Perustiedot

Tutkintonimike
Fysioterapeutti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 31.8.-14.9.2022
Hinta
Maksuton

Toteutustapa

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetus, etä- ja verkko-opiskelu sekä työelämäharjoittelut. Koulutuksen kuormittavuus vastaa päätoimista opiskelua ja opintopisteitä suoritetaan lukukautta kohti 30 opintopistettä (60 opintopistettä vuodessa). Opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Monimuotototeutus mahdollistaa jossain määrin työnteon opiskelun ohella. Työnteko opiskelun ohessa vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan, koska lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa.

Lähiopetuspäiviä on pääsääntöisesti viikossa 2-3. Opinnot sisältävät lähiopetuspäivien lisäksi työelämäharjoittelua. Lähiopetuspäivien välillä opiskella itsenäisesti ja ryhmissä hyödyntäen mm. oppilaitoksen digitaalisia oppimisympäristöjä.

Aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Opiskelussa sovelletaan Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT-järjestelmä). Tämä mahdollistaa mm. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen fysioterapeutin opetussuunnitelman osaamistavoitteita vastaavan osaamisen hyväksymisen osaksi opintoja. Aikaisemman osaamisen tunnustaminen arvioidaan yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa.

Fysioterapeutin työ

Fysioterapeutti toimii erilaisissa tehtävissä asiakkaiden kanssa sekä asiantuntijana moniammatillisissa tiimeissä. Työssä edistetään ja tuetaan yksilöiden ja ryhmien terveyttä, liikunta-, toiminta- ja työkykyä ja ollaan mukana kehittämässä asuin- ja elinympäristöjä. Koulutuksella kartutetaan myös yrittäjyyteen, oman osaamisen markkinointiin sekä palvelujen tuotteistamiseen liittyviä taitoja.

Fysioterapeutti voi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa kuntoutuspalvelujärjestelmän eri alueilla esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhain- ja päiväkodeissa tai koulu- ja liikuntatoimessa.

Koulutuksen myötä tunnistetaan työelämän kehittämistarpeita ja kyetään vastaamaan niihin. Koulutus mahdollistaa ammatissa toimimisen myös ulkomailla.

Opiskelijoiden kokemuksia

Miksi vaihdoin alaa ja aloitin fysioterapian opinnot

Tapio Valli.

Aikuisopiskelija Tapio Valli, ikä 40 v.

Työskentelin aikaisemmin 15 vuoden ajan tekniikan alalla suunnittelijana ja myöhemmin konsultin tehtävissä. Halusin kuitenkin vaihtaa enemmän ihmisläheiselle alalle, koska kaipasin työhöni lisää syvyyttä ja merkitystä. Uskon näitä löytyvän enemmän ihmisten parissa työskennellessä.

Terveysala oli jo nuorena ollut toinen uramahdollisuuteni mutta olin silloin päätynyt luonnontieteisiin ja tekniikkaan. Olen aina ollut kiinnostunut lääketieteestä, fysiologiasta ja anatomiasta, joten fysioterapia, joka yhdistää ihmisen, liikkeen ja terveyden, sopii minulle erittäin hyvin. Aikaisemmissa töissäni olin jo harjaantunut toimimaan erilaisissa ryhmätilanteissa ja myös esiintyminen oli tullut tutuksi.

Opiskelun palkitsevuus ja haastavuus

Fysioterapian opinnot Metropoliassa ovat hyvin haastavia. Teoria-aineissa on pystyttävä omaksumaan paljon tietoa nopeasti.

Itseopiskelua on paljon, mikä vaatii opiskelijalta hyviä opiskelutaitoja, sekä keskittymis- ja priorisointikykyä. Käytännön aineissa opetellaan manuaalisia taitoja ja esimerkiksi liikunnan ohjausta. Opiskelua suoritetaan runsaasti projektitöinä ryhmissä. Näin opiskelijalta vaaditaan myös hyviä sosiaalisia voimavaroja, yhteistyökykyä ja esiintymisosaamista.

Menestyäkseen tulee olla yhtä aikaa hyvä teoreettisten aineiden opiskelussa, käytännön taidoissa ja sosiaalisissa taidoissa. Aloitekyky, proaktiivisuus ja itsensä johtamisen taidot ovat myös tarpeellisia. On myös hyvä mieltää itselleen, että fysioterapiassa suurelta osin tehdään työtä asiakasryhmien kanssa, joiden toimintakyky on jollain lailla alentunut. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi ikääntyneet ja erilaiset kuntoutujaryhmät.

Haasteiden ja vaatimusten vastapainoksi opinnot tarjoavat paljon onnistumisen kokemuksia, uusia taitoja ja myös mukavat opiskelukaverit.

Tulevaisuuteni haaveet

Toivon ennen kaikkea pääseväni laittamaan oppini käytäntöön työelämässä. Fysioterapeutin koulutus antaa hyviä valmiuksia työskennellä edellä mainittujen erilaisten asiakasryhmien kanssa.