Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Kiinnostaako terveelliset elintarvikkeet ja biotekniikka, uudet materiaalit ja pinnoitteet sekä kestävän kehityksen prosessit?

Bio- ja kemiantekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi. Opinnoissa yhdistyvät luonnontieteen ja tekniikan alat. Insinööriltä edellytetään hyvää matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, jota tutkinto-ohjelman opinnoissa kehitetään koko opiskelujen ajan.

Opinnoissa painotetaan käytännönläheisyyttä, hyvää ammattitaitoa ja oma-aloitteisuutta. Opiskelijat perehtyvät opintojen aikana menetelmiin ja prosesseihin, joilla tuotetaan monia hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellisia elintarvikkeita, polttoaineita, lääkealan tuotteita, kosmetiikkaa, maaleja ja uusia materiaaleja. Tutkinnon yhtenä teemana toimii bio- ja kiertotalous. 

Projektityöskentely on tärkeä osa opintoja. Projektit ovat ajankohtaisia teollisuudesta tulleita aiheita, kuten kiertovilla, hygieeniset ja toiminnalliset pinnat sekä ylijäämäruuan projektit.

Bio- ja kemiantekniikan osaajia tarvitaan elintarvike-, kemian- sekä pinnoiteteollisuudessa. Alan insinöörejä tarvitaan myös monilla muilla aloilla, kuten biotekniikan tuotannossa, metallien pintakäsittelyssä, öljy- ja muoviteollisuudessa, vesienkäsittelyssä, metsä- ja lääketeollisuudessa, insinööritoimistoissa, tutkimuslaitoksissa sekä energiayhtiöissä.

Opintojen sisältö

Kaikki tutkinto-ohjelman opiskelijat opiskelevat kaksi ensimmäistä vuotta yhteisiä opintoja, jotka valmentavat tuleviin pääaineopintoihin. Opintojen ensimmäisenä vuonna opiskelija saa hyvän pohjan matematiikasta, fysiikasta ja kemiasta. Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kemian käsitteiden ja ilmiöiden ymmärtämiseen sekä niiden soveltamista eri kemian aloilla.

Opiskelijat valitaan pääaineryhmiin toisen vuoden keväällä. Riippuen valitusta pääaineesta opiskelet bioteknisiä prosesseja ja menetelmiä, elintarviketuotannon ja hygienian hallintaa, uusiutuvien polttoaineiden valmistusprosesseja, materiaalien ominaisuuksia ja tuotteiden sekä rakennusten pintakäsittelyn hallintaa.

Tutustu Bio- ja kemiantekniikan opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa.

Bio- ja kemiantekniikan tutkinto-ohjelman pääainevaihtoehdot ovat

Bio- ja elintarviketekniikka

Elintarviketekniikka ja biotekniikka ovat maailman vanhimpia tekniikan aloja. Ihminen on tiedostamatta käyttänyt mikrobeja elintarvikkeiden valmistuksessa läpi aikojen, leipoessaan leipää, pannessaan simaa, olutta tai viiniä, tehnyt hapankaalia tai jogurttia. Tänä päivänä biotekniikka ja elintarviketekniikka ovat paljon muutakin; antibiootteja, täsmälääkkeitä, funktionaalisia elintarvikkeita, mikrobeilla tuotettuja entsyymejä jne.

Bio- ja elintarviketekniikan opintojen tavoitteiden pohjana on hyvä matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja näiden taitojen soveltaminen elintarvikkeiden tuottamisessa ”pellolta pöytään” tehokkaasti, turvallisuusriskit välttäen sekä ekologiset ja eettiset näkökohdat huomioon ottaen.

Jatkuvasti kiristyvät vaatimukset uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämiseen erityisesti energiantuotannossa tulevat jo lähitulevaisuudessa tarjoamaan suuria mahdollisuuksia myös Bio- ja elintarviketekniikan insinööreille, ei vain Suomessa vaan globaalisti.

Bio- ja elintarviketekniikasta valmistuvan insinöörin työprofiili

 • Laatuajattelu, kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta näkyvät hänen työssään.
 • Hänellä on työelämälähtöinen lähestymistapa työn tekemiseen.
 • Hänellä on käytännön osaamista tuotekehitys ym. projektien läpiviemiseen.
 • Hän tuntee biologisten materiaalien ominaisuudet ja erityispiirteet.
 • Hänellä on tuotantohygienian ja mikrobiologian teoreettista ja käytännön osaamista.
 • Hän hallitsee elintarvike- ja fermentointi- sekä ympäristöbiotekniikan prosessien suunnittelua, ohjausta ja optimointia.
 • Hänellä on edellytyksiä käyttää koesuunnittelua ja tilastollisia menetelmiä tutkimustulosten ja muun mittausdatan analysoinnissa.

