Tutkintonimike: Sosionomi (ylempi AMK) ja geronomi (ylempi AMK)

Kesto: 1,5-2 vuotta

Laajuus: 90 opintopistettä

Aloituspaikat: 26

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 18.3.–1.4.2020

Kenelle tarkoitettu

Sosiaalialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu sosionomi (AMK) tai geronomi (AMK) tutkinnon suorittaneille. Lisäksi hakijalla on vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta, joka on pääosin kertynyt ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Tarkemmat hakukelpoisuusvaatimukset esitellään hakuohjeissa.

Metropoliassa koulutamme sosiaalialan ja hyvinvoinnin laaja-alaisia asiantuntijoita, jotka osaavat uudistaa ja johtaa asiakastyötä sekä kehittää sosiaalialan toimintakäytäntöjä ja palveluja yhteistyössä asiakkaiden, monialaisten verkostojen sekä yhteisöjen kanssa kaupunkiympäristössä.

Tutkinto-ohjelma kehittää alaa ja osaamista tutkittuun tietoon ja kokemukseen perustuen yhteistyössä sosiaalisen hyvinvoinnin osaamisalueen neuvottelukunnan sekä sosiaalialan valtakunnallisen ammattikorkeakouluverkoston kanssa. Toimimme myös Metropolia Master´s verkoston ylempien tutkintojen koulutuksen ja kumppanuuksien kehittämisyhteistyössä.

Tavoitteet

Sosionomi (ylempi AMK) -tutkinto tuottaa sosiaalialan erityisasiantuntijoita, joilla on laaja ja syvällinen ymmärrys sosiaalialan yhteiskunnallisesta tehtävästä sekä valmiudet vastata alan vaativiin kehittämis- ja yhteistyöhaasteisiin. Tutkinto vahvistaa myös opiskelijan johtamisvalmiuksia ja esimiestaitoja. 

Sosiaalialan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat työskennellä hyvin erilaisissa työtehtävissä, kuten sosiaalialan eri palvelualojen erityisasiantuntijoina, suunnittelijoina, projektipäälliköinä tai esimiehinä. Tutkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet erittäin hyvin osaamistaan vastaaviin tehtäviin erilaisiin organisaatioihin.

Opintojen rakenne

Opiskeltavat opintokokonaisuudet ovat:

Sosiaalialan ja sosiaalityön asiantuntijuus (25 op)

  • Muuttuva sosiaalinen todellisuus (5 op)
  • Arvot, etiikka ja kestävä yhteiskunta (5 op)
  • Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalinen hyvinvointi - tietoperusta (5 op)
  • Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen - työkäytännöt ja kehittäminen (5 op)
  • Uudistuva innovatiivinen sosiaalialan työ (5 op)

Sosiaalialan ja sosiaalityön johtaminen ja kehittäminen (15 op)

  • Asiakaspalvelujen ja työyhteisön kehittäminen ja johtaminen I & II (10 op)
  • Uudistuva innovatiivinen sosiaalialan johtaminen (5 op)

Tutkimuksellinen kehittäminen (15 op)

  • Lukukausittain etenevä oppimisprosessi

Opiskelijan vapaasti valitsemat opinnot (5 op)

Opinnäytetyö (30 op)

Toteutustapa

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon sisältyy esimerkiksi työelämälähtöisiä tehtäviä, verkko-opetusta, opinto- ja kirjallisuuspiirejä, seminaareja ja alan asiantuntijoiden luentoja. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 2-3 päivää kuukaudessa.

Opinnot voi toteuttaa työn ohessa ja ne voi suorittaa 1,5 vuodessa, mutta yleisimmin opinnot kestävät 2 vuotta. Lähiopetus ajoittuu kolmelle lukukaudelle. Löydät lisätietoa sivulla olevista opiskelijoiden tarinoista mm. tutkinnon suorittamisen vaikutuksista työuran kehitykselle. Valmistumisaste tutkinnossa on erittäin hyvä. 

Tutkinnossa suoritettavan opinnäytetyön tavoitteena on kehittää sosiaalisen hyvinvoinnin ammatillista työtä. Opinnäytetyön voi liittää opiskelijan omaan työhön. Se voi olla myös osa Metropolian ja sen sidosryhmien toimeksiantoja sekä tutkimus- ja kehittämishankkeita.

Työelämäyhteistyö tutkinnossa

Työelämä on opintojen keskeinen oppimis- ja kehittymisympäristö. Opiskelijan oppimistehtävät kytkeytyvät usein oman työyhteisön kehittämistarpeisiin. Opiskelijat voivat osallistua myös sosiaalialan eri palvelualueiden tutkimuksellisiin kehittämishankkeisiin.

Tutkintoon kuuluva opinnäytetyö perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisidean tai ongelman määrittelylle ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Opinnäytetyö voi liittyä opiskelijan oman työorganisaation kehittämistarpeeseen tai oppilaitoksen ja sen sidosryhmien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tarpeisiin. Parhaimmillaan opiskelijan, työyhteisön ja oppilaitoksen osaaminen kehittyy oppimistehtävien myötä.

Opinnäytetyöt ovat opiskelijan henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen syventämisen ohella merkittävä tapa tuottaa tietoa työelämään ja työyhteisöille. Ylemmän AMK -tutkinnon opinnäytetyön laajuus on 30 op, eli kolmasosa tutkinnon opinnoista.

Otamme mielellämme vastaan työelämältä toimeksiantoja ja yhteistyötarjouksia tutkinto-ohjelmamme opinnäytetöihin. Aloitteita voi jättää koko ajan, mieluiten viimeistään kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä.

Opinnäytetyön aiheen opiskelija valitsee heti opintojen alussa syyskuussa. Opinnäytetyöprosessi on noin 1,5 – 2 vuoden pituinen:

1. lukukautena laaditaan aiheen ja tutkimuskohteen kuvaus ja teoriapohja 
2. lukukautena opinnäytetyön toteutussuunnitelma, tutkimuslupahakemus sekä käynnistetään aineiston keruu ja sen analysointi
3-4. lukukauden aikana opinnäytetyö ja sen raportti valmistuu.

Työelämän opinnäytetyön aloitteesta tulisi käydä ilmi: aihe /työn kohde, aikataulu, yhteistyökumppanit sekä yhteystiedot.

Tutustu opiskelijoidemme opinnäytetöihin Theseuksessa.

Opiskelijoiden kokemuksia

Satu Hannola

Satu Hannola.Kimmoke ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamiseen antoi kohdallani odottaa oikeaa hetkeä. Sosionomiksi valmistumisesta oli ehtinyt vierähtää jo 14 vuotta, jotka olivat menneet tiiviisti työelämässä. Työvuosien karttuessa itse perustyö oli tullut tutuksi, tyydytystä ja työn iloa koin erityisesti asiakastyöstä. Samalla kaipasin kuitenkin laajempaa ymmärrystä sosiaalityön kentästä, uutta ajattelua ja ravistelua omasta lokerostani, silmienavausta.

Opintojen aloitus oli täynnä odotuksia ja pelkojakin, koska edellisistä opinnoista oli ehtinyt kulua jo niin kauan. Aikuisopiskelijana kantaa itse vastuun omasta oppimisestaan ja itsenäisen työskentelyn määrä on suuri. Yksi suurimmista haasteista opiskelussa on ollut ajan hallinta suhteessa työn ja opintojen välillä. Ylemmän ammattikorkeakouluopiskelun etuna on kuitenkin opintojen kiinteä linkitys työelämään. Mahdollisuuksien mukaan opintojaksojen tehtäviä on voinut liittää omaan työhön, mikä osittain helpottaa työn ja opintojen yhdistämistä.

Rikkaus on myös sosiaalialan moninaisuus, joka on näkynyt myös opiskeluryhmämme monimuotoisuudessa. Ryhmässämme on osaamista eri sosiaalialan kentiltä ja opintojen parhainta antia ovat olleet lähiopetuspäivillä käydyt keskustelut niin tunneilla kuin käytävilläkin. Tavoite laajemman ymmärryksen saavuttamisesta on toteutunut, tosin se vaatii jatkuvaa ylläpitoa, kiinnostusta ja innostusta ympäristöstä ja yhteiskunnasta, opintojen päätyttyäkin.

Antti Kärki

Antti Kärki.Kun lähdin opiskelemaan, niin tavoitteena oli suunnata työssä esimiestyöhön. Opiskelujen aikana olen vaihtanut työpaikkaa ja nyt olen kuraattorina. Opiskeluihin hain, koska ajattelin että tutkinto voisi olla kortti vaativimpiin tehtäviin. Tavoite oli, että hoidan opiskelut työn ohessa ja niin se onnistuikin. Prosessi oli haastava ja työnohessa tehtynä vaativa suoritus. Uuden työni kautta sain tuen opiskeluun ja oli helpompi yhdistää myös tehtäviä arkeen.

Opinnäytetyön tekeminen parityönä on ollut minulle hyvä tapa työskennellä, vaikka en suoraan omaan työhöni sitä tehnyt. Opiskelu on minulle prosessi joka vahvisti ammattitaitoani. Koen, että kykyni kriittiseen arviointiin on myös kasvanut sekä vahvistanut kykyä pohtia asioita laajemmin.

On ollut hienoa nähdä laaja ammattitaitoinen opiskelija porukka ja oli upea saada vaihtaa ammattilaisten kanssa ajatuksia. Tullessani kouluun, luulin olevani opiskelija joka jakaa ajatuksia, mutta opiskelujen edetessä sai olla kuuntelijana ja oppijana. Parasta antia olivat yhteiset keskustelut monialaisesti.

Outi Pohjois-Koivisto


Outi Pohjois-Koivisto.Olin jo pidemmän aikaa suunnitellut sosionomi (ylempi AMK)-opintoja, koska  halusin laajentaa ja syventää osaamistani eritoten kehittämistyöstä. Kiinnostukseni opinnoista heräsi yhä enemmän, kun kuulin niistä usealta kollegaltani. Lopullisen päätöksen Metropoliaan hakemisesta tein suhteellisen nopeasti.

Olin suurimman osan opiskeluista opintovapaalla, mikä oli minulle erittäin hyvä ratkaisu. Näin pystyin keskittymään oppimistehtäviin huolellisemmin kuin jos olisin ollut samaan aikaan työelämässä. Lisäksi sain tehtävät palautettua ajallaan, eikä niitä jäänyt roikkumaan. Vaikka lähiopetuspäiviä oli vain kaksi tai kolme kuukaudessa, riitti tehtävää muille päiville. Olen aina ollut kiinnostunut myös kansainvälisyydestä, joten tartuin tilaisuuteen osallistua Amsterdamissa kesällä 2016 järjestettyyn Social Work Summer Schooliin. Viikon kestäneen Summer Schoolin aikana sain uusia erilaisia näkökulmia osallisuudesta ja kehittämistyöstä esimerkiksi Hollannista, Saksasta ja Belgiasta.

Puolitoista vuotta opiskelujen parissa meni mielestäni aivan ällistyttävän nopeasti. Muistan ensimmäisen lähiopetuspäivän järkytyksen, kun heti tuolloin aloitettiin opinnäytetyön suunnittelu. Opinnäytetyön tekeminen kulkikin koko opintojen ajan muiden tehtävien rinnalla.

Koen, että opintojen ansiosta ymmärrykseni ja osaamiseni sosiaalialan kentältä on laajentunut. Lisäksi oma ammatillinen rohkeuteni on kasvanut ja koen olevani itsevarmempi. Kehittämistyöhön olen saanut uusia välineitä, joita voin tulevina työvuosina hyödyntää. Äärimmäisen antoisana koin keskustelut ryhmäläistemme kesken. Opiskelijakollegoiden kokemukset sosiaalialalta rikastuttivat omia ajatuksiani ja tietämystäni. Heidän kanssaan jaoimme useaan kertaan sekä tuskastumisen että ilon hetkiä.

