Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 1.11. - 22.12.2021
 • 1.11.2021 - 30.4.2022
Hinta
Maksuton

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tukea työllistymismahdollisuuksia ja urasuunnitelmia sekä mahdollistaa kesken jääneen korkeakoulututkinnon suorittaminen valmiiksi.

Hakuohjeet, hakuajat ja valintaperusteet

Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, vanha tutkintoon soveltuva opistoasteen insinööri- tai teknikkotutkinto).

Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella
Tekniikka: Tieto- ja viestintätekniikka, Monimuotototeutus

Jatkuva haku, opinnot voi aloittaa joustavasti lukuvuoden eri aikoina. Kalenterivuosi on jaettu kahteen hakuaikaan. Hakemusten käsittely-, hyväksymisprosessi ja paikan vastaanottoprosessi kestävät jonkin aikaa. Katso kohdasta Opiskeluoikeusaika, millä tavalla opiskeluoikeusajan alkaminen määritellään tässä haussa.

Hakuaika 1.11.2021 - 30.4.2022

Hakulomake

 • Vieritä sivua alaspäin.
 • Käytä tätä hakukohdetta: Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella: Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus

Aiemmin suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista

Lue tarkkaan tämä kohta.

Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, vanha tutkintoon soveltuva opistoasteen insinööri- tai teknikkotutkinto).

Hakijan tulee tallentaa hakemukseensa kaikki ne opintosuoritustiedot, joita hän haluaa käytettävän valintapäätöstä tehtäessä (opintopolun opintosuorituslinkki tai erillinen tiedosto).

 • Hakijan suorittamissa korkeakouluopinnoissa on oltava vähintään 75 opintopistettä korkeakoulutasoisia, tietotekniikan alaan liittyviä opintosuorituksia (muun muassa ohjelmointiopintoja).
 • Suoritukset voivat olla useammalla opiskeluroolilla tehtyjä: Esim. hakijalla on valmis korkeakoulututkinto, joka ei sisällä riittävästi tietotekniikan opintoja, mutta hänellä on tutkinnon lisäksi suoritettuna tietotekniikkaan liittyviä avoimen korkeakoulun opintoja.
 • Tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja on oltava vähintään 120 op, eli 75 op tietotekniikan alaan liittyviä opintosuorituksia ei kata monimuotohaun valintaperusteita. Muut opinnot (vähintään 45 op) voivat olla esim. matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja ja tutkinnon valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen moduuliin hyväksyttäviä tutkintokokonaisuutta tukevia muita korkeakoulutasoisia opintoja.
 • Haussa hyväksyttäviä opintoja on mahdollista tehdä myös tarjolla olevien valmiiden verkko-opintopakettien kautta: Tieto- ja viestintätekniikka - Polkuopinnot 120 op (hinta 500 euroa) tai Tieto- ja viestintätekniikka - Polkuopinnot 60 op (hinta 295 euroa). Jälkimmäinen ei riitä monimuotohaun valintakriteereihin, ellei hakijalla ole suoritettujen 60 op:n lisäksi myös muita tietotekniikkaan liittyviä opintosuorituksia. niin, että monimuotohaun valintakriteerit täyttyvät.
 • Esimerkkejä tutkinnoista, jotka EIVÄT KATA edellä mainittua linjausta ilman tietotekniikan alaan liittyviä täydentäviä opintoja (75 op): liiketalouspainotteinen tradenomitutkinto, sosiaali- ja terveysalan tutkinnot, toisen alan insinööri (AMK) -tutkinto tai DI-tutkinto, toisen alan maisteritutkinto.
 • Myös muissa toisten alojen tutkinnoissa/opinnoissa kuin tässä luetelluissa esimerkeissä noudatetaan samaa pääperiaatetta.
 • Sähkötekniikkaan ja elektroniikkaan liittyvä insinööri- tai maisteritutkinto ja tietojenkäsittelypainotteinen tradenomitutkinto mahdollistavat haun. Päätös valintakriteerin täyttymisestä (120 op) tehdään suoritettujen opintojen sisällön perusteella.
 • Toisen asteen tutkinto tai ammattitutkinto (ammattioppilaitospohja) ei anna hakukelpoisuutta, vaikka suoritetut opinnot olisivat tietotekniikan alaan liittyviä: haussa edellytetään korkeakoulutasoisia opintosuorituksia (AMK, Avoin AMK, Yliopisto, Avoin yliopisto).
 • Opintojen tulee olla suomalaisissa korkeakouluissa suoritettuja.

Opiskeluoikeusaika

Opiskeluoikeusaika alkaa hakemuksen lähettämisajankohdasta riippuen joko syyslukukaudella (1.8. - 31.12.) tai kevätlukukaudella (1.1. - 31.7.). Opiskeluoikeuden alkamispäivä on aina lukukauden ensimmäinen päivä (1.8. tai 1.1.) paitsi jos opiskelija ottaa opiskelupaikan vastaan vasta tämän jälkeen, jolloin opiskeluoikeuden alkamispäivä on se päivä jona opiskelija otti kyseisen opiskelupaikan vastaan. Opiskeluoikeusajan pituus määräytyy tutkinnon laajuuden perusteella (240 op = 4 vuotta).

 • Ohjaus opintojen aloittamisessa voidaan käynnistää, kun opiskeluoikeusaika on alkanut ja Metropolian opiskelija- ja hakijapalvelut on kirjannut opiskelijan tiedot virallisesti Metropolian opiskelijarekisteriin (OMA).
 • Jos sinulle myönnetään tutkinto-opiskelupaikka 1.5. alkavassa haussa, tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjeistaa opintojen aloittamiseen 1.8. alkaen.
 • Jos sinulle myönnetään tutkinto-opiskelupaikka 1.11. alkavassa haussa, tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjeistaa opintojen aloittamiseen 1.1. alkaen.

Tieto- ja viestintätekniikan monimuoto-opintojen toteutus

Tieto- ja viestintätekniikan Monimuotokoulutuksen opintoja voi suorittaa päivätyön ohessa. Työn ohessa opiskeleminen ja opinnoissa edistyminen edellyttävät vahvaa motivaatiota, sinnikkyyttä ja ajanhallintataitoja.

Opinnot toteutetaan pääosin verkko-opintoina. Verkko-opintotarjonta mahdollistaa tutkinnon opintojen suorittamisen joustavasti itselle sopivina ajankohtina. Metropolian verkko-opintotarjonta painottuu ohjelmistokehityksen, IoT:n ja tietoverkkojen sisältöalueille. Monimuotokoulutuksessa ei valita pääainetta. Jos tutkinto-opiskelupaikan saaneella on esimerkiksi aiemmin suoritettuja Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan pääaineisiin liittyviä opintosuorituksia, suoritettavat opinnot määritellään niiden pohjalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Opintoihin on mahdollista sisällyttää myös työssäoppimisprojekteja.

Joitakin monimuotokoulutusopintoja järjestetään lähiopetuksena arki-iltaisin klo 17:00 - 20:15. Opiskelijalla voi olla mahdollisuus valita yksittäisiä opintoja myös päiväopintojen puolelta (lähiopetus), mikäli opetusryhmissä on tilaa. Kampuksella toteutettavissa lähiopetusopinnoissa edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä. Opiskelijan hyväksilukutilanne ratkaisee, minkälaisia opintoja tutkintoon edellytetään. Lähiopetusopintoja ei välttämättä sisälly tutkintoon lainkaan.

Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan NonStop-verkko-opintotarjonta (opinnot tarjotaan maksuttomasti monimuotokoulutusopiskelijoille). Metropolian tarjoamia verkko-opintoja voi tehdä omaan tahtiin, ja niihin pääsee ilmoittautumaan koko kalenterivuoden ajan joustavasti. Tutkintoon on mahdollista sisällyttää myös muita korkeakoulutasoisia verkko-opintoja (esimerkiksi Helsingin Avoimen yliopiston MOOC-opintoja ja valtakunnallisen Campusonline-portaalin opintoja, maksuttomat opinnot).

Henkilökohtainen opintosuunnitelma määritellään hyväksiluettavien opintojen pohjalta

Insinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op). Monimuotokoulutusopiskelijoille hyväksiluetaan vähintään 120 op aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö laatii opintojen alkaessa yhdessä opiskelijan kanssa  henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Tutkintoon edellytettävien opintojen opintosisällöt määrittyvät hyväksiluettujen opintojen, työssä hankitun osaamisen, opiskelijan uratavoitteiden ja kiinnostuskohteiden, tutkinnon osaamistavoitteiden ja opintotarjonnan pohjalta.

