Bio- ja kemiantekniikka AMK, päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Kiinnostaako terveelliset elintarvikkeet ja biotekniikka, uudet materiaalit sekä puhdas tuotantoteknologia?

Bio- ja kemiantekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi. Opinnoissa yhdistyvät luonnontieteen ja tekniikan alat. Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan.

Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, hyvää ammattitaitoa ja oma-aloitteisuutta. Opiskelijat perehtyvät opintojen aikana menetelmiin ja prosesseihin, joilla tuotetaan monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia elintarvikkeita, polttoaineita, lääkealan tuotteita, kosmetiikkaa, maaleja ja uusia materiaaleja. Tutkinnon yhtenä teemana toimii bio- ja kiertotalous.

Projektityöskentely on tärkeä osa opintoja. Projektit ovat ajankohtaisia teollisuudesta tulleita aiheita, kuten kiertovilla, hygieeniset ja toiminnalliset pinnat sekä ylijäämäruuan projektit.

Bio- ja kemiantekniikan osaajia tarvitaan elintarvike- ja kemianteollisuudessa. Alan insinöörejä tarvitaan myös monilla muilla aloilla, kuten biotekniikan tai uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa, vedenkäsittelyssä, metsä- ja lääketeollisuudessa, insinööritoimistoissa, tutkimuslaitoksissa sekä energiayhtiöissä.

Opintojen sisältö

Opiskelijat hakevat suoraan pääaineisiin. Pääaineesta riippumatta opiskelijat opiskelevat kaksi ensimmäistä vuotta yhteisiä opintoja. Yhteiset opinnot antavat hyvät pohjat pääaineopintoihin. Opintojen ensimmäisenä vuonna opiskelija saa hyvän pohjan matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kemian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämiseen sekä niiden soveltamista eri kemian aloilla. Ensimmäisen vuoden projekteissa pääset jo tutustumaan omaan pääaineeseesi.

Kolmannen vuoden opinnoissa opiskelet valitusta pääaineesta riippunen bioteknisiä prosesseja ja menetelmiä, elintarviketuotannon ja hygienian hallintaa sekä teollisuuden tuotantoteknologioita, jossa huomioidaan raaka-aineiden tehokas käyttö ja sivuvirtojen hyödyntäminen.

Tutustu Bio- ja kemiantekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot ovat

Bio- ja elintarviketekniikka

Elintarviketekniikka ja biotekniikka ovat maailman vanhimpia tekniikan aloja. Ihminen on tiedostamatta käyttänyt mikrobeja elintarvikkeiden valmistuksessa läpi aikojen, leipoessaan leipää, pannessaan simaa, olutta tai viiniä, tehnyt hapankaalia tai jogurttia. Tänä päivänä biotekniikka ja elintarviketekniikka ovat paljon muutakin; antibiootteja, täsmälääkkeitä, funktionaalisia elintarvikkeita, mikrobeilla tuotettuja entsyymejä jne.

Bio- ja elintarviketekniikan opintojen tavoitteiden pohjana on hyvä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja näiden taitojen soveltaminen elintarvikkeiden tuottamisessa ”pellolta pöytään” tehokkaasti, turvallisuusriskit välttäen sekä ekologiset ja eettiset näkökohdat huomioon ottaen.

Jatkuvasti kiristyvät vaatimukset uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen erityisesti energiantuotannossa tulevat jo lähitulevaisuudessa tarjoamaan suuria mahdollisuuksia myös Bio- ja elintarviketekniikan insinööreille, ei vain Suomessa vaan globaalisti.

Bio- ja elintarviketekniikasta valmistuvan insinöörin työprofiili

 • Laatuajattelu, kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta näkyvät hänen työssään.
 • Hänellä on työelämälähtöinen lähestymistapa työn tekemiseen.
 • Hänellä on käytännön osaamista tuotekehitys ym. projektien läpiviemiseen.
 • Hän tuntee biologisten materiaalien ominaisuudet ja erityispiirteet.
 • Hänellä on tuotantohygienian ja mikrobiologian teoreettista ja käytännön osaamista.
 • Hän hallitsee elintarvike- ja fermentointi- sekä ympäristöbiotekniikan prosessien suunnittelua, ohjausta ja optimointia.
 • Hänellä on edellytyksiä käyttää koesuunnittelua ja tilastollisia menetelmiä tutkimustulosten ja muun mittausdatan analysoinnissa.

Pääaineopintojen lisäksi tutkintoon kuuluu 15 op:tä vapaasti valittavia opintoja, joilla voi laajentaa ammattiosaamista. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollisuus ottaa esim. oman tutkinnon toisesta pääaineesta, Metropolian valinnaisista opintokokonaisuuksista tai muista Metropolian tutkinto-ohjelmista.

Puhtaat tuotantoteknologiat

Opinnoissa tutustutaan kemiallisiin ja biopohjaisiin aineisiin ja niiden tuotantoprosesseihin. Kemian osaajat suunnittelevat prosesseja, joissa valmistetaan tuotteita kuluttajille, eri teollisuudenaloille ja maataloudelle. Kemianteollisuus on kansainvälinen ja merkittävä vientituotteiden valmistaja. Esimerkkejä kemianteollisuuden tuotteista ovat biopolttoaineet, muovit, maalit, lääkeaineet, kosmetiikkatuotteet, pesuaineet ja lannoitteet.

Kemianteollisuuden tuotannolta vaaditaan taloudellisuutta, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Uusiutuvien raaka-aineiden ja kierrätysmateriaalien käyttö sekä turvallisuuden huomioiminen ovat perustana kestävälle kehitykselle.

Opintoihin sisältyy projekteja työelämälähtöisistä aiheista. Projektityöskentelyn pohjana on luonnontieteellinen osaaminen.

Puhtaat tuotantoteknologiat pääaineen insinöörin koulutus avaa monia mahdollisuuksia työskennellä tekniikan alojen suunnittelu-, valmistus-, myynti- ja markkinointitehtävissä.

Puhtaat tuotantoteknologiat pääaineesta valmistuvan insinöörin työprofiili

 • Laatuajattelu, kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta näkyvät hänen työssään.
 • Hänellä on työelämälähtöinen lähestymistapa työn tekemiseen ja käytännön osaamista projektien toteuttamiseen.
 • Hän ymmärtää kemianteollisuuden prosessien ja niihin liittyvien laitteiden toiminnan periaatteet ja käytännön.
 • Hän hallitsee tehdassuunnitteluprojektien vaiheet ja osaa käyttää nykyaikaisia suunnittelutyökaluja.
 • Hän osaa tehdä prosesseissa käytettävien laitteiden ja laitteistojen suunnittelua.
 • Hän ymmärtää kunnossapidon ja prosessiautomaation merkityksen tuotannon optimoinnissa sekä laitosten vastuullisessa käytössä.

Pääaineopintojen lisäksi tutkintoon kuuluu 15 op:tä vapaasti valittavia opintoja, joilla voi laajentaa ammattiosaamista. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollisuus ottaa esim. oman tutkinnon toisesta pääaineesta, Metropolian valinnaisista opintokokonaisuuksista tai muista Metropolian tutkinto-ohjelmista.

Opintojen rakenne

Pääaineen lisäksi opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan sisällytetään opiskelijan oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti valinnaisia opintoja toisista tutkinto-ohjelmista. Valinnaiset opinnot tukevat laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Opintoihin kuuluu 20 viikon ohjattu työharjoittelu sekä viimeisen vuoden aikana tehtävä insinöörityö. Opiskelijoita kannustetaan opintojen aikana kansainvälisyyteen sekä itsenäiseen yrittämiseen omalla alalla.

Työmahdollisuudet

Valmistunut bio- ja kemiantekniikan insinööri toimii esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Hän työskentelee mm.

 • tuotekehitys- tai tutkimusinsinöörinä,
 • prosessisuunnittelijana,
 • ympäristö- tai laadunvalvojana,
 • toisen asteen opettajana
 • työpäällikkönä.

Mahdollisia työpaikkoja ovat esimerkiksi

 • insinööri- ja suunnittelutoimistot,
 • maahantuojat,
 • viranomais- ja tutkimuslaboratoriot,
 • tutkimuslaitokset, laitevalmistajat,
 • laite- ja järjestelmätoimittajat sekä
 • erityyppiset tuotantolaitokset.