Perustiedot

Kesto / Ajankohta
9.1.-19.5.2023
Laajuus
15 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 24.10.2022 - 22.12.2022
Hinta
200 €

Kenelle?

Koulutus sopii sinulle, jos

 • olet koulutukseltasi sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensihoitaja tai kätilö
 • haluat palata hoitotyöhön tauon jälkeen
 • haluat lisätä tai päivittää osaamistasi erityisesti lääkehoidossa sekä sisätauti-, päivystys- ja valvontapotilaan hoitotyössä

Tavoitteet

Koulutus vahvistaa ammattitaitoasi ja antaa varmuutta palata takaisin hoitotyöhön.

Sisältö

Lääkehoito 2, 5 op

Sisältö

 • sairaanhoitajan rooli, tehtävät ja vastuu laskimonsisäisessä lääke- ja nestehoidossa
 • farmakodynamiikka ja -kinetiikka ja toksikologia
 • lääkeaineryhmät
 • lääkkeiden terapeuttiset vaikutukset, haitta- ja yhteisvaikutukset, yhteisvaikutusmekanismit
 • turvallisen perifeerisen ja sentraalisen laskimonsisäisen neste-, ravitsemus
 • lääkehoidon suunnittelu, toteutus, vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen eri menetelmin
 • nestehoidon perusteet ja verensiirto
 • lääkityspoikkeamien tunnistaminen, ehkäisy ja hoito
 • lääkehoidon moniammatillinen yhteistyö
 • potilasturvallisuusraportit osana laatua
 • ohjaus lääke- ja nestehoidossa
 • lääkehoitoteknologia

Tavoitteet

Opintojen jälkeen

 • osaat soveltaa tietoja anatomiasta, fysiologiasta ja patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta suunnitellessaan, toteuttaessaan ja arvioidessaan erilaisten asiakas-/potilasryhmien turvallista lääkehoitoa
 • osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida perifeeristä ja sentraalista laskimonsisäistä neste-, ravitsemus- ja lääkehoitoa potilasturvallisesti
 • osaat ohjata asiakasta ja potilasta sekä hänen läheisiään lääke- ja nestehoidossa
 • osaat toteuttaa turvallisen verensiirron
 • ymmärrät vaaratapahtumat ja niiden raportointimenettelyn

Päivystys- ja valvontapotilaan hoitotyö, 5 op

Sisältö

 • päivystyshoitotyön lainsäädäntö, erityispiirteet ja sairaanhoitajan osaamisalueet
 • perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon päivystys, yhteispäivystykset
 • päivystyksen ja valvonnan tilat, henkilöstörakenne, moniammatillinen yhteistyö
 • päivystyspotilaan hoidon tarpeen arviointi
 • triageluokitukset
 • laboratoriokokeet, pientoimenpiteet (pleurapunktio ja –dreeni sekä lumbaalipunktio)
 • selkäpuudutetun potilaan hoito
 • päivystysleikkauspotilaan tarkkailu ja hoito
 • säteilyturvallisuus
 • säteilyfysiikan ja -biologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytössä
 • keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva säädöstö
 • keskeiset säteilyturvallisuuteen vaikuttavat tekniset ja fysikaaliset tekijät ja niihin liittyvät toimintatavat säteilylle altistavissa lääketieteellisissä työtilanteissa

