Älykäs liikkuminen

Liikkumisen murrosta vauhdittavat erilaiset ajurit, kuten digitalisaatio, hiilidioksidipäästöjen vähentämispaine ja liikenteen palveluistuminen. Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän toiminnassa korostuu Suomen rooli liikkumisen murroksen edelläkävijänä. Innovaatiokeskittymän toiminnassa keskitytään erityisesti tutkimaan liikkumisen teknologian murroksen vaikutusta käytännön tasolla ja ihmislähtöisesti.

Älykkään liikkumisen tutkimuksessa ja oppimisessa toimimme monialaisesti. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi yritysten, tutkimuslaitosten ja kaupunkien kanssa.

Toimintamme keskittyy neljän teeman alle:

  • Terve ja vastuullinen liikkuminen (Healthy and Sustainable Mobility)
  • Liikkumisen sääntely ja standardit (Laws, regulations and standards of Smart Mobility)
  • Tulevaisuuden liikkumisen ammattilaiset (Future Experts of Mobility)
  • Miehittämätön ilmailu (Unmanned Aviation)

Yhteistyöalustat

Tuotekehityspaja Metropolia Workshop

Metropolia Workshop on ainutlaatuinen ja joustava projektityötila auto- ja kuljetustekniikan tuotekehitysprojekteille. Tiloissamme voidaan toteuttaa tuotekehitysprojekteja osaavan henkilöstömme ja opiskelijoidemme voimin pienistä kokeiluista aina massiivisiin rakennusprojekteihin.

Nuuskija

Nuuskija on liikkuva ilmanlaadun tutkimuslaboratorio, joka mittaa liikennepäästöjä ja katupölypitoisuuksia. Nuuskija on rakennettu Metropolian autolaboratoriossa.

Opiskelijatiimi ja heidän rakentamansa sähköformula.

Metropolia Motorsport

Metropolia Motorsport Formula Engineering on opiskelijavetoinen tiimi, joka suunnittelee ja valmistaa joka vuosi formula-tyyppisen kilpa-auton, jolla se osallistuu Formula Student -kilpailuihin sähköautoluokassa.

Älykkään liikkumisen käynnissä olevat hankkeet

Robottibussi ajaa kaupungin kadulla

Smart Autonomous Mobility

Smart Autonomous Mobility (Älykäs Autonominen Liikenne) -hankkeen tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa autonomisten ajoneuvojen ja liikenteen valvonnan alalle. Hankkeessa tehtävien toimenpiteiden seurauksena kyetään viemään eteenpäin paitsi autonomisten ajoneuvojen käyttöönottoa ja siten vahvistaa alan toimijoiden kehitystä ja Suomen kilpailukykyä autonomisen liikenteen kehityksen kärjessä, myös tuottamaan uutta liiketoimintaa kehittämällä valvonta- ja hallintapalveluita ja näiden osa-alueita jopa tuotteistettavaksi asti.

Legorobotteja hyllyllä.

Autonomiset modulaariratkaisut

Hankkeen tavoitteena on kehittää standardoitua skaalattaviin moduuliratkaisuihin perustuvaa kiertotalouspalvelurobotiikkaa, ympäristönäkökulmat huomioituna. Pitkän aikavälin tavoitteena edistää autonomisten hyötyajoneuvojen kehittämisklusterin syntymistä Uudellemaalle. Forum Virium Helsingin johtaman hankkeen kumppaneina ovat Espoon kaupunki ja Metropolia.

Robottibussi Vuosaaressa, etualalla linjataulu, jossa kartta. Kuvaaja: Vesa Laitinen / FVH

Ride2Rail

Ride2Rail-hanke kehittää ratkaisuja ja työkaluja, joiden avulla voidaan yhdistää kimppakyytejä aikataulutettuihin kuljetuspalveluihin, kuten busseihin, raitiovaunuihin ja juniin. Hankkeen ideana on tehdä erilaiset liikkumismuodot helposti näkyviksi ja vertailtaviksi, ja lisätä samalla kiinnostusta kimppakyyteihin ja julkiseen liikenteeseen, mikä on tärkeä keino ruuhkien ja ilmansaasteiden vähentämisessä. Projektissa integroidaan lukuisia julkisia ja yksityisiä tietoaineistoja sekä olemassa olevia liikennejärjestelmiä ja -alustoja, joiden avulla kimppakyydeistä voidaan tehdä toimiva liikkumismuoto julkisen liikenteen rinnalle.

