Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Culture and Arts
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
60 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. - 18.1.2023
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille, muille vuosittainen lukukausimaksu on 12.000 eur.

Tule mukaan rakentamaan rohkeaa kehittäjäyhteisöä, joka uudistaa luovuuden, kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä sosiaali- ja terveysaloilla. Creativity and Arts in Social and Health Fields (Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla) -tutkinnossa yhdistetään uusinta tutkimusta työelämän käytännönläheiseen kehittämiseen.

Moniammatillinen yhteistyö on CRASH-tutkinnon keskiössä: eri alojen ammattilaiset opiskelevat rinnakkain, tutustuvat toistensa työotteisiin ja tekevät yhteisiä projekteja. Innostavan, monipuolisen oppimisen ja moniammatillisten verkostojen avulla luodaan uudenlaista ammattitaitoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen luovuutta, kulttuuria ja taidetta hyödyntäen.

Kenelle?

Nämä ylemmät AMK-opinnot ovat hyvä valinta sinulle, joka

 • olet kiinnostunut kehittämään uusia ratkaisuja hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden vahvistamiseen yhteiskunnassa luovuuden ja taiteiden avulla
 • haluat oppia ja kehittää ammattitaitoasi moniammatillisesti kulttuuri-, taide-, sosiaali- ja terveysalojen yhteistyössä
 • olet kulttuuri- tai taidealan ammattilainen, jolla on vähintään kahden vuoden työkokemus korkeakoulututkintosi alalta. (Lue täältä tutkinnosta sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille)
 • haluat vahvistaa kansainvälisiä verkostojasi ja englannin taitoasi työkielenä.

Uramahdollisuudet

Tutkinnosta valmistuu kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia, jotka kykenevät hyödyntämään luovuuden mahdollisuuksia ihmisten elämän ja hyvinvoinnin tukena, edistämään kulttuuristen oikeuksien toteutumista, arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sekä uudistamaan ammatillisia käytänteitä, rakenteita ja ajattelua.

Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH) -ylempi AMK-tutkinto antaa vahvan osaamisen toimia kulttuurihyvinvointialan kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kulttuuri- ja taidealan ja soveltuvin osin sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tutkinto ei pätevöitä kulttuuri- tai taidealan tutkinnolla koulutukseen hakeutuvia sosiaali- ja terveysalan säädeltyihin tutkintoihin. Työelämässä he voivat toimia rohkeina moniammatillisten käytänteiden uudistajina terveyteen, hyvinvointiin, luovuuteen ja osallisuuteen liittyvissä ratkaisuissa.

Crash illustration

​Opintojen sisältö

Luovuus ja mahdollisuudet sen erilaiseen ilmentämiseen sekä kulttuuritoiminta ja taidekokemukset kuuluvat kaikille ihmisille osana hyvää ja merkityksellistä elämää. Tutkinnon tavoitteena on vahvistaa ammatillisia kompetensseja, jotka mahdollistavat luovuuden, ja taiteen hyödyntämistä yhteiskunnassa lisäten terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Valmistuttuaan opiskelijat pystyvät pohtimaan uudella tavalla luovuuden merkitystä ihmisen elämässä sekä uudistamaan työelämäkäytänteitä tästä näkökulmasta. Koulutuksessa keskeistä ovat eri alojen asiantuntemuksen yhdistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä moniammatillisen ja kansainvälisen yhteistyöosaamisen vahvistaminen.

Opintosuunnitelmaan sisältyvät kokonaisuudet:

 • Luovuus, kulttuuri, taide ja hyvinvointi - syventävät opinnot
  • Luovuus, terveys ja hyvinvointi (10 op)
  • Moniammatillinen dialogi ja arviointi (5 op)
 • Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisprosessit
  • Yhteiskehittelyprojekti (5 op)
  • Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet (5 op)
  • Opinnäytetyö (30 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (5 op)

Toteutustapa

Erityispiirteenä CRASH-ylemmässä AMK-tutkinnossa on jo koulutukseen hakuvaiheessa käynnistettävä moniammatillinen yhteistyö, joka kulkee läpi opintojen. Oppimisprojektit ja opinnäytetyö voidaan rakentaa niin, että esimerkiksi musiikkipedagogi ja sosionomi toimivat työparina etsien menetelmiä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tai kulttuurituottaja ja geronomi kehittävät kotona asuvan iäkkään ihmisen mielekkääseen arkeen toimintatapoja.

Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden työyhteisöjä sekä luodaan uusia kontakteja esimerkiksi Metropolian tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden ja muiden yhteistyötahojen verkostoissa.

CRASH-ylemmän AMK-tutkinnon opetuskieli on englanti. Opinnot tarjoavat turvallisen ja rohkaisevan oppimisympäristön kansainvälisen ammatillisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Luennot, seminaarit, workshopit sekä oppimateriaalit ovat pääosin englanninkielisiä. Suomen kieltä käytetään kuitenkin tukikielenä ja jotkut kirjalliset tehtävät on mahdollista tehdä myös suomeksi.

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat asiantuntijatehtäviin suomalaisissa julkisen alan sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa (sosiaali- ja terveysalojen pohjakoulutuksella CRASH-koulutukseen hakeutuvat) tai sellaisiin kulttuurialan asiantuntijatehtäviin, joissa toimitaan kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä asiakkaiden ja moniammatillisten työryhmien kanssa sosiaali- ja terveysaloilla. Heidän odotetaan kykenevän uudistamaan suomalaista työelämää ja työskentelemään asiakkaiden parissa.

