Me Metropoliassa ajattelemme, että ohjaaminen on rinnallakulkemista ja eri elämäntilanteissa tehtävien valintojen tukemista. Opinto-ohjaus sisältää ohjausta, neuvontaa ja tiedotusta. Opinto-ohjaus on tavoitteellista ja vuorovaikutteista yhteistoimintaa, jossa ohjattava kehittää itseään ja etenee kohti valitsemaansa suuntaa.

Metropolian yhtenä strategisena tavoitteena on opiskelijaohjauksen kehittäminen. Sen osana on opiskelijalähtöisen ohjauksen mallin rakentaminen. Ohjausmallia rakennetaan Metropolia Match® -mallin avulla. Metropolia Match®:in avulla tunnistetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja profiilit, joiden perusteella luodaan kullekin ohjattavalle sopiva ohjauksen malli.

Ohjausmallin rakentaminen on aloitettu syksyllä 2020 kartoittamalla jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä sekä aiempia projekteja ja tutkimuksia. Uusia ratkaisuja ja vastauksia ohjauksen pulmakohtiin haetaan mm. hackathonien avulla. Niissä opiskelijat ovat vahvasti edustettuina ja pääsevät ääneen. Yhtenä merkittävänä ohjauksen kehittäjänä ovat ketterät kokeilut, joita kehitetään ja testataan syksyllä 2020.

Ketterät kokeilut

Ohjausmallin kehittämiseksi Metropoliassa käynnistettiin syksyllä 2020 kahdeksan ketterää ohjauskokeilua. Ketterien kokeilujen tuloksista kerrotaan loppuvuoden ja kevään 2021 aikana. Kokeiluista saatavia tuloksia ja hyviä käytänteitä hyödynnetään ohjausmallin kehittämisessä.

Pelillisyyttä opintojen ohjaukseen

Ketterän kokeilun tavoitteena on luoda pelillisiä tehtäviä opintojen ohjauksen tueksi. Tehtäviä voi pelata joko ryhmissä tai yksin kotoa käsin.

Kokeilun pohjana on CONNEXT for inclusion -hanke (ESR 2018-21), jossa on kehitetty infografiikkaa tukemaan peruskoulun jälkeisen opintopolun löytämistä. Tässä ketterässä kokeilussa infografiikan rinnalle kehitetään pelillisiä tehtäviä, joilla ammattikorkeakoulun infografiikkakuvaa voidaan käsitellä toiminnallisesti. Pelillistä materiaalia testataan toiselle asteelle suuntautuvassa hakumarkkinoinnissa sekä Metropoliassa opintonsa aloittaneiden orientaatio-opinnoissa.

Pelilliset tehtävät työstetään Seppo.io-pelialustalle, ja niiden sisältö julkaistaan myös kaikille avoimella ThingLink-alustalla. Materiaalit siirretään CONNEXT-hankkeen nettisivulle alkuvuonna 2021.

Yhteystiedot:

Mai Salmenkangas
+358 40 334 6927
Mai.Salmenkangas [at] metropolia.fi

Alumnipäivä webinaarina

Kulttuurialojen alumnipäivässä Metropolian opiskelijat ja kulttuurialojen ammattilaiset kohtaavat tulevaisuuden työelämän kysymysten äärellä. Zoom-webinaarina toteutettava tapahtuma tarjoaa turvallisen mahdollisuuden aktiiviseen alumnitoimintaan ja verkostoitumiseen.

29.10.2020 järjestetyn alumnipäivän teemana oli Kulttuuri ❤️ Teknologia. Webinaarissa käsiteltiin kulttuurialojen työmarkkinatilannetta, teknologiaa ja moniosaamista. Tapahtumassa kuultiin ajankohtaisia puheenvuoroja kulttuurialan asiantuntijoilta sekä vaihdettiin ajatuksia paneelikeskustelussa.

Tapahtuma oli suunnattu viisi vuotta sitten valmistuneille kulttuurialojen alumneille sekä kulttuurialojen neljännen vuoden opiskelijoille.

Yhteystiedot:

Auli Sillanpää
+358 40 631 6374
Auli.Sillanpaa [at] metropolia.fi

Sähköinen oppimisympäristö ohjauksen tukena

Ketterän kokeilun tavoitteena on luoda sähköinen oppimisympäristö opinto-ohjauksen tueksi. Moodle-alustalle rakennetussa oppimisympäristössä opintonsa aloittavat tekniikan alan opiskelijat voivat keskittyä itsenäisesti sekä omien tarpeidensa mukaisesti korkeakouluopinnoissa tarvittavien tietojen ja taitojen tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Sähköisellä alustalla opiskelija pääsee materiaalien ja tehtävien avulla pohtimaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan opiskelijana. Hän myös tutustuu Metropoliaan opiskeluympäristönä sekä aloittaa oman ammatillisen identiteettinsä rakentamisen ja kehittämisen.

Kokeilu aloitettiin kesäkuussa 2020 oppimisympäristön materiaalien ja sisällön työstämisellä. Oppimisympäristöä pilotoitiin syyslukukaudella osassa Myyrmäen tekniikan alan tutkinto-ohjelmien orientaatio-opintoja. Palautetta oppimisympäristöstä ja oppimistuloksista kerättiin loppuvuodesta 2020.

Yhteystiedot:

Jenni Merjankari
+358 50 344 5747
Jenni.Merjankari [at] metropolia.fi

Opon avoimet ovet

Opon avoimet ovet on kerran kuukaudessa järjestettävä avoin ohjaustapaaminen, jossa käsitellään ajankohtaisia opintoihin liittyviä asioita. Kokeilun tavoitteena on luoda jatkuvuutta opintojen ohjaukselle. Opon avoimet ovet on matalan kynnyksen tilaisuus, johon opiskelijan on helppo osallistua.

