Metropolian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöllä on pitkät perinteet - ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma on julkaistu v. 2009 ja yhdenvertaisuusohjelma v. 2010. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat ja elävät arjen valinnoissa ja teoissa, ja niiden toteutuminen on paitsi kaikkien yksiköidemme myös jokaisen metropolialaisen vastuulla.

Perustuu arvoihin ja strategisiin tavoitteisiin

Metropolian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyö sekä tasa-arvosuunnitelma perustuvat Metropolian yhteisiin arvoihin ja strategisiin tavoitteisiin.

Metropolian arvoperusta on kaiken toimintamme kulmakivi:

 • kestävää tulevaisuutta vastuullisesti
 • Ratkaisukeskeisesti
 • Uudistuvalla osaamisella
 • Inhimillisellä otteella

Lue lisää arvoperustasta.

Strateginen tahtotilamme on olla osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja. Haluamme vaikuttaa yhteiskunnan kehittymiseen jatkuvan oppimisen ja innovaatioiden kautta.

Onnistumisemme perusta ovat ihmiset ja kulttuuri. Panostamme moninaisuutta arvostavaan ja dialogiseen toimintakulttuuriin. Kannustamme ketterään oppimiseen, luovuuteen ja rohkeisiin kokeiluihin. Toimimme ihmislähtöisesti niin opiskelijoiden, asiakkaidemme kuin toistemme suuntaan.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo käytännössä

Metropolian tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertainen, tasa-arvoinen ja saavutettava toimintaympäristö. Eri tehtävissä toimivia ja erilaisista taustoista tulevia opiskelijoita ja työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti ja mahdollistetaan yhtäläinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa ammattikorkeakoulun toimintaan. Metropoliassa vallitsee oikeudenmukainen, turvallinen ja hyvä työskentelyilmapiiri.

Yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa Metropolia Ammattikorkeakoulussa

 • kaikkia hakijoita kohdellaan tasavertaisesti sekä työntekijöitä rekrytoitaessa että opiskeluvalinnoissa
 • opetustilanteissa kaikille opiskelijoille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskeluun
 • opetusta, opiskelua ja ohjausta kehitetään siten, että yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat läpinäkyviä periaatteita kaikessa oppimis- ja ohjaustoiminnassa
 • opiskelijoiden opintosuoritusten arviointi perustuu ennalta julkaistuihin, selkeästi määriteltyihin oppimistavoitteisiin ja arviointikriteereihin
 • viestintä on avointa ja kaikille saavutettavaa
 • kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua toiminnan kehittämiseen ja suunnitteluun
 • kaikilla ammattikorkeakoulun henkilöstöön kuuluvilla on samanlaiset oikeudet ja velvoitteet sekä yhtäläiset mahdollisuudet kehittää itseään ja edetä urallaan
 • palkkausjärjestelmää kehitetään tukemaan yhdenvertaista ja oikeudenmukaista palkitsemista

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma koskee kaikkia Metropoliassa opiskelevia ja työskenteleviä henkilöitä. Ammattikorkeakouluyhteisön jokaisen jäsenen velvollisuus on edistää yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista omassa toimintaympäristössään.

Metropolian Hyvä käytös kunniaan -opas ja Metropolian Meininki -pelisäännöt sekä opiskelijakunta METKAn yhdenvertaisuusohjesääntö ja -suunnitelma tukevat yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista tarjoamalla käytännön toimintaohjeita tilanteisiin, joissa esiintyy yhdenvertaisuuden tai tasa-arvon näkökulmasta ei-toivottua käyttäytymistä.

Tutustu Metropolian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaan (pdf).

Lisätietoja

Asiantuntija Marjaana Ravonmaa
p. 040 197 8512
marjaana.ravonmaa [at] metropolia.fi