Valmentavasta valmiiksi -kehittämishanke

Valmentavasta valmiiksi -hanke.

Hanke on päättynyt.

Maahanmuuttajien valmentavien opintojen kehittämishanke korkeakoulutuksessa

Ammattikorkeakoulujen tehtävä on järjestää maahanmuuttajille suunnattuja korkeakouluopintoihin valmentavia koulutuksia. Niiden tarjonta, hakuprosessit, sisällöt ja laajuus vaihtelevat oppilaitoksittain. Tarvitaan yhteisten toimintatapojen selkeyttämistä ja määrittelemistä, jos halutaan lisätä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuuksia edetä tutkinto-opiskelijaksi ja huomioida S2-opetuksen kehittämistarpeet korkeakouluyhteisössä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on korkeakouluopintoihin valmentavien koulutusten kehittäminen yhtenäistämällä koulutusten hakuprosessia ja -periaatteita sekä laatimalla valmentavalle koulutukselle kansalliset suositukset. Lisäksi tavoitteena on osallistavaa integraatiota edistävän toimintakulttuurin luominen korkeakouluissa. Hankkeessa kehitetään sekä koulutuksen alueellisia toteutuksia että korkeakoulujen yhteistoteutusta digitaalisten menetelmien avulla.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajataustaiset henkilöt, jotka hyötyvät oppimisvalmiuksien ja kielitaidon kehittämisestä hakeutuessaan korkeakouluopintoihin.

Tulokset

Hankkeen tuloksena maahanmuuttajille suunnattujen valmentavien koulutusten saatavuus, joustavuus, valinnaisuus ja vaikuttavuus lisääntyvät. Koulutuksen ansiosta yhä useammalla maahanmuuttajalla on valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Yhteisten käytäntöjen ja suositusten ansiosta valmentava koulutus on jatkossa yhdenmukaista ja korkeakouluilla on yhteiset toimintatavat koulutuksen järjestämisessä.

Hankkeen tuloksia on avattu tarkemmin julkaisussa Korkeakouluvalmiuksia maahanmuuttajille - hyvät käytänteet ja suositukset valmentavaan koulutukseen. Pääset lukemaan julkaisun täällä.

Yleistä tietoa valmentavasta koulutuksesta maahanmuuttajille

KENELLE?

Kenelle valmentava koulutus on tarkoitettu?

Voit hakea valmentavaan koulutukseen, jos tavoitteenasi on opiskella ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa Suomessa. Edellytyksenä valmentavaan koulutukseen osallistumiselle on vähintään suomen kielen taitotaso B1 sekä hakukelpoisuus maahanmuuttajien korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen.

Olet hakukelpoinen maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen, jos olet suorittanut

 • suomalaisen kansallisen lukion oppimäärän (lukion päättötodistus)
 • suomalaisen ylioppilastutkinnon, tai siihen rinnastettavissa olevan kansainvälisen ylioppilastutkinnon
 • suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, tai erikoisammattitutkinnon
 • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
 • ulkomaisen korkeakoulututkinnon

Jos olet pakolainen tai pakolaiseen rinnastettavassa asemassa, etkä voi todistaa tutkintoasi asiakirjoin, sinun tulee toimittaa pakolaisstatuksesta kertova viranomaispäätös (turvapaikkapäätös tai oleskelulupa suojelun perusteella) koulutodistusten sijaan.

Miksi osallistuisin valmentavaan koulutukseen?

Valmentavan koulutuksen tavoitteena on, että saavutat valmiudet edetä korkeakouluopintoihin. Koulutuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitset korkeakoulujen valintakokeissa ja ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissa.

LAAJUUS JA KESTO

Kuinka kauan opiskelu kestää?

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja kesto 6 kuukautta.

TOTEUTUSTAPA

Mitä valmentavassa koulutuksessa opiskellaan?

Koulutuksessa painottuvat suomen kieli ja ammattialakohtaiset tai yleiset korkeakouluopiskeluun valmentavat opinnot. Lisäksi koulutukseen sisältyy matematiikan ja englannin kielen opintoja.

Kaikkien sisältöjen kohdalla korostuvat akateemiset taidot kuten opiskelu- ja digitaidot sekä suomalaisen korkeakouluopiskelun tuntemus.

Miten opiskelu tapahtuu?

Valitset hakuvaiheessa, opiskeletko verkossa vai lähiopetuksessa:

Vaihtoehto 1: Valmentava koulutus verkko-opiskeluna

Vaihtoehto 2: Valmentava koulutus lähiopiskeluna (Ks. Käynnissä olevat ja tulevat koulutukset alla)

Opiskelu sekä verkko- että lähiopiskelussa on yhteisöllistä ja työelämälähtöistä. On tärkeää, että olet itse aktiivinen ja otat vastuun omasta oppimisestasi. Opintoihin voi sisältyä tutustumiskäyntejä esimerkiksi korkeakoulujen tutkinto-opetukseen tai työelämävierailuja.

Koulutus järjestetään suomen kielellä. Suomen kielen opetus integroidaan vahvasti muihin opittaviin sisältöihin.

RAHOITUS

Mitä koulutus maksaa?

Valmentava koulutus on maksutonta, jos osallistut koko koulutukseen (30 op).

Joitakin valmentavan koulutuksen opintoja on mahdollista suorittaa myös avoimen ammattikorkeakoulun kautta, jolloin opinnot ovat maksullisia (ks. lisää avoimien ammattikorkeakoulujen verkkosivuilta).

Miten voin rahoittaa opiskeluni?

Voit hakea opintotukea Kelasta. Muista tukimahdollisuuksista ja esim. omaehtoisen opiskelun tuesta voit tiedustella oman alueesi TE-toimistosta.

HAKEMINEN

Miten ja milloin voin hakea koulutukseen?

 • Vaihtoehto 1: Valmentava koulutus verkko-opiskeluna
 • Vaihtoehto 2: Valmentava koulutus lähiopiskeluna (Ks. Käynnissä olevat ja tulevat koulutukset alla)

Miten voin jatkaa valmentavasta koulutuksesta tutkintokoulutukseen?

Valmentava koulutus ei anna suoraa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, vaan sinun täytyy hakea tutkintokoulutukseen yhteishaun tai polkuopintojen kautta.

Valmentava koulutus ei ole peruste oleskeluluvan saamiselle.

KÄYNNISSÄ OLEVAT JA TULEVAT TOTEUTUKSET

Käynnissä olevat ja tulevat alueelliset koulutukset:

Kaakkois-Suomen AMK (XAMK)

KARELIA AMK

LAUREA AMK

 • Laurean koulutuksen www-sivut

METROPOLIA AMK

OULUN AMK

SAIMAAN AMK

 • Saimaan AMK:n koulutuksen www-sivut

SAVONIA AMK

Yhteystiedot

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Heidi Stenberg, projektijohtaja
heidi.stenberg [at] metropolia.fi (heidi[dot]stenberg[at]metropolia[dot]fi)
p. 040 535 3388


Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama.

Hanketta toteuttavat yhdessä

 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Karelia ammattikorkeakoulu
 • Lahden ammattikorkeakoulu
 • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
 • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Turun ammattikorkeakoulu Oy
 • Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Valmentavasta valmiiksi -hankkeen käynnistysseminaarin videot

Maahanmuuttajat korkeakouluihin – näkökulmia maahanmuuttajien valmentavan koulutuksen kehittämiseen

Karvin selvitys ammattikorkeakoulujen järjestämistä valmentavista koulutuksista