Tutkintonimike: Medianomi (AMK)

Kesto: 4 vuotta

Laajuus: 240 opintopistettä

Aloituspaikat: 36

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2019 (vahvistamatta)

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Graafisen suunnittelun osaajana sinulla on vahva visuaalinen perusosaaminen, jonka avulla voit työllistyä monipuolisiin suunnittelutehtäviin. Hallitset kuvallisen ilmaisun ja ajattelun teorioita ja pystyt soveltamaan niitä omassa työssäsi. Graafisen suunnittelun opinnoissa valitset joko painetun median suunnittelun tai digitaalisen median suunnittelun linjan.

Painettua ja digitaalista graafista suunnittelua

Graafisen suunnittelun opinnot sisältävät teoriaa kuvallisesta ilmaisusta ja ajattelusta, tietoa graafisen teollisuuden ja multimediatuotannon tuotantoprosesseista, niiden valmisteluun käytettävistä tietokoneohjelmista, käytännön työskentelyä taideaineissa ja soveltavissa ammattiaineissa sekä perustietoa kaupallisesta toiminnasta.

Painetun median suunnittelu

 • julkaisujen taitto ja kuvitus
 • yritysilme ja brändinhallinta
 • verkkopalveluiden visuaalisen ilmeen suunnittelu
 • markkinointiviestintä ja mainonta
 • informaation visualisointi
 • pakkaussuunnittelu

Digitaalisen median suunnittelu

 • animaatio ja liikegrafiikka
 • liikkuvan kuvan kompositointi ja erikoisefektit
 • peligrafiikka ja konseptitaide
 • www-sivujen ja -sovellusten suunnittelu
 • käyttöliittymät ja käytettävyys

Opintoihin sisältyvissä työelämäprojekteissa opiskelijat soveltavat osaamistaan käytäntöön ja syventävät taitojaan.

Opintojen rakenne ja sisältö

Medianomin (AMK) tutkinto koostuu viestinnän yhteisistä perusopinnoista, ammattiopinnoista, työharjoittelusta, opinnäytetyöstä, vapaavalintaisista opinnoista sekä sivuaineopinnoista.

Viestinnän koulutuksen yhteiset perusopinnot tukevat ammattiopintoja. Perusopintoihin kuuluu esimerkiksi kieli- ja viestintäopintoja, opiskeluun orientoitumista, yritystoimintaa ja markkinointia sekä median ja yhteiskunnan suhteiden tarkastelua.

Ammattiopinnoissa kaikki graafisen suunnittelun opiskelijat omaksuvat laaja-alaiset perustaidot ja  tiedot graafisen suunnittelun eri osa-alueista ja työvälineistä. Tämän jälkeen opiskelijat erikoistuvat joko painetun tai digitaalisen ympäristön suunnitteluun. Taideaineiden opiskelu osana ammattiopintoja tukee visuaalisen ilmaisun taitojen kehittymistä.

Tutkintoon sisältyy puolen vuoden opintojen laajuinen työharjoittelu. Harjoittelussa opiskelijat pääsevät soveltamaan oppimaansa aidossa työympäristössä.

Opintojen lopuksi tehtävä opinnäytetyö on opiskelijan osoitus omasta osaamisestaan. Opinnäytetyö koostuu jotakin graafisen suunnittelun osa-aluetta käsittelevästä projektista ja kirjallisesta tutkielmasta.

Vapaavalintaisilla opinnoilla opiskelijat voivat täydentää ja syventää osaamistaan.

Työelämään

Painetun viestinnän erityisosaajana voit työskennellä asiantuntijana graafisen muotoilun laajalla kentällä: graafisena suunnittelijana, kuvittajana tai taittajana sanoma- ja aikakauslehdissä tai kirjankustantamoissa sekä yritysilmeen, pakkausten ja markkinointiviestinnän suunnittelijana ja toteuttajana mainos- ja suunnittelutoimistoissa. Ymmärrät graafisen teollisuuden tuotantoprosesseja ja hallitset tuotannossa tarvittavat ohjelmistot.

Digitaaliseen mediaan erikoistuneena suunnittelijana erityisalaasi ovat esimerkiksi konseptitaide ja peligrafiikka, animaatiotuotannot, liikkuvan kuvan jälkikäsittely, vuorovaikutteiset sovellukset, visuaaliset käyttöliittymät ja presentaatiotekniikat. Työskentelet esimerkiksi mainos- ja suunnittelutoimistoissa, pelitaloissa, tv- ja elokuvatuotannoissa sekä viestintätoimistoissa.

Opiskelijoiden kokemuksia

Elina Niemistö

Graafinen suunnittelu, Elina Niemistö

Elina Niemistö opiskelee viimeistä vuottaan viestinnän koulutusohjelmassa. Graafisesta suunnittelusta kiinnostuneelle Elinalle opinnot viestintäalalla ja ura visuaalisen viestinnän parissa ovat olleet päivän selvä vaihtoehto jo pitkään.

Metropoliasta Elina onkin ammentanut uutta ammatillista osaamista ja luovia ideoita haaveidensa tueksi. Urasuunnitelmia ovat vauhdittaneet myös haastava työharjoittelu arvostetussa hasan & partners -mainostoimistossa.

Unelmana ammatti graafisena suunnittelijana

Urasuunnittelu on helppoa, kun omat haaveet ja tavoitteet ovat tiedossa. Määrätietoiselle ja visuaalisesti lahjakkaalle Elina Niemistölle viestintäala oli itsestään selvä vaihtoehto. Metropolian viestinnän koulutusohjelmassa graafista suunnittelua opiskeleva Elina on tyytyväinen käytännönläheisiin opintoihinsa.

Metropolian viestinnän koulutusohjelma jakautuu kolmeen itsenäiseen ammatilliseen suuntautumisvaihtoehtoon, joita ovat 3D-animointi ja -visualisointi, Graafinen suunnittelu ja Digitaalinen viestintä. Noin neljä vuotta kestävästä koulutusohjelmasta valmistuu medianomeja (AMK).

Ennen nykyisiä opintojaan Elina valmistui liiketalouden tradenomiksi, suuntautumisenaan mainonta ja yritysviestintä. Kiinnostus visuaalista suunnittelua kohtaan sai hänet jatkamaan opintojaan.

− Graafinen suunnittelu oli jo pitkään ollut ammattihaaveeni, ja olin kuullut Metropolian viestinnän koulutusohjelmasta hyvää palautetta siellä jo opiskelevilta ystäviltäni. Niinpä minäkin päätin hakea Metropoliaan opiskelemaan graafista suunnittelua.

Kriittinen ja kannustava opiskelijayhteisö

Graafisen suunnittelun opinnoissa perehdytään sekä painetun että sähköisen viestinnän suunnitteluun. Opinnot sisältävät muun muassa tietoa kuvallisesta ilmaisusta ja ajattelusta, visuaalisista tuotantoprosesseista, suunnittelussa käytettävistä tietokoneohjelmista ja kaupallisesta toiminnasta. Opiskelutavat ovat monipuoliset ja käytännön harjoittelulla on opinnoissa suuri rooli.

− Graafisen suunnittelun kursseilla työt ovat suurimmaksi osaksi yksilötehtäviä, mutta esimerkiksi viestinnän teoriaa koskevilla kursseilla tehdään usein ryhmätöitä.

Erityisen hyödylliseksi Elina on kokenut muiden opiskelijoiden ja opettajien kanssa käydyt palautekeskustelut, joiden avulla omasta työstä on mahdollista saada konkreettista palautetta ja kritiikkiä.

− Graafisen suunnittelun opinnoissa ehdottomasti antoisinta ovat olleet kurssien päätteeksi pidettävät kritiikkitilaisuudet, joissa opiskelijat ja opettajat keskustelevat ja antavat palautetta toisilleen kurssilla tehdyistä töistä. Luokkamme kesken on aina ollut hyvä ja kannustava yhteishenki, eikä näitä tilaisuuksia koskaan ole tarvinnut pelätä.

Työharjoittelun kautta kohti urahaaveita

Elina on päässyt harjoittelemaan oppimaansa myös työelämässä. Elina suoritti opintoihinsa kuuluvan työharjoittelun hasan & partners -mainostoimistossa, jossa hän työskenteli AD-assistenttina. Työharjoittelun aikana Elinan työnkuvaan kuuluivat ensisijaisesti mainosmateriaalien graafinen viimeistely ja presentaatiomateriaalien tuottaminen. Elina pääsi toteuttamaan AD:lta tulleita alustavia piirroksia ja ideoita valmiiksi materiaaleiksi.

− Parhaat puolet työssäni olivat ehdottomasti loistavat työkaverit ja hyvä työilmapiiri, sekä monipuoliset projektit ja työn vaihtelevuus.

− Työharjoittelujakso oli erittäin mielenkiintoinen. Harjoittelu antoi minulle teknisten taitojen lisäksi monipuolisen näkemyksen mainonnan prosesseista ja suunnittelutyöstä. Lisäksi opin työelämässä tärkeää stressinsietokykyä.

Harjoittelunsa jälkeen Elina vietti vuoden mainostoimistossa työskennellen. Nyt, palattuaan takaisin opintojen pariin hän tekee edelleen satunnaisia työrupeamia hasan & partnersilla. Opintoja Elinalla on jäljellä vielä noin vuoden verran. Valmistumisen jälkeen töiden jatkaminen mainostoimistossa olisi kiinnostava vaihtoehto.

− Jossain vaiheessa olisi mielenkiintoista kokeilla työskentelyä myös pienessä kollektiivissa. Lisäksi olen kiinnostunut kuvitustöistä.

Tähtäätkö sinäkin viestintäalalle?

Viestintäalan koulutus ja työ graafisella alalla kiinnostavat monia. Mitä Elina kertoisi alasta kiinnostuneille?

− Viestintäalalla olennaista on oma-aloitteisuus ja motivaatio kehittää itseään jatkuvasti. Myös ammatillinen yleissivistys on tärkeää. Metropoliaa suosittelen erityisesti niille, jotka haluavat käytäntöpainotteista koulutusta graafisesta suunnittelusta.

− Luovalla alalla on kova kilpailu ja freelance-työ vaatii joustavuutta, kovaa motivaatiota, aktiivisuutta ja kärsivällisyyttä. Mainosmaailma vaatii työntekijältään stressinsietokykyä ja loputonta innostusta.

(teksti Studentum.fi-sivustolta)

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Koulutusta koskevat kysymykset:

Katri Myllylä
Lehtori
Puh. +358 40 733 4523
Lähetä sähköpostia

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana

Graafisen suunnittelun opiskelijat osallistuivat Yle Musiikin 360-musiikkivideoprojektiin

Mitä graafinen suunnittelija tekee? – mietteitä opintoihin hakevalle