Metropolian kampukset ovat kiinni 18.3.-13.5.2020

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan

Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
LIIKEVAIHTO 95 226 060,75 97 298 202,40
Liiketoiminnan muut tuotot 659 353,99 549 565,57
Materiaalit ja palvelut -4 045 574,27 -3 613 740,17
Henkilöstökulut -64 788 979,32 -66 974 761,79
Poistot ja arvonalentumiset -4 579 473,38 -4 289 160,64
Liiketoiminnan muut kulut -23 713 836,13 -23 607 640,49
LIIKEVOITTO -1 242 448,36 -637 535,12
Rahoitustuotot ja kulut 209 447,81 969 666,03
TILIKAUDEN VOITTO -1 033 000,55 332 130,91
Tase
31.12.2017 31.12.2017
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 415 370,63 529 734,15
Muut pitkävaikutteiset menot 5 844 442,96 3 513 981,75
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 6 259 813,59 4 043 715,90
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 9 606 603,78 9 244 849,19
Muut aineelliset hyödykkeet 504,90 516,29
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 107 489,26 107 489,26
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 9 714 597,94 9 352 854,74
Sijoitukset
Muut osakkeet 50 002,00 110 001,00
Osakkuusyhtiö-sijoitukset 500 000,00 0,00
Sijoitukset yhteensä 550 002,00 110 001,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 16 524 413,53 13 506 571,64
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 38 454,40 38 453,16
Siirtosaamiset 660,00 800,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 39 114,40 39 253,16
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 314 340,88 1 924 203,71
Muut saamiset 1 022 454,84 994 451,89
Siirtosaamiset 2 692 730,48 1 409 538,62
Rahoitusarvopaperit 30 924 289,61 27 400 891,68
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 35 953 815,81 31 729 085,90
Rahat- ja pankkisaamiset 1 862 422,57 5 597 829,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 37 855 352,78 37 366 168,84
VASTAAVAA YHTEENSÄ 54 379 766,31 50 872 740,48
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 4 500 000,00 4 500 000,00
Edellisten tilikausien voitto / tappio 29 936 109,92 29 603 979,01
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto SVOP 4 482 000,00 4 482 000,00
Muut rahastot 116 510,00 100 000,00
Tilikauden voitto / tappio -1 033 000,55 332 130,91
Oma pääoma yhteensä 38 001 619,37 39 018 109,92
Pitkäaikainen vieras pääoma 2 626 486,38 1 168 461,24
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot 3 980 965,69 1 699 056,91
Ostovelat 2 623 358,24 2 506 542,95
Muut velat 2 738 168,24 2 170 592,67
Siirtovelat 4 409 168,39 4 309 976,79
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 13 751 660,56 10 686 169,32
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 16 378 146,94 11 854 630,56
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 54 379 766,31 50 872 740,48