CRASH-opinnoissa yhdistetään uusinta tutkimusta työelämän käytännönläheiseen kehittämiseen. Koulutuksen toteutuksessa yhteistyötä tehdään kansainvälisten kumppaneiden kanssa, mikä luo innostavia näkymiä alan kansainväliselle kehittämiselle. Myös Taideyliopisto on mukana CRASH- yhteistyössä: osa opintojaksoista on yhteisiä Metropolian ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoille ja Taideyliopiston maisteriopiskelijoille.

Opinnot koostuvat noin neljästä lähipäivästä kuukaudessa (to ja/tai pe-päiviä) kulttuurialan kampuksella Arabiassa tai sotealan kampuksella Myllypurossa. Osa lähipäivistä toteutetaan etäyhteyden välityksellä. Opiskelu tapahtuu 20 hengen ryhmässä, jossa 10 on sosiaali- ja terveysalan ja 10 kulttuurialan ammattilaisia.

Tervetuloa mukaan luomaan tulevaisuuden osaamista ja rakentamaan yhteistä, innostavaa ja työelämän käytänteitä uudistavaa ammatillista kertomusta!

Lue myös: Mitä on kulttuurihyvinvointi? (blogiteksti YP-lehden sivuilla, Laura Huhtinen-Hildén & co)

Opiskelijat kertovat

Esa Vedenkannas

Esa Vedenkannas"Valmistuin kulttuurituottajaksi (AMK) Mikkelin Ammattikorkeakoulusta 2012. Työskentelin opiskelujen ohessa teatterimaailmassa, mutta valmistumisen jälkeen kaipasin kokonaisvaltaisempaa ja tulosorientoituneempaa näkemystä tapahtuma-alasta. Olen työskennellyt nyt kymmenen vuotta eri tehtävissä Lippu.fi:ssä, joka on Suomen suurin tapahtumien lipunmyyntiorganisaatio.

Oma intohimoni on auttaa tapahtumajärjestäjiä rakentamaan yleisöjään ja koskettamaan tapahtumillaan mahdollisimman laajasti ihmisiä. Pidän itsestään selvänä, että yhdessä muiden ihmisten kanssa koettu kulttuuri- tai urheiluelämys edesauttaa voimakkaasti meidän jokaisen hyvinvointia.

Kulttuurialalla vanheneva yleisö on arkipäivää. SOTE-uudistuksen ja väestön ikääntymisen myötä olen havahtunut siihen, että minun on työssäni ymmärrettävä syvällisemmin kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan välisiä mekanismeja ja syy-seuraus -suhteita, siksi kiinnostuin CRASH -opinnoista.

Opiskelu on ollut kiireistä, mutta hyvin antoisaa. Pelkästään jo opiskeluryhmämme heterogeenisyys kutkuttaa ja haastaa ajattelua! Pyrin opinnoissani löytämään vastauksia siihen, miten olisi mahdollista innostaa enemmän ei-aktiivisia kulttuuritapahtumissa kävijöitä ja edistää etenkin heidän hyvinvointiaan."


Suvi Kelloniemi

Suvi Kelloniemi”Osallistuin CRASH-tutkinto-ohjelman luovuus, terveys ja hyvinvointi -kurssille (10 op) Taideyliopiston ja Metropolian yhteistyön mahdollistamana. Olen tanssitaiteilija ja valmistuin sittemmin tanssitaiteen maisteriksi Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta. Olen valtavan kiinnostunut taiteen yhteiskunnallisesta potentiaalista sekä liikkeen eheyttävästä mahdollisuudesta, joten tämä Metropolian tarjoama yhteistyökurssi oli oikein sopiva lisä opintoihini.

Vierailu CRASH-tutkinto-ohjelman opintojaksolla antoi arvokkaan näköalapaikan kulttuuri- ja sotealan rakenteisiin sekä opiskelijakollegoiden mielenkiintoisiin ja monipuolisiin asemiin työelämässä. Ilmapiiri kurssilla oli erittäin inspiroiva ja koen että sain paljon hyödyllistä tietotaitoa kulttuurihyvinvoinnin kontekstissa toimivilta luennoitsijoilta.

Mielenkiinnolla jään odottamaan CRASH-tutkinnosta valmistuvien opiskelijoiden lopputöitä! Moniammatillisen yhteistyön mahdollistaminen on todella tärkeää, jotta kulttuurihyvinvointi saavuttaa jatkossa vahvempaa jalansijaa suomalaisessa yhteiskunnassa.”

(Suvin kuva: Laura Malmivaara)


Elina Perttola

Elina Perttola

Lue Elinan opiskelijatarina Metropolian uutiset -sivuilta: "Kulttuurialan moniammattilainen Elina Perttola tuli Metropoliaan hakemaan uusia ulottuvuuksia osaamiselleen"

(Elinan kuva: Nina Salokangas)


Taina de Carvalho

Taina de Carvalho_metropolia

Lue Tainan opiskelijatarina Metropolian uutiset -sivuilta: "Metropolia's Master's degree has given me the tools to act as a change agent in the evolving field of cultural well-being"

Hae kevään yhteishaussa

Koulutus on mukana kevään 2023 yhteishaussa ja siihen haetaan ensimmäisen hakuajan aikana tammikuussa. Tutustu hakukelpoisuuteen, aikatauluihin ja ohjeisiin sivuston englanninkielisellä puolella.