Pääaineopintojen lisäksi tutkintoon kuuluu 15 op:tä vapaasti valittavia opintoja, joilla voi laajentaa ammattiosaamista. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollisuus ottaa esim. oman tutkinnon toisesta pääaineesta, Metropolian valinnaisista opintokokonaisuuksista tai muista Metropolian tutkinto-ohjelmista.

Kemian prosessitekniikka

Kemian prosessitekniikan opinnoissa tutustutaan kemiallisiin ja biopohjaisiin aineisiin ja niiden tuotantoprosesseihin. Kemian osaajat suunnittelevat prosesseja, joissa valmistetaan tuotteita kuluttajille, eri teollisuudenaloille ja maataloudelle. Kemianteollisuus on kansainvälinen ja merkittävä vientituotteiden valmistaja. Esimerkkejä kemianteollisuuden tuotteista ovat biopolttoaineet, muovit, maalit, lääkeaineet, kosmetiikkatuotteet, pesuaineet ja lannoitteet.

Kemianteollisuuden tuotannolta vaaditaan taloudellisuutta, tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Uusiutuvien raaka-aineiden ja kierrätysmateriaalien käyttö sekä turvallisuuden huomioiminen ovat perustana kestävälle kehitykselle.

Opintoihin sisältyy projekteja työelämälähtöisistä aiheista. Projektityöskentelyn pohjana on luonnontieteellinen osaaminen.

Kemian prosessitekniikan insinöörin koulutus avaa monia mahdollisuuksia työskennellä tekniikan alojen suunnittelu-, valmistus-, myynti- ja markkinointitehtävissä.

Kemian prosessitekniikasta valmistuvan insinöörin työprofiili

 • Laatuajattelu, kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta näkyvät hänen työssään.
 • Hänellä on työelämälähtöinen lähestymistapa työn tekemiseen ja käytännön osaamista projektien toteuttamiseen.
 • Hän ymmärtää kemianteollisuuden prosessien ja niihin liittyvien laitteiden toiminnan periaatteet ja käytännön.
 • Hän hallitsee tehdassuunnitteluprojektien vaiheet ja osaa käyttää nykyaikaisia suunnittelutyökaluja.
 • Hän osaa tehdä prosesseissa käytettävien laitteiden ja laitteistojen suunnittelua.
 • Hän ymmärtää kunnossapidon ja prosessiautomaation merkityksen tuotannon optimoinnissa sekä laitosten vastuullisessa käytössä.

Pääaineopintojen lisäksi tutkintoon kuuluu 15 op:tä vapaasti valittavia opintoja, joilla voi laajentaa ammattiosaamista. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollisuus ottaa esim. oman tutkinnon toisesta pääaineesta, Metropolian valinnaisista opintokokonaisuuksista tai muista Metropolian tutkinto-ohjelmista.

Materiaali- ja pinnoitetekniikka

Elinympäristömme rakentuu materiaaleista. Niihin kohdistuu lukuisia erilaisia vaatimuksia kuten kestävyys, esteettisyys, kierrätettävyys ja ympäristöystävällisyys sekä turvallisuus. Uudet materiaalit ovat entistä kevyempiä, millä on esimerkiksi suuri vaikutus polttoaineen säästöön ajoneuvoissa.

Monet rakenteet ja tuotteet pinnoitetaan orgaanisilla, metallisilla tai keraamisilla pinnoitteilla. Joskus pinnoitteen avulla saadaan tuotteille aivan uusia ominaisuuksia, esimerkiksi ikkunat ja julkisivut voivat olla sadeveden avulla puhdistuvia, ovenkahvat antibakteerisia tai auton maali itsekorjautuva.

Materiaali- ja pinnoitetekniikan opinnoissa perehdytään tähän laajaan osaamiskokonaisuuteen, jota tarvitaan materiaalien teknisessä kehittämisessä, tuotteiden parantamisessa sekä viihtyisän ja turvallisen elinympäristön luomisessa.

Materiaali- ja pinnoitetekniikan valmistuvan insinöörin työprofiili

 • Laatuajattelu, kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta näkyvät hänen työssään.
 • Hänellä on työelämälähtöinen lähestymistapa työn tekemiseen.
 • Hän tuntee materiaalien ominaisuudet ja tunnistaa niiden hyödyntämismahdollisuudet.
 • Hän tuntee teollisuudessa ja rakennuksissa käytetyt pinnoitteet.
 • Hän hallitsee materiaalien ja pinnoitteiden valmistamisen sekä käytön kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
 • Hänellä on materiaalien ja pinnoitteiden testauksen sekä laadunvarmistuksen käytännön osaamista.
 • Hänellä on edellytyksiä tehdä vaurioselvityksiä ja kuntotutkimuksia.
 • Hän hallitsee pintakäsittelylaitosten käyttö- ja suunnittelutehtävät sekä osaa ottaa huomioon ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset.

Pääaineopintojen lisäksi tutkintoon kuuluu 15 op:tä vapaasti valittavia opintoja, joilla voi laajentaa ammattiosaamista. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollisuus ottaa esim. oman tutkinnon toisesta pääaineesta, Metropolian valinnaisista opintokokonaisuuksista tai muista Metropolian tutkinto-ohjelmista.

Opintojen rakenne

Pääaineen lisäksi opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan sisällytetään opiskelijan oman mielenkiinnon ja tavoitteiden mukaisesti valinnaisia opintoja toisista tutkinto-ohjelmista. Valinnaiset opinnot tukevat laaja-alaisuutta ja varmistavat monipuolisuudellaan sen, että valmistuneilla insinööreillä on vankka soveltava ja ympäristöystävällinen ote alaansa.

Opintoihin kuuluu 20 viikon ohjattu työharjoittelu sekä viimeisen vuoden aikana tehtävä insinöörityö. Opiskelijoita kannustetaan opintojen aikana kansainvälisyyteen sekä itsenäiseen yrittämiseen omalla alalla.

Työmahdollisuudet

Valmistunut bio- ja kemiantekniikan insinööri toimii esimies- ja asiantuntijatehtävissä.

Hän työskentelee mm.

 • tuotekehitys- tai tutkimusinsinöörinä,
 • prosessisuunnittelijana,
 • ympäristö- tai laadunvalvojana,
 • toisen asteen opettajana
 • työpäällikkönä.

Mahdollisia työpaikkoja ovat esimerkiksi

 • insinööri- ja suunnittelutoimistot,
 • maahantuojat,
 • viranomais- ja tutkimuslaboratoriot,
 • tutkimuslaitokset, laitevalmistajat,
 • laite- ja järjestelmätoimittajat sekä
 • erityyppiset tuotantolaitokset.

Materiaaleja metsästä

Olli Byman

Olli Byman, laboratorioinsinööri, Metsäntutkimuslaitos

Metsäntutkimuslaitos (Metla) tuottaa tieteellistä tietoa metsistä ja metsäympäristön tilasta, metsistä saatavista tuotteista sekä metsä- ja puutaloudesta.  Työskentelen Metlassa laboratorioinsinöörinä hankkeessa, jossa tutkitaan puun pääkomponenttien eristämistä erilaisilla uuttotekniikoilla ja näiden eristettyjen yhdisteryhmien ominaisuuksia sekä erilaisia jalostamismahdollisuuksia.

Päätehtäväni on puun ja muiden biomassojen eri komponenttien eristäminen Metlan omien tutkimushankkeiden sekä yhteistyökumppaneiden tutkimustarkoituksiin. Tehtäviini kuuluu pilot- ja laboratoriomittakaavassa tehtävät uutot, uutteiden jälkikäsittely sekä tarvittavat laboratorioanalyysit. Huolehdin myös siitä, että tutkimuslaboratorion laitteet ovat käyttökunnossa ja huollettu.

Opinnoissani pidin eniten opiskeluun liittyvistä projektitöistä sekä laboratoriokursseista, joilla pystyi soveltamaan luennoilla opittua tietoa. Nykyisessä työssäni minulle on ollut hyötyä siitä, että opintoni sisälsivät sekä laboratorio- että prosessitöitä. Yrityksissä tehdyt projektit sekä biomassan käsittelyn ja hyödyntämisen parissa tehty opinnäytetyö antoivat arvokasta työkokemusta ja auttoivat työpaikan hankkimisessa.

Viihdyn hyvin työssäni, minua motivoi uuden tiedon löytäminen ja omien ideoiden soveltaminen. Työpaikallani vallitsevat biotalouteen liittyvät vihreät arvot, joita pidän itsekin tärkeinä!

Ravitsemustutkimusta yliopistolla

Aino Siltari

Aino Siltari, tutkimusteknikko, Helsingin yliopisto

Helsingin yliopiston ravitsemusfysiologian tutkimusryhmässä tutkitaan ravinnon eri osien merkitystä terveydelle.  Työskentelen tutkimusteknikkona projektissa, jossa selvitetään maidon peptidien vaikutusmekanismeja verisuonistossa.

Työni on itsenäistä ja monipuolista, tehtäviini kuuluu laboratoriotyöskentelyä proteiini- ja DNA-analytiikan parissa, menetelmänkehittämistä (esim. kokeelliset mallit verisuoniston toiminnasta) ja raporttien kirjoittamista.

Opinnoissa pidin siitä, että kurssit antoivat hyvän yleiskuvan asioista. Arvostan myös laboratoriokursseilla saatua käytännön harjoittelua ja kursseilla opitusta työskentelyrutiinista on ollut hyötyä nykyisessä työssäni. Tein työharjoittelun ja opinnäytetyön samassa ravitsemusfysiologian tutkimusryhmässä, missä jatkoin työskentelyä myös valmistumisen jälkeen.

Työskentely mielenkiintoisen tutkimusaiheen parissa innosti minua jatkamaan opintojani; suoritan parhaillaan yliopistolla biokemian maisteriopintoja.  Viihdyn hyvin työssäni, yliopisto on kiva työympäristö ja perustutkimus on kiinnostavaa!

Laatua pienpanimossa

Marina Yliaho

Marina Yliaho, laadunvarmistuspäällikkö/QA manager, Suomenlinnan Panimo.

Suomenlinnan Panimo on vuonna 1995 perustettu pienpanimo, jossa valmistetaan laadukkaita oluita ja siidereitä perinteisiä valmistusmenetelmiä kunnioittaen. Laadunvarmistuspäällikkönä vastuullani on panimotuotteiden laadun ja tuoteturvallisuuden valvonta.

Työtehtäviini kuuluvat panimon omavalvonnan luominen/kehittäminen sekä ylläpitäminen. Näihin tehtäviin kuuluu mm. tuotteiden mikrobiologiset analyysit ja alkoholipitoisuuden määrittäminen sekä jäljitettävyysjärjestelmän, että varastohallinnan yhtenäistäminen. Pienessä yrityksessä työni sisältää myös muita panimon töitä kuten tuotannossa ja astioinnissa avustamista.

Opinnoissa pidin eniten ammattiopinnoista ja käytännön harjoittelusta. Esimerkiksi kursseilla opittu käytännön laboratoriotyöskentely on auttanut minua suuresti nykyisessä työssäni. Olen tyytyväinen koulutukseen, kursseilla oli hyvät luennoitsijat ja koulussa hyvä ryhmähenki. Opintoihin kuuluvat työharjoittelut sekä elintarviketurvallisuuteen liittyvä insinöörityö olivat eduksi nykyisen työpaikkani saamisessa.

Vinkkinä uusille opiskelijoille sanon, että pitkäjänteisyys opiskelussa kannattaa, valmistumisen jälkeen sain hyvän työpaikan!

Fermentointia VTT:llä

Toni Paasikallio

Toni Paasikallio, insinööri, VTT

Teknologian tutkimuskeskus VTT on monialaista soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, johon kuuluu monia eri teknologia-alueita. Työskentelen insinöörinä bioprosessitekniikan tiimissä, jossa kehitetään mm. biokemikaalien, biopolttoaineiden ja proteiinien tuottoa erilaisten mikrobien ja kasvisolujen avulla laboratorioskaalasta aina pilot-mittakaavaan asti.

Työtehtäviini kuuluvat hiivojen, bakteerien- ja homeiden fermentoinnit sekä fermentointikasvatuksista tehtävät analyysit. Näihin liittyvät mm. kasvatusalustojen valmistus, kasvatusolosuhteiden suunnittelu ja valvonta, kasvatusnäytteiden käsittely, fermentointiprosessista saatavan mittausdatan kokoaminen ja analysointi. Lisäksi vastuullani on osa VTT:n bioreaktorilaitteistojen ylläpidosta.

Opinnoissa pidin eniten käytännön laboratoriotöistä kuten mikrobiologian ja fermentointitekniikan laboratoriokursseista. Näillä kursseilla opin konkreettisesti ne työtavat, joita työpaikallani tarvitsen. Olen tyytyväinen koulutukseen ja pääsin valmistumisen jälkeen unelma-ammattiini.  Työpaikan hankkimisessa auttoivat elintarviketeollisuudessa tehty työharjoittelu sekä bioprosessien monitorointiin liittyvä opinnäytetyö.

Viihdyn työssäni, on erittäin motivoivaa nähdä miten työni kädenjälki vaikuttaa suoraan työn onnistumiseen!

Eläinten hyvinvointia edistämässä

Hanna Heikinheimo

Hanna Heikinheimo, myyntikoordinaattori, Vetcare Oy

Vetcare Oy on eläinlääkealan yritys, joka toimittaa lääkkeitä ja vapaan kaupan valmisteita sekä lemmikeille että tuotantoeläimille. Työskentelen Vetcaressa myyntikoordinaattorina ja tehtäviini kuuluu yrityksen tuotteiden markkinointia eri asiakasryhmille ja myyntihenkilöstön avustaminen toimistolta käsin. Tähän liittyen järjestän erilaisia tapahtumia messuilla, kokouksissa ja koulutustilaisuuksissa. Olen myös mukana eläinlääkkeiden tutkimus- ja tuotekehityksessä, osallistuen mm. tutkimuksiin tarvittavien eläinten rekrytointiin ja tutkimusten monitorointiin. Työni on monipuolista ja pienessä yrityksessä saan oppia ja tehdä paljon erilaisia asioita.

Opinnoissa pidin eniten laboratoriokursseista kuten elintarviketeknologian ja mikrobiologian kursseista. Hyötyä nykyisessä työssäni minulle on ollut matematiikan, tietojenkäsittelyn ja kielten opinnoista. Koulutus antoi hyvän tietopohjan, mitä tarvitsen kun kommunikoin kollegoiden ja asiakkaiden kanssa. Viihdyn työssäni ja minua motivoi eläinten hyvinvoinnin puolesta työskenteleminen!

Pintakäsittelyprojektien vetämistä FSP:llä

Ismo Rojo

Ismo Rojo, projektipäällikkö, FSP Finnish Steel Painting Oy

Valmistuin materiaali- ja pintakäsittelytekniikan insinööriksi keväällä 2005. Valmistumiseni jälkeen aloitin työt FSP:llä, jossa olin aikaisemmin ollut kesätöissä ja jonne tein insinöörityöni. Tullessani aloitin työnjohtajan tehtävissä projektiosastossa, joka tekee pintakäsittely- ja korroosionestomaalausprojekteja ympäri Suomea ja myös ulkomailla.

Tällä hetkellä toimin FSP:ssä projektipäällikkönä. Tärkeimpiä tehtäviäni ovat Olkiluodon kolmannen rakennettavan reaktorin pintakäsittely- ja muiden projektien vetäminen ympäri Suomea. Tehtäviini kuuluvat tarjouslaskenta, projektien vetäminen ja johtaminen sekä resurssien ja laadun hallinta. Minulla on projektieni tulosvastuu yhdessä tuotantopäällikön kanssa, joka vastaa koko projektiorganisaatiomme toiminnasta.

Projektitehtävissä tarvitaan suunnitelmallisuutta, vastuunkantoa, tulosvastuuta ja monipuolista osaamista. Laatu ja alan vaatimukset sekä standardit on hallittava, jotta projektien läpi vieminen on mahdollista asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Olkiluodossa on osattava myös neuvotella englanniksi kaikkein hankalimmistakin asioista.

Materiaali- ja pintakäsittelytekniikan koulutus antoi kattavan peruspohjan korroosionestoalalle ja myös perustietoa muista tärkeistä asioista kuten valmistus- ja materiaalitekniikasta, jotka liittyvät alaan olennaisesti. Olisin toivonut koulutukselta ehkä enemmän käytännön työhön liittyviä laboratoriotehtäviä liittyen varsinaiseen alan suorittamiseen.

Mielestäni on erittäin mielenkiintoista tehdä nykyistä työtäni, koska pääsen matkustamaan Suomessa ja joskus myös ulkomailla sekä saan nähdä paljon erilaisia teollisuuden aloja. Parasta tässä onkin monipuolisuus, koska projektit eivät koskaan ole täysin samanlaisia.

Lue lisää Finnish Steel Painting Oy:n toiminnasta