Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014
LIIKEVAIHTO 100 343 868,69 109 225 285,50
Liiketoiminnan muut tuotot 364 525,43 521 949,89
Materiaalit ja palvelut -3 408 675,21 -5 679 494,20
Henkilöstökulut -69 551 181,48 -71 697 889,03
Poistot ja arvonalentumiset -4 079 374,23 -4 210 553,23
Liiketoiminnan muut kulut -24 948 835,41 -25 631 925,58
TILIKAUDEN LIIKETULOS -1 279 672,21 2 527 373,35
Rahoitustuotot ja kulut 1 698 291,24 122 107,74
TILIKAUDEN TULOS 418 619,03 2 649 481,09
Tase
31.12.2015 31.12.2014
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 662 130,73 238 586,95
Muut pitkävaikutteiset menot 2 724 890,42 2 442 657,75
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 3 387 021,15 2 681 244,70
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 8 750 189,77 7 455 193,38
Muut aineelliset hyödykkeet 527,70 539,10
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 101 780,00
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 8 852 497,47 7 455 732,48
Sijoitukset
Osakkeet 113 363,76 115 886,58
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 12 352 882,38 10 252 863,76
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 5 313,48 1 515 420,40
Siirtosaamiset 580,00 580,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 5 893,48 1 516 000,40
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 250 408,03 856 937,68
Muut saamiset 167 207,11 275 080,08
Siirtosaamiset 1 335 132,64 2 015 489,42
Rahoitusarvopaperit 30 465 342,79 25 256 579,41
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 33 218 090,57 28 404 086,59
Rahat- ja pankkisaamiset 5 933 783,48 5 784 953,29
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 39 157 767,53 35 705 040,28
VASTAAVAA YHTEENSÄ 51 510 649,91 45 957 904,04
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 4 500 000,00 4 500 000,00
Edellisten tilikausien voitto / tappio 29 285 359,98 26 635 878,89
Tilikauden voitto / tappio 418 619,03 2 649 481,09
Oma pääoma yhteensä 38 685 979,01 33 785 359,98
Pitkäaikainen vieras pääoma 9 494,31 9 494,31
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot 511 394,11 1 200 060,87
Ostovelat 4 638 924,85 3 111 782,24
Muut velat 2 165 864,31 1 962 407,26
Siirtovelat 5 498 993,32 5 888 799,38
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 12 815 176,59 12 163 049,75
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 12 824 670,90 12 172 544,06
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 51 510 649,91 45 957 904,04