Perustiedot

Tutkintonimike
Master of Health Care and/or Social Services
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. - 18.1.2023
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille, muille vuosittainen lukukausimaksu on 12.000 eur

Tule mukaan rakentamaan rohkeaa kehittäjäyhteisöä, joka uudistaa luovuuden, kulttuurin ja taiteen hyödyntämistä sosiaali- ja terveysaloilla. Creativity and Arts in Social and Health Fields (Luovuus ja taide sosiaali- ja terveysaloilla) -tutkinnossa yhdistetään uusinta tutkimusta työelämän käytännönläheiseen kehittämiseen.

Moniammatillinen yhteistyö on CRASH-tutkinnon keskiössä: eri alojen ammattilaiset opiskelevat rinnakkain, tutustuvat toistensa työotteisiin ja tekevät yhteisiä projekteja. Innostavan, monipuolisen oppimisen ja moniammatillisten verkostojen avulla luodaan uudenlaista ammattitaitoa terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen luovuutta, kulttuuria ja taidetta hyödyntäen.

Kenelle?

Nämä ylemmät AMK-opinnot ovat hyvä valinta sinulle, joka

 • olet kiinnostunut kehittämään uusia ratkaisuja hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden vahvistamiseen yhteiskunnassa luovuuden ja taiteiden avulla
 • haluat oppia ja kehittää ammattitaitoasi moniammatillisesti kulttuuri-, taide-, sosiaali- ja terveysalojen yhteistyössä
 • olet sosiaali- ja terveysalan ammattilainen, jolla on vähintään kahden vuoden työkokemus korkeakoulututkintosi alalta sosiaali- ja terveysalalla. (Lue täältä tutkinnosta kulttuurialojen ammattilaisille)
 • haluat vahvistaa kansainvälisiä verkostojasi ja englannin taitoasi työkielenä.

Uramahdollisuudet

Tutkinnosta valmistuu kulttuurihyvinvointialan ammattilaisia, jotka kykenevät hyödyntämään luovuuden mahdollisuuksia ihmisten elämän ja hyvinvoinnin tukena, edistämään kulttuuristen oikeuksien toteutumista, arvioimaan toiminnan vaikuttavuutta sekä uudistamaan ammatillisia käytänteitä, rakenteita ja ajattelua.

Creativity and Arts in Social and Health Fields (CRASH) ylempi AMK-tutkinto antaa vahvan osaamisen toimia kulttuurihyvinvointialan kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä sosiaali- ja terveysalan ja toisaalta kulttuuri- ja taidealan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Työelämässä he voivat toimia rohkeina moniammatillisten käytänteiden uudistajina terveyteen, hyvinvointiin, luovuuteen ja osallisuuteen liittyvissä ratkaisuissa.

Crash illustration

Opintojen sisältö

Luovuus ja mahdollisuudet sen erilaiseen ilmentämiseen sekä kulttuuritoiminta ja taidekokemukset kuuluvat kaikille ihmisille osana hyvää ja merkityksellistä elämää. Tutkinnon tavoitteena on vahvistaa ammatillisia kompetensseja, jotka mahdollistavat luovuuden, ja taiteen hyödyntämistä yhteiskunnassa lisäten terveyttä, hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Valmistuttuaan opiskelijat pystyvät pohtimaan uudella tavalla luovuuden merkitystä ihmisen elämässä sekä uudistamaan työelämäkäytänteitä tästä näkökulmasta. Koulutuksessa keskeistä ovat eri alojen asiantuntemuksen yhdistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti sekä moniammatillisen ja kansainvälisen yhteistyöosaamisen vahvistaminen.

Opintosuunnitelmaan sisältyvät kokonaisuudet:

 • Luovuus, kulttuuri, taide ja hyvinvointi - syventävät opinnot
  • Luovuus, terveys ja hyvinvointi (10 op)
  • Moniammatillinen dialogi ja arviointi (5 op)
  • Luovan toiminnan työtavat 1 (5 op)
  • Luovan toiminnan työtavat 2 (5 op)
  • Luovuus projekteissa (5 op)
 • Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisprosessit
  • Yhteiskehittelyprojekti (5 op)
  • Tutkimusmenetelmät ja -valmiudet (5 op)
  • Opinnäytetyö (30 op)
 • Vapaasti valittavat opinnot (20 op)

Toteutustapa

Erityispiirteenä CRASH - ylemmässä AMK tutkinnossa on jo koulutukseen hakuvaiheessa käynnistettävä moniammatillinen yhteistyö, joka kulkee läpi opintojen. Oppimisprojektit ja opinnäytetyö voidaan rakentaa niin, että esimerkiksi musiikkipedagogi ja sosionomi toimivat työparina etsien menetelmiä nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tai kulttuurituottaja ja geronomi kehittävät kotona asuvan iäkkään ihmisen mielekkääseen arkeen toimintatapoja.

Opinnoissa hyödynnetään opiskelijoiden työyhteisöjä sekä luodaan uusia kontakteja esimerkiksi Metropolian tutkimus- kehittämis- ja innovaatiohankkeiden ja muiden yhteistyötahojen verkostoissa.

CRASH-ylemmän AMK-tutkinnon opetuskieli on englanti. Opinnot tarjoavat turvallisen ja rohkaisevan oppimisympäristön kansainvälisen ammatillisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Luennot, seminaarit, workshopit sekä oppimateriaalit ovat pääosin englanninkielisiä. Suomen kieltä käytetään kuitenkin tukikielenä ja jotkut kirjalliset tehtävät on mahdollista tehdä myös suomeksi.

Tutkinnon suorittaneet sijoittuvat asiantuntijatehtäviin suomalaisissa julkisen alan sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa (sosiaali- ja terveysalojen pohjakoulutuksella CRASH-koulutukseen hakeutuvat) tai sellaisiin kulttuurialan asiantuntijatehtäviin, joissa toimitaan kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä asiakkaiden ja moniammatillisten työryhmien kanssa sosiaali- ja terveysaloilla. Heidän odotetaan kykenevän uudistamaan suomalaista työelämää ja työskentelemään asiakkaiden parissa.

CRASH-opinnoissa yhdistetään uusinta tutkimusta työelämän käytännönläheiseen kehittämiseen. Koulutuksen toteutuksessa yhteistyötä tehdään kansainvälisten kumppaneiden kanssa, mikä luo innostavia näkymiä alan kansainväliselle kehittämiselle. Myös Taideyliopisto on mukana CRASH-yhteistyössä: osa opintojaksoista on yhteisiä Metropolian ylemmän AMK-tutkinnon opiskelijoille ja Taideyliopiston maisteriopiskelijoille.

Opinnot koostuvat noin neljästä lähipäivästä kuukaudessa (to ja/tai pe-päiviä) kulttuurialan kampuksella Arabiassa tai sotealan kampuksella Myllypurossa. Osa lähipäivistä toteutetaan etäyhteyden välityksellä. Opiskelu tapahtuu 20 hengen ryhmässä, jossa 10 on sosiaali- ja terveysalan ja 10 kulttuurialan ammattilaisia.

Tervetuloa mukaan luomaan tulevaisuuden osaamista ja rakentamaan yhteistä, innostavaa ja työelämän käytänteitä uudistavaa ammatillista kertomusta!

Lue myös: Mitä on kulttuurihyvinvointi? (blogiteksti YP-lehden sivuilla, Laura Huhtinen-Hildén & co)

Opiskelijat kertovat

Hanna Salmi

Opiskelijatarina Hanna Salmi"Olen koulutukseltani toimintaterapeutti (AMK) ja olen suorittanut myös ekspressiivisen taideterapian opintoja vuoden verran. Olen työskennellyt monenlaisten ja monen ikäisten asiakkaiden parissa, viime vuodet moniammatillisissa tiimeissä nuorisopsykiatriassa ja toiminimiyrittäjänä Kelan Oma väylä -hankkeessa nuorten aikuisten parissa.

