKASA-hankerekisterin sisältämiin henkilötietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä. Kaikki käytettävät järjestelmien/laitteiden/ohjelmistojen toimittajat (yritykset niiden takana) ovat tulkittavissa henkilötietojen vastaanottajiksi ja säännönmukaisen luovutuksen saajaksi rekisterin taholta.

Hankkeen käyttämien järjestelmien osalta henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti tullaan laatimaan/on laadittu seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Opetushallitus ja Opintopolku.fi -palvelu

Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutukseen opiskelijaksi hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi -palvelun kautta. Hakemisen yhteydessä käsitellään henkilötietoja sähköisessä Opetushallituksen hallinnoimassa Opintopolku.fi -palvelussa.

Eduix Oy ja OMA-/Peppi-opintotietojärjestelmä

Toiminnallisesti kaksikielinen sairaanhoitajakoulutukseen opiskelijaksi valittujen henkilöiden opintosuoritukset tallentuvat kunkin ammattikorkeakoulun opintotietojärjestelmään.

Eduix Oy ja E-lomake-ohjelmisto

TOKASA-hankkeen piirissä tehtyjä kyselyjä voidaan toteuttaa e-lomake-ohjelmistolla.

Palveluntarjoajana CSC Oy ja Zoom-verkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet)

Etäopetuksessa hyödynnetään Zoom –verkkokokoustyövälinettä. Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for Science - CSC:n Funet Miitti (Zoom)-palvelu on käytössä ammattikorkeakouluilla. Palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset.

Microsoft Corporation ja Microsoft Teams -verkkokokoustyöväline

TOKASA-hankkeen sisäiseen viestintään voidaan käyttää Microsoft Teams -verkkokokoustyövälinettä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

TOKASA-hankkeen henkilörekisteriin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot säilytetään rekisterissä kunkin korkeakoulun oman tiedonohjaussuunnitelman, arkistonmuodostussuunnitelman ja sisäisen ohjeen mukaisesti. Kansallisarkiston ammattikorkeakouluille antaman pysyväissäilytysmääräyksen mukaisesti ammattikorkeakoulujen TKI-hankkeiden pysyvästi säilytettäviä asiakirjatietoja ovat: hankkeiden raportit, projektisuunnitelmat, arviointi, päätökset, pöytäkirjat liitteineen, hankkeiden tilintarkastuskertomus ja tilinpäätös, aineistonhallintasuunnitelmat. https://arkisto.fi/uploads/normit/valtionhallinto/seulontapaatokset/AMK%20paatos%20AL%2020757%202016.pdf

Muut tiedot säilytetään hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden omien säilytysohjeiden mukaan. Ne henkilötiedot, joita ei rahoittajan vaatimuksesta tarvitse säilyttää, poistetaan viimeistään hankkeen päättymisen jälkeen 31.12.2024.

Henkilötietoja saatetaan kuitenkin joutua säilyttämään kauemmin, mikäli soveltuva lainsäädäntö niin edellyttää tai henkilötietojen käsittelylle on muu laillinen peruste.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

TOKASA-hankkeessa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö kohdassa 12 esitetyllä tavalla. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700
Faksi: + 358 9 56 66735
Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä pyritään suojaamaan:

 • Yhteisrekisterinpitäjien ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Yhteisrekisterinpitäjien työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat yhteisrekisterinpitäjien lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Yhteisrekisterinpitäjien henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Yhteisrekisterinpitäjät ovat rajanneet käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

TOKASA-hankerekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

TOKASA-hankerekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan TOKASA-hankkeen toimintaa.

TOKASA-hankerekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä, koska toiminnalliseen kaksikieliseen sairaanhoitajakoulutukseen osallistuminen on lähtökohtaisesti vapaaehtoista.

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

TOKASA-hankerekisterin sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.