Jukka Piippo

Jukka Piippo.Olin jo tovin miettinyt jatko-opiskeluja sosionomi (AMK) opinnoilleni. Viimeisen sysäyksen hakea YAMK-opintoihin antoi työpaikallani päiväkoti Vankkurissa syksyllä 2015 alkanut uusi toimintamalli (pajatoiminta). Tiesin, että voisin yhdistää pajatoiminnan opinnäytetyöhöni ja näin edesauttaa sekä toimintamallin kehittämistä että opintojani. Hain opiskelemaan, tulin valituksi ja opiskelut alkoivat vauhdilla. Opinnäytetyön aloittamisen lisäksi ensimmäisenä opiskelusyksynä tuli paljon uutta asiaa.

Strateginen johtaminen, lumipallo-menetelmä, opinnäytetyö ja idealogi. Oman luennon pitäminen, sosiaalipolitiikkaa, suullinen ryhmätentti sekä blogi. Tulevaisuuden muistelu, sosiaalihuoltolaki, etiikka ja taloustiede. Verkkotehtävä, yksinpuhelua, portfolio sekä ystävämme moodle. Kansainvälinen päivä, benchmarking, learning cafe ja toimintatutkimus. Seminaari, markkinointi, tutkimusklubi sekä muuttuva todellisuus.

Keväällä opiskelut jatkuivat samaan malliin. Itselleni sopiva opiskelutekniikka löytyi, tein opiskeluhommia pääasiassa iltaisin. Tein myös tarkan aikataulun, jonka mukaan vein opintojani eteenpäin. Lähiopetuspäivät olivat minulle erittäin tärkeitä, sekä oppiminen että käytännön asioiden selkeyttäminen olivat paljon helpompia opiskelukavereideni kanssa. Kaiken kaikkiaan koko ensimmäinen opiskeluvuosi oli kiireinen mutta antoisa, huomasin pärjääväni opinnoissa hyvin ja olevani oikeassa paikassa.

Sanat ovat muuttuneet todeksi, saaneet kasvot. Ryhmittyneet, jaksottuneet, luokittuneet. Muuttuneet osaksi minua. Muuttaneet minua. Niin kuin hyvien sanojen pitääkin. Muuttuminen jatkuu. Elämä jatkuu. Vanhoilla taustoilla, uusilla mausteilla.

Viimeisenä opiskelusyksynä valmistuminen lähestyi kuin huomaamatta. Opinnäytetyön tekeminen oli iso juttu, mutta onneksi sain siihen hyvää ohjausta ja tukea. Opinnäytetyön palauttamisen jälkeen teimme syksyn ryhmätehtävät valmiiksi ja pidimme viimeiset esitykset. Opiskelujen loppumisen tajusin vasta viimeisinä lähiopetuspäivinä, jolloin sain kuulla opinnäytetyöni arvosanan ja menimme opiskelijaporukalla syömään. Tässä tämä oli, tähän tämä loppui.

Osa opista kolahti, ajatukset aivoihin aukesi. Tieto päähän solahti, joutavat jorpakkoon raukesi. Vihellellen veistelin opinpuuta, kepeästi kipittelen polkua. Sanoa en saata muuta, kuin älyttömän hyvää jatkoa kaikille!

Jaana Särmälä

Jaana Särmälä.Ylemmän amk-tutkinnon suorittaminen oli jo muutaman vuoden ollut mielessäni ja kun elämäntilanne sen salli, hain ja pääsin koulutukseen. Tavoitteena oli toki saada ylemmän korkeakoulututkinnon tuoma ”oven avaus” mahdollisiin uusiin työpaikkoihin. Lisäksi halusin saada laajempaa näkökulmaa sosiaalialan ilmiöihin ja kysymyksiin, sillä tämä herkästi unohtuu kun tarkastelee asioita työelämässä omalta kapealta työsaraltaan.

Näin jälkeenpäin kun ajattelee, tuntuu, että puolentoista vuoden rutistus meni melko nopeasti. Toki matkan varrella on ollut tiukkoja paikkoja kun on yhdistänyt työ- ja opiskeluelämää siviilielämään. Suoritin tutkinnon työn ohella. Pyrin linkittämään tehtäviä ja opinnäytetyötä niin paljon kuin mahdollista työelämään. Tavoittelin sitä, että punainen lanka koko opiskelun aikana oli uuden oppiminen ja oman ajattelutavan laajentaminen eikä opintojen mekaaninen suorittaminen.

