OsKu – osaamista kuntoutukseen

Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistivät yhteisen kuntoutusalan osaamiskeskittymän vuoden 2017 alusta. Osaamiskeskittymän tavoitteena on seuraavan neljän vuoden aikana uudistaa, vahvistaa ja kehittää kuntoutuksen koulutusta kuntoutujien parhaaksi. Osaamiskeskittymää rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä uudistaa alan koulutusta

Osaamiskeskittymä on tarkoitus kasvattaa kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien korkeakoulujen yhteistyöverkostoksi, joka huolehtii yhdessä alan osaamistarpeesta valtakunnallisesti. Koulutuksen laatua varmistetaan luomalla yhteisiä kuntoutuksen koulutuksen laatutyön käytänteitä sekä levittämällä hyviä käytänteitä.

Osaamiskeskittymä tekee tiivistä kansallista yhteistyötä toisen asteen koulutuksen ja yliopistokoulutuksen kanssa.

Kuntoutusalan osaamiskeskittymässä tähdätään kansainvälisen koulutusyhteistyön laajenemiseen. Vieraskielistä opetustarjontaa ja kaksoistutkintoja lisätään mm. vahvistamalla yhteistyössä suunniteltavia verkko-opintojaksoja. Suunnitelmissa on myös rakentaa kansallinen kuntoutusalan koulutusvientikonsortio.

Kuntoutusala uudistuu toimintaympäristönsä mukana

Osaamiskeskittymä toimii myös kuntoutusalan tutkimus- ja kehityskeskuksena. Sen ympärille luodaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeiden yhteistyöverkosto, joka tuottaa kuntoutujan toimintakykyä ja osallisuutta tukevia ratkaisuja.

Verkostotyön keskiössä on kuntoutuksen

  • toimintamallien uudistaminen
  • ennaltaehkäisy
  • kuntoutus monitoimijaisena prosessina sekä
  • digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen tuottaminen.

Verkosto osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun kuntoutuksen aseman vahvistamiseksi sote-uudistuksessa ja eri koulutusasteiden koulutustoiminnassa.

Moniammatillisen harjoittelun kehitystyö 2018

Kuntoutusalan osaamiskeskittymän yhtenä tavoitteena on kehittää kuntoutuksen koulutuksen sisältöä ja kehittää yhteisiä hyviä käytäntöjä. Metropoliassa kehitetään moniammatillista työelämäharjoittelua jatkumona kuntoutumisen yhteisille monialaisille opinnoille, joissa käsitellään mm. hyvää kuntoutuskäytäntöä, ICF viitekehystä, monialaista toimintaa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennetta. Harjoittelussa tavoitteena on soveltaa tietoa kuntoutumisesta ja kuntoutumisen tukemisesta käytäntöön. Harjoitteluun kuuluu yhteinen työelämäharjoittelu, yhteinen tehtävä harjoittelujaksolle ja harjoittelukokemuksen käsittely monialaisessa pienryhmässä.

Lisätietoja: tutkintovastaavat Krista Lehtonen, Kaija Kekäläinen ja Sandra Rinne

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@metropolia.fi

 

Ajankohtaista kehitystyötä

Kuntoutuksen ylemmän amk-tutkinnon opiskelija Elina Soinio selvitti tutkimuksellisessa kehittämistyössään, mitä on asiakkaan kuntoutumista edistävä kuntoutusalan ammattilaisen osaaminen.

Tutkimuksellisen kehittämistyön aineisto kerättiin kuntoutusalan ammattilaisilta, esimiehiltä ja ammattikorkeakoulun kuntoutusalan lehtoreilta. Tutkimuksellinen kehittämistyö toteutettiin osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Kuntoutusalan osaamiskeskittymää.

Kehittämistyön tulosten mukaan keskeistä asiakkaan kuntoutumista edistävää osaamista on yhteistoiminta asiakkaan kanssa ja vuorovaikutusosaaminen sekä asiakaslähtöinen osaaminen ja asiakasymmärrysosaaminen. Lue lisää

Uusi kansainvälinen ERASMUS+ hanke alkaa marraskuussa CBHE of the Student-Run Allied Multidiscplinary Health Center

Hankkeessa kehitetään moniammatillisen harjoittelun käytänteitä sekä innovaatio-toimintaa osana oppimista. Hanketta koordinoi Heimerer Pristinasta Kosovosta. Hankkeessa on mukana toimijoita Turkista ja Suomesta Metropolia AMK ja JAMK.

Verkko-opintoja yhdessä kehittäen kuntoutukseen

Metropolia on lähdössä mukaan ristiinopiskelun kehittäminen hankkeeseen kuntoutusalan opintojen pilotoinnin osalta. Hankkeen kokonaistavoitteena on tukea korkeakoulujen yhteistyötä opetuksessa ja opiskelussa sekä pilotoida ja toteuttaa valtakunnallinen ristiinopiskelumalli ja -järjestelmä. Tämän lisäksi hankkeessa toteutetaan joustavan opintojen suorittamisen mahdollistavat tenttiakvaariot sähköiseen tenttimiseen. Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulujen kehittämishanke.

Tällä hetkellä kuntoutusalan opintojen pilotoinnissa on mukana seitsemän AMKia (Karelia, JAMK, SeAMK, TAMK, Savonia, Metropolia ja SAMK). Mukaan pilottiin on valittu eri AMKeista yhteensä seitsemän eri opintojaksoa, jotka ovat laajuudelta 1-5 opintopistettä ja ne käsittelevät laaja-alaisesti eri teemoja kuntoutusalalta. Lähtökohtana on, että kaikki opintojaksot ovat verkko-opintoja, jotta niitä pystytään pilotoimaan verkkoympäristöissä.

Opintojaksojen sisällöllisen kehitystyön lisäksi pilottiin liittyy myös opinto- ja tietohallinnon työtä ja osallistumista järjestelmäratkaisujen kehittämisen ja testaamisen muodossa. Pilotti käynnistyy nyt mukana olevien AMKien kesken, mutta tulevaisuudessa sitä on tarkoitus laajentaa kaikkiin kuntoutusalan AMK:hin sekä koko eAMKin piiriin (CampusOnline). Pilotin koordinoinnista vastaa JAMK.

Aikataulullisesti pilotti etenee niin, että loppukevään 2018 aikana työstetään tarvittavia sopimuksia ja osallistuvat ammattikorkeakoulut nimeävät henkilöstöstään mukana olevat henkilöt. Syksyllä 2018 tehdään opintojaksojen sisällön suunnittelua ja kehitystyötä ja keväällä 2019 käynnistyy opintojaksojen pilotointi. Seuraava pilotin yhteinen suunnittelupäivä järjestetään Tampereella 23.8.2018.

OsKu verkostotapaaminen TAMK Tampere 23.3.2018

Kuntoutusalan osaamiskeskittymä kokoontui työpajatyöskentelyyn Tampereen ammattikorkeakouluun. Teemana oli viedä kuntoutuksen yhteisiä opintoja eteenpäin, verkko-opetuksen kehittäminen yhdessä osallistumalla eAMK toimintaan sekä keskusteltiin eri korkeakoulujen kuntoutuksen profiileista.

TKI-toiminnan osalta edistettiin seuraavia teema-alueita:

  • etäkuntoutus
  • kotikuntoutus
  • arkikuntoutus
  • New WOW in rehab ja
  • Person-centered rehab in Europe.

Lisäksi keskusteltiin yhteistyöstä, niin Sotelika verkoston kuin valtakunnallisen kehittämisen osalta OKM:n ja STM:n suuntiin. Verkoston keskeisenä tavoitteena on vahvistaa niin koulutusta kuin osaamista sote-uudistuksessa.

Mukana oli kaikista 15 ammattikorkeakouluista osallistujia, joilla on kuntoutusalan koulutusta.

Opiskelijoiden ja alumnien toiveet kuntoutuksen opintojen tulevaisuudesta

Tämä raportti on yhteenveto kuntoutusalan osaamiskeskittymäverkoston syksyllä 2017 toteuttamasta opiskelija- ja alumnikyselystä.

Verkostoon kuuluu 15 suomalaista ammattikorkeakoulua, joissa järjestetään kuntoutusalan eri tutkintoja. Kuntoutusalan osaamiskeskittymän verkoston työskentelyssä nähtiin tärkeänä, että opiskelijanäkökulma ja ääni tulevat esille osana verkoston työskentelyä.

Kyselyn tavoitteena oli selvittää ”Minkälaisia toiveita opiskelijoilla ja alumneilla on liittyen uudenlaisen osaamisen saavuttamiseen kuntoutusalan opinnoissa sekä joustavaan opintojen suorittamiseen ammattikorkeakoulujen välillä?”

Opiskelijakyselystä vastasi kehityspäällikkö Johanna Holvikivi Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja kyselyn toteutti korkeakouluharjoittelija Liisa Kokkoniemi.

Kokkoniemi, Liisa & Holvikivi, Johanna. Opiskelijoiden ja alumnien toiveet kuntoutuksen opintojen tulevaisuudesta. Verkkojulkaisu, 2018.

 

Yhteistyökumppanit

Yhteistyötä kuntoutujan parhaaksi

"Tulevaisuuden vaatimuksena on rakentaa entistä enemmän kuntoutusta ja siihen liittyviä toimenpiteitä kuntoutujan omaan arkiympäristöön. Tämä haastaa kuntoutuksen ammattilaiset toimimaan myös muiden sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden yhdessä kuntoutujan parhaaksi”, kertoo Johanna Holvikivi, osaamiskeskittymän kehityspäällikkö Metropoliasta.

Toimijat

Jyväskylän ja Metropolia ammattikorkeakouluissa on maan monipuolisin kuntoutusalan koulutustarjonta sekä laaja joukko alan opettajia että kehittäjiä. Osaamiskeskittymä tuo yhteen myös jo nyt käynnissä olevan kuntoutusalan hanketoiminnan ja mahdollistaa uudet yhteistyöavaukset.

Katso kuntoutukseen liittyvät muut hankkeet

Kattava verkosto

Kuntoutusalan osaamiskeskittymän työskentelyyn osallistuu 15 ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ammattilaisia, laaja joukko opettajia ja kehittäjiä. Uusi osaamiskeskittymä kokoaa yhteen maan monipuolisimman kuntoutusalan koulutustarjonnan yhdistettynä vahvaa osaamista niin lasten, aikuisten kuin ikääntyvän väestön kuntoutuksessa. Osaaminen kohdistuu laaja-alaisesti toiminta- ja työkykyyn edistäen kuntoutujan omaa osallisuutta.

Rehablogi

Blogissa käsitellään kuntoutuksen ja terveydenhuollon hyvien käytänteiden kehittämistä. Lue blogista kuntoutuksesta: 

 

Pysynkö mukana? Kuntoutuksen muutos uudistuvassa sotessa

 

Käyttäjälähtöisyyttä tarvitaan etäkuntoutuksen kehittämisessä

Kuntoutuksen koulutus

Kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvyn, osallisuuden ja toimijuuden edistäminen. Ammattikorkeakoulut kouluttavat osaajia edistämään ihmisen toimintakykyä ja hyvinvointia seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:

Ota yhteyttä

 

Johanna Holvikivi
Kehityspäällikkö
Kuntoutusalan osaamiskeskittymä
johanna.holvikivi metropolia fi
P. 050 345 6151

 

 

 

Mirja Immonen
Koulutuspäällikkö
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
mirja.immonen jamk fi
p. 040 547 8949

Kuntoutuksen uudistamiskomitean raportti julkaistu

09.11.2017 on julkaistu kuntoutuksen uudistamiskomitean raportti. Tutustu STM:n sivun tekemään tiedotteeseen