Opintojen suunnittelu

Lukuvuoden aikataulu

Ammattikorkeakoulut noudattavat eurooppalaista opintojen mitoituksen ECTS-järjestelmää. Sen mukaan opiskelijan työmäärä lukuvuodessa on 1600 tuntia. Opetussuunnitelmissa opiskelijan työmäärä jaetaan eri opintovuosien kesken mutta myös yksittäisen opintovuoden aikana niin, että opintojen kuormitus on tasainen eikä opiskelijan työmäärä muodostu kohtuuttomaksi.

Opiskelijan työ pitää sisällään kaiken opiskelijan oppimisen edellyttämän työn – lähi- ja kontaktiopetuksen, opintojaksojen suorittamiseen valmistautumisen, harjoittelut, projektityöt ja itseopiskeluviikot.

Osaamisalueet ja tutkinto-ohjelmat tiedottavat opiskelijoita erikseen Oma-intranetissä tarkemmista opetukseen liittyvistä aikatauluista.

Vuosi 2019

Periodi Viikot Alkaa Päättyy
3 1–11 1.1.2019 17.3.2019
4 12–21 (31) 18.3.2019 26.5.2019
5: kesäperiodi 22–31 27.5.2019 31.7.2019
1 31–42 1.8.2019 20.10.2019
2 43–52 21.10.2019 31.12.2019


Vuosi 2018

Periodi Viikot Alkaa Päättyy
3 1–11 1.1.2018 18.3.2018
4 12–21 19.3.2018 27.5.2018
5: kesäperiodi 22–30 (31) 28.5.2018 31.7.2018
1 31–42 1.8.2018 21.10.2018
2 43–52 22.10.2018 31.12.2018


Ilmoittautuminen lukuvuodelle

Ilmoittautuminen lukuvuodelle on pakollista tutkinto-opiskelijoille ja se on tehtävä Opiskelijan työpöydällä OMAssa. Ilmoittautuminen tulee tehdä 1.-31.5. välisenä aikana. Ilmoittautumisen laiminlyönti johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen kevätlukukauden lopussa 31.7. Jotta sinulla on opiskeluoikeus 1.8. alkavalla lukuvuodella, tulee sinun maksaa 50 euron käsittelymaksu 1.6. alkaen osoitteessa maksut.metropolia.fi Minkä jälkeen valitset "Opiskelu-oikeuden palautuksen haku." Mikäli et ole hakenut opiskeluoikeuden palautusta lukuvuodelle 31.7. mennessä, sinut kirjataan eronneeksi.

Valtioneuvoston antaman asetuksen (1440/2014) mukaan ammattikorkeakoulut perivät opiskeluoikeuden menettäneen tai harkinnanvaraisen lisäajan hakemuksen käsittelystä 50 euroa.

Kevätlukukauden osalta ilmoittautumistietoa voi muuttaa Opiskelijan työpöydällä 1.8.-15.12. välisenä aikana.

Mikäli opiskelijalla ei ole Metropolian käyttäjätunnuksia, niin ilmoittautumisen voi tehdä kirjallisesti opintotoimistoon ilmoittautumisaikana.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on opiskelijan opiskelun ja oppimisen, opintojen edistymisen, ammatillisen kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Opiskelijan opinto-ohjaustarpeet vaihtelevat opintojen eri vaiheissa. Tavoitteena on, että opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojen alkuvaiheesta valmistumiseensa saakka.

Opiskelun ja oppimisen ohjaus

Tavoitteena on, että opiskelija integroituu oppimisympäristönsä jäseneksi ja toimii oppimisympäristön aktiivisena jäsenenä, kehittää osaamistaan ja oppimistaitojaan, suunnittelee ajankäyttöään ja opintojaan, toteuttaa opinnot tavoitteellisesti sekä toimii vastuullisesti ja oma-aloitteisesti. Kaikkien Metropolian tutkinto-opiskelijoiden opintojen suunnitteluun sisältyy HOPSin (henkilökohtaisen opintosuunnitelman) laadinta, seuranta, päivittäminen ja hyväksyntä eHOPS-palvelussa.

Ammatillisen kasvun ja urasuunnittelun ohjaus

Tavoitteena on opiskelijan ammatti-identiteetin vahvistuminen, koulutusta, opintoja ja uraa koskevien mielekkäiden HOPS-prosessin mukaisten suunnitelmien, valintojen ja päätösten tekeminen sekä näiden toteuttaminen. HOPS (henkilökohtainen opintosuunnittelu) on koko opintopolun kattava opiskelijan ammatillisen kehittymisen prosessi.

