OsKu – osaamista kuntoutukseen

Hanke on päättynyt 31.12.2020.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteisen kuntoutusalan osaamiskeskittymän vuoden 2017 alusta. Osaamiskeskittymän tavoitteena on seuraavan neljän vuoden aikana uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi. Osaamiskeskittymää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä uudistaa alan koulutusta

Osaamiskeskittymä on tarkoitus kasvattaa kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien korkeakoulujen yhteistyöverkostoksi, joka huolehtii yhdessä alan osaamistarpeesta valtakunnallisesti. Koulutuksen laatua varmistetaan luomalla yhteisiä kuntoutuksen koulutuksen laatutyön käytänteitä sekä levittämällä hyviä käytänteitä.

Osaamiskeskittymä tekee tiivistä kansallista yhteistyötä toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen kanssa.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymässä tähdätään kansainvälisen koulutusyhteistyön laajenemiseen. Vieraskielistä opetustarjontaa ja kaksoistutkintoja lisätään mm. vahvistamalla yhteistyössä suunniteltavia verkko-opintojaksoja. Suunnitelmissa on myös rakentaa kansallinen kuntoutusalan koulutusvientikonsortio.

Kuntoutusala uudistuu toimintaympäristönsä mukana

Osaamiskeskittymä toimii myös kuntoutusalan tutkimus- ja kehityskeskuksena. Sen ympärille luodaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden yhteistyöverkosto, joka tuottaa kuntoutujan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia ratkaisuja.

Verkostotyön keskiössä on kuntoutuksen

 • toimintamallien uudistaminen
 • ennaltaehkäisy
 • kuntoutus monitoimijaisena prosessina sekä
 • digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuottaminen.

Verkosto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kuntoutuksen aseman vahvistamiseksi sote-uudistuksessa ja eri koulutusasteiden koulutustoiminnassa.

Kuntoutuksen koulutuksen tiekarttaa 2030

Kuntoutuksen osaamiskeskittymässä valmistellaan valtakunnallisena ammattikorkeakoulujen yhteistyönä Kuntoutuksen tiekarttaa 2030. Vuoden 2020 aikana rakennetaan yhteinen koulutuksen visio vuoteen 2030 sekä askelmerkit, kuinka visioon päästään. Työskentelyssä hyödynnetään, niin kuntoutuksen työelämää kuin asiantuntijoita eri sektoreilta. Tiekarttaa muodostetaan kolmen kehittämisohjelman avulla, joita ovat 1) kuntoutusalan osaamisen uudistaminen 2) jatkuvan oppimisen mahdollisuudet ja 3) kuntoutusalan TKI-toiminnan vahvistaminen.

Uusi toimintaterapeuttien koulutusmuoto vastaa moniin odotuksiin Etelä-Karjalassa. Lue lisää

Osaamista kuntoutukseen kuntoutujan parhaaksi

osaamista kuntoutukseen kuntoutujan parhaaksi julkaisun kansi Uusi julkaisu - Osaamista kuntoutukseen kuntoutujan parhaaksi - on ilmestynyt. Julkaisu on Metropolia Ammattikorkeakoulun Kuntoutuksen valtakunnallisessa osaamiskeskittymässä (OSKU) toteutetun selvitystyön tulos. Selvitys on osa OSKUn kuntoutuksen kehittämisen uudistamisen kehittämisohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on määrittää kuntoutuksen koulutuksen nykytilaa ja muutostarpeita. Kuntoutuksen valtakunnallisen osaamiskeskittymän toimintaa on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö vuosina 2017–2020.

Kuntoutuksen osaamisen uudistamisen ja tulevaisuuden näkymät

Näkymiä kuntoutuksen osaamisen uudistumiseen ja tulevaisuuteen

Julkaisussa kuvataan kuntoutusta vuonna 2030 kolmesta näkökulmasta,

jotka pohjautuvat Kuntoutuksen osaamiskeskittymän järjestämissä työpajoissa tuotettuun materiaaliin. Nämä kolme aluetta ovat:

 • Miten kuntoutus ja kuntoutuminen toteutuvat 2030?”
 • Millaista kuntoutuksen osaamista tarvitaan vuonna 2030?”
 • Millaisia asioita on tapahtunut, jotta kuntoutuksessa, kuntoutumisessa ja kuntoutuksen osaamisessa on päästy vuoden 2030 tilanteeseen?”

Asiantuntijat pitävät teknologiaa vahvana tulevaisuuden ”trendinä” kuntoutuksessa ja kuntoutumisessa. Teknologian monimuotoinen käyttö osana kuntoutusta edellyttää vahvaa teknologiaosaamista.

Tulevaisuudessa kuntoutus nähdään monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä, joka edellyttää yhteistoimintaosaamisen vahvistamista.

Asiakkaan asemassa toteutuvat yksilölliset oikeudet ja tarpeet. Asiakas on aktiivinen ja vastuullinen toimija omassa kuntoutusprosessissaan. Kuntoutus on yksilöllistä ja tarvelähtöistä toteutuen asiakkaan omassa toimintaympäristössä, mikä edellyttää laaja-alaista toimintakyvyn arviointiosaamista sekä toimintaympäristön arviointiosaamista.

Tulevaisuuden osaamisen keskiössä on niin muutososaaminen kuin ennakointiosaaminen kaikessa toiminnassa. Kuntoutuksen vaikuttavuustutkimuksen osaamista ja tutkimuksen tuloksia hyödynnetään päätöksenteossa, mikä vaatii ammattilaisilta vaikuttavuus- ja tutkimusosaamista. Vuoteen 2030 mennessä nähdään, että yhteiskunnalliset ja rakenteelliset muutokset ovat toteutuneet. Yleisesti ottaen oli työpajojen osallistujilla luottamusta siihen, että kuntoutus on kaikkien kansalaisten saavutettavissa ja tietoisuudessa.

Tutustu julkaisuun ja osallistu yhteiseen keskusteluun 20.1.2021 webinaarissa!

Kuntoutusosaaminen murroksessa - uusia tuulia 2020-luvulle

Tervetuloa Kuntoutusosaaminen murroksessa -webinaariin 28.8.2020 klo 9.00 - 10.00

Webinaarin ohjelma

 • Kuntoutusalan osaamiskeskittymän 2017-2020 työskentelystä - tiekartta vuoteen 2030. Johanna Holvikivi, Kehityspäällikkö, Kuntoutusalan osaamiskeskittymä, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Kuntoutusalan osaamisen uudistamisen kehittämisohjelman esittely. Pekka Anttila, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Osaamista kuntoutukseen asiakkaan parhaaksi koulutusta uudistamalla. Leila Lintula, lehtori ja Pekka Paalasmaa, yliopettaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Kuntoutuksen yhteinen osaaminen RiKe-hankkeen pilotissa. Pekka Anttila, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Kuntoutus monialaisena yhteistoimintana - case opinnot verkossa. Kaija Kekäläinen, lehtori, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Osku webinaari kuva ohjelman henkilöistä

Uutta osaamista kuntoutukseen 2020-luvulla - opetussuunnitelmatyö käynnistyi

Kuntoutusalojen tutkintojen opetussuunnitelmatyö on aloitettu ja tarkoituksena on saada uudistetut opetussuunnitelmat käyttöön syksyn 2020 alussa. Opetussuunnitelmatyössä edetään yhteisten askelten kautta huomioiden avoimesti niin sote uudistus, työelämän murros, OKM visio 2030 työ sekä jatkuvan oppimisen idean käytäntöön vienti kuin vahva tutkintojen osaamisperusteinen substanssiosaaminen

Moniammatillisen harjoittelun kehitystyö 2018

Kuntoutusalan osaamiskeskittymän yhtenä tavoitteena on kehittää kuntoutuksen koulutuksen sisältöä ja kehittää yhteisiä hyviä käytäntöjä. Metropoliassa kehitetään moniammatillista työelämäharjoittelua jatkumona kuntoutumisen yhteisille monialaisille opinnoille, joissa käsitellään mm. hyvää kuntoutuskäytäntöä, ICF viitekehystä, monialaista toimintaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Harjoittelussa tavoitteena on soveltaa tietoa kuntoutumisesta ja kuntoutumisen tukemisesta käytäntöön. Harjoitteluun kuuluu yhteinen työelämäharjoittelu, yhteinen tehtävä harjoittelujaksolle ja harjoittelukokemuksen käsittely monialaisessa pienryhmässä.

Lisätietoja: tutkintovastaavat Krista Lehtonen, Kaija Kekäläinen ja Sandra Rinne

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]metropolia[dot]fi)

Moniammatillinen osaaminen koulutuksessa − sanahelinää vai todellisuutta? (Pekka Anttila ja Johanna Holvikivi · 28.2.2019 · Metropolian blogit)

Opiskelijat kertovat videolla harjoittelusta

Videolla esiintyvät toimintaterapiaopiskelijat Rini Elsmani ja geronomiopiskelija Sarah Polyakov.

Ajankohtaista kehitystyötä

Johanna Holvikivi ja Elina Soinio.

Kuntoutuksen ylemmän amk-tutkinnon opiskelija Elina Soinio selvitti tutkimuksellisessa kehittämistyössään, mitä on asiakkaan kuntoutumista edistävä kuntoutusalan ammattilaisen osaaminen.

Tutkimuksellisen kehittämistyön aineisto kerättiin kuntoutusalan ammattilaisilta, esimiehiltä ja ammattikorkeakoulun kuntoutusalan lehtoreilta. Tutkimuksellinen kehittämistyö toteutettiin osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kuntoutusalan osaamiskeskittymää.

Kehittämistyön tulosten mukaan keskeistä asiakkaan kuntoutumista edistävää osaamista on yhteistoiminta asiakkaan kanssa ja vuorovaikutusosaaminen sekä asiakaslähtöinen osaaminen ja asiakasymmärrysosaaminen.

Lue lisää: Kuntoutusalan osaamiskeskittymässä selvitettiin asiakkaan kuntoutumista edistävää kuntoutusalan ammattilaisen osaamista

Erasmus+ hankkeessa rakennetaan uudenlaista oppimis- ja innovaatiokeskusta Kosovoon

Student-Run Multidisciplinary Allied Health Practice Center on 3 vuotinen Erasmus+ -hanke (2018-2021), jossa rakennetaan uusi, opiskelijavetoisuuteen perustuva oppimis- ja innovaatiokeskus Kolegji-heimereriin, Pristinassa. Kosovosta hankkeessa on lisäksi mukana Gjakovan ja Gjilanin yliopistot, opetusministeriö sekä kaksi järjestöä. Eurooppalaisina kumppaneina Metropolian rinnalla ovat JAMK sekä Manisan yliopisto Turkista.

Tavoitteena on kehittää käytäntöintensiivistä, mielekästä ja elinikäistä oppimista monialaisessa kuntoutuksessa ja terveystieteissä Bolognan prosessin mukaisesti yhteistyössä palveluja tarjoavien organisaatioiden ja järjestöjen sekä yritysten ja ministeriöiden kanssa.

Keskusta kehitettäessä keskeiset käsitteet ovat yhteiskehittely, yhteisen ymmärryksen luominen, innovaatio, yrittäjyys, monialaisuus, terveys ja kuntoutus, käyttäjälähtöisyys ja näyttöä hyödyntävä käytäntö.

Metropoliasta ja JAMK:sta on ollut mukana kehittämisessä intoa puhkuva tiimi, joka haluaa, että Kosovoon kehitettävät asiat tuottavat uusia ideoita myös omiin käytäntöihimme. Monialaisen tiimin jäsenet ovat sekä Metropolian Positia-toiminnan että innovaatiotoiminnan asiantuntijoita: Toini Harra (toimintaterapia), Anita Ahlstrand (liikunta), Kaisa Hartikainen (ft ja osteopatia), Kajsa Sten (optometria), Kaarina Pirilä (optometria), Panu Karhinen (vanhustyö), Janett Halonen (toimintaterapia), Kaija Kekäläinen (toimintaterapia). JAMK:sta vastaavasti mukana hankkeessa ovat: Sanna Sihvonen (fysioterapia), Tanja Hilli-Harju (toimintaterapia), Kristiina Juntunen (toimintaterapia), Timo Bister (ohjelmistokehitys) ja Kaisa Lällä (kuntoutus).

Metropolia vastaa toimintamallia rakentavasta työpaketista sekä osallistuu muiden työpakettien tavoitteiden edistämiseen. Seuraava iso tapahtuma onkin viikolla 15, jolloin noin 30 kosovolaista asiantuntijaa saapuu viikoksi Metropoliaan tutustumaan meidän käytäntöihimme. Opintokäynnin aikana vierailijat käynnistävät oman keskuksensa toimintamallin rakentamisen metropolialaisten asiantuntijoiden fasilitoidessa yhteiskehittelyä.

JAMK vastaa opintojaksojen uudistamistyöstä, joka käynnistyy toden teolla keväällä 2020. Opintojaksojen uudistamisella pyritään lisäämään opiskelijoiden osaamista monialaisesta asiakaslähtöisesti ja näyttöön perustuvasta toiminnasta, jotka ovat keskeisiä periaatteita keskuksen toiminnassa, Lisäksi uudet opintojaksot vahvistavat opiskelijoiden osaamista yrittäjyydestä ja innovaatiotoiminnasta. Opintojaksoja suunnataan eri koulutustasoille EQF5 tasosta EQF7 tasoon.

Metropolian ja JAMK:n opiskelijat ovat tervetulleita osallistumaan hankkeessa järjestettäville opintokäynneille sekä workshoppeihin (kotikansainvälistyminen), tekemään aiheesta opinnäytetöitä, osallistumaan keväällä 2019 lanseerattavaan innovaatiokilpailuun sekä opiskelijavaihtoon.

Lisätietoja Toini Harra ja Kaisa Lällä

Verkko-opintoja yhdessä kehittäen kuntoutukseen

Metropolia on lähdössä mukaan ristiinopiskelun kehittäminen hankkeeseen kuntoutusalan opintojen pilotoinnin osalta. Hankkeen kokonaistavoitteena on tukea korkeakoulujen yhteistyötä opetuksessa ja opiskelussa sekä pilotoida ja toteuttaa valtakunnallinen ristiinopiskelumalli ja -järjestelmä. Tämän lisäksi hankkeessa toteutetaan joustavan opintojen suorittamisen mahdollistavat tenttiakvaariot sähköiseen tenttimiseen. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulujen kehittämishanke.

Tällä hetkellä kuntoutusalan opintojen pilotoinnissa on mukana seitsemän AMKia (Karelia, JAMK, SeAMK, TAMK, Savonia, Metropolia ja SAMK). Mukaan pilottiin on valittu eri AMKeista yhteensä seitsemän eri opintojaksoa, jotka ovat laajuudelta 1-5 opintopistettä ja ne käsittelevät laaja-alaisesti eri teemoja kuntoutusalalta. Lähtökohtana on, että kaikki opintojaksot ovat verkko-opintoja, jotta niitä pystytään pilotoimaan verkkoympäristöissä.

Opintojaksojen sisällöllisen kehitystyön lisäksi pilottiin liittyy myös opinto- ja tietohallinnon työtä ja osallistumista järjestelmäratkaisujen kehittämisen ja testaamisen muodossa. Pilotti käynnistyy nyt mukana olevien AMKien kesken, mutta tulevaisuudessa sitä on tarkoitus laajentaa kaikkiin kuntoutusalan AMK:hin sekä koko eAMKin piiriin (CampusOnline). Pilotin koordinoinnista vastaa JAMK.

Metropoliasta ristiinopiskelun pilotissa on mukana kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana opintojakso (5op), johon oli varattuna kymmenen ristiinopiskelupaikkaa muiden pilottiin osallistuvien AMKien opiskelijoille. Opintojakso käynnistyi tammikuun alkupuolella ja se päättyy maaliskuun aikana. Kevään aikana saadaan siis ensimmäiset palautteet ja kommentit ristiinopiskelun pilotista. Pilotti tulee jatkumaan ensi syksynä ja kevään aikana on tarkoitus tarkastella ensi syksyn tarjontaa kuntoutusalan opintojen suhteen. Syksyn aikana toteutuu pilotin toinen vaihe, jossa testataan Ristiinopiskelun kehittäminen hankkeessa kehitettävän tietojärjestelmän opintohallinnollisia ominaisuuksia laaja-alaisesti.

OsKu verkostotapaaminen TAMK Tampere 23.3.2018

OsKu verkostotapaamiseen osallistuneiden ryhmäkuva.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä kokoontui työpajatyöskentelyyn Tampereen ammattikorkeakouluun. Teemana oli viedä kuntoutuksen yhteisiä opintoja eteenpäin, verkko-opetuksen kehittäminen yhdessä osallistumalla eAMK toimintaan sekä keskusteltiin eri korkeakoulujen kuntoutuksen profiileista.

TKI-toiminnan osalta edistettiin seuraavia teema-alueita:

 • etäkuntoutus
 • kotikuntoutus
 • arkikuntoutus
 • New WOW in rehab ja
 • Person-centered rehab in Europe.

Lisäksi keskusteltiin yhteistyöstä, niin Sotelika verkoston kuin valtakunnallisen kehittämisen osalta OKM:n ja STM:n suuntiin. Verkoston keskeisenä tavoitteena on vahvistaa niin koulutusta kuin osaamista sote-uudistuksessa.

Mukana oli kaikista 15 ammattikorkeakouluista osallistujia, joilla on kuntoutusalan koulutusta.

Opiskelijoiden ja alumnien toiveet kuntoutuksen opintojen tulevaisuudesta

Tämä raportti on yhteenveto kuntoutusalan osaamiskeskittymäverkoston syksyllä 2017 toteuttamasta opiskelija- ja alumnikyselystä.

Verkostoon kuuluu 15 suomalaista ammattikorkeakoulua, joissa järjestetään kuntoutusalan eri tutkintoja. Kuntoutusalan osaamiskeskittymän verkoston työskentelyssä nähtiin tärkeänä, että opiskelijanäkökulma ja ääni tulevat esille osana verkoston työskentelyä.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää ”Minkälaisia toiveita opiskelijoilla ja alumneilla on liittyen uudenlaisen osaamisen saavuttamiseen kuntoutusalan opinnoissa sekä joustavaan opintojen suorittamiseen ammattikorkeakoulujen välillä?”

Opiskelijakyselystä vastasi kehityspäällikkö Johanna Holvikivi Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja kyselyn toteutti korkeakouluharjoittelija Liisa Kokkoniemi.

Tutustu tutkimusraporttiin:

Kokkoniemi, Liisa & Holvikivi, Johanna. Opiskelijoiden ja alumnien toiveet kuntoutuksen opintojen tulevaisuudesta. Verkkojulkaisu, 2018 (pdf

Yhteistyökumppanit

Hankkeen yhteistyökumppanit: Metropolia. JAMK. TAMK. Laurea. Arcada. Turku AMK. SAMK. OAMK. Karelia AMK. Lapin AMK. SeAMK. Savonia. LAMK. Saimaan ammattikorkeakoulu. XAMK.