(Kuvaaja: Vesa Laitinen / Forum Virium Helsinki)

XR-SPACE-hanke

XR-SPACE- eli XR Simulation and Presence at the Cloud Edge -hankkeessa kehitetään reunalaskentaa hyödyntäviä XR-tekniikoita ja -menetelmiä virtuaaliseen mallinnukseen, analysointiin ja mallinnustietojen reaaliaikaiseen siirtoon verkon yli. Tämä luo tekniset edellytykset uudenlaiselle sijainnista riippumattomalle vuorovaikutukselle ihmisten ja kulkuvälineiden välillä. Tampereen yliopisto koordinoi hanketta, Metropolian Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymä ja Helsinki XR Center ovat mukana tutkimuskumppaneina. Hankkeessa on myös kymmenen suomalaista teknologiayritystä, mm. Nokia, Finnair ja SAAB Finland.

Älykkään liikkumisen päättyneet hankkeet

Fabulos

FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) -hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kaupungit voivat hyödyntää itseohjautuvia linja-autoja osana julkista liikennettä. Automaattiajoneuvojen hallinnointiin liittyy paljon haasteita, jotka pitää ratkaista ennen kuin ne voivat ajaa kaduilla luontevana osana joukkoliikennettä. Käytännössä tämä tarkoittaa monien taloudellisten, teknisten, yhteiskunnallisten ja juridisten kysymysten ratkaisemista ja testaamista aidossa ympäristössä ennen itseohjautuvien linja-autojen käyttöönottoa.

Sohjoa Baltic

Projektissa tutkitaan, edistetään ja pilotoidaan kuskittomien, sähköisten automaattiminibussien käyttöä osana julkisen liikenteen palveluja. Projekti tuottaa tietoa ja osaamista, kuinka järjestää ympäristöystävällisempää ja fiksumpaa julkista liikennettä automaatioajoneuvojen avulla. Projekti tarkastelee myös, mitä tehokas, automatisoitu julkinen liikenne vaatii toteutuakseen säädösten ja asetusten osalta. Hankekumppanit ovat Suomesta, Virosta, Ruotsista, Latviasta, Saksasta, Puolasta, Norjasta ja Tanskasta.

Jätkäsaari Smart Mobility

Forum Virium Helsingin koordinoiman hankkeen partnereina on Helsinki Business Hub ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa Helsinki Business Hub erityisesti auttaa aloittavia yrityksiä liiketoimintansa kehittymisessä ja vakiintuneempia yrityksiä kansainvälistymisessä. Metropolia tarjoaa opiskelijoidensa osaamista ja ylläpitää hankkeessa luotavaa työskentely-, esittely- ja yhteiskehittämistilaa.

Robottibussi pysäköitynä meren rantaan

SOHJOA-hanke

SOHJOA - Suomen Olosuhteet Huomioiva Joukkoliikenteen Omatoiminen Ajoneuvo -hanke oli käynnissä vuosina 2016 — 2018, ja hankkeen aikana nähtiin mm. ensimmäiset muun liikenteen seassa ajavat itsestään ajavat ajoneuvot Suomen liikenteessä. SOHJOA-hankkeen pohjalle on rakentunut hyvin moni Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän autonomiseen liikkumiseen tähtäävä hanke, ja hankkeella on ollut niin kansallista kuin kansainvälistäkin vaikutusta alan käytäntöjen kehittymisessä.

Perille Asti - Last Mile

Perille asti -hanke kehittää ja kokeilee uusia älykkäitä liikkumisratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien käyttöön pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on helpottaa kohderyhmien liikkumista Helsingin Jätkäsaaren alueella, Espoon Nuuksiossa, Rantaraitilla ja merellisissä kohteissa sekä Vantaan Aviapolis-alueella. Metropolia AMK on mukana tässä kehitystyössä kaupunkien, liikkumispalveluja tuottavien yritysten, matkailualan yritysten, ja palvelujen loppukäyttäjien kanssa. Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2017–2019.

Robottibussi ajaa keskeneräisten pilvenpiirtäjien editse

Helsinki Robobusline

Hankkeessa tutkittiin robottibussin soveltuvuutta osana liikennejärjestelmää sekä tuettiin suomalaisten yritysten mahdollisuuksia tuottaa autonomiseen liikenteeseen liittyvää liiketoimintaa. Hanke toteutettiin vuosina 2017-2019.

CLEMET - Cleantech Mobility Education for Tomorrow

CLEMET-hankkeen tavoitteena on vastata liikkumisen ja autoalan murrokseen tuottamalla koulutusympäristöjä, -sisältöjä ja toimintatapoja, joissa eri koulutusasteiden, tutkimuslaitosten ja yritysten resursseja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Hanketta toteuttavat Metropolia, Laurea, Omnia, VTT ja Espoon kaupungin lukiolinja.