Tilaisuuksien koordinoijina ja vetäjinä toimivat opintoneuvojat. Opon avoimissa ovissa voi myös olla vierailijoita kertomassa erikseen sovituista aiheista. Zoomin välityksellä pidettävät tapaamiset nauhoitetaan, joten opiskelija voi katsoa tallenteen myöhemminkin.

Ensimmäiset Opon avoimet ovet järjestettiin syksyn 2020 aikana liiketalouden osaamisalueella.

Yhteystiedot:

Katja Hänninen
+358 40 569 4996
Katja.Hanninen [at] metropolia.fi

Laura Mattila
+358 40 652 6896
Laura.Mattila [at] metropolia.fi

Mentorointiohjelma

Ketterän kokeilun tavoitteena on rakentaa mentorointiohjelma liiketalouden osaamisalueelle. Mentorointiohjelma tukee osallistujan ammatillista kasvua ja kehitystä.

Luottamuksellisissa mentorointitapaamisissa keskustellaan esimerkiksi omista vahvuuksista, tavoitteista, unelmista ja työnhausta. Mentori eli valmentaja jakaa osaamistaan ja pääsee harjoitusten ja keskustelujen avulla peilaamaan omaa urapolkuaan ja vahvuuksiaan. Aktorilla eli valmennettavalla tavoitteena voi olla esimerkiksi oman suunnan kirkastaminen ja tulevaisuuden toimialan tai jopa työpaikan löytäminen. Keskeistä prosessissa on molempien osapuolien aktiivisuus ja sitoutuminen ohjelmaan.

Mentorointiryhmän ohjaajina toimivat opinto-ohjaajat. Tapaamisissa on samanaikaisesti rinnakkain suomen- ja englanninkieliset ryhmät.

Mentorointiohjelmaa kehitetään lukuvuoden 2020–2021 aikana. Valmiin ohjelman materiaalit ja ohjausmenetelmät voidaan monistaa säännöllisesti järjestettäväksi sekä muillekin aloille sopivaksi.

Yhteystiedot:

Anu Luoma
+358 40 714 5117
Anu.V.Luoma [at] metropolia.fi

Mari Rupponen
+358 40 179 8566
Mari.Rupponen [at] metropolia.fi

Uraohjausta valmennusryhmien avulla

Terveyden osaamisalueella kehitetään erilaisten hoitotyön urapolkujen suunnittelua. Urapoluilla opiskelijat voivat jo opintojensa aikana painottaa osaamisensa kehittymistä tiettyihin hoitotyön alueisiin, esim. syöpäpotilaan tai lasten hoitotyön hoitopolkuun. Jatkossa kehitetään myös muita kuin hoitotyön substanssiin painottuvia urapolkuvaihtoehtoja, esimerkkeinä vaikkapa yrittäjyys- tai johtamispolku.

Syksyllä 2020 aloittaneille opiskelijoille on rakennettu ohjauksen sisällölliset valmennusryhmät, joissa opiskelija saa kohdennettua ja häntä palvelevaa ohjausta oppimisensa ja opiskelunsa sekä uransa suunnittelua varten. Ryhmät on muodostettu opiskelijalähtöisesti; esim. opiskelijat, jotka haluavat nopeuttaa opintojaan, ovat samassa ryhmässä.

Valmennusryhmät mahdollistavat uraohjaajien osaamisen kohdentamisen yli tutkintorajojen. Esimerkiksi ahot-asioihin perehtynyt uraohjaaja voi ohjata sellaisia opiskelijoita, joilla on paljon aiempia opintoja. Uraohjaajat valmentavat myös toisiaan.

Valmennusryhmäohjaus laajenee jatkossa kattamaan kaikki terveysalan opiskelijat. Kokeilussa valmistellut toimintatavat voidaan siirtää käytettäviksi myös muihin tutkintoihin.

Yhteystiedot:

Päivi Haarala
+358 40 334 0923
Paivi.Haarala [at] metropolia.fi

YAMK-opiskelijoille uusia urapolkuja, joustavia oppimisympäristöjä ja alueellista kehittämistä

Sosiaali- ja terveysalojen YAMK-tutkintojen ketterällä kokeilulla on kolme teemaa:

  • Opiskelijoiden urapolkuja laajennetaan kehittäjäkumppanuuksien ja innovaatioalustojen avulla
  • Joustavia ja avoimia oppimisympäristöjä hyödynnetään pedagogisina alustoina
  • Alumnitoiminnalla lisätään alueellista kehittämis- ja innovaatiotyötä

Sosiaali- ja terveysalojen YAMK-tutkinnoissa on syksyn aikana tutkittu ja otettu käyttöön avoimia ja joustavia oppimisympäristöjä. Syksyllä aloittaneita opiskelijoita on mukana Metropolian innovaatiokeskittymässä kehittäjäkumppaneina. Myllypuron alueen asukkaiden hyvinvointia kehitetään yhdessä Kaupunkiakatemian kanssa.

Yhteystiedot:

Marjatta Kelo
+358 40 630 2191
Marjatta.Kelo [at] metropolia.fi

YAMK-opiskelijoiden tutoroinnista uraohjaukseen

Ketterässä kokeilussa YAMK-opiskelijoiden uraohjaus korvaa perinteisen tutoroinnin. Samalla se yhdistää kuntoutus ja tutkiminen -osaamisalueen tutkintojen ohjauskäytäntöjä ja resursointia.

Yhteystiedot:

Marjatta Kelo
+358 40 630 2191
Marjatta.Kelo [at] metropolia.fi

Lisätietoja

Päällikkö, jatkuva oppiminen, Taru Ruotsalainen
Katso Tarun profiili PeopleFinderistä