Tulevaisuuden työ ja osaaminen

Maailma ympärillämme haastaa vanhat käsitykset työstä, työn tekemisen tavoista, työympäristöistä, hyvästä työurasta ja osaamisesta. Tulevaisuudessa korostuu tarve löytää uusia ajattelutapoja ja osaamista, joiden avulla ratkotaan kompleksisia ongelmia.

Tulevaisuuden työ: Metropolia kouluttaa monialaisesti työelämän tulevaisuuden tekijöitä. Hankkeissa tutkimme työn murrokseen vaikuttavia tekijöitä ja sitä, miten ne muuttavat työtä, työn tekemisen tapoja sekä työyhteisöjä ja johtamista. Kehitämme uusia tapoja toimia, etsimme uusia näkökulmia johtajuuteen sekä vahvistamme yrittäjyyden eri muotoja.

Tulevaisuuden osaaminen: Luovuus, tunneäly, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot sekä systeemiälykkyys korostuvat tulevaisuuden taitoina, joita koneet eivät voi korvata. Työuran varrella nousee uusia osaamistarpeita ja myös syntyy uutta osaamista. Hankkeissa kehitämme ennakoiden uutta osaamista sekä luomme uutta jo olemassa olevasta osaamisesta ja taidoista.

Kestävä elämänura: Työurat polveilevat ja pitenevät, työtehtävät monipuolistuvat ja monipaikkaistuvat. Työn murros ja osaamisajattelun transformaatio haastaa rakentamaan hyvää uraa koko elämän perspektiivissä. Hankkeissa edistämme kestävää kehitystä, voimavaraistumista, hyvinvointia sekä jokaisen omien mahdollisuuksien tunnistamista ja toteuttamista.

Käynnissä olevat hankkeet

INNO-TEC-LAB Development of opportunities in the field of design for technical careers through innovation-laboratories

project aims to create and validate an interdisciplinary model to support innovation in the field of design in technical careers through a network of innovation laboratories that will be connected to each other and will serve to improve learning tools, knowledge exchange, training of learners and researchers.

3AMK Entrepreneurship Society Alliance

Through the collaboration of three entrepreneurship societies LaureaES, Xes Helsinki and MetES in major universities of applied sciences, we want to strengthen the entrepreneurial atmosphere and create a community of able future entrepreneurs in Helsinki and the larger urban area.

StageRight

StageRight-hankkeessa haetaan muutosta siihen, että työelämässä ilman tutkintoa olevien teknisen alan työntekijöiden olisi helpompi päivittää osaamistaan vastaamaan työelämän muuttuvia tarpeita tai hankkia itselleen tutkinto.

Hack the Script - ratkaisuja AV-alan työttömyyteen ja työvoimapulaan

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteiskehitetty media-alan työnhaun ratkaisu, joka pilotoidaan ja juurrutetaan työnantajien ja työnhakijoiden käyttöön.

Re:act – Nuorten verkostot työelämään

Hankkeen tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä, työllistymistä ja oppimista luovilla aloilla. Hanke pyrkii parantamaan etenkin heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten miesten työllisyystilannetta ja auttamaan luovaa alaa pysymään elinvoimaisena.

Eurooppalaisen TKI-yhteistyön kehittäminen ja vahvistaminen Uudellamaalla

Hankkeessa edistetään TKI-osaamista lisäten eurooppalaisen rahoituksen saamista alueelle.

Sananvapaus ja demokratia kestävän kehityksen edellytyksinä

Hankkeen ensisijainen tavoite on lisätä media-alan opiskelijoiden ja tulevien toimittajien tietämystä kestävän kehityksen teemoista sekä tarjota näkökulmia ja työkaluja monimutkaisten kysymysten käsittelyyn.

Toivo@Tee - Mikroyrittäjän hyvinvointi ja uusiutumisen mahdollisuudet kriisitilanteessa

Hanke tukee yrittäjän hyvinvointia ja jaksamista koronakriisitilanteessa ja sen jälkeen.

Pk-seudun korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä edistävän osaamiskeskus -palvelukonseptin rakentaminen -projekti (Oske)

Hankkeessa kehitetään pääkaupunkiseudun korkeakoulutetuille maahanmuuttajatyönhakijoille kohdennettuja uraohjaus- ja osaamisen tunnistamisen palveluja sekä täydentäviä alakohtaisia koulutuksia koulutettujen maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamisen, osaamisen kehittämisen ja työllisyyden edistämiseksi.

VIHTA - Digitaaliset ratkaisut vihreään työhön

VIHTA-hanke vastaa vihreän ja digitaalisen siirtymän ja työn edistämisen tarpeisiin. Se kohdistaa toimenpiteensä ensisijaisesti Helsingin kaupungin elinkeino-osaston työllisyys- ja yrittäjyystoimijoihin ja –neuvojille metropolialueella, jossa on paljon hankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvia työttömiä ja yrittäjiksi aikovia tai yrittäjyyden alkaneita sekä post-korona ajan työn murroksessa olevia pk-yrittäjiä.

MUUVO - Muutosvoimaa osaamisesta

MUUVO - Muutosvoimaa osaamisesta -hanke elvyttää pieniä ja keskisuuria yrityksiä tarjoamalla niiden henkilöstölle mikrokursseja, joista syntynyttä osaamista hyödynnytetään yrityskohtaisissa valmennuksissa muutoskyvykkyydestä.

Talent Helsinki 2022-2023

Talent Helsinki 2022-2023 -hankkeen tavoitteena on houkutella Helsinkiin erityisesti työvoimapula-aloilla työskenteleviä ulkomaisia asiantuntijoita ja eri alojen yrittäjiä ja avainhenkilöitä sekä helpottaa alueella jo olevien kansainvälisten osaajien ja heidän perheidensä alueelle asettautumista.

Kaksi henkilöä keskustelee käytävällä.

UUTOS - Uusi työ ja osaamisen johtaminen

Hankkeessa edistetään osaavan työvoiman saatavuutta ja kestävää työtä työttömyyden hoitamisen sijaan, sekä siirretään oppimista työpaikoille ja verkostoihin.

Päättyneet hankkeet

Finnish Design Academy – Muotoilualan korkeakoulutuksen kehittäminen tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita varten

OKM:n rahoittamassa hankkeessa kehitetään uudenlainen FDA-yhteistoimintamalli, joka vahvistaa muotoilualan korkeakoulutuksen roolia kansallisessa innovaatioekosysteemissä ja nostaa suomalaisen muotoilukoulutuksen profiilia ja osaamista elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja arvonluonnin edellytyksinä.

CREATHON* - When Tech meets Culture

ESR-rahoitteisessa hankkeessa tuetaan luovan alan toimijoita teknologisen osaamisen vahvistamisessa ja etsitään keinoja lisätä ICT:n ja kulttuurialan kohtaamista ammattikorkeakoulun koulutusrakenteissa.

YTYÄ - Yrittäjyyden, yrittäjämäisen toiminnan ja työelämäosaamisen edistäminen

OK:n rahoittama hanke uudistaa koulutusta ottamalla huomioon työelämän osaamisen tarpeet ja lähentää korkeakouluja ja työelämää toisiinsa. Lisäksi hanke lisää innovaatiokyvykkäitä sekä yrittäjämyönteisiä ja -taitoisia osaajia.

Design It

Erasmus + funded project aims at encouraging innovation, creativity among Higher Education students supporting them in bringing ideas into action. Our solution is providing Higher Education educators with methods and gamified tools for design thinking.

Osaamisen pelimerkit

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on tehdä pelialan osaaminen näkyväksi. Sen aikana luodaan pelialan oma digitaalinen osaamismerkkijärjestelmä, jonka avulla osaamista voidaan arvioida alalla yhtenäisesti.

illuminatED - Illuminating Effective Teaching Strategies with the Science of Learning

A project to empower teachers with cognitive neuroscience informed educational practices.

Virtual Writers Room

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on kouluttaa nuoria, vaikeassa työllistymistilanteessa olevia käsikirjoittajia työskentelemään käsikirjoitusryhmissä.

Re:start – Osaaminen tutkinnoiksi ja työksi

ESR-rahoitteisen hankkeen tavoitteena on edistää alle 30-vuotiaiden nuorten työllisyyttä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Hankkeessa testataan ja hyödynnetään ammatillisen koulutuksen reformiin sisältyvää koulutussopimusta ja kehitetään siihen olennaisesti liittyvää työpaikkaohjaamista.

SIMHE-polku - osaamisen tunnistamisesta ja täydentämisestä työllistymiseen

Hankkeen tavoitteena on tehdä korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamista näkyväksi ja kehittää eri alueiden tarpeista (Pohjois-Suomi, Itä-Suomi ja pääkaupunkiseutu) työllistymistä edistävä, osaamista täydentävä koulutusmalli, jota voidaan soveltaa myös muissa korkeakouluissa.

KOKOMA - Yrittäjyysvalmiuksia korkeakoulutetuille maahanmuuttajille

ESR-rahoitteisessa hankkeessa kehitetään verkossa toteutettava opintokokonaisuus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Opintokokonaisuus tukee yrittäjyysvalmiuksien ja ammatillisen suomen kielen kehittymistä sekä nopeuttaa sijoittumista työmarkkinoille.

DuuniPolulta yrittäjäksi

Hankkeessa kehitetään uudenlainen malli, jota kautta maahanmuuttajanuoret pääsevät osalliseksi työelämää, saavat tietoa yrittäjyydestä sekä voivat testata olemassa olevaa yritysideaa.

3AMK-hanke SUN

SUN-hanke sisältää toimia, jotka kohdennetaan pandemiakriisin aikana pahasti kärsineille matkailu- ja ravintola-alan yrityksille maakunnan alueella. SUN-hankkeessa 3AMK laatii yrityksille yksilöllisen osaamisen kehittämisen suunnitelman, ja yrityksen työntekijöille tarjotaan koulutusta 3AMK-ammattikorkeakouluissa.