Sohjoa Last Mile

Itämeren alueella toteutettava hanke on jatkoa 2020 päättyneelle Sohjoa Baltic –hankkeelle. Tavoitteena on vuosina 2020-2022 edistää autonomisen julkisen liikenteen esteiden purkamista. Vuonna 2021 hankkeessa kokeillaan myös robottibussien etäoperointia. Pilottikaupungit ovat Kongsberg, Tallinna ja Gdansk. Metropolia koordinoi hanketta. Projektipartnereita ovat Forum Virium Helsinki, Tallinnan kaupunki ja Tallinnan teknillinen yliopisto TalTech, Zemgalen lääni Latviassa sekä Kongsbergin ja Gdanskin kunnat.

mySMARTLife

Helsinki haluaa vähentää päästöjään uusien älykkäiden ratkaisujen avulla. mySMARTLife Helsinki keskittyy erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen IoT/ICT ratkaisujen kautta. Edistääkseen päästövähennystavoitteitaan Helsinki on yhdistänyt voimansa Hampurin ja Nantesin kanssa mySMARTLife –hankkeessa. Hanke koostuu monista kaupungin kehittämistoimenpiteistä, jotka hyödyntävät IoT-pohjaisten järjestelmien tuottamaa sekä olemassa olevaa avointa dataa Helsingin osalta hanketta koordinoi Helsingin kaupunki.

Näkymä kalliolta kaupunkiin ja rautatielle

Smart Countryside Mobility

Smart Countryside Mobility -hankkeen tarkoitus on parantaa Uudenmaan haja-asutusalueiden eri kohderyhmien liikkumismahdollisuuksia ja luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa kehitetään verkostomaisen yhteistyön keinoin toimivaa liikkumispalveluiden ekosysteemiä, jolla tuodaan yhteen kaikkia harvemmin asuttujen alueiden liikkumiseen liittyviä toimijoita sekä loppukäyttäjiä.

Oscar Nissin

Innovaatiojohtaja
Oscar Nissin
oscar.nissin [at] metropolia.fi (oscar[dot]nissin[at]metropolia[dot]fi)
puh. 040 674 8224

Anna-Maria Vilkuna

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi (anna-maria[dot]vilkuna[at]metropolia[dot]fi)
puh. 040 334 7929

Eetu Rutanen

Teemavastaava
Eetu Rutanen
eetu.rutanen [at] metropolia.fi (eetu[dot]rutanen[at]metropolia[dot]fi)
puh. 040 835 6917

Jenni Kurki-Suonio

Teemavastaava
Jenni Kurki-Suonio
jenni.kurki-suonio [at] metropolia.fi (jenni[dot]kurki-suonio[at]metropolia[dot]fi)

Erkki Räsänen

Teemavastaava, miehittämätön ilmailu
Erkki Räsänen
erkki.rasanen [at] metropolia.fi (erkki[dot]rasanen[at]metropolia[dot]fi)
puh. 050 530 8245

Azat Kuitunen

Projektipäällikkö, Sohjoa Last Mile
Azat Kuitunen
azat.kuitunen [at] metropolia.fi (azat[dot]kuitunen[at]metropolia[dot]fi)
puh. 040 637 7357

Harri Miinin

Projektipäällikkö, Smart Countryside Mobility
Harri Miinin
harri.miinin [at] metropolia.fi (harri[dot]miinin[at]metropolia[dot]fi)
puh. 040 576 8392

Pekko Lindblom

Projektipäällikkö, Smart Autonomous Mobility
Pekko Lindblom
pekko.lindblom [at] metropolia.fi (pekko[dot]lindblom[at]metropolia[dot]fi)
puh. 050 473 3152

Ville Arffman

Projekti-insinööri
Ville Arffman
ville.arffman [at] metropolia.fi (ville[dot]arffman[at]metropolia[dot]fi)
puh. 040 620 3998

Maria Sjöholm

Projektipäällikkö, UCNDrone
Maria Sjöholm
maria.sjoholm [at] metropolia.fi (maria[dot]sjoholm[at]metropolia[dot]fi)
puh. 050 477 6621

Alykäs liikkuminen -innovaatiokeskittymään liittyviä julkaisuja

Åman Milla, Ismailogullari Azat & Rutanen Eetu, 2018
Bellone Mauro, Josefson Ebba & Lee Bob, 2018
Strandby Malthe Broni & Schønfeldt Boris, 2018
Soe Ralf-Martin, Ainsalu Jaagup & Tammiksaar Urmas, 2018
Schiller Damian, Kaniszewski Lech, Zelewski Damian, Ważny Karol, Szymańska Magdalena & Klinkosz Anna, 2018
Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.