HOPS –prosessi sisältää AHOT –prosessin (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Opiskelija voi hakea aiemmalle osaamiselle tunnustamista, mikäli hänellä on opetussuunnitelman tavoitteita vastaavaa osaamista. Opiskelija on voinut hankkia osaamisensa korkeakouluopinnoissa, muussa koulutuksessa, työelämässä, vapaa-aikana tai harrastuksissa.

Henkilökohtaisen kasvun ja kehityksen ohjaus

Tavoitteena on opiskelijan toimintakyvyn, elämänhallintataitojen, itsetuntemuksen, itseluottamuksen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edistyminen ja vahvistuminen.

Neuvonta

Tavoitteena on neuvoa opiskelijaa opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa ja siten tukea opintojen sujuvaa etenemistä.

Ohjaus-, neuvonta- ja tukihenkilöstö

Opinto-ohjauksen eri alojen esimerkkitoimijoita:

 • Tutkintovastaavat, opinto-ohjaajat, koulutussuunnittelijat/suunnittelijat, opettajatuutorit: opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta opiskeluun ja opintoihin liittyvissä asioissa sekä ammatti-identiteetin vahvistaminen ja hyvinvoinnin tukeminen
 • Opettajat: oppimisen ohjaus, opiskelijoiden ammatti-identiteetin vahvistaminen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukeminen
 • Vertaistuutorit: opiskelijoiden tukeminen ja neuvonta opiskeluun liittyvissä asioissa
 • Tukipalvelut: opintotoimisto-, kirjasto-, opintopsykologi-, kuraattori-, oppilaitospastorit ja terveydenhoitopalvelut

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (AHOT) on nostettu valtakunnallisesti korkeakoulujen yhteiseksi koulutuksen kehittämisen kohteeksi tukemaan opiskelijan elinikäistä oppimista ja nopeampaa siirtymistä työelämään. Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tavoitteena on edistää opintojen etenemistä, välttää opintojen uudelleen suorittamista ja mahdollistaa opintojen yksilölliset ja joustavat opintopolut. 

 Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa sitä, että opiskelija tunnistaa, mitä hän jo osaa ja pystyy hyödyntämään tätä aiemmin hankkimaansa osaamista ammattikorkeakoulututkinnon osana.

Korkeakouluun hakeneella ja siellä opiskelevalla on mahdollisuus hakea osaamisen tunnustamista riippumatta siitä, missä tai miten osaaminen on hankittu, ja saada siitä hyväksilukupäätös. Aiemmin hankittu osaaminen voi olla hankittu virallisessa koulutuksessa, työelämässä tai vapaa-aikana. Osaamisen tulee vastata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman osaamistavoitteita.  

Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa joko kokonaan tai osittain. Osittainen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen tarkoittaa sitä, että opiskelijan tulee täydentää osaamistaan tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla. Osaamisen näyttönä käytetään erilaisia dokumentointi- ja menettelytapoja, kuten työtodistus, essee, oppimistehtävät. 

Hakemus aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta tehdään eAHOT-palvelussa Opiskelijan työpöydällä OMA -palvelukokonaisuudessa. Aikaisemmin hankitun osaamisen menettelytavoista ja ohjeistuksista Metropoliassa saa lisätietoa tutkinto-ohjelmista.  Metropolian hyväksilukukäytännöstä säädetään tutkintosäännössä (1.8.2018), luku 4 Opintojen suorittaminen, 30 § Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT).

Lisätietoa

http://minedu.fi/korkeakoulutuksen-karkihanke
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/osaaminen

Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea

Metropolia kuuluu Pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan Urheaan. Urhea on yhteistyöverkosto, joka auttaa urheilijoita yhdistämään urheilu- ja siviiliuran. Urheiluakatemiat ovat osa Suomen virallista huippu-urheilujärjestelmää. Suomen olympiakomitea tukee Urhean toimintaa.

Metropoliassa on 35 opiskelevaa urheilijaa (vuosi 2015).

Urheilijan opiskelua tuetaan seuraavasti:

 • urheilun vaatimukset huomioiva henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
 • yksilöllinen opiskeluaikataulu
 • urheilijoille suunnatut opintojaksot tai opintokokonaisuudet
 • vaihtoehtoiset tavat oppimiselle
 • näytöt aikaisemmin hankitusta osaamisesta
 • kansainvälisen vaihdon luomat mahdollisuudet
 • työharjoittelun toteutumisen vaihtoehtoiset käytänteet
 • huippu-urheilu uralta nousevat opinnäytetyön aiheet

Lue lisää opintojen ohjauksesta Metropoliassa

Lue lisää Urheasta

Kieli- ja viestintäopinnot

Ammattikorkeakouluopintojen tulee antaa opiskelijalle mm. edellytykset asianomaisen alan kehityksen seuraamiseen, riittävät viestintä- ja kielitaidot sekä alan kansainvälisen toiminnan edellyttämät valmiudet. Riittävät kieli- ja viestintätaidot tarkoittavat sellaista kirjallista ja suullista kielitaitoa, joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen (Asetus 352/2003 §7, §8). 