Inspiroidun yhteisöllisyydestä ja aidoista kohtaamisista, luonnosta, kestävästä kehityksestä, kehollisuudesta, liikkeestä, musiikista ja toisaalta myös hiljaisuudesta. Luovuus on keskeisessä roolissa työssäni toimintaterapeuttina ja olen jo pitkään toivonut löytäväni yhteisiä projekteja luovien alojen osaajien kanssa ja toivonut tällaisen koulutuskokonaisuuden alkavan Helsingissä. Nyt toiveeseeni vastattiin!

Opiskelu CRASH-tutkinnossa on ollut inspiroivaa ja olen nauttinut saadessani tutustua opiskelutovereihin, jotka jakavat kanssani samankaltaisia visioita. Ensimmäisen lukukauden aikana olemme jo kypsytelleet lopputyöideoita- ja suunnitelmia. Itseäni kiinnostaa sote-alan opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvoinnin edistäminen kulttuurihyvinvoinnin keinoin. Haluan opintoprojektini kautta vaikuttaa alan rakenteisiin ja luoda luovaa tilaa sosiaali- ja terveysalalle, jotta työntekijät ja asiakkaat voisivat voida paremmin."
(Hannan kuva: Noora Bom Studio)

Gillan Suvisaari

Opiskelijatarina Gillan Suvisaari"Olen suorittanut sairaanhoitaja- ja terveydenhoitaja (AMK) tutkinnot vuonna 2018 ja työskennellyt sen jälkeen alalla terveyskeskuksissa ja opiskelijaterveydenhuollossa. Työni on hyvin käytännönläheistä, mutta olen aina pyrkinyt löytämään luovia ratkaisuja työhaasteisiin. Viime vuonna perustin sivutoimisen yrityksen, jossa olen voinut hyödyntää myös pitkäaikaista kiinnostustani taidealalle: suunnittelen ja valmistan koruja omaan nettikauppaani.

Taide- ja sotealoja yhdistävä CRASH-tutkinto on minulle täydellisesti sopiva YAMK-tutkinto. On suuri etu, että tutkinto suoritetaan englannin kielellä - pääsen parantamaan kielitaitoani opintojen aikana ja valmistumisen jälkeen myös työllistyminen ulkomaille on helpompaa.

Lopputyössäni tulen keskittymään kysymyksiin nuorten miesten seksuaalisuudesta. Ideanani on suunnitella ja järjestää ryhmiä, joissa nuoret voisivat puhua avoimesti ja arkailematta tunteista, suhteista ja sukupuolielämästä taiteen ja erilaisten luovien metodien avustuksella. Minulla ei ole vielä tarkkaa suunnitelmaa mihin haluaisin työllistyä valmistumisen jälkeen, mutta olen avoin kaikelle uudelle ja toivon että voin myös itse edistää uusien ammattien syntymistä kulttuurihyvinvoinnin alalle.

Opiskelu on ollut minulle antoisaa jo uutta oppia on tullut paljon jo ensimmäisen puolen vuoden aikana. Opinnot ovat vaikuttaneet myös varsin positiivisesti omaan hyvinvointiini ja iso kiitos siitä kuuluu mahtaville opiskelukavereilleni!"
(Gillanin kuva: Sandra Broborn)

Elina Perttola

Elina Perttola

Lue myös Elina Perttolan mielenkiintoinen opiskelijatarina Metropolian uutiset-sivuilta: "Kulttuurialan moniammattilainen Elina Perttola tuli Metropoliaan hakemaan uusia ulottuvuuksia osaamiselleen"
(Elinan kuva: Nina Salokangas)

Hae kevään yhteishaussa

Koulutus on mukana kevään 2023 yhteishaussa ja siihen haetaan ensimmäisen hakuajan aikana tammikuussa. Tutustu hakukelpoisuuteen, aikatauluihin ja ohjeisiin sivuston englanninkielisellä puolella.