Valintaperusteet 2020

Avoimen väylä tutkinto-opintoihin

Suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän haussa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojensa perusteella, ilman valtakunnalliseen yhteishakuun osallistumista. Avoimen korkeakoulun opinnoiksi katsotaan kaikki korkeakouluopinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Ulkomaisia opintoja ei huomioida.

Koulutustarjonta

Metropolian avoimen väylän haussa tarjolla olevat koulutukset löytyvät Opintopolusta.

Syksyn 2020 koulutustarjontaan pääset tästä

Hakukelpoisuus

Hakijan hakukelpoisuus tarkistetaan hakijapalveluissa. Vain hakukelpoinen hakija voