Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
LIIKEVAIHTO 93 735 306,78 95 226 060,75
Liiketoiminnan muut tuotot 2 447 628,66 659 353,99
Materiaalit ja palvelut -3 231 478,35 -4 045 574,27
Henkilöstökulut -62 030 349,83 -64 788 979,32
Poistot ja arvonalentumiset -5 672 111,88 -4 579 473,38
Liiketoiminnan muut kulut -23 507 049,97 -23 713 836,13
LIIKEVOITTO 1 741 945,41 -1 242 448,36
Rahoitustuotot ja kulut 142 484,82 209 447,81
Tilinpäätössiirrot: Rahastosiirrot -1 942 629,17
TILIKAUDEN VOITTO -58 198,94 -1 033 000,55
Tase
31.12.2018 31.12.2017
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 280 404,83 415 370,63
Muut pitkävaikutteiset menot 8 570 815,57 5 844 442,96
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 8 851 220,40 6 259 813,59
Aineelliset hyödykkeet
Rakennukset ja rakennelmat 8 825,75
Koneet ja kalusto 11 706 299,63 9 606 603,78
Muut aineelliset hyödykkeet 493,48 504,90
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 164 519,63 107 489,26
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 11 880 138,49 9 714 597,94
Sijoitukset
Muut osakkeet 50 002,00 50 002,00
Osakkuusyhtiö-sijoitukset 500 000,00 500 000,00
Sijoitukset yhteensä 550 002,00 550 002,00
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 21 281 360,89 16 524 413,53
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 38 454,40 38 454,40
Siirtosaamiset 580,00 660,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 39 034,40 39 114,40
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 1 138 673,07 1 314 340,88
Muut saamiset 1 430 938,89 1 022 454,84
Siirtosaamiset 2 227 501,73 2 692 730,48
Rahoitusarvopaperit 28 620 527,66 30 924 289,61
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 33 417 641,35 35 953 815,81
Rahat- ja pankkisaamiset 3 704 099,49 1 862 422,57
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 37 160 775,24 37 855 352,78
VASTAAVAA YHTEENSÄ 58 442 136,13 54 379 766,31
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Osakepääoma 4 500 000,00 4 500 000,00
Muut rahastot
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto SVOP 4 482 000,00 4 482 000,00
Lahjoitusrahasto 1 959 139,17
Muut rahastot 100 000,00 116 510,00
Edellisten tilikausien voitto / tappio 28 903 109,37 29 936 109,92
Tilikauden voitto / tappio -58 198,94 -1 033 000,55
Oma pääoma yhteensä 39 886 049,60 38 001 619,37
Pakolliset varaukset 214 000,00
Pitkäaikainen vieras pääoma 1 268 856,60 2 626 486,38
Lyhytaikainen vieraspääoma
Saadut ennakot 6 118 148,31 3 980 965,69
Ostovelat 2 823 844,77 2 623 358,24
Muut velat 3 141 185,63 2 738 168,24
Siirtovelat 4 990 051,22 4 409 168,39
Lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä 17 073 229,93 13 751 660,56
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 18 342 086,53 16 378 146,94
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 58 442 136,13 54 379 766,31