Toteemi - työstä oppimassa, työhön

Hanke on päättynyt 31.12.2019.

Hanke toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä. Nämä osatoteuttaja-ammattikorkeakoulut ja yliopistot sitoutuvat omilla suunnitelmillaan toimimaan Toteemi-hankkeessa kehittämiskoreissa, joita ovat "Joustavasti työssä", "Osaamista työstä ja työhön", ja "Hyvinvointi työssä oppimisessa".

Metropolian osahanke kuuluu kehittämiskoriin 2: Osaamista työstä – Työssä oppiminen korkeakouluopinnoissa.

Metropolian hankkeen tavoitteena on

  1. lisätä ymmärrystä erilaisista palkkatyön opinnollistamisen käytänteistä, tarpeista ja haasteista eri koulutusaloilla
  2. kokeilla ja kehittää opiskelijoiden opintopolkuja työelämä -ja opiskelijalähtöisemmiksi uusien, tehokkaiden ja joustavien palkkatyön opinnollistamisen käytänteiden kautta
  3. lisätään tietoisuutta ja valmiuksia koko korkeakouluyhteisössä työn opinnollistamisesta sekä otetaan käyttöön uusia toimintatapoja

Toteutustavat ja eteneminen

Syksyllä 2017 toteutetaan alkukartoitus ammattikorkeakouluopiskelijoille ja henkilöstölle, joiden avulla selvitetään sekä nykyistä tietoisuutta työn opinnollistamisesta sekä tulevaisuuden näkymiä.

Kehittämistyö pilotoidaan kolmella alalla vuoden 2018 aikana: Liiketalous (Anne Perkiö), sähkötekniikka (Arja Ristola) ja sosiaaliala (Anna-Riitta Mäkitalo). Opiskelijakunta METKAn kanssa tehdään aktiivista kehittämistyötä (Pekka Petäkoski) tavoitteena saada opiskelijoiden arjen ääni voimakkaasti mukaan hankkeeseen, erityisesti hyödynnetään ja käytetään sosiaalisen median kanavia.

Hankkeessa toteutetaan valmennuksia ja koulutuksia sekä informoidaan palkkatyön opinnollistamisen mahdollisuuksista koko hankeprosessin ajan, joka mahdollistaa vuorovaikutuksellisen prosessin koko hankkeen elinkaaren aikana korkeakoulussa. Vuoden 2019 lopulla tehdään kartoitus hankkeen vaikuttuvuudesta Metropolian sisällä.

Toteutustiiminä ovat projektipäällikkö Johanna Holvikivi, Anne Perkiö, Arja Ristola, Anna-Riitta Mäkitalo ja Pekka Petäkoski.

Kumppanit

Keskeiset kumppanit ovat pääkaupunkiseudun työelämäkumppanit, niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Hankkeeseen osallistuu niin varhaiskasvatuksen, liiketalouden kuin tekniikan alan yhteistyökumppaneita.

Tulokset

Metropoliaan syntyy palkkatyön opinnollistamiseen liittyviä uusia toimintamalleja, työvälineitä ja osaamista, jotka leviävät ja tulevat yhteiseksi käytännöiksi koko korkeakoulussa.

Opiskelijoille syntyy parantuneet valmiudet tunnistaa työelämässä tapahtuvaa oppimista, omaksua työelämätaitoja ja valmistua määräajassa.

Toimintamallina yhteiskehittely ammattikorkeakoulun, työelämäkumppaneiden ja opiskelijoiden kesken lisääntyy ja vakiintuu toimintatapana korkeakoulussa.

TOTEEMI valmennus - opiskelijalähtöinen työn opinnollistaminen

Valmennuksen ideana on lisätä osaamista palkkatyön opinnollistamisen käytänteistä, tarpeista ja haasteista eri koulutusaloilla. Tavoitteena on yhdessä kokeilla ja kehittää opiskelijoiden opintopolkuja työelämä -ja opiskelijalähtöisemmiksi sekä vahvistaa tulevaisuuden osaamista. Valmennuksen avulla rakennetaan yhteisiä käytänteitä Metropoliaan.

