Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla, ylempi AMK-tutkinto kulttuurialan ammattilaisille

Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Culture and Arts
Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
3. – 17.1.2024
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille

Tule mukaan rakentamaan rohkeaa kehittäjäyhteisöä, joka uudistaa luovuuden, kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä sosiaali- ja terveysaloilla. Creativity and Arts in Social and Health Fields (Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla) -tutkinnossa yhdistetään uusinta tutkimusta työelämän käytännönläheiseen kehittämiseen.

Moniammatillinen yhteistyö on CRASH-tutkinnon keskiössä: eri alojen ammattilaiset opiskelevat rinnakkain, tutustuvat toistensa työotteisiin ja tekevät yhteisiä projekteja. Innostavan, monipuolisen oppimisen ja moniammatillisten verkostojen avulla luodaan uudenlaista ammattitaitoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen luovuutta, kulttuuria ja taidetta hyödyntäen.

Kenelle?

Nämä ylemmät AMK-opinnot ovat hyvä valinta sinulle, joka

 • olet kiinnostunut kehittämään uusia ratkaisuja hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden vahvistamiseen yhteiskunnassa luovuuden ja taiteiden avulla
 • haluat oppia ja kehittää ammattitaitoasi moniammatillisesti kulttuuri-, taide-, sosiaali- ja terveysalojen yhteistyössä
 • olet kulttuuri- tai taidealan ammattilainen, jolla on vähintään kahden vuoden työkokemus korkeakoulututkintosi alalta. (Lue täältä tutkinnosta sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisille)
 • haluat vahvistaa kansainvälisiä verkostojasi ja englannin taitoasi työkielenä.

Uramahdollisuudet

Tutkinnosta valmistuu kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia, jotka kykenevät hyödyntämään luovuuden mahdollisuuksia ihmisten elämän ja hyvinvoinnin tukena, edistämään kulttuuristen oikeuksien toteutumista, arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sekä uudistamaan ammatillisia käytänteitä, rakenteita ja ajattelua.

Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH) -ylempi AMK-tutkinto antaa vahvan osaamisen toimia kulttuurihyvinvointialan kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä kulttuuri- ja taidealan ja soveltuvin osin sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Tutkinto ei pätevöitä kulttuuri- tai taidealan tutkinnolla koulutukseen hakeutuvia sosiaali- ja terveysalan säädeltyihin tutkintoihin. Työelämässä he voivat toimia rohkeina moniammatillisten käytänteiden uudistajina terveyteen, hyvinvointiin, luovuuteen ja osallisuuteen liittyvissä ratkaisuissa.

Crash illustration

​Opintojen sisältö

Luovuus ja mahdollisuudet sen erilaiseen ilmentämiseen sekä kulttuuritoiminta ja taidekokemukset kuuluvat kaikille ihmisille osana hyvää ja merkityksellistä elämää. Tutkinnon tavoitteena on vahvistaa ammatillisia kompetensseja, jotka mahdollistavat luovuuden, ja taiteen hyödyntämistä yhteiskunnassa lisäten terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Valmistuttuaan opiskelijat pystyvät pohtimaan uudella tavalla luovuuden merkitystä ihmisen elämässä sekä uudistamaan työelämäkäytänteitä tästä näkökulmasta. Koulutuksessa keskeistä ovat eri alojen asiantuntemuksen yhdistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä moniammatillisen ja kansainvälisen yhteistyöosaamisen vahvistaminen.

Opintosuunnitelmaan sisältyvät kokonaisuudet:

 • Luovuus, kulttuuri, taide ja hyvinvointi - syventävät opinnot
  • Luovuus, terveys ja hyvinvointi (10 op)
  • Moniammatillinen dialogi ja arviointi (5 op)
 • Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisprosessit
  • Yhteiskehittelyprojekti (5 op)
  • Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet (5 op)
  • Opinnäytetyö (30 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (5 op)

Toteutustapa

Erityispiirteenä CRASH-ylemmässä AMK-tutkinnossa on jo koulutukseen hakuvaiheessa käynnistettävä moniammatillinen yhteistyö, joka kulkee läpi opintojen. Oppimisprojektit ja opinnäytetyö voidaan rakentaa niin, että esimerkiksi musiikkipedagogi ja sosionomi toimivat työparina etsien menetelmiä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tai kulttuurituottaja ja geronomi kehittävät kotona asuvan iäkkään ihmisen mielekkääseen arkeen toimintatapoja.

Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden työyhteisöjä sekä luodaan uusia kontakteja esimerkiksi Metropolian tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden ja muiden yhteistyötahojen verkostoissa.

CRASH-ylemmän AMK-tutkinnon opetuskieli on englanti. Opinnot tarjoavat turvallisen ja rohkaisevan oppimisympäristön kansainvälisen ammatillisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Luennot, seminaarit, workshopit sekä oppimateriaalit ovat pääosin englanninkielisiä. Suomen kieltä käytetään kuitenkin tukikielenä ja jotkut kirjalliset tehtävät on mahdollista tehdä myös suomeksi.

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat asiantuntijatehtäviin suomalaisissa julkisen alan sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa (sosiaali- ja terveysalojen pohjakoulutuksella CRASH-koulutukseen hakeutuvat) tai sellaisiin kulttuurialan asiantuntijatehtäviin, joissa toimitaan kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä asiakkaiden ja moniammatillisten työryhmien kanssa sosiaali- ja terveysaloilla. Heidän odotetaan kykenevän uudistamaan suomalaista työelämää ja työskentelemään asiakkaiden parissa.

CRASH-opinnoissa yhdistetään uusinta tutkimusta työelämän käytännönläheiseen kehittämiseen. Koulutuksen toteutuksessa yhteistyötä tehdään kansainvälisten kumppaneiden kanssa, mikä luo innostavia näkymiä alan kansainväliselle kehittämiselle. Myös Taideyliopisto on mukana CRASH- yhteistyössä: osa opintojaksoista on yhteisiä Metropolian ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoille ja Taideyliopiston maisteriopiskelijoille.

Opinnot koostuvat noin neljästä lähipäivästä kuukaudessa (to ja/tai pe-päiviä) kulttuurialan kampuksella Arabiassa tai sotealan kampuksella Myllypurossa. Osa lähipäivistä toteutetaan etäyhteyden välityksellä. Opiskelu tapahtuu 20 hengen ryhmässä, jossa 10 on sosiaali- ja terveysalan ja 10 kulttuurialan ammattilaisia.

Tervetuloa mukaan luomaan tulevaisuuden osaamista ja rakentamaan yhteistä, innostavaa ja työelämän käytänteitä uudistavaa ammatillista kertomusta!

Lue myös: Mitä on kulttuurihyvinvointi? (blogiteksti YP-lehden sivuilla, Laura Huhtinen-Hildén & co)