Sain opiskelulta mitä tavoittelin. Opinnot pitivät sisällään mieltä avartavia luentoja. Opinnäytetyö seurasi koko opintojen ajan rinnalla ja rakentui prosessimaisesti valmiiksi opintojen loppuun mennessä. Lähiopetuspäivien tärkein anti oli kuitenkin meidän opiskelijoiden väliset keskustelut. Osaaminen ja ammattitaito, jota meidän ryhmästä löytyi, oli huikeaa. Opiskeluissa annettiin hyvin tilaa ja aikaa yhteiselle vuorovaikutukselle ja keskustelut nousikin yhdeksi tärkeämmäksi anniksi opiskelujen aikana.

Tällä hetkellä päällimmäisenä tunteena on helpotus ja kiitollisuus. Helpotus opintojen loppuun suorittamisesta ja kiitollisuus niistä kaikista kohtaamisista, keskusteluista, nauruista ja huokailuista, joita puolentoista vuoden sisään on mahtunut. Kiitos!

Kouluttajatiimi

Katriina Rantala-Nenonen.Katriina Rantala-Nenonen
Tutkintovastaava
Lehtori, YTM: Yhteiskuntatieteelliset aineet, sosiaalialan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmavastaava
p. 040 641 8303
katriina.rantala-nenonen@metropolia.fi

Esittely ja julkaisuja (pdf)

Katja IhamäkiKatja Ihamäki
Lehtori, VTT, FM, yhteiskuntatieteilijä ja kiinnostunut sosiaalialan sekä kulttuurisen lähestymistavan käytöstä ennalta ehkäisevässä työssä.
p. 040 168 2801
katja.ihamaki@metropolia.fi

Esittely ja julkaisuja (pdf)

Jyrki Konkka.Jyrki Konkka
Yliopettaja, Dos., VTT: tutkimus- ja kehitystyö, metodologia, etiikka, opinnäytetöiden ohjaus
p. 050 363 0945
jyrki.konkka@metropolia.fi

Esittely ja julkaisuja (pdf)

Minna Lanne-Eriksson.Minna Lanne-Eriksson
Lehtori: yhteiskuntatieteelliset aineet, sosiaalialan työn johtaminen ja kehittäminen
p. 040 641 8084
minna.lanne-eriksson metropolia fi

Lauri Narinen.Lauri Narinen
Lehtori: sosiologia, taloustieteet, yritystoiminta, johtaminen, innovaatio-opinnot ja onnellisuustutkimus
p. 041 526 8589
lauri.narinen metropolia fi

Esittely (pdf)

Saila Nevanen.Saila Nevanen
Yliopettaja, KT, FM, työnohjaaja
p. 040 641 8061
saila.nevanen metropolia fi

Miia Ojanen.Miia Ojanen
Lehtori, YTT: Yhteiskuntatieteelliset aineet, tutkimus- ja kehittämistyö, tutkimusmenetelmät
p. 040 139 8224
miia.ojanen metropolia fi

Eija Raatikainen.Eija Raatikainen
Yliopettaja, KT, sosiaalityöntekijä: Kasvatustieteelliset, yhteiskuntatieteelliset ja psykologiset aineet
p. 040 641 8113
eija.raatikainen metropolia fi

Esittely ja julkaisuja (pdf)

Sirkka Rousu.Sirkka Rousu
Yliopettaja, HT, sosiaalityöntekijä: sosiaali- ja terveyspolitiikka, lapsi- ja perhepolitiikka ja lastensuojelu, lainsäädäntö, palvelujärjestelmä, johtaminen, tutkimuksellinen kehittäminen sekä master-opinnäytetöiden ohjaus.
p. 040 714 5157
sirkka.rousu metropolia fi

Esittely ja julkaisuja (pdf)
Asiantuntijablogi

 

 

 

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Katriina Rantala-Nenonen.

Katriina Rantala-Nenonen
Tutkintovastaava
p. 040 641 8303
Lähetä Katriinalle sähköpostia

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää YAMK-tutkinnosta.

Tutustu Metropolian ylempien tutkintojen juhlajulkaisuun

Metropolia Master’s - Keskusteluja työelämän kehittämisestä

Tutustu Uudistuva sosiaalialan osaaminen -blogiin