Oiva - Oman osaamisen tunnistaminen ja soveltaminen uusissa ammattikonteksteissa

ESR-rahoitteisessa hankkeessa tutkitaan käytännön kokeilujen avulla, miten opiskelijaa autetaan tunnistamaan oma osaamisensa ja mahdollistetaan rajapinta johonkin odottamattomaan, joka ei juonnu oman alan traditiosta.

Kansainväliset osaajat yritysten kasvun vauhdittajina

Pirkanmaan liiton rahoittamassa Talent Boost AIKO -hankkeessa edistettiin kansainvälisten osaajien houkuttelua, asettautumista ja työllistymistä pääkaupunkiseudulle. Hankkeen korkeakoulut mm. kehittivät ratkaisuja kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden työllistymisen tukemiseen.

ASSET- Audience Segmentation System in European Theatres

Hankkeessa rakennetaan teatterin, nykysirkuksen ja nykytanssin kentälle uutta yleisötutkimuksen osaamista. Lopputuloksena on työkalupakki, joka auttaa taidealan organisaatioita tutustumaan paremmin yleisöönsä.

SIMHE-jatkokehitys


SIMHE-jatkokehitys -hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden Suomeen työllistymistä tukeva uraohjauksen ja suomen kielen oppimisen malli. Mallin osia avataan soveltuvin osin myös muille ulkomaalaistaustaisille opiskelijoille ja maahanmuuttajaryhmille.

FilmTerm project

The goal of the FilmTerm 2020 conference is to introduce the results of the FilmTerm project; to present a multilingual film terminology database and exhibit its functions both in the scope of film schools and industry; to create a common vision for film terminology research; and urge filmmakers and researchers worldwide to get involved in the development of a comprehensive multilingual database.

Spotlighters-project

Spotlighters is a project that aims to inform educators and students of the potential long-terms effects of stress and provides them with the competences to reduce these potential complications from arising.

KIVAKO - Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

Tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen vieraiden kielten oppimistarjonta, joka tukee kansallisen kielivarannon kehittymistä digipedagogisella lähestymistavalla.

Living Portfolio

Living Portfolio - muuttuvaan työelämään -hanke kehittää luovan alan työnantajien ja nuorten työnhakijoiden kanssa uusia luovien alojen työnhaun malleja ja järjestää koulutusta luoville aloille työllistymisen tueksi.

METKOS

Hanke kehittää mediataiteen säilyttämistä ja esittämistä tunnistamalla mediataiteen konservointiprosessin tekijät ja osaamistarpeen. Hanke toteutetaan yhteistyössä mediataidetta tallettavien ja esittävien suomalaisten museoiden kanssa.

SIMHE App II -hanke

Hankkeen tarkoituksena on laajentaa jo kehitettyä SIMHEapp-sovellusta siten, että tuloksena syntyy työllistymistä tukeva maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden digitaalinen palvelu.

Vevent

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa osaamista, tietoa ja verkostoja, jotka mahdollistavat virtuaalitapahtumat liiketoimintana erityisesti sellaisille kulttuurialan toimijoille, jotka eivät ole aiemmin hyödyntäneet XR-teknologiaa.

Eevi - elpyminen, elinvoima ja verkostot luovilla aloilla

Hanke tukee Uudellamaalla toimivia luovien alojen ammatinharjoittajia yhteiskunnan ja toimintamahdollisuuksien avautuessa koronakriisin jälkeen. Eevi tarjoaa osallistujille henkilökohtaista mentorointia ja pienryhmävalmennusta sekä kaikille avoimia webinaareja.

Tulevaisuuden työ ja osaaminen -teemaan liittyviä julkaisuja

Outi Pyrhönen, Heini Maisala-McDonnell, Kaarina Pirilä & Elina Förster 2023
Maarit Haavisto-Koskinen, Mimmi Heiniö & Saara Valtonen (toim.) 2023
Carita Hand, Titta-Maria Kettunen, Salla Kivelä, Marjatta Komulainen, Jaana Meriläinen & Helena Miettunen 2023
Kaisa Hartikainen, Aino Vuorijärvi, Saila Pakarinen & Minna Elomaa-Krapu (toim.) 2022
Salla Sipari, Nea Vänskä, Krista Lehtonen, Sari Helenius, Sara Väisänen & Toini Harra, 2022
Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.

Ota yhteyttä

Leena Unkari-Virtanen

Lehtori, Musiikin tiimi, yhteyshenkilö (Tulevaisuuden työ ja osaaminen)
Leena Unkari-Virtanen
Leena.Unkari-Virtanen [at] metropolia.fi
+358 40 334 5992

Mona Roman

Innovaatiojohtaja
Mona Roman
mona.roman [at] metropolia.fi
puh. 040 555 1044

Anna-Maria Vilkuna.

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929