Kielitaito ja muut vaatimukset

Kielitaito

Opiskelijalta edellytetään riittävää kielitaitoa. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä kielitaito.

Kielitaidon tasot (A1 matalin, C2 korkein) on kuvattu Europassin sivulla "Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys":

  • A1 ja A2: perustason kielenkäyttäjä
  • B1 ja B2: itsenäinen kielenkäyttäjä
  • C1 ja C2: taitava kielenkäyttäjä

Ammattikorkeakouluopiskelijan kielitaidon tasovaatimus on C1 koskien sitä kieltä, millä opintojakso tai opintokokonaisuus opetetaan (suomi tai englanti). 

Jotkut englanninkieliset tutkinnot vaativat opiskelijoilta myös B1 tason suomen kielen taitoa polkuopinnoissa, vaikka opetus tapahtuukin englanniksi. Tästä on maininta opintopolun tiedoissa.

Suomenkielisissä opinnoissa voidaan käyttää englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Mikäli suomenkieliseen opintopolkuun sisältyy ruotsin (toinen kotimainen kieli) tai englannin (vieras kieli) opintoja, niin ammatillisten viestintätaitojen omaksuminen edellyttää seuraavia lähtötasoja:

  • ruotsi B1
  • englanti B2

Edellä mainitut lähtötasovaatimukset tulevat eteen viimeistään silloin, kun polun jälkeen haetaan avoimen amk:n väylähaun kautta tutkinto-opiskelijaksi, joten ne kannattaa ottaa huomioon jo opintopolkua harkittaessa.

Käytä itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä (ks. myös Wikipedia), kun arvioit omaa kielitaitoasi ja sen riittävyyttä amk-opintoihin. Testissä on osiot seuraaville kielitaidon osa-alueille:

  • tekstin ymmärtäminen
  • puheen ymmärtäminen
  • kirjoittaminen
  • sanasto
  • kielioppi

IELTS vs CEFR (Common European Framework)

Opiskeluvalmiudet

Avoimen amk:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot ja essee-vastauksen kirjoittaminen. Toisen asteen koulutus (lukio, ammattioppilaitos) antaa yleensä hyvän pohjan korkeakoulutasoisiin opintoihin.

Ylemmät amk-tutkinnot

Kaikissa ylempien amk-tutkintojen poluissa (15 op tai 30 op riippuen tutkinnon laajuudesta) on pohjavaatimuksena amk-tutkinto sekä sen jälkeen suoritettu kolmen vuoden työkokemus. Polkujen tiedoissa on tarvittava ohjeistus todistuksiin liittyen.

Ylemmän amk-tutkintojen yksittäisten opintojaksojen osalta em. vaatimukset eivät ole pakollisia. Ne ovat kuitenkin suositeltuja.

Esitietovaatimukset

Opintojaksoilla voi olla esitietovaatimuksia. Ne löytyvät opintojakson kuvauksen kohdasta "Esitietovaatimukset" tai "Lisätiedot" tai toteutuksen kohdasta "Lisätietoja opiskelijalle". Useimmiten esitietovaatimuksissa lukeva teksti, esim. markkinointi, viittaa Metropolian opintojaksoon. Esitietovaatimukset on mahdollista täyttää myös vastaavalla osaamisella. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on vaadittava osaaminen.