Metropolian kampukset ovat kiinni 18.3.-13.5.2020

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan

Noudata tehtävien toteutuksessa seuraavia ohjeita

 • Tee tehtävät tekstinkäsittelyohjelmalla. Käytä tehtävissä fonttia Arial 11 pt ja riviväliä 1,5.
 • Tehtäviä on kolme. Kunkin tehtävän maksimipituus on 2 sivua (n. 4 000 merkkiä), yhteispituus enintään 6 sivua (n. 12 000 merkkiä).
 • Tallenna kaikki tehtävät numerojärjestyksessä yhteen dokumenttiin.
 • Kirjoita dokumentin alkuun nimesi, osoitteesi ja syntymäaikasi.
 • Huolehdi lisäksi, että jokaisella sivulla on nimesi (esimerkiksi ylä- tai alatunnisteessa).
 • Käytä sivunumerointia.
 • Aloita kukin tehtävä uudelta sivulta.
 • Numeroi ja otsikoi tehtävät.
 • Tallenna tehtävät sisältävä tiedosto palautusta varten pdf-formaattiin.
 • Nimeä valmis dokumentti muotoon Sukunimi_Etunimi_DMYAMK2020.pdf.

Tehtävä 1: Opiskelumotivaatio ja ammatillisen osaamisen kehittämisen tavoitteet

Kirjoita teksti, jossa kuvaat opiskelumotivaatiotasi, ammatillisia vahvuuksiasi ja tavoitteitasi sekä itseäsi oppijana, esimerkiksi:

 • Miksi haluat suorittaa digitaalisten mediapalveluiden ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon? Mikä motivoi sinua opiskeluun? Mitkä asiat tukevat koulutuksen läpäisemistä?
 • Mitkä ovat ammatilliset vahvuutesi, kehittymistarpeesi ja tavoitteesi?
 • Miten aiemmat opintosi ja työkokemuksesi linkittyvät digitaalisten mediapalveluiden tutkinto-ohjelman sisältöihin?
 • Miten digitaalisten mediapalveluiden ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaisi ammatillista osaamistasi?
 • Millainen oppija olet?
 • Miten pystyt tasapainottamaan työn, opiskelun, vapaa-ajan ja perhe-elämän koulutuksen aikana?

Tekstin pituus enintään 2 sivua (n. 4000 merkkiä). Tehtävästä voi saada 0–5 pistettä.

Tehtävä 2: Digitalisaation kehitysnäkymiä

Valtiovarainministeriön julkaisu Pilkahduksia tulevaisuuteen – Tietopolitiikka, tekoäly ja robotisaatio hyvinvoinnin ja taloudellisen menestyksen mahdollistajana Suomessa (2019) tarkastelee digitalisaatiota esimerkiksi tekoälyn, robotisaation, lohkoketjujen sekä turvallisuuden ja luottamuksen kautta.

Valitse jokin raportissa käsiteltävistä teemoista tarkempaan tarkasteluun ja kirjoita teksti, jossa peilaat omia ajatuksiasi digitalisaatiokehityksestä raportissa esitettyihin näkemyksiin. Argumentoi napakasti. Voit halutessasi käyttää myös muita lähteitä. Muista mainita kaikki käyttämäsi lähteet. Erota oma pohdintasi ja lähteistä peräisin oleva aines selkeästi. Otsikoi tekstisi.

Tekstin pituus enintään 2 sivua (n. 4000 merkkiä). Tehtävästä voi saada 0–5 pistettä.

Tehtävään liittyvä materiaali

Kimmo Rousku (toim.), Cristina Andersson, Sari Stenfors, Ilkka Lähteenmäki, Jarno Limnéll, Kimmo Mäkinen, Aleksi Kopponen, Matti Kuivalainen, Olli-Pekka Rissanen 2019: Pilkahduksia tulevaisuuteen. Tietopolitiikka, tekoäly ja robotisaatio hyvinvoinnin ja taloudellisen menestyksen mahdollistajana Suomessa. Valtiovarainministeriön julkaisuja 2019: 22. Julkaisu on saatavilla pdf-muodossa osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-002-0.

Tehtävä 3: Kehittämishankkeen suunnitelma

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyy keskeisenä osana työelämää kehittävä ammatillinen opinnäytetyö, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Opinnäytetyöllään opiskelija osoittaa kykyään soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen. Opinnäytetyö kehittää myös opiskelijan valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Millainen kehittämishanke tai soveltava tutkimus voisi tukea työuraasi ja/tai työyhteisösi kehittymistä? Kirjoita alustava suunnitelma omasta kehittämishankkeestasi:

 • Mistä aiheesta haluaisit tehdä opinnäytetyösi? Miksi aihe kiinnostaa sinua? Miten aiheidea linkittyy digitaalisten mediapalveluiden kehittämiseen?
 • Mistä näkökulmasta aihetta olisi kiinnostavaa tarkastella? Miksi?
 • Millainen tutkimuksellinen lähestymistapa sopisi kehittämishankkeeseen?
 • Millaisia menetelmiä kehittämishankkeen toteuttamiseen voisi käyttää?
 • Miten kehittämishanke tukisi työyhteisösi kehittymistä ja/tai omaa ammatillista kasvuasi?

Suunnitelman pituus enintään 2 sivua (n. 4000 merkkiä). Tehtävästä voi saada 0–10 pistettä.

Arviointiperusteet

Tehtävien arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

 • opiskelusuunnitelman realistisuus: motivaatio ja sitoutuminen opintoihin, käytännön mahdollisuudet tutkinnon suorittamiseen, opinnäyteidean toteuttamiskelpoisuus
 • kielellinen ilmaisu: tekstin selkeys, johdonmukaisuus ja oikeakielisyys, asiatyylin hallinta, ilmaisukyky
 • tutkimus- ja kehittämisvalmiudet: kyky arvioida ja hyödyntää lähdeaineistoa, argumentointikyky, analyyttisyys, opinnäyteidean työelämälähtöisyys, tutkimuksellinen ote opinnäyteideassa
 • tehtäviin liittyvien ohjeiden noudattaminen.

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 18.3.-1.4.2020 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 1.4.2020 klo 15 mennessä.

Tehtävät palautetaan yhtenä liitetiedostona, vain doc-/docx-, rtf-, tai pdf- formaatit. Tiedoston maksimikoko on 1 GB.