Tietosuojaseloste: Metropolian kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisteri

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetuksen (2016/679, General Data Protection Regulation, ”GDPR”) rekisteröityjen informointivelvoitteeseen (GDPR:n artiklat 12-14), GDPR:n artiklan 30 mukaiseen rekisterinpitäjän velvoitteeseen ylläpitää selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista sekä GDPR:ää täydentävän kansallisen tietosuojalain (1050/2018) velvoitteisiin.

Tämä tietosuojaseloste on lisäksi pyritty laatimaan saavutettavaksi EU:n ns. saavutettavuusdirektiivin ja sitä täydentävän kansallisen digipalvelulain vaatimuksiin pohjautuen (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (2016/2102) julkisen sektorin elinten verkkosivustojen ja mobiilisovellusten saavutettavuudesta (2016/2102); Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)).

Rekisterin nimi

Metropolian kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Yhteystiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy (y-tunnus: 2094551-1)
Postiosoite: PL 4000, 00079 Metropolia
Vierailuosoite: Myllypurontie 1, 00920 Helsinki
Puhelin (vaihde): 09 7424 5000

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilö

Nimi: Riitta Konkola
Tehtävä: Toimitusjohtaja-rehtori

Rekisterin sisällöstä vastaava henkilö

Nimi: Hellevi Hakala

Tehtävä: Tietopalvelupäällikkö, Kirjasto- ja tietopalvelut

Osoite: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, PL 4000, 00079 METROPOLIA

Sähköposti: Hellevi.Hakala [at] metropolia.fi (Hellevi[dot]Hakala[at]metropolia[dot]fi)

Yhteystiedot rekisterin käyttötarkoitusta koskevissa kysymyksissä

Sähköposti: kirjasto [at] metropolia.fi (kirjasto[at]metropolia[dot]fi)

Tietosuojavastaava

Metropolian tietosuojavastaava, Riikka Ikäheimonen
Puhelin: 050 565 8499
Sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisterin ja sen sisältämien henkilötietojen käyttötarkoitus on toteuttaa laadukkaita palveluita.

Metropolian kirjasto on yksi 3AMK-kirjastoista. Asiakasrekisteri ja painettujen aineistojen kokoelma ovat yhteiset Haaga-Helian ja Laurean kirjaston kanssa.

Saat Metropolian kirjastosta 3AMK-kirjastopalveluiden lisäksi mm.:
• ajantasaiset kokoelmat ammatillisiin tiedontarpeisiin
• tiedonlähteet käyttöösi paikan päällä tai verkossa 24/7
• apua asiantuntevalta henkilökunnalta
• tiedonhaun koulutusta.

Metropolian kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisterin tietosuojaselostetta täydentävät:

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste:

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kirjaston asiakassuhteen hoitaminen. Asiakasrekisteriä käytetään lainauspalvelujen hoitamiseen ja ylläpitoon sekä tilastointiin. Tilastointi ei sisällä henkilötason tietoja. Lisäksi rekisteriä käytetään viestintään kirjaston ja asiakkaan välillä esim. varatun aineiston saapumisilmoitusten ja eräpäiväilmoitusten lähettämiseen.

Kirjasto hankkii ja tarjoaa asiakkailleen käyttöön sähköisiä ja paperisia aineistoja, tukee eri alojen tutkimusta ja opetusta sekä auttaa opintojen etenemisessä ja ammatillisessa kehittymisessä. Henkilötietojen käsittely osana kirjaston toimintaa on yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista.

Tietojen käsittely perustuu myös asiakkaan ja kirjaston väliseen sopimukseen (lainat) tai asiakkaan suostumukseen (asiakas luovuttaa itse tietonsa tai ilmoittaa suostuvansa siirtoon korkeakoulun taustajärjestelmistä).

Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisterin tietojen käsittelyn oikeusperuste ei ole ”oikeutettu etu”. Siksi tämä kohta ei sovellu.

Rekisterin henkilötietoryhmät

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisterin rekisteröityjä ovat kirjasto- ja tietopalveluiden käyttäjät sekä palveluihin liittyvien järjestelmien käyttäjät (pääkäyttäjät, käyttäjät).

Tätä henkilörekisteriä täydentää 3amk-kirjastojen asiakasrekisteri.

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisterin tallennetaan seuraavia henkilötietoja:

Asiakasrekisteri

Asiakasrekisteriin tallennettavista tiedoista löydät kuvauksen täältä.

Asiakaspalaute ja asiakaspalvelu

Palaute- ja palvelukanavana sähköposti, MetCat Finnassa oleva linkki (molempien osalta viesti ohjautuu Requesteen) ja chattoiminto. Kirjaston henkilöstö käsittelee palautteita osana asiakaspalvelua

Julkaisutiedonkeruu (Justus)

Henkilöstön jäsen syöttää julkaisun tiedot Justukseen, julkaisutietojen tallennuspalveluun. Kirjaston henkilökunta tarkistaa tiedot ja julkaisee tiedot. Kirjoittajan tiedot näyvät julkaisussa

Opinnäytetöiden julkaisu Theseuksessa

Opiskelija syöttää opinnäytetyön Theseukseen haka-tunnuksilla kirjautuen. Kirjaston henkilökunta tarkistaa työn tiedot ja julkaisee työ Theseuksessa. Kirjoittajan tiedot näyvät julkaisussa

Kirjastopalvelupyyntö (Requeste-järjestelmä)

 • palvelun tyyppi
 • kirjasto
 • tarkennus
 • puhelin
 • palvelupyynnön otsikko
 • palvelunpyynnön kuvaus
 • etunimi ja sukunimi

Asiakastyytyväisyyskysely

 • etunimi ja sukunimi (vapaaehtoinen)
 • ikä
 • asiakasryhmä
 • yhteystiedot
 • ammattikorkeakoulu
 • tutkinto-ohjelma/tieteenala
 • opintojen aste (vuosikurssi)

E-lomakkeet

 • Kirjastokorttihakemus: nimi, syntymäaika, yhteystiedot
 • Metropolian kaukolainalomake: tilauksen numero/ asiakkaan nimi
 • Hankintaehdotuslomake: nimi, yhteystiedot, kirjastokortin numero
 • Tiedonhaun etäohjaus-varauslomake: nimi, sähköposti, puhelinnumero, tutkinto-ohjelma
 • Erilaisia satunnaisia ja lyhytkestoisia E-lomakekyselyjä

Mikro-Väylä: etäyhteys lainaus- ja palautusautomaatteihin sekä hälytysportteihin.

 • etäyhteyteen käytetään Teamviewer -ohjelmaa

Henkilötietojen säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot on saatu rekisteröidyltä itseltään.

Tietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät sekä säännönmukaiset luovutukset

Metropolian kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisterin sisältämiin tietoihin annetaan tarpeen vaatiessa pääsy (ns. admin-tunnusten avulla, esim. teknisen vian korjaustilanteessa järjestelmätoimittajalle/mittalaitteen huoltajalle) seuraavaksi lueteltavissa järjestelmissä.

Henkilötietojen käsittelysopimukset GDPR:n artiklan 28 mukaisesti on laadittu Metropoliassa seuraavien yhteistyökumppanitahojen kanssa:

Microsoft Corporation ja Microsoft Teams

Palveluiden sisäisenä viestintävälineenä voidaan käyttää Microsoft Teams -verkkokokoustyövälinettä.

Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for Science - CSC Oy ja Zoom-verkkokokoustyöväline (Funet Miitti/NORDUnet, palveluntarjoajana CSC Oy)

Projektin sisäisenä viestintävälineenä voidaan käyttää Zoom -verkkokokoustyövälinettä. Metropoliassa on käytössä Tieteen tietotekniikan keskus - IT Center for Science - CSC:n Funet Miitti (Zoom)-palvelu. Palvelu on toteutettu yhteispohjoismaisesti yhteistyössä NORDUnetin kanssa, eikä näin ollen ole osa julkisesti saatavilla olevaa Zoom-palvelua. Lisäksi NORDUnetin tarjoama Zoom-palvelu toimii kokonaisuudessaan EU:ssa, NORDUnetin omaan käyttöön varatuissa palvelinympäristöissä. Nämä palvelimet sijaitsevat Tanskassa ja Ruotsissa. Palveluista on myös sovittu NORDUnetin ja Zoomin kanssa ottaen huomioon eurooppalaisen tietosuojasääntelyn vaatimukset.