Valmennuksessa työskennellään yhdessä niin opiskelijat, opettajat kuin muu henkilöstö, niin että käytännöt syntyvät yhteisen kehittelyn kautta: Tule mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

Tiedoksi alustava ohjelma, joka tarkentuu syksyllä.

Valmennukset toteutuvat

21.9.2018 klo 9.00 - 11.00

2.11.2018 klo 9.00 - 11.00

30.11.2018 klo 9.00 - 11.00

  • Työn opinnollistamisen käytänteet ja prosessit Metropoliassa

TKI-toiminnan opinnollistaminen työssä

Kohtaavatko opiskelijoiden ajatukset korkeakoulun ja työelämän?


Holvikivi, projektipäällikkö Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Katsaus perustuu syksyllä 2018 tehtyyn 3 amk-vertaisarviointiin Toteemi hankkeessa.

Mikä sai opiskelijoilta suurta kiitosta, kun heitä haastateltiin Toteemi-hankkeen vertaisarvioinnissa? Ilolla voi todeta, että suurimman kiitoksen saivat tutor-opettajat. Heidän roolinsa koettiin todella tärkeänä ja heidän puoleensa oli helppo kääntyä. Opiskelijoilla oli henkilökohtaisia kokemuksia siitä, että heidän ammatti-identiteettiään tuetaan opintojen aikana hyvin. Uraohjausta ei niinkään tunnistettu, mutta ei myöskään erityisesti kaivattu. Niin opiskelijat kuin opettajat toivat esille ohjauksen merkityksen, jossa yhdistyy ammatillinen kasvu ja kehitys opintojen aikana sekä siinä ohessa uran ja työpolun ohjaus. Tarvetta erilliselle uraohjaukselle ei haastatteluissa tullut esille.

Aikaisempien opintojen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) ovat näyttävät lyöneen läpi opiskelijoiden kokemusten mukaan. Koettiin, että Ahotointiin on hyvät mahdollisuudet, sekä nykyiset ohjeet ja käytännöt hyödyntävät aikaisemman osaamisen tunnistamista. Työn opinnollistamisen mahdollisuudet oli jäänyt suurimmalle osalle vieraaksi. Opinnollistaminen kaiken kaikkiaan oli teema, johon tulevaisuudessa tulee panostaa ja muuttaa toimiviksi käytännöiksi. Onko se työssä tapahtuvaa, vai hankemaailman osana vai yritys- ja järjestötyössä tapahtuvaa, on varmasti aina harkittava erikseen ja tavat tehdä poikkeavat toisistaan. Opetushenkilöstön näkökulmasta puolestaan toivottiin työn opinnollistamisesta yhteistä keskustelua koulutusohjelmissa ja yhteisiä käytänteitä. Tällä hetkellä työn opinnollistaminen toteutuu yksittäisten opettajien toimesta, jos sitä ei ole rakennettu osaksi opetussuunnitelmaa.

Töiden opinnollistaminen Metropoliassa opiskelijoiden näkökulmasta

Töiden opinnollistaminen opettajan näkökulmasta

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta

Lisätietoa

tki-info [at] metropolia.fi (tki-info[at]metropolia[dot]fi)

Yliopettaja Johanna Holvikivi
p. +358 50 345 6151
johanna.holvikivi [at] metropolia.fi (johanna[dot]holvikivi[at]metropolia[dot]fi)

Yhteistyökumppanit

Yhteistyökumppanit: Haaga-Helia. LAMK. OAMK. Metropolia. Saimaan AMK. Laurea. Helsingin yliopisto. Humak. Jyväskylän yliopisto. SAMK. Novia. TAMK. JAMK. HAMK. Arcada. Savonia. Lapin AMK. XAMK.