Tavoitteet

Opintojen jälkeen

 • tunnet päivystys ja valvontahoitotyöhön liittyvän lainsäädännön sekä ymmärrät sairaanhoitajan vastuut ja velvoitteet päivystys- ja valvontapotilaan hoidossa
 • ymmärrät päivystys- ja valvontahoitotyön toiminnan erityispiirteet sekä moniammatillisen yhteistyön merkityksen potilaan kokonaishoidon näkökulmasta
 • tunnet sairaanhoitajan keskeisimmät osaamisalueet päivystys- ja valvontapotilaan hoitotyössä
 • ymmärrät päivystyspotilaan hoidon tarpeen arvioinnin merkityksen osana potilasturvallisuutta
 • osaat toteuttaa hätätilapotilaan kiireellisyysluokituksen
 • osaat päivystyspotilaan diagnostiikassa käytettäviä menetelmiä
 • ymmärrät päivystys- ja valvontahoitotyön merkityksen osana akuutisti sairastuneen potilaan hoitopolkua
 • osaat viestiä yleisellä tasolla säteilyn lääketieteellisestä, työperäisestä ja väestön altistuksesta sekä tulkita säteilyriskejä
 • osaat viestiä säteilyaltistuksen laadusta ja suuruudesta päivittäisessä työssä
 • ymmärrät yleiset säteilysuojeluperiaatteet ja osaa soveltaa niitä käytännössä

Sisätautipotilaan hoitotyö, 5 op

Sisältö

 • hoitotyön päätöksentekoprosessi
 • sisätaudit ja sisätautipotilaan hoitotyö
 • sisätautipotilaan hoitopolku ja moniammatillinen yhteistyö
 • sisätautipotilaan hoidon tarpeen arviointi, hoidon suunnittelu, toteutus ja arviointi
 • hoitotyön dokumentointi ja raportoinnin perusteet
 • FinCC-luokituskokonaisuus ( SHTaL, SHTuL, SHToL)
 • sisätautipotilaan ravitsemus
 • terveysalan yleinen laite- ja sähköturvallisuus
 • kliinisen hoitotyön tavallisimmat diagnostiset tutkimukset

Tavoitteet

Opintojen jälkeen

 • osaat näyttöön perustuvan hoitotyön päätöksentekoprosessin
 • osaat arvioida sisätautipotilaan hoidon tarpeita sekä suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitotyötä näyttöön perustuvaa tietoa käyttäen
 • osaat arvioida sisätautipotilaan hoidon tarvetta asianmukaisin kliinisin ja fysiologisin arviointi- ja mittausmenetelmin ja vastata niihin hoitotyön auttamismenetelmillä
 • osaat kuvata moniammatillisen saumattoman hoitopolun merkityksen sisätautipotilaan hoitotyössä.
 • ymmärrät laite- ja sähköturvallisuuden merkityksen terveysalalla
 • osaat kirjata asiakkaan/potilaan hoitoprosessin

Ajankohta ja toteutustapa

Opinnot toteutetaan seuraavan aikataulun mukaan:

 • Lääkehoito 2, 9.1.-10.3.2023
 • Päivystys- ja valvontapotilaan hoitotyö, 6.2.-10.3.2023
 • Sisätautipotilaan hoitotyö, 23.3.-19.5.2023

Opinnot suoritetaan lähiopetuksena osallistumalla oppitunteihin ja laboraatioihin, ja osin verkon kautta Metropolian Moodle-oppimisympäristössä. Opintoihin sisältyy mm. kirjallista materiaalia, harjoituksia sekä oppimistehtäviä.

Opintojen lähiopetus toteutetaan Metropolian Myllypuron kampuksella, osoitteessa Myllypurontie 1, Helsinki.

Hinta

Opintokokonaisuuden hinta on 200 €.

Ilmoittautuminen

Voit ilmoittautua koulutukseen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, ensihoitajan tai kätilön pohjakoulutuksella. Toimita ilmoittautumisen yhteydessä E-lomakkeella kopio tutkintotodistuksesta ja vastaa taustakysymyksiin mm. osaamisesta ja työkokemuksesta.

Ilmoittaudu Paluu hoitotyöhön -opintokokonaisuuteen ilmoittautumisjärjestelmässä 22.12.2022 mennessä

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Lisätiedot

Sisällölliset kysymykset
Lehtori Päivi Rimpioja
paivi.rimpioja [at] metropolia.fi, puh. 040 652 9899

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset
Koulutussuunnittelija Maarit Vallinkoski
maarit.vallinkoski [at] metropolia.fi, puh. 040 630 2951