Perustiedot

Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 1.5. - 31.10.2022
Hinta
Maksuton

Koulutuksen tavoitteet ja monimuoto-opintojen toteutus

Koulutuksen tavoitteena on tukea työllistymismahdollisuuksia ja urasuunnitelmia sekä mahdollistaa kesken jääneen korkeakoulututkinnon suorittaminen valmiiksi.

Monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella. Tutkinto-opiskelupaikan saaneet monimuoto-opiskelijat voivat tehdä Metropolian tarjoamia maksuttomia verkko-opintoja koko kalenterivuoden ajan (myös kesäisin). Verkko-opintotarjonta painottuu ohjelmistokehityksen, IoT:n ja tietoverkkojen sisältöalueille. Tarjonta kasvaa jatkuvasti. Verkko-opintoja voi tehdä omaan tahtiin itselle parhaiten sopivina ajankohtina. Opintojen tekeminen edellyttää, että käytössä on tietokone. Ilta-aikaan voidaan tarjota yksittäisiä lähiopetusopintoja. Niitä voi olla mahdollista valita myös päiväopintojen puolelta, mikäli opetusryhmissä on tilaa. Kampuksella toteutettavissa lähiopetusopinnoissa edellytetään oman kannettavan tietokoneen käyttöä.

Tutkintoon on mahdollista hyväksyttää myös työssä hankittua osaamista, kun tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty.

240 opintopisteen laajuisen insinööri (AMK) -tutkinnon norminmukainen suoritusaika on neljä vuotta. Tutkinnon osaamistavoitteet täyttävä tutkintoon hyväksiluettava osaaminen vähentää huomattavasti tutkinnon tekemiseen kuluvaa aikaa. Valintaperusteissa edellytettävät 120 op muodostavat puolet tutkinnon opintovaatimuksista. Mitä enemmän opiskelijalla on tutkintoon hyväksiluettavaa osaamista (korkeakouluopinnot, työssä hankittu osaaminen), sitä nopeammin on mahdollista valmistua.

Hakuväylään ei sisälly valintakoetta: valintapäätökset tehdään suoritettujen korkeakouluopintojen perusteella.

Hakuohjeet, hakuajat ja valintaperusteet

Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, vanha tutkintoon soveltuva opistoasteen insinööri- tai teknikkotutkinto).

Tutustu tarkempiin ohjeisiin Metropolian ohjesivustolla.

Koulutukseen otetaan opiskelijoita jatkuvasti koko kalenterivuoden ajan. 

Kalenterivuosi on jaettu kahteen hakuaikaan: 1.5. - 30.10. ja 1.11 - 30.4.

Koulutukseen haetaan opintopolku.fi:n hakulomakkeella.

Vieritä sivua alaspäin ja tarkista, että käytät Monimuotokoulutuksen hakulomaketta: Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella (S22): Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus

Aiemmin suoritetuista tutkinnoista ja opinnoista

Koulutukseen valitaan hakijoita, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä (op) Tieto- ja viestintätekniikan Insinööri (AMK) -tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja (ammattikorkeakoulu, yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu, avoin yliopisto, vanha tutkintoon soveltuva opistoasteen insinööri- tai teknikkotutkinto). Opintojen tulee olla suomalaisissa korkeakouluissa suoritettuja. Työssä hankittua osaamista ei oteta huomioon hakuvaiheessa, mutta sitä voidaan hyväksyä tutkintoon eri tavoin siinä vaiheessa, kun tutkinto-opiskelupaikka on myönnetty. Kaikkien haussa käytettävien opintosuoritusten tulee olla hyväksytysti tehtyinä ja kirjattuina hakuvaiheessa.

On tärkeää, että hakija tallentaa hakemukseensa kaikki aiemmat korkeakoulutasoiset opintosuoritustiedot (opintopolun opintosuorituslinkki tai erilliset tiedostot), jotta suoritettuja opintoja voidaan tarkastella kokonaisuutena valintapäätöstä tehtäessä. Hakija voi halutessaan liittää hakemukseensa myös CV:n, mutta tämä ei ole pakollista.

Suoritettujen korkeakouluopintojen sisältö vaikuttaa valintakriteereiden täyttymiseen

Hakijan suorittamissa korkeakouluopinnoissa on oltava vähintään 73 opintopistettä korkeakoulutasoisia, tietotekniikan alaan liittyviä opintosuorituksia (muun muassa ohjelmointiopintoja).

Suoritukset voivat olla useammalla opiskeluroolilla tehtyjä: esim. hakijalla on valmis korkeakoulututkinto, joka ei sisällä riittävästi tietotekniikan opintoja, mutta hänellä on tutkinnon lisäksi suoritettuna tietotekniikkaan liittyviä korkeakouluopintoja (esim. avoimessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja).