Metropolian kieli- ja viestintäopinnot suoritettuaan opiskelija osaa viestiä ainakin yhdellä vieraalla kielellä ja kotimaisilla kielillä alansa asiantuntijatehtävissä ja toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työyhteisöissä.

Metropoliassa on sekä kaikille pakollisia tutkintoon kuuluvia että vapaasti valittavia kieli- ja viestintäopintoja, joiden määrä vaihtelee koulutusohjelmittain. Kaikille yhteisinä opintoina Metropolia tarjoaa pakollisen vieraan kielen (englannin) ja kotimaisten kielten opintojaksoja, joiden lisäksi eri koulutusohjelmissa voi olla alakohtaisia kielten opintoja. Opetuskieliset viestinnän opinnot rakentuvat koulutusohjelmittain. 

Halutessaan syventää osaamistaan oman ammattialansa vaatimissa kieli- ja viestintätilanteissa opiskelija voi valita opintoja esimerkiksi seuraavista vapaasti valittavista kielistä: espanja, italia, japani, kiina, ranska, saksa, suomi toisena kielenä, venäjä tai viro. 

Opintojen valinnaisuus

Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet

Työelämässä tarvitaan monenlaista osaamista ja kykyä toimia monialaisissa tiimeissä. Metropolian yhteisistä valinnaisista opintokokonaisuuksista opiskelija voi löytää omaan tutkintoonsa sopivaa täydentävää osaamista.  Oppijan polku -opintosuunnitelmassa opiskelijalla on mahdollisuus täydentää omaa työelämäosaamistaan hyödyntämällä Metropolian monipuolista ja monialaista opintotarjontaa.

Opiskelija voi sisällyttää ammatillisen pääaineen lisäksi opintoihinsa joko 15 tai 30 opintopisteen laajuisia Metropolian yhteisiä valinnaisia opintokokonaisuuksia.

Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet on tarkoitettu kaikille koulutusaloille ja AMK-tutkinnoille.  Tarjottavilla opintokokonaisuuksilla ei ole esitietovaatimuksia. Joistakin opintokokonaisuuksista voi valita myös yksittäisiä opintojaksoja esim. vapaasti valittaviin opintoihin.

Yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet on ajoitettu pääsääntöisesti kolmanteen lukuvuoteen Oppijan polku -opintosuunnitelmissa.

Yhteisiin valinnaisiin opintokokonaisuuksiin liittyvistä ajankohtaisista asioista tiedotetaan OMA-tiedotteilla.  Yhteisten valinnaisten opintokokonaisuuksien sisällyttämistä HOPSiin on suositeltavaa suunnitella joko opinto-ohjaajan tai tutor-opettajan ohjauksessa.

Metropolian yhteiset valinnaiset opintokokonaisuudet löytyvät opetussuunnitelmaoppaan Valinnainen opintotarjonta -sivulta.

Oletko sinä tulevaisuuden moniosaaja?

Muu valinnainen opintotarjonta

Tutkinto-ohjelmien valinnaiset opinnot

Metropolian yhteisten valinnaisten opintokokonaisuuksien lisäksi tutkinto-ohjelmat ja voivat tarjota opiskelijoille myös omia ammattiopintojen valinnaisia opintokokonaisuuksia tai opintojaksoja.

Vapaasti valittavat opinnot

Metropolian yhteisten vapaasti valittavien opintojen tarjonnassa on mm. kieli- ja tutor-opintoja. Tutkinto-ohjelmat voivat tarjota omia opintojaan muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoille vapaasti valittaviksi opinnoiksi.

Kesäopinnot

Metropolia tarjoaa tutkinto-opiskelijoilleen opintoja myös kesä-elokuun aikana.

Courses for Exchange Students

Metropoliaan tuleville vaihto-opiskelijoille tarjotaan opintoja, jotka koostuvat tutkinto-ohjelmien tarjoaman koulutuksen opinnoista sekä Metropolian tarjoamista suomen kielen ja kulttuurin opinnoista.

3AMK-yhteiset opintojaksot

3AMK:n yhteistyön edetessä Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opiskelijat voivat valita opintoja myös toisista korkeakouluista. Tarjolla on yhteisiä opintojaksoja ja osaamispolkuja. Lisäksi valittavana on kieliopintoja, jotka toteutuvat yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa. Valtaosa muista kuin kieliopinnoista toteutetaan virtuaalisesti.

Valittavat 3AMK-opinnot ja ohjeet wiki-sivustolla

Lue lisää 3AMK-yhteistyöstä