Monimuotokoulutuksen opetussuunnitelmaan sisältyy näiden alueiden opintoja:  perusopinnot, ammattiopinnot, kieli- ja viestintäopinnot,  valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot, työssäoppimisprojektit, harjoittelu, opinnäytetyö. Perusopintojen moduuli sisältää ohjelmoinnin ja muiden tietotekniikan perusopintoalueiden opintoja, kieli- ja viestintäopintoja sekä matematiikan, fysiikan, ja liiketalouden perusopintoja. Ammattiopintojen moduuli sisältää tietotekniikan eri alueiden syventäviä opintoja. Kaikilta Insinööri (AMK) -tutkinnon suorittavilta edellytetään tietotekniikan alaan liittyvän opinnäytetyön tekemistä tutkinto-opintojen loppuvaiheessa.

Monimuotokoulutusopiskelijoiden taustat ovat erilaisia: jokaisella on omanlaisensa hyväksilukutilanne ja opintosuunnitelma. Hyväksiluettavien opintojen ei edellytetä olevan sisällöllisesti samoja kuin Monimuotokoulutuksen opetussuunnitelmaan merkityt opinnot. Hyväksiluvuissa tarkastellaan tutkinnon osaamistavoitteiden täyttymistä kokonaisuutena. Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) määritellään henkilökohtaisen opintosuoritustilanteen  mukaisesti. Monimuotokoulutuksen suuntaa antava opetussuunnitelma

Tutkinto-opiskelupaikan saaneen uuden opiskelijan ohjaus

Katso kohdasta Opiskeluoikeusaika, milloin opintojen aloittaminen voidaan käynnistää eri hakuaikoina.

Metropolian Opiskelija- ja hakijapalvelut ohjeistaa opiskelupaikan vastaanottamisessa.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö ohjeistaa opintojen aloittamiseen. Sinuun otetaan yhteyttä sähköpostitse. Jokaisella on henkilökohtainen hyväksiluku- ja opintotilanne, mikä edellyttää henkilökohtaista ohjausta. Otathan huomioon, että tutkinto-opiskelupaikan saaneita uusia opiskelijoita on paljon, joten jokaiseen paikan saaneeseen ei ole mahdollista ottaa yhteyttä heti opiskeluoikeuden alkaessa.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö

 • Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen
 • Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua
 • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Täytä e-lomake, kun sinulle on myönnetty tutkinto-opiskelupaikka Metropolian Tieto- ja viestintätekniikan tutkinto-ohjelman Monimuotokoulutukseen (Insinööri, AMK) ja olet ottanut opiskelupaikkasi vastaan sekä ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi Metropolian Hakijapalveluiden ilmoittamalla tavalla annettuun määräaikaan mennessä. taustatietolomake on täytettävä yhdellä kertaa. Lomakkeeseen ei voi tallentaa todistuksia. Todistusten tarkistamista varten annetaan erilliset ohjeet. Henkilötunnuksen sisältäviä opinto- ja työtodistuksia ei saa lähettää yksityisistä sähköpostiosoitteista tutkinto-ohjelman henkilöstölle.

Tutkinto-opiskelupaikan saaneen Monimuoto-opiskelijan taustatietolomake.
 

Todistus tutkinto-opiskelupaikan saamisesta

Jos tarvitset Metropolian todistuksen tutkinto-opiskelupaikan saamisesta, ota yhteyttä tähän osoitteeseen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi Metropolian Hakijapalveluiden antamien ohjeiden mukaisesti: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella

Tähän tarvitaan koulutuksen tuottajan (Metropolia) täyttämä ja allekirjoittama TE-toimiston lomake (TEM621-lomake). Mikäli haet tätä, sinun tulee ensin ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnäolevaksi. Metropolian opiskelijapalvelut täyttää pyynnöstäsi TEM621-lomakkeen ja lähettää lomakkeen sinulle sähköpostitse. Lähetä yhteydenottoviesti tähän osoitteeseen: opiskelijapalvelut [at] metropolia.fi