Tutkintoon hyväksiluettavia korkeakoulutasoisia opintoja on oltava yhteensä vähintään 120 op, eli 73 op tietotekniikan alaan liittyviä opintosuorituksia ei kata monimuotohaun valintakriteereitä. Muut opinnot (vähintään 47 op) voivat olla esim. matematiikkaa, fysiikkaa, kieli- ja viestintäopintoja ja tutkinnon valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen moduuliin hyväksyttäviä tutkintokokonaisuutta tukevia muita korkeakoulutasoisia opintoja.

Hakijoille on tarjolla tietotekniikkaan liittyviä täydentävien opintojen opintopaketteja

Haussa hyväksyttäviä tietotekniikkaan liittyviä opintoja on mahdollista tehdä Metropolian Avoimen amk:n NonStop-kurssitarjonnan kautta (maksulliset opinnot).

Opintotarjonnasta on mahdollista valita yksittäisiä opintoja tai valmiita opintopaketteja.

Tieto- ja viestintätekniikka - Polkuopinnot 120 op (maksulliset opinnot): soveltuu esim. tilanteeseen, jossa hakijan taustalla on korkeakoulututkinto/korkeakouluopintoja joltakin muulta koulutusalalta kuin tekniikasta TAI pohjakoulutuksena on pelkästään toisen asteen tutkinto (lukio, ammattioppilaitos) ilman aiemmin suoritettuja korkeakouluopintoja.

Tieto- ja viestintätekniikka - Polkuopinnot 73 op (maksulliset opinnot): soveltuu esim. tilanteeseen, jossa hakijan taustalla on toisen alan insinööritutkinto, ja haussa edellytettäviä tietotekniikkaan liittyviä opintosuorituksia puuttuu

Muuta haussa ja valinnassa huomioitavaa

Myös valintakriteerit täyttävillä keskeneräisen korkeakoulututkinnon opinnoilla tai pelkästään avoimessa korkeakoulussa suoritetuilla opinnoilla voi hakea.

Sähkö- ja automaatiotekniikan ja Elektroniikan insinööritutkinnot: valintakriteerien täyttymiseen vaikuttavat suoritettujen korkeakouluopintojen sisällöt.

Tietojenkäsittelypainotteinen tradenomitutkinto mahdollistaa haun ilman täydentäviä opintoja. Päätös valintakriteerin täyttymisestä (120 op) tehdään suoritettujen opintojen sisällön perusteella.

Liiketalouspainotteinen tradenomitutkinto, sosiaali- ja terveysalan tutkinto tai jokin muu toisen koulutusalan korkeakoulututkinto ei täytä valintakriteerejä ilman täydentäviä tietotekniikkaan liittyviä opintoja. Tähän kohderyhmään kuuluvien kannattaa käyttää esim. tarjolla olevia Metropolian avoimen amk:n opintoja.

Toisen asteen tutkinto tai ammattitutkinto (ammattioppilaitospohja) ei täytä valintakriteerejä, vaikka suoritetut opinnot olisivat tietotekniikan alaan liittyviä: haussa edellytetään korkeakoulutasoisia opintosuorituksia (AMK, Avoin AMK, Yliopisto, Avoin yliopisto). Tähän kohderyhmään kuuluvien kannattaa käyttää esim. tarjolla olevaa Metropolian avoimen amk:n NonStop-opintopakettia (120 op).

Ohjaus hakuun liittyvissä opintosuorituksissa

Lue ensin huolellisesti yllä annetut ohjeet. Niissä on annettu valmiiksi paljon tietoa siitä, millä tavalla omaa koulutustaustaa voi täydentää niin, että se voisi täyttää valintakriteerit. Jos tilanteesi edellyttää lisäohjausta, voit ottaa sähköpostitse yhteyttä opinto-ohjaajaan tai osaamisaluepäällikköön. Yhteydenoton voi tehdä myös siinä tapauksessa, että on hakenut monimuotokoulutukseen, mutta tutkinto-opiskelupaikkaa ei ole myönnetty, ja on tarvetta saada lisäohjeita siitä, minkälaisia opintoja kannattaisi tehdä täyttääkseen valintakriteerit. Yllä annetuissa ohjeissa on tähän hyviä vinkkejä.

Tallenna yhteydenottoviestiisi aina opintopolusta otettu linkki, josta näkyy koko opintotaustasi: oma nimi + kaikki korkeakoulut, joissa opintoja on suoritettu + suoritettujen kurssien/opintojen nimet, laajuudet (op) ja arvosanat.

