Työvoimakoulutuksia - haku käynnissä

Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
23.12.2022 - 9.2.2023
Kesto / Ajankohta:
27.2.- 22.6.2023
Opiskelumuoto:
Monimuoto-opiskelu

Yhteishankintakoulutukset

Yhteishankintakoulutus on työnantajille Metropolian ja Työ- ja elinkeinopalveluiden yhdessä mahdollistama tapa tukea henkilöstön rekrytointia, osaamisen kehittämistä ja muutostilanteisiin varautumista. Yhteishankintakoulutus tarkoittaa sitä, että koulutuksen hankintaan ja suunnitteluun voi osallistua Työ- ja elinkeinopalveluiden lisäksi yksi tai useampi yritys.

Tyypillisiä tilanteita, joihin yhteishankintakoulutuksella voidaan vastata:

 • Yrityksellä on tarve löytää osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä avoimilta työmarkkinoilta heitä ole riittävästi saatavilla.
 • Yrityksellä on tarve saada henkilöstölleen räätälöityä lisäkoulutusta esimerkiksi osaamistarpeiden olennaisesti muuttuessa tai määräaikaisissa lomautustilanteissa.
 • Yritys haluaa auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään saamaan tukea työnhakuun tai uuden ammatin löytämiseen ja irtisanomistilanteen kouluttautumista.

Yhteishankintakoulutuksissa työnantaja osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. Koulutuksiin voivat osallistua myös yrittäjäksi ryhtyvät tai yrittäjä työntekijöidensä lisäksi sekä myös yrityksessä työskentelevät vuokratyöntekijät.

Lähteet: www.ely-keskus.fi, www.yrityssuomi.fi, www.te-palvelu.fi

RekryKoulutus

RekryKoulutus on erittäin hyvä vaihtoehto, kun työnantaja ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä alan osaajia ole valmistumassa lähiaikoina.

Rekrykoulutuksen tavoitteena on, että siihen osallistuvat opiskelijat työllistyvät koulutuksessa mukana olevaan yritykseen. Yhdessä rekrykoulutuksessa voi olla mukana useampi työnantaja. Työllistyä voi myös vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan kanssa.

 • räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan
 • toteutus lähi- ja verkko-opetuksena, ohjattuna työssäoppimisena ja työharjoitteluna
 • kesto yleensä 3–9 kuukautta – vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää
 • työnantaja pääsee valitsemaan opiskelijat. Valinnassa voidaan käyttää myös soveltuvuuden arviointia ja testejä
 • antaa opiskelijoille pätevyyden tiettyyn ammattiin tai työtehtävään
 • voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.
 • työnantajan osuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta. Työ- ja elinkeinohallinnon rahoitusosuus 70 %.
 • RekryKoulutuksena ei voida rahoittaa tavanomaista työtehtäviin perehdyttämistä.

Prosessin aloitus

 1. Tarpeen kartoittaminen työnantajan ja Metropolian kesken
  • Metropolian asiantuntija kartoittaa henkilöstötarpeen ja auttaa tunnistamaan rekrytoitavan henkilöstön tavoitteelliset osaamiset
  • Metropolia tekee ehdotuksen toteutussuunnitelmasta
 2. Hankintaesitys
  • Työnantaja ottaa yhteyttä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon ja tekee hankintaesityksen: linkki
 3. Koulutuksen hankinta
  • Työ- ja elinkeinohallinto pyytää tarjoukset julkisten hankintamenettelyjen mukaan.
  • Osapuolet tekevät toteutuksesta hankintasopimuksen.
 4. Koulutuksen tiedotus ja markkinointi
  • Koulutuksesta tehdään monipuolista tiedotusta ja markkinointia kohderyhmän saavuttamiseksi.
 5. Opiskelijoiden kartoittaminen ja valinta
  • Työnantaja, Metropolia sekä työ- ja elinkeinohallinto kartoittavat hakijat ja tekevät opiskelijavalinnat valintakriteerien mukaisesti.
 6. Koulutuksen toteutus ja seuranta
  • Koulutusohjelma toteutetaan toteutussuunnitelman mukaisesti hankintasopimuksen ehdot huomioiden
 7. Työsuhteiden solmiminen
  • Työnantaja solmii työsuhteet niiden kanssa, jotka ovat suorittaneet koulutuksen hyväksytysti.

