Katse tulevaisuuteen -hanke

Yritysten kestävää menestystä rakentamassa

Katse tulevaisuuteen -hankkeen (ESR) tarkoituksena oli vahvistaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan yrittäjien, yritysten ja työntekijöiden muutoskyvykkyyttä sekä antaa konkreettisia työkaluja yrityksen kestävän menestystarinan rakentamiseen. Hankkeeseen osallistuneet yritykset kävivät läpi joko yrityskohtaisen tai useiden yrittäjien pienryhmässä toteutettavan kehittämispolun, jonka aikana kirkastettiin yhdessä työyhteisön tulevaisuuden visio ja rakennettiin konkreettinen suunnitelma tämän saavuttamiseksi. Suunnitelmassa kiinnitettiin huomiota erityisesti resilienssin eli muutosjoustavuuden vahvistamiseen sekä kestävän työn periaatteisiin pitkäaikaisen kilpailukyvyn pohjana. Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahaston, joten osallistuminen oli kohderyhmään kuuluville yrityksille ja yhdistyksille maksutonta.

Hanke toteutettiin 1.5.2021–30.4.2023. Kiitos kaikille mukana olleille!

Miten kehitän yritystäni kestävämmäksi?

Haluaisitko, että yrityksesi tunnettaisiin kestävästä työkulttuurista? Kulttuurista, jossa alan osaajat haluaisivat mielellään työskennellä? Yrityskulttuuria on mahdollista kehittää kestävämmäksi. Se on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan, sillä osaavia työntekijöitä on tarjolla vähän ja kestämättömät työskentelytavat pienentävät työkykyisten joukkoa entisestään.

Työkulttuuria on helppo lähteä kehittämään kestävämmäksi hankkeessa tuottamiemme ilmaisten työkalujen avulla.

Matkaopas pk-yritysten kestävyyteen

Menestyvä työyhteisö ja kestävä tulevaisuus – Matkaopas pk-yrityksille -julkaisun kansi. Julkaisun kirjoittajat: Carita Hand, Titta-Maria Kettunen, Salla Kivelä, Marjatta Komulainen, Jaana Meriläinen ja Helena Miettunen.Hankkeemme loppujulkaisu Menestyvä työyhteisö ja kestävä tulevaisuus – Matkaopas pk-yrityksille opastaa sinua työyhteisön kestävien toimintatapojen kehittämisessä vaihe vaiheelta. Oppaasta löydät konkreettisia harjoitteita ja tehtäviä, joiden avulla työyhteisön toimintatapoja voi kehittää kestävämmiksi. Oppaassa on myös lisätietoa kestävyyden teemoista sekä luku- ja kuunteluvinkkejä aiheeseen liittyen. Sähköinen julkaisu on maksuttomasti kaikkien käytössä.

Koska työyhteisön kestävät toimintatavat ovat nykypäivänä mitä parhainta mainosta yritykselle, kannustamme myös jakamaan kuvia ja ajatuksia harjoitusten ääreltä sosiaalisen median kanavissa tunnisteella #KestavaMenestys. Haasta myös yrittäjäkollegat mukaan!

Tulevaisuuden muistelu yhteisen vision kirkastajana

Kehittäminen on helppoa aloittaa tulevaisuuden muistelulla

Yksi kehittämisessä käyttämämme menetelmä on Sitrankin suosittelema tulevaisuuden muistelu. Tutustu edellä näkyvän animaation avulla tulevaisuuden muistelu -menetelmään ja siihen, miten menetelmää voi käyttää yhteisen vision kirkastajana.

Videolla esitetyt apukysymykset:

 • Miltä ympärilläsi näyttää?
 • Millaisia ääniä kuulet?
 • Miltä sinusta tuntuu?
 • Minkälaista yrityksessä on olla töissä?
 • Mikä on oma roolisi nyt?
 • Millaista työtä teette?
 • Missä työpaikka sijaitsee?
 • Minkälainen työympäristo on?
 • Minkälaisin välinein työtä tehdään?
 • Ketkä ovat asiakkaina?
 • Mitä viiden vuoden aikana on tapahtunut, jotta olette päässeet tähän tilanteeseen?
 • Millaisia valintoja teitte?
 • Keneltä sait apua?

Voit keksiä kysymyksiä lisää itse.

Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi -podcast

Kestävämmän työyhteisön kehittäjäksi -podcastissa pureudutaan työyhteisöjen yhteiskehittämisessä hyödynnettäviin menetelmiin. Katse tulevaisuuteen -hankkeessa asiantuntijat yliopettaja Salla Kivelä ja lehtori Carita Hand jakavat podcastissa oivalluksiaan kehittämismatkojensa varrelta.

Jaksot

1: Työyhteisön haaveista yhteiseksi visioksi

Ensimmäisessä jaksossa pohditaan sitä, mistä ja miten kannattaa lähteä liikkeelle, kun aloitetaan yhteistä kehittämismatkaa työyhteisön kanssa kohti kestävämpää työyhteisöä.

2: Visiosta kirkkaiksi kehittämistavoitteiksi

Toisessa jaksossa mietitään, miten visiosta saadaan täsmennettyä konkreettinen ja kestävä kehittämistavoite. Samalla keskustelijat jakavat vinkkejä kehittämistavoitteen toimintasuunnitelman laatimisesta.

3: Vahvista työyhteisön kehittämismahdollisuuksia

Kolmannessa jaksossa pureudutaan kehittämisen seurantaan sekä suunnan tarkistamiseen. Keskustelijat pohtivat, kuinka yllättävistä tai odottamattomista tilanteista voi selvitä ja mitä ovat työyhteisön resilienssitekijät ja miten niitä voidaan vahvistaa.

4: Kannusta kokeiluihin ja kehittämismatkan oivalluksiin

Neljännessä jaksossa keskustelijat jakavat oppejaan ja oivalluksiaan niin kehittäjien kuin työyhteisöjenkin näkökulmasta. Jaksossa nostetaan esiin myös psykologisen turvallisuuden merkitys osana työyhteisöjen toimintaa.

Yrittäjyyden aalloilla -podcast

Yrittäjyyden aalloilla -podcastissa käsitellään yrittäjyyteen liittyviä myyttejä ja keskustellaan eri alojen edustajien kanssa näistä kestävyyteenkin liittyvistä aiheista. Katse tulevaisuuteen -hankkeen toteuttaman podcastin kipparina toimii itsekin yrittäjänä toimiva Helena Miettunen (LinkedIn).

Jaksot

Yrittäjyyden myytti 1: Yrittäjä ei voi vaikuttaa osaajapulaan

Mitä yrittäjä voisi tehdä menestyäkseen osaajapulasta huolimatta? Helena Miettusen kanssa teemasta keskustelemassa ammattikorkeakouluopiskelijat Anton Sidorik ja Lara Bertieri sekä Katse tulevaisuuteen -hankkeen asiantuntija Salla Kivelä.

Yrittäjyyden myytti 2: Yrityksen arvoja ei tarvitse miettiä tai käydä esimerkiksi perehdytyksessä läpi

Miten yrittäjän kannattaa käydä yrityksen arvot läpi uuden työntekijän kanssa? Helena Miettusen kanssa asiasta keskustelemassa Katse tulevaisuuteen -hankkeen asiantuntija Jaana Meriläinen.

Yrittäjyyden myytti 3: Konkurssi(uhka) on yrittäjän loppu

Onko konkurssi tai sen uhka yrittäjyyden loppu? Helena Miettusen kanssa kysymystä ruotii Sami Heikkilä Nordeasta.

Yrittäjyyden myytti 4: Johtajan on varmistettava kaikki

Tarvitseeko johtajan varmistaa kaikki? Jos johtaja kokee tarvetta tarkistaa työntekijöidensä tekemiset, mistä se voi kertoa? Helena Miettusen kanssa asiaa käsittelee Katse tulevaisuuteen -hankkeen projektipäällikkö Titta-Maria Kettunen.

Yrittäjyyden myytti 5: Yrittäjä on yksin rahoituksensa ja taloutensa suunnittelun kanssa

Mistä yrittäjä voi saada tukea rahoituksensa ja taloutensa suunnitteluun? Helena Miettusen kanssa kysymykseen vastaa Marjo Seppälä Finnverasta.

Mitä Katse tulevaisuuteen -hanke tarjosi yrityksille

Kuka saattoi osallistua hankkeeseen?

Hankkeen kehittämispolut oli suunnattu:

 • Uudellamaalla toimiville
 • sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialan
 • *mikro- tai pk-yrityksille (henkilöstömäärä 1-249),
 • jotka haluavat hyvinvoivan ja muutoskykyisen työyhteisön.

*Yrityskoon osalta noudatimme Euroopan komission pk-yrityksen määritelmää eli myös määritelmän täyttävät taloudellista toimintaa harjoittavat y-tunnukselliset yhdistykset saattoivat osallistua hankkeeseen.

Miten yritykset hyötyivät osallistumisesta?

Hankkeeseen osallistumisen myötä yrityksellä on kestävän menestyksen tarina, joka sisältää

 • yhdessä jaetun vision yrityksen tulevaisuudesta
 • työkalut ja suunnitelman visioon pääsemiseksi
 • muutoksissa joustavasti toimivan työyhteisön
 • avaimet kestävään työkulttuuriin, jossa vuorovaikutus toimii ja jokainen osallistuu oman työnsä kehittämiseen

Osallistuminen oli mahdollista joustavasti myös etänä tai hybridimallilla.

Mitä osallistuminen tarkoitti?

Katse tulevaisuuteen -kehittämispolku toteutettiin työpajatyöskentelynä. Kehittämispolun aikana kirkastettiin yrityksen toivottu tulevaisuus sekä lähdettiin suunnitelmallisesti tavoittelemaan sitä. Hankkeen asiantuntijat tukivat yhteisten tavoitteiden määrittelyssä sekä tarjosivat yrityksen tarpeisiin sopivia työkaluja toivotun tulevaisuuden saavuttamiseksi. Yrityksen työntekijät veivät yhdessä sovittuja kehitystoimenpiteitä eteenpäin kehittämispolun eri vaiheiden välissä.

Yhteisen kehittämispolun päätteeksi yrityksen kyky kohdata muutostilanteita on kasvanut ja yrityksen toimintatavat vastaavat entistä paremmin kestävän työn periaatteita.

Kehitimme Katse tulevaisuuteen -kehittämispolusta kaksi eri versiota huomioidaksemme erilaisten työyhteisöjen tarpeet:

1) yrityskohtaisesti toteutettavan polku yrityksille, joissa työskentelee yrittäjien lisäksi palkattuja työntekijöitä (yrityskohtaisen toteutuksen esittelyvideo)

2) ryhmämuotoisesti toteuttava polku, joka mahdollistaa yksin tai parina työskenteleville yrittäjille muiden yrittäjien vertaistuen (ryhmämuotoisen toteutuksen esittelyvideo)

Kehittämispolulla hyödynnettiin Metropolian aiemmissa hankkeissa kerättyä tutkimustietoa sekä yritysten kehittämisestä saatuja konkreettisia tuloksia (katso esimerkiksi Työhyvinvointiboosteri).

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja siksi osallistuminen on kohderyhmään kuuluville yrityksille maksutonta. Osallistuminen kirjattiin yritykselle vähämerkityksiseksi (de minimis) yritystueksi.

Ryhmämuotoinen kehittämispolku mikroyrittäjille

Ilman palkattua henkilökuntaa toimiville yrittäjille järjestimme kehittämispolusta ryhmätoteutuksen, jonka aikana osallistujat pääsivät paitsi kehittämään yrittäjyyttätään myös verkostoitumaan muiden yrittäjien kanssa.

Järjestimme neljä työpajaa sisältävän pienryhmätoteutuksen. Etänä toteutetuissa työpajoissa osallistujat pääsivät visioimaan yrityksensä ja yrittäjyytensä tulevaisuutta, laatimaan suunnitelman visioon pääsemiseksi sekä kasvattamaan kykyään toimia joustavasti ja kestävästi yrittäjyyden aallokoissa. Tavoitteena oli turvata yrityksen kestävä tulevaisuus yhdessä yrittäjyyden haasteita ratkoen.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja siksi osallistuminen on kohderyhmään kuuluville yrityksille maksutonta. Osallistuminen kirjataan yritykselle vähämerkityksiseksi (de minimis) yritystueksi.

Syksyn 2022 pienryhmätoteutuksen aikataulu:

 • 14.10. klo 8-10 Tulevaisuuspaja: Miltä yritykseni ja yrittäjyyteni näyttävät nyt ja miltä haluan niiden näyttävän tulevaisuudessa?
 • 8.11. klo 8-10 Onnistumispaja 1: Minä hyvinvoivana yrittäjänä & onnistumisenportaat kohti visiotani
 • 28.11. klo 8-10 Onnistumispaja 2: Vision toteutumisen esteiden ennakoiminen ja ratkaiseminen
 • 13.12. klo 8-10 Yhteenvetopaja: Opitun reflektointi ja oman onnistumissuunnitelman täydennys kestävän yrittäjyyden menestystarinaksi

Pienryhmätoteutus järjestettiin etäyhteyksien avulla, joten tarvitset osallistumiseen vain tietokoneen tai mobiililaitteen.

Yrityskohtainen kehittämispolku tiimeille

Tiimeille tarkoitettu kehittämispolku koostui neljästä vaiheesta (kuva alla), jotka jaksotettiin yhdessä sopien noin 9–12 kuukauden ajanjaksolle yrityksen toiveiden mukaisesti. Työskentely tapahtui työpajoissa, joihin osallistui yritysjohdon lisäksi yrityksen työntekijöistä koottu kehitystiimi.

Katse tulevaisuuteen -kehittämispolun kulku yrityksissä:

Katse tulevaisuuteen yrityksen kehittämispolun kulku. Kuvattu alla sanallisesti.

Työpajojen sisältö

Kehittämispolku voidaan toteuttaa yrityksen toiveiden mukaisesti etä-, hybridi- tai lähityöskentelynä. Työpajojen ja tapaamisten järjestämisessä voidaan hyödyntää muun muassa Zoom-, Teams- ja Jamboard-työkaluja, jotka tukevat vuorovaikutteisen toimintakulttuurin rakentamista sekä vastaavat koronan, kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin.

1. Tulevaisuuspaja: visioidaan onnistunut tulevaisuus
 • Kesto: noin 1,5 h
 • Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi
 • Tavoite: Visioidaan yrityksen toivottu tulevaisuus esimerkiksi 1, 3 ja 5 vuotta eteenpäin ja sitoutetaan tiimi tähän yhteiseen tavoitteeseen.

Pajan jälkeen hankkeen asiantuntija tapaa yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi pajan kooste ja sovitaan tulevissa pajoissa käsiteltävistä teemoista.

2. Onnistumispajat: laaditaan konkreettinen suunnitelma tulevaisuuden visioon pääsemiseksi
 • Kesto: noin 1,5 h x 2 työpajaa = 3 h tuntia
 • Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi
 • Tavoite: Onnistumispajoissa rakennetaan yhteistoiminnallisesti konkreettinen suunnitelma vaihe vaiheelta kohti toivottua tulevaisuutta.

Pajoissa keskitytään erityisesti yrityksen resilienssin eli muutosjoustavuuden vahvistamiseen.

Pajojen jälkeen hankkeen asiantuntija tapaa yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa käydään yhdessä läpi pajojen kooste ja valmistaudutaan yhteenvetopajaan.

3. Yhteenvetopaja: täydennetään suunnitelma kestäväksi menestystarinaksi
 • Kesto: noin 2 h
 • Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi
 • Tavoite: Tulevaisuus- ja onnistumispajojen tuloksia täydennetään kestävän työn näkökulmilla: ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja inhimillinen. Tuloksena syntyy yrityskohtainen Katse tulevaisuuteen, joka toimii kilpailuetua tuottavana kestävän työn menestystarinana sekä konkreettisena suunnitelmana yrityksen kestävässä kehittämisessä.

Pajan jälkeen asiantuntija tapaa jälleen yrityksen kehitystiimin. Tapaamisessa viimeistellään yrityksen menestystarina, johon on kirjattu tarkasti kehittämisen kohteet, aikataulut, toimijat ja vastuut.

4. Missä mennään -katsaukset
 • Kesto: noin 1 h x 2 katsaustapaamista = 2 h
 • Ajankohta: noin 2 ja 6 kuukauden kuluttua yhteenvetopajasta
 • Osallistujat: yrityksen johto ja työntekijöistä koottu kehitystiimi
 • Tavoite: Tukea yritystä matkalla kohti yrityksen menestystarinaa seuraamalla sovittujen toimenpiteiden toteutumista sekä taklaamalla mahdollisia haasteita yhdessä.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja siksi osallistuminen on kohderyhmään kuuluville yrityksille maksutonta. Osallistuminen kirjataan yritykselle vähämerkityksiseksi (de minimis) yritystueksi

Menneet tapahtumat

Kestäväksi! - Inhimillisesti kestävää työtä sote- ja hyvinvointialalle

Aika: 30.3.2023 klo 12.30-15.30
Paikka: Metropolia, Myllypuron kampus (Myllypurontie 1, 00920 Helsinki)

Mitä inhimillisesti kestävä työ tarkoittaa arjessa? Miten varmistaa kestävyys myös esihenkilötyössä?

Kaikille avoin tilaisuus oli suunnattu erityisesti sote- ja hyvinvointialan yrittäjille ja esihenkilöille.

Tilaisuuden moderaattorina toimi vuoden puhujanakin palkittu Marjo Rantanen. Tilaisuus oli Katse tulevaisuuteen -hankkeen loppuseminaari.

Virtuaalinen työpaja: Miten luon työympäristön, joka houkuttaa ja koukuttaa? 24.11.2022

Työntekijöiden onnistunut rekrytointi ja nykyisistä työntekijöistä kiinni pitäminen ovat pienyritysten kestävän menestyksen edellytyksiä. Näihin teemoihin pureuduttiin Miten luon työympäristön, joka houkuttaa ja koukuttaa? -työpajassa.

Merkityksellisyys polkuna kestävään työhön 4.10.2022

Lisätietoja menneestä tapahtumasta löydät Merkityksellisyys polkuna kestävään työhön -tapahtumasivulta.

Webinaari: Miten luon työympäristön, joka houkuttaa ja koukuttaa? 20.9.2022

Työntekijöiden onnistunut rekrytointi ja nykyisistä työntekijöistä kiinni pitäminen ovat pienyritysten kestävän menestyksen edellytyksiä. Voit yrittäjänä kehittää yrityksesi työnantajakuvaa ja työkulttuuria yksinkertaisilla arjen teoilla varmistaaksesi onnistuneet rekrytoinnit ja työntekijöiden sitoutumisen.

Lisätietoja menneestä tapahtumasta löydät Miten luon työympäristön, joka houkuttaa ja koukuttaa? -webinaarin tapahtumasivuilta.

Kahdeksan työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaa ratkaisua yrityksille 9.6.2022

Lisätietoja menneestä tapahtumasta löydät Kahdeksan työhyvinvointia ja tuottavuutta tukevaa ratkaisua yrityksille -tapahtumasivulta.

Yrityksen sisäinen vuorovaikutus ja viestintä 31.5.2022

Lisätietoja menneestä tapahtumasta löydät Yrityksen sisäinen vuorovaikutus ja viestintä -tapahtumasivulta.

3UAS: Tulevaisuudenkestävä bisnes – osaaminen systeemeissä 28.4.2022

Osallistuimme Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian järjestämään virtuaaliseen konferenssiin, esityksemme aiheena oli "Ennakoinnin, yhdessä tekemisen ja kehittämisen avulla kohti kestävää työelämän muutosta".

Yrittäjän oma resilienssi osana yrityksen menestystarinaa 26.4.2022

Lisätietoja menneestä tapahtumasta löydät Yrittäjän oma resilienssi osana yrityksen menestystarinaa -tapahtumasivulta.

Webinaari: Katse sote-alan tulevaisuuteen 20.1.2022

Ohjelma
09.00 Webinaarin aloitus
09.05 Elina Hiltunen: Kolme avainta tulevaisuuteen: ennakointi, innovointi ja kommunikointi
09.35 Mikä sote-alan toimijoita pohdituttaa tällä hetkellä?
09.45 Terhi Tevameri: Sote-toimiala monien murrosten keskellä
10.35 Tauko
10.45 Minna Janhonen: Miten voin varautua asioihin, joiden en tiedä tapahtuvan?
11.15 Titta-Maria Kettunen: Katse tulevaisuuteen -hankkeen esittely
11.25 Eveliina Korkiakangas: Sote-alan yrittäjän työstä palautuminen ja jaksaminen
11.50 Yhteenveto
12.00 Webinaari päättyy

Osallistujien palaute tapahtumasta

Keräsimme tapahtuman jälkeen osallistujilta palautetta webinaarin onnistumisesta ja toiveista tulevia tilaisuuksia ajatellen:

 • Yleisarvosana tapahtuman onnistumisesta: 4,52 (asteikko 1-5)
 • Webinaari tarjosi hyödyllistä tietoa: 4,62 (asteikko 1-5)
 • Puhujat olivat asiantuntevia: 5 (asteikko 1-5)
 • Olen valmis suosittelemaan muita hankkeen tilaisuuksia tuttavilleni: 4,43 (asteikko 1-5)
 • Tekninen toteutus: 4,76 (asteikko 1-5)

Osallistujat antoivat kiitosta positiivisesta asenteesta, käytännöllisistä vinkeistä ja rakenteesta, jossa edettiin yleiseltä tasolta yksilöön. Kehittämisideona mainittiin vuorovaikutteisuuden lisääminen ja yrittäjien omakohtaisten tarinoiden sisällyttäminen tilaisuuksiin.