Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina

Pirkanmaa

Hankkeen ajankohta: 1.5.2019-31.7.2021

Metropolian osahankkeen osalta hanke on päättynyt 30.4.2021.

Rahoittaja: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Pirkanmaan liitto

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina -hankkeen tavoitteena oli houkutella erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita pääkaupunkiseudun yrityksiin, tukea yritysten kansainvälistymistä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien asettautumista ja työmarkkinoille kiinnittymistä. Lisäksi hankkeella vahvistettiin pääkaupunkiseudun kv-osaajatoiminnan ekosysteemiä kehittämällä osaajien houkuttelun, asettautumisen ja pitämisen kannalta keskeisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja sen koordinaatiota.

Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki ja toteutukseen osallistuivat Espoon ja Vantaan kaupungit, ja Helsingin seudun kauppakamari, Helsinki Marketing, Helsinki Business Hub sekä osa pääkaupunkiseudun yliopistoista (Aalto-yliopisto, Svenska Handelshögskolan (Hanken), Helsingin yliopisto) ja ammattikorkeakouluista (Haaga-Helia, Laurea, Metropolia). Hanke kuului Talent Boost -toimenpideohjelmaan ja oli AIKO-rahoitteinen.

Hanke jakautui toiminnallisesti ja temaattisesti kolmeen osioon:

  1. kansainvälisten osaajien houkuttelu,
  2. asettautuminen ja
  3. työllistyminen sekä niitä tukevien toimintojen kehittäminen.

Metropolian osuus hankkeessa liittyi kansainvälisten osaajien, erityisesti kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden, työllistymiseen. Työllistymistä kehitettiin:

a) integroimalla yritysyhteistyötä osaksi korkeakouluopintoja,
b) kokoamalla ja tekemällä näkyväksi pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kansainvälistä osaamistarjontaa,
c) edistämällä yritysyhteistyön avulla kansainvälisen työvoiman kysyntää, kasvattamista ja näkyväksi tekemistä,
d) järjestämällä kansainvälisille opiskelijoille suunnattuja mentorointiohjelmia, työelämäjaksoja sekä rekrytointi- ja verkostoitumistilaisuuksia sekä
e) tukemalla yritysten kansainvälistymistä ja kansainvälisten osaajien työllistymistä mielipide- ja asennevaikuttamisen kautta.
Ammattikorkeakoulujen erityisvastuuna oli toimenpide (b).

Vaikuttavuus / Tulokset

Hankkeen päättyessä heinäkuussa 2021:

Pääkaupunkiseudun kv-osaajaekosysteemin koordinaatiomalli on pilotoitu, mikä on selkiyttänyt eri toimijoiden roolituksia ja vastuita sekä suunnitelmallistanut yhteistyötä muun muassa Business Finlandin kanssa. Kaupunkien ja valtion väliselle yhteistyölle on löytynyt molempia osapuolia hyödyttävä toiminta- ja kumppanuusmalli, jolla Talent Boost -toimenpideohjelman tavoitteita voidaan edistää yhteisenä rintamana.

Kansainvälisten osaajien houkuttelun malli on kehitetty ja vakiinnutettu. Hankkeessa toteutettiin mm. Helsinki Freedom -kampanja. Lisäksi järjestettiin useita tilaisuuksia osaajien rekrytointiin ulkomailta. Tämä on vahvistanut mielikuvaa Helsingin seudusta kiinnostavana työ- ja opiskelupaikkana sekä kiihdyttänyt ulkomailta pääkaupunkiseudulle suuntautuvaa osaajien maahanmuuttoa. Hankekaudella covid-19-pandemia vaikutti kuitenkin vahvasti osaajien houkutteluun ja edellytti joustavia toimintamallien muutoksia tilanteen edetessä.

Kansainvälisten osaajien työllistyminen ja alueelle kiinnittyminen on nopeutunut ja helpottunut sekä reaaliaikaisen englanninkielisen osaajaviestinnän määrä ja laatu parantunut. International House Helsingin palveluja ja viestintää laajennettiin ja kehitettiin esimerkiksi työnantajaneuvonnan ja uusien palvelulinjojen avulla. Myös työperusteisesti maahan saapuneiden kansainvälisten osaajien puolisoiden sosiaalinen ja ammatillinen verkostoituminen on helpottunut hankkeessa kehitetyn puoliso-ohjelman avulla. Kehitetyn tuen kautta vähennetään osaajaperheiden maastamuuttoa.

Korkeakoulujen ja yritysten väliselle yhteistyölle on luotu hankkeen aikana kestävä toimintamalli. Pääkaupunkiseudun korkeakoulujen kansainvälinen osaamistarjonta koottu JobTeaser-portaaliin, ja työllistymisen tukea portaalin avulla on kehitetty hanketoimijoiden kesken hankkeen aikana. JobTeaserin otti hankekauden aikana käyttöön myös lukuisat muut korkeakoulut Suomessa ja toimintoja jatkokehitetään edelleen yhteistyössä. Hankkeessa toteutettiin myös EntryPoint-mentorointiohjelmaa ja lukuisia kansainvälisten osaajien rekrytointitapahtumia Helsingin seudun kauppakamarin koordinoimina. Lisäksi hankkeessa laajennettiin Hankenin kehittämä Hanken International Talent -ohjelma myös Helsingin yliopistoon (HelsinkiUNI International Talent Programme) ja Aalto-yliopistoon (Aalto International Talent Programme). Parhaita käytäntöjä jaettiin myös kansallisesti. Uusien toimintamallien ansiosta kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen edellytykset ovat parantuneet aiemmasta, mikä taas on kasvattanut koulutusinvestoinnin tuottoa yhteiskunnalle.

Yritysten ja työnantajien kansainvälistymisvalmiudet ovat hankkeessa kehitettyjen palveluiden myötä parantuneet, mikä näkyy muun muassa yritysten parempana kykynä tunnistaa ja hyödyntää kansainvälistä osaamista. Tähän tavoitteeseen ovat tähdänneet mm. Helsingin seudun kauppakamarin kehittämät Talent Boost Index ja Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanja sekä hankkeeseen osallistuneiden kaupunkien yrityskoordinaattorien verkostovaikuttaminen, tilaisuudet ja neuvontapalvelut omissa kaupungeissa. Hanketoimien ansiosta myös työnantajien tietoisuus kansainvälisten osaajien tuomasta lisäarvosta liiketoiminnalle ja työyhteisölle on kasvanut sekä osaaminen kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä lisääntynyt.

Covid-19-pandemiasta johtuen osalle hanketoiminnoista haettiin jatkoa 31.7.2021 saakka. Metropolian osuus hankkeesta päättyi alkuperäisen aikataulun mukaisesti 30.4.2021.

Hankkeen teemoja jatkotyöstetään Talent Helsinki -hankkeessa (2021-2022).