Lisätietoa RekryKoulutuksesta TE-palveluiden sivuilta

TäsmäKoulutus

TäsmäKoulutus on työnantajan olemassa olevalle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta tilanteisiin, jossa organisaation toiminta tai sen käyttämä teknologia muuttuu. Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen uusien vaatimusten tasalle. Tavoitteena on myös estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.

 • sisältö räätälöidään työnantajan muutosvaatimusten mukaan
 • toteutus lähi- ja verkko-opetuksena, ohjattuna työssäoppimisena ja työharjoitteluna
 • vähimmäiskesto on 10 koulutuspäivää opiskelijaa kohden
 • työnantajan maksuosuus on yrityskoosta riippuen 30–50 prosenttia kokonaishinnasta (kts. taulukko alla)
 • TäsmäKoulutuksena ei voida rahoittaa tavanomaista henkilöstökoulutusta, joka työnantajan kuuluu kustantaa.

Työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon maksuosuudet määräytyvät täsmäkoulutuksessa seuraavasti

Työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon maksuosuudet
Työnantajan kokoTyönantajan maksuosuusTE-hallinnon maksuosuus
Pieni työnantaja: enintään 49 työntekijää ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma enintään 10 M€30 %70 %
Keskisuuri yritys/työnantaja: 50 - 249 työntekijää ja vuosiliikevaihto enintään 50 M€ tai taseen loppusumma enintään 43 M€40 %60 %
Suuri yritys/työnantaja: vähintään 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto yli 50 M€ tai taseen loppusumma yli 43 M€50 %50 %

Prosessin aloitus

 1. Tarpeen kartoittaminen työnantajan ja Metropolian kesken
  • Metropolian asiantuntija kartoittaa henkilöstön kehittämistarpeen
  • Metropolia tekee ehdotuksen toteutussuunnitelmasta
 2. Hankintaesitys
  • Työnantaja ottaa yhteyttä paikalliseen työ- ja elinkeinotoimistoon ja tekee hankintaesityksen: linkki
 3. Koulutuksen hankinta
  • Työ- ja elinkeinohallinto pyytää tarjoukset julkisten hankintamenettelyjen mukaan
  • Osapuolet tekevät toteutuksesta hankintasopimuksen
 4. Koulutuksen toteutus ja seuranta
  • Koulutusohjelma toteutetaan toteutussuunnitelman mukaisesti hankintasopimuksen ehdot huomioiden

Lisätietoa TäsmäKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilta

MuutosKoulutus

MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, jos työtilanne olennaisesti muuttuu ja yritys joutuu irtisanomaan tuotannollisista tai taloudellisista syistä henkilöstöään. Tyypillisesti koulutuksen osallistujat sijoittuvat muiden työnantajien tehtäviin tai omaan yritystoimintaan.

Koulutus soveltuu myös tilanteisiin, joissa henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja paluu aiempaan työhön on epävarmaa.

 • auttaa irtisanottuja työntekijöitä löytämään uuden ammatin tai työpaikan
 • räätälöidään osallistujien tarpeiden mukaan
 • kesto 10 päivästä kahteen vuoteen – tyypillisesti 3–9 kuukautta
 • MuutosKoulutuksen rahoittavat työnantaja sekä työ- ja elinkeinohallinto yhdessä.
 • työnantajan maksuosuus on 20 % (+ alv) hankintasopimuksen mukaisesta kokonaishinnasta

Lisätietoja MuutosKoulutuksesta TE-palvelujen sivuilta.