Leijonaverkot Oy (osa Erillisverkot -konsernia, ent. Deltagon Group Oy) ja turvaposti (Deltagonin sec@gw -turvapostiratkaisu)

Sec@gw -turvapostiratkaisua käytetään arkaluonteista henkilötietoa ja salassa pidettäviä asiakirjoja sisältävien sähköpostien lähettämiseen Metropolian ulkopuolelle ja vastaanottamiseen Metropolian ulkopuolelta, mikäli tähän ilmenee tarvetta.

Microsoft Corporation ja Microsoft O365 -alustapalvelut (Forms ja OneDrive

Microsoft Forms -kyselytyökalua voidaan käyttää projektissa muun muassa palautekyselyjen tekemiseen. Microsoft OneDrive -ohjelmaa voidaan käyttää hankkeen asiakirjojen, kuten kokousasiakirjojen, jakamiseen kumppaniverkostossa.

Kansalliskirjasto ja MetCat Finna

Kirjaston sivut, joilla voi hoitaa kirjastoasioinnin verkossa kirjautuneena kirjaston tunnuksilla.

Spingshare LLC ja LibGuides

Sivustolla on muun muassa kirjaston oppaita. Sivusto kerää evästeitä.

CSC Oy ja DMPTuuli -aineistonhallintajärjestelmä

DMPTuuli -työkalu aineistonhallintasuunnitelman tekoon kuuluu CSC Oy:n palveluvalikoimaan/ tutkimustyövälinevalikoimaan. DMPTuuli on laajasti käytössä Suomen korkeakouluissa ja tämän yhdenmukaisen käytön tavoitteena on edistää

CSC Oy ja FairData -palvelukokonaisuus

Fairdata-palvelukokonaisuuteen /työväline-kokonaisuuteen sisältyy tutkimusdatan kuvailuun (metatietojen syöttämiseen) tarkoitettu Qvain-väline, jo IDA:an syötetyn tutkimusaineiston etsimiseen tarkoitettu Etsin-väline sekä tutkimusaineiston pitkäaikaissäilytykseen tarkoitettu IDA-PitkäAikaisSäilytys -työväline (IDA-PAS).

CSC Oy ja Justus -julkaisutietojen tallennuspalvelu

Justus-julkaisutietojen tallennuspalvelu on hankittu CSC Oy:ltä. Kaikki tieto tallentuu lähtökohtaisesti CSC Oy:n palvelimille Suomeen.

CSC Oy ja FunetFileSender -isojen liitetiedostojen lähetysjärjestelmä

Funet FileSender on tarkoitetty isokokoisten datatiedostojen siirtämiseen. Funet FileSender -palvelu on käytettävissä kaikille Haka-kirjautumisen piirissä oleville loppukäyttäjille.

Eduix Oy ja E-Lomake

E-lomakkeella kerätään palautetta ja tietoja Metropolian kirjasto- ja tietopalveluille. E-lomake-ohjelmisto toimii Metropolian omalla palvelimella.

Sysart Oy ja Requeste

Requeste on Sysart Oy:n kehittämä työryhmätoimintaan tarkoitettu palvelupyyntö- ja työnohjausjärjestelmä. Requeste on selainpohjainen asiakasliittymä, jolla käyttäjäkunta voi tehdä palvelupyyntöjä eri Metropolian palvelutiimeille.

Giosg.com Oy:n chat-palvelutyöväline

Chat-palvelutyövälineen avulla Metropolia tarjoaa kirjaston toiminnasta kiinnostuneille modernin palvelukanavan avulla saada tietoja Metropolian kirjastoista. Chat-palvelutyövälineellä käsitellään Metropoliaan yhteydenottajien yleisluonteisia kysymyksiä. Chat-palvelun kautta ei ole tarkoitus käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja tai Metropolian taholta antaa vastauksia arkaluonteisissa asioissa.

Moodle-verkko-oppimisalusta

Kirjasto- ja tietopalveluilla on verkko-oppimisalustalla, joissa on kursseja, opiskelijat rekisteröityvät itse kyseisen kurssin/toteutuksen työtilaan.

Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisalusta, jonka käyttö ei edellytä Metropolialta ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lainauspalveluautomaattien korjaus - Mikro-Väylä Oy

Mikro-Väylä Oy:tä käytetään lainausautomaattien korjaukseen etäyhteyden avulla.

TeamViewer Germany GmbH ja TeamViewer-etäyhteystyöväline

TeamViewer Germany GmbH:n TeamViewer-etäyhteystyöväline on Metropolian kirjasto- ja tietopalveluiden käyttämä tapa tarjota tukipalveluita etäyhteyden muodostamisen avulla tukipyynnön esittäneelle rekisteröidylle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin

Metropolian henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisiin järjestöihin.

Henkilörekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle työskentelyn tai opintojen suorittamisen kannalta välttämättömien IT-palveluiden toteuttamiseksi, tapauskohtaiseen harkintaan perustuen. Kohdevaltio, jonne henkilötietoja siirretään, on Yhdysvallat. On myös mahdollista, että esim. globaalien ICT-palveluntarjoajien paljon käyttämän Helpdesk-toiminnon / ICT-käyttäjätuen toteutusvaltiona toimiva Intia on henkilötietojen siirtojen kohdevaltio.

Metropolia Ammattikorkeakoulun henkilörekisteristä Yhdysvaltoihin ja/tai muualle EU-/ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuva kansainvälinen henkilötietosiirto turvataan ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR:n) luvussa V esitetyllä 46 artiklan mukaisella suojatoimella eli ns. vakiosopimuslausekkein. SCC (Standard Contractual Clauses) -lausekkeet liitetään osaksi ICT-palveluntarjoajan kanssa laadittavaa henkilötietojen käsittelysopimusta.

Vain välttämättömät tiedot siirretään ja siirto tehdään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Siirron turvallisuudesta ja tietosuojasta sovitaan aina erikseen.

Henkilötietojen säilyttämisaika

Metropolian kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisterin kerätyt ja rekisterin piirissä käsiteltävät henkilötiedot:

Kirjastojen toimintasuunnitelmat ja -kertomukset säilytetään pysyvästi. Ammattikorkeakoulujen kirjastokokoelmien ja kirjastojen asiakassuhteiden ylläpidossa kertyvät asiakirjatiedot ovat määräajan säilytettäviä, ks. tarkemmin 3amk-kirjastojen asiakasrekisterin tietosuojaselosteesta.

Säilytysajan määräytymisessä on otettu huomioon mm. seuraava sääntely:

 • EU:n yleinen tietosuoja-asetus (”GDPR”, 2016/679)
 • Tietosuojalaki (1050/2018)
 • Ammattikorkeakoululaki, (932/2014)
 • Kansallisarkiston päätös säilytysajoista - AMK:ita koskeva päätös (AL/20757/07.01.01.03.02/ 2016)

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamispyyntöön on tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän annettava vastaus kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

A. Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi tehdä tietopyynnön toimittamalla Metropolian julkisilta verkkosivuilta ja/tai Metropolian intranetistä löytyvän huolellisesti täytetyn, tulostetun ja henkilökohtaisesti allekirjoitetun rekisteröidyn tietopyyntölomakkeen johonkin kolmesta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta. Rekisteröidyn ollessa henkilökunnan edustaja, voi hän toimittaa pyyntölomakkeen Metropolian henkilöstöhallinnon yksikölle. Pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla (esimerkiksi esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen tai ajokorttinsa pyynnön vastaanottavalle Metropolian työntekijälle).

Ohessa käyntiosoitteet Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistoihin:

Metropolian Myllypuron kampus

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian Arabian kampus

Hämeentie 135 D, 00560 Helsinki

Metropolian Myyrmäen kampus

Leiritie 1, 01600 Vantaa

Metropolian Karamalmin kampus

Karaportti 2, 02610 Espoo

Ohessa käyntiosoite Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön:

Metropolian Myllypuron kampus (C- ja D-rakennus, 5.krs.)

Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta ja/tai henkilöstöhallinnon yksiköstä pyyntö ohjataan keskitetysti Metropolian tietosuojavastaavalle, (sähköposti: tietosuojavastaava [at] metropolia.fi (tietosuojavastaava[at]metropolia[dot]fi)).

Rekisteröidyn tietopyyntöön vastauksen antaa Metropolian tietosuojavastaava. Tarpeen vaatiessa tietosuojavastaavalta voi tiedustella lisätietoja pyynnön käsittelyn etenemisestä tai vastauksen sisällöstä.

B. Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

 • rekisteröity kiistää henkilötietonsa paikkansapitävyyden (oikeus tietojen oikaisemiseen), jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa tietojen paikkansapitävyyden;
 • käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisterin tietojen oikaisupyyntö tai käsittelyn rajoittamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

C. Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua Metropolian rekisteristä ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin seuraavista täyttyy:

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai
 • henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kyseinen Metropolian henkilötietorekisteriin kohdistuvan tietojen poistopyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä jollakin luotettavalla tavalla.

D. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Ei sovellu.

E. Oikeus olla joutumatta henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi

Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen EU:n tietosuoja-asetuksen artiklassa 33 mainitun henkilötietojen tietoturvapoikkeaman kohteeksi, joka perustuu rekisterinpitäjän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen, tai rekisterinpitäjän käyttämän henkilötietojen käsittelijän tietosuoja- ja/tai tietoturva-asioiden laiminlyömiseen. Rekisteröidyllä on oikeus tulla informoiduksi ilman tarpeetonta viivytystä, jos henkilötietojen tietoturvaloukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille.

Rekisteröidyn vastustamisoikeus

EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus vastustaa, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella, häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, joka perustuu 6 artiklan 1 kohdan e alakohtaan (käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi), kuten näihin säännöksiin perustuvaa profilointia. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Kerättävien henkilötietojen käsittelyn vastustamispyyntö voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta tai Metropolian henkilöstöhallinnon yksikköön (vain työntekijät), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Metropoliassa kerättävien henkilötietojen käsittelyyn liittyvä suostumuksen peruuttaminen (peruuttamispyyntö) voidaan tehdä toimittamalla pyyntö johonkin kolmesta, edellä mainitusta Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluiden toimistosta (tai henkilökunnan edustajan tapauksessa henkilöstöhallinnon yksikköön), jossa pyynnön esittämisen yhteydessä rekisteröidyn on todistettava henkilöllisyytensä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Kansallinen valvontaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki

Puhelin (vaihde): + 358 29 56 66700

Kirjaamo: + 358 29 566 6768

Sähköposti: tietosuoja [at] om.fi (tietosuoja[at]om[dot]fi)

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista, joilla rekisteröityjen henkilötietoja ja rekistereitä Metropoliassa pyritään suojaamaan:

 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) ja järjestelmätoimittajien kanssa on sovittu rekisterin suojauksesta. Tarpeen vaatiessa vastuut on asianmukaisissa sopimuksissa riittävällä tarkkuudella kuvattu.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.
 • Järjestelmätoimittajat (henkilötietojen käsittelijät, jotka toimivat Metropolia-rekisterinpitäjän lukuun) hoitavat rekisterin ja siihen liittyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti ja noudattavat ehdotonta vaitiolo- ja salassapitovelvollisuutta.
 • Rekisterinpitäjän (Metropolian) henkilörekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti.
 • Rekisterinpitäjä (Metropolia) on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin, työvälineisiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan työtehtäviensä tai muun toimenkuvansa vuoksi niiden käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.
 • Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä ja/tai muun toimenkuvansa puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Työntekijät saavat tehtäviin nähden asianmukaisen koulutuksen.
 • Jokainen työvälineen/järjestelmän käyttäjä tunnistautuu järjestelmään henkilökohtaisilla tunnuksillaan, jotka annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten käyttöoikeus on hänelle Metropoliassa myönnetty.
 • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu loogisesti ja fyysisesti.
 • Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Onko henkilötietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisterin ja sen sisältämien tietojen käsittely suhteessa siihen, onko tietojen antaminen lakisääteinen, sopimukseen perustuva tai sopimuksen tekemisen edellyttämä vaatimus sekä onko rekisteröidyn pakko toimittaa henkilötiedot ja tietojen antamatta jättämisen seuraukset. Rekisterikohtaisesti on myös selvitetty, mistä henkilötiedot on saatu.

- Metropolian kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisteri on vapaaehtoiseen liittymiseen perustuva henkilörekisteri, jonka avulla hallitaan kirjasto- ja tietopalveluiden toimintaa.

- Metropolian kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisteriin ei kenenkään ole pakko liittyä

- Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on saatu lähtökohtaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto- ja tietopalveluiden henkilörekisterin ja sen sisältämiä tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.