Ajoneuvo- ja konetekniikan ammatilliset väyläopinnot toisen asteen opiskelijoille

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
Syksy 2024 - Kevät 2025
Laajuus
30 op

Ammatilliset väyläopinnot tarkoittavat, että voit tehdä oman tutkintosi ohella ammattikorkeakouluopintoja. Kun saat lukuvuoden aikana tehtyä 30 opintopistettä, voit hakea ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse käydä valintakokeissa hakiessasi jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun.

Syksy 2024, 15 op

 • Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun, 5 op.
 • Matematiikka 1, 5 op.
 • Johdantoprojekti, 5 op.

Kevät 2025, 15 op

 • Fysiikka 1, 5 op.
 • Tekniikan alan suomi ja viestintä, 5 op.
 • Tekninen piirustus ja CAD-perusteet, 5 op.

Ilmoittautuminen

Väyläopintoihin ilmoittaudutaan kevään 2024 aikana.

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat Metropolian Myyrmäen kampuksella (Leiritie 1, Vantaa) perehdytyspäivällä viikolla 33, jolloin käydään läpi käytännön asioita. Lähiopetus alkaa 19.8.2024.

Opiskelupäivät

Opinnot tapahtuvat kahtena kokonaisena päivänä Myyrmäen kampuksen tiloissa. Syyslukukaudella pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Päiville on varattu itseopiskelua itsenäisten tehtävien tekoon.

Maksu

Opinnot maksavat ammatilliselle oppilaitokselle. Hinta päivitetään nettisivuille kevään aikana. Opiskelijalle opiskelu on maksutonta.

Yhteys Metropoliassa

Koulutussuunnittelija Iina Rautasalo, iina.rautasalo [at] metropolia.fi (iina[dot]rautasalo[at]metropolia[dot]fi)

Opintojaksojen sisältökuvaukset

Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee työelämämahdollisuuksiaan ja oman tutkinto-ohjelmansa pääaineiden sisällöt pääpiirteittäin. Hän tietää oman alansa keskeiset yritykset ja toimijat sekä niiden toiminnot. Opiskelija tuntee keskeiset omaan alaansa liittyvät ohjeistukset, esimerkiksi turvallisuusohjeet, työlainsäädännön ym. Hän tietää, mitä kansainvälisyys omalla alalla tarkoittaa.


Opiskelija tunnistaa omia opiskeluun liittyviä vahvuuksia ja kehittämiskohteita ja tietää, miten oppimis- ja opiskelutaitoja kehitetään. Opiskelija osaa käyttää keskeisiä toimistotyökaluohjelmia. Opiskelija tuntee fyysisen ja sosiaalisen opiskeluympäristönsä sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet, säännöt ja opiskelukäytännöt. Hän tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja tietää, miten voi suunnitella omia opintojaan ja opintojen edistymistä. Opiskelija tuntee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijapalvelut ja opintojen kannalta keskeiset tietojärjestelmät.

Edeltävä osaaminen

Ei esitietovaatimuksia.

Opintojakson sisältö

 • alakohtainen työelämätieto
 • oman tutkinto-ohjelman keskeiset osaamistavoitteet
 • perehdytys keskeisiin oman alan ohjeistuksiin ja työskentelykäytäntöihin
 • oppimis- ja opiskelutaidot
 • toimistotyökaluohjelmien käytön perustaidot
 • fyysinen ja sosiaalinen opiskeluympäristö
 • Metropolia Ammattikorkeakoulun keskeiset ohjeet ja säännöt
 • opiskelukäytännöt
 • opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu
 • opiskelijapalvelut, esimerkiksi opintotoimisto, opiskelijakuntatoiminta, opiskeluhyvinvointi, kirjasto, tietohallintopalvelut, kv-palvelut
 • teknisen kirjoittamisen alkeet

Matematiikka 1

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija oppii matemaattis-luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.

Opintojakson sisältö

 1. Fysiikassa, kemiassa ja ammattiaineissa esiintyvät lausekkeet, yhtälöt ja yhtälöryhmät
 2. Funktion käsite ja perusominaisuudet sekä funktioiden sovellukset
 3. Graafiset esitykset
 4. Geometriaa ja trigonometria
 5. Vektorilaskennan perusteet
 6. Tietokoneen käyttö laskennassa

Johdantoprojekti

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan alan ammattilaisen työtehtävistä sekä niiden suorittamiseen tarvittavista tiedoista ja osaamisesta. Opiskelija osaa toimia yksilönä ja ryhmissä tehtävien suorittamiseksi. Hän tuntee alan tehtävissä käytettäviä työ- ja ongelmanratkaisumenetelmiä sekä projektityöskentelyn perusperiaatteet. Opiskelija tuntee tuotteiden, prosessien, palveluiden tai järjestelmien rakentamisessa käytettävät käsitteet sekä osaa viestiä kollegoille ja eri sidosryhmille. Opiskelija tuntee ammattialansa tiedonlähdetyypit, osaa hakea niistä tietoa sekä arvioida löytämäänsä tietoa kriittisesti useasta eri näkökulmasta. Opiskelija orientoituu ja motivoituu ammattialansa opintoihin.

Edeltävä osaaminen

Osallistunut Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun -opintojaksoon

Opintojakson sisältö

Opiskelija tutustuu alan ammattilaisen käytännön työtehtäviin toteuttamalla johonkin tuotteeseen, prosessiin, palveluun tai järjestelmään liittyvän suppean projektin. Projekti tehdään tutkintoalan teemaan sopivasta aiheesta ja se toteutetaan projektiryhmissä.

Fysiikka 1

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija oppii fysikaalisia ja luonnontieteellisiä perusvalmiuksia, joita hän tarvitsee ymmärtääkseen fysikaalis-kemiallisia ilmiöitä ja omaksuakseen ammattialansa sisältöjä.
Opintojakson tavoitteena on kehittää luonnontieteellistä ajattelutapaa ja oppia soveltamaan mekaniikan ilmiöitä kuvaavia fysikaalisia malleja konkreettisiin teknisiin ongelmiin.

Opintojakson sisältö

 1. Suurejärjestelmä, suureyhtälöt ja yksikkömuunnokset
 2. Suoraviivainen liike
 3. Newtonin etenevän liikkeen dynamiikkaa
 4. Liikemäärä
 5. Työ, energia, teho ja hyötysuhde
 6. Ympyräliikkeen dynamiikkaa
 7. Pyörimisliikkeen kinematiikkaa ja dynamiikkaa

Tekniikan alan suomi ja viestintä

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia ammattinsa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Hän osaa laatia oman alansa perustekstejä, viestiä kirjallisesti ja suullisesti omasta alastaan ja soveltaa kielenkäyttösuosituksia. Hän osaa esiintyä asiantuntevasti ja tilanteen mukaisesti. Hän pystyy toimimaan työ- ja projektiryhmän jäsenenä sekä tuntee projektiviestinnän kirjalliset ja suulliset käytänteet ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija osaa hankkia ja käyttää alansa tietoa tavoitteen mukaisesti. Opiskelija osaa arvioida ja kehittää omaa viestintäosaamistaan saamansa palautteen pohjalta.

Edeltävä osaaminen

Eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotaso (CEF) B2

Opintojakson sisältö

 • asiatekstin laadinta
 • tekstin asettelu sekä keskeiset tekstilajit ja asiakirjat, esimerkiksi työnhaun ja liikekirjeenvaihdon tekstit
 • raportti tekstilajina: rakenne, kieli, lähteiden käyttö ja referointi, tiedon havainnollistaminen ja raportin ulkoasu
 • tekniikan alan kielenkäyttösuositukset
 • tiedonhankinta ja alan tiedonlähteiden kriittinen käyttö
 • verkkoviestinnän perusteet
 • suullinen viestintä ja vuorovaikutus: esiintymistaito, puhetilanteiden suunnittelu ja havainnollistaminen sekä puhumalla vaikuttaminen
 • viestintä ja vuorovaikutus työryhmissä ja projekteissa: suullinen projektiviestintä ja projektin dokumentit, esimerkiksi projektisuunnitelma ja -raportit
 • palaveri-, kokous- ja neuvottelutilanteet ja niiden asiakirjat

Tekninen piirustus ja CAD-perusteet

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tuotteen sen valmistus ja materiaali huomioiden. Opiskelija pystyy lukemaan ja laatimaan teknisiä piirustuksia, 3D-malleja ja teknisiä dokumentteja. Opiskelija osaa tehdä työkuvia ja valita niihin sopivat toleranssit ja pinnankarheudet käyttötarkoitus ja valmistusmenetelmä huomioiden. Opiskelija osaa luoda 3D-mallin ja -kokoonpanon, jota voidaan hyödyntää analyyseissä, simulaatiossa ja erilaisissa valmistustekniikoissa.

Opintojakson sisältö

 1. Tekninen piirtäminen ja sen merkinnät ja symbolit.
 2. Toleranssit ja pinnankarheuden määritys sekä niiden merkitseminen piirustuksiin.
 3. Kaaviopiirustukset, kokoonpanopiirustukset ja osaluettelot.
 4. Hitsimerkinnät ja hitsauspiirustukset.
 5. 3D-mallinnuksen perusteet.
 6. 3D-kokoonpanojen laatiminen.
 7. Työpiirustusten, kokoonpanokuvien ja osaluetteloiden laadinta 3D-mallista.