Tilinpäätös 2018

Tuloslaskelma
1.1.-31.12.20181.1.-31.12.2017
LIIKEVAIHTO93 735 306,7895 226 060,75
Liiketoiminnan muut tuotot2 447 628,66659 353,99
Materiaalit ja palvelut-3 231 478,35-4 045 574,27
Henkilöstökulut-62 030 349,83-64 788 979,32
Poistot ja arvonalentumiset-5 672 111,88-4 579 473,38
Liiketoiminnan muut kulut-23 507 049,97-23 713 836,13
LIIKEVOITTO1 741 945,41-1 242 448,36
Rahoitustuotot ja kulut142 484,82209 447,81
Tilinpäätössiirrot: Rahastosiirrot-1 942 629,17
TILIKAUDEN VOITTO-58 198,94-1 033 000,55
Tase
31.12.201831.12.2017
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet280 404,83415 370,63
Muut pitkävaikutteiset menot8 570 815,575 844 442,96
Aineettomat hyödykkeet yhteensä8 851 220,406 259 813,59
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat8 825,75
Koneet ja kalusto11 706 299,639 606 603,78
Muut aineelliset hyödykkeet493,48504,90
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt164 519,63107 489,26
Aineelliset hyödykkeet yhteensä11 880 138,499 714 597,94
Sijoitukset
Muut osakkeet50 002,0050 002,00
Osakkuusyhtiö-sijoitukset500 000,00500 000,00
Sijoitukset yhteensä550 002,00550 002,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ21 281 360,8916 524 413,53
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset38 454,4038 454,40
Siirtosaamiset580,00660,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä39 034,4039 114,40
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset1 138 673,071 314 340,88
Muut saamiset1 430 938,891 022 454,84
Siirtosaamiset2 227 501,732 692 730,48
Rahoitusarvopaperit28 620 527,6630 924 289,61
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä33 417 641,3535 953 815,81
Rahat- ja pankkisaamiset3 704 099,491 862 422,57
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ37 160 775,2437 855 352,78
VASTAAVAA YHTEENSÄ58 442 136,1354 379 766,31
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma4 500 000,004 500 000,00
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto SVOP4 482 000,004 482 000,00
Lahjoitusrahasto1 959 139,17
Muut rahastot100 000,00116 510,00
Edellisten tilikausien voitto / tappio28 903 109,3729 936 109,92
Tilikauden voitto / tappio-58 198,94-1 033 000,55
Oma pääoma yhteensä39 886 049,6038 001 619,37
Pakolliset varaukset214 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma1 268 856,602 626 486,38
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot6 118 148,313 980 965,69
Ostovelat2 823 844,772 623 358,24
Muut velat3 141 185,632 738 168,24
Siirtovelat4 990 051,224 409 168,39
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä17 073 229,9313 751 660,56
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ18 342 086,5316 378 146,94
VASTATTAVAA YHTEENSÄ58 442 136,1354 379 766,31