Yhteydenottoviestiin voi halutessaan tallentaa myös oman CV:n.

Otathan huomioon, että vastauksen saamisessa voi olla viivettä etenkin lukukausien kiireisimpänä aikana.

Ohjaushenkilöstön yhteystiedot

 • Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen
 • Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua
 • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)

Tutkinnon rakenne

Moduulien sisällä olevat opinnot ja henkilökohtainen opintosuunnitelma muotoutuvat yksilökohtaisesti hyväksiluettujen opintojen/osaamisen ja tutkinnon osaamistavoitteiden pohjalta. Perusopintojen moduuli sisältää ohjelmoinnin ja muiden tietotekniikan perusopintoalueiden opintoja sekä matematiikan ja fysiikan opintoja. Ammattiopintojen moduuli sisältää tietotekniikan eri alueiden syventäviä opintoja.

 • Perusopinnot 40 op
 • Ammattiopinnot 95 op
 • Kieli- ja viestintäopinnot 15 op
 • Työssäoppimisprojektit 10 op
 • Valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot 35 op
 • Harjoittelu 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Insinööri (AMK) -tutkinnon laajuus on 240 opintopistettä (op).

Valintakriteerit täyttäville tutkinto-opiskelupaikan saaneille monimuoto-opiskelijoille hyväksiluetaan vähintään 120 op aiemmin suoritettuja korkeakoulutasoisia opintoja. Opiskelijan tausta kokonaisuutena vaikuttaa siihen, kuinka paljon aiemmin hankittua osaamista voidaan hyväksyä tutkintoon. Tutkintoon hyväksyttävän osaamisen tulee täyttää tutkinnon osaamistavoitteet.

Monimuoto-opiskelijoiden taustat ovat erilaisia: jokaisella on omanlaisensa tausta, hyväksilukutilanne ja opintosuunnitelma. Hyväksiluettavien opintojen ei edellytetä olevan sisällöllisesti samoja kuin Monimuotokoulutuksen opetussuunnitelmaan merkityt opinnot. Hyväksiluvuissa tarkastellaan tutkinnon osaamistavoitteiden täyttymistä kokonaisuutena.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö laatii opintojen alkaessa yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), kun kokonaistilanne on kartoitettu ja hyväksilukukirjaukset tehty. Tutkintoon edellytettävien opintojen opintosisällöt määrittyvät hyväksiluettujen opintojen, työssä hankitun osaamisen, opiskelijan uratavoitteiden ja kiinnostuskohteiden, tutkinnon osaamistavoitteiden ja opintotarjonnan pohjalta. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman sisältökokonaisuudesta päättää monimuotokoulutuksen tutkintovastaava: osaamisaluepäällikkö Janne Salonen. Opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, minkälaisia ammatillisia opintoja opintosuunnitelmaan sisältyy. Opiskelijalla voi olla esim. tarve hankkia osaamista, joka tukee nykyisiä työtehtäviä tai uratavoitteita. Opiskelijan omia toiveita otetaan huomioon kurssitarjonnan ja tutkinnon osaamistavoitteiden näkökulmasta. 

Insinööri (AMK) -tutkinto sisältää opintosisältöjä, joita edellytetään kaikilta tutkintoa suorittavilta: esimerkiksi matemaattis-luonnontieteelliset opinnot ja kieliopinnot. Jos näitä ei ole tutkintoon hyväksiluettavissa opinnoissa, niitä määritellään opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Tutkinnon harjoitteluosaan (30 op) ja työssäoppimisprojekteihin (10 op) hyväksytään alaan liittyvää työssä hankittua osaamista. Työssä hankittua osaamista voi olla mahdollista hyväksyä myös tutkinnon ammattiopintoihin. Hyväksilukuhakemuksen yhteydessä kannattaa ottaa esille myös esim. suoritetut alaan liittyvät sertifikaatit.

Kaikilta Insinööri (AMK) -tutkinnon suorittavilta edellytetään tietotekniikan alaan liittyvän opinnäytetyön tekemistä tutkinto-opintojen loppuvaiheessa.

Opintojen aloittaminen ja opiskelijoiden ohjaus

Tieto- ja viestintätekniikan Monimuotokoulutuksen opintojen aloittamisohjeisiin voit tutustua Metropolian uusien opiskelijoiden ohjesivustolla.

Tutkinto-ohjelman ohjaushenkilöstö

 • Osaamisaluepäällikkö Janne Salonen
 • Opinto-ohjaaja, Harjoitteluvastaava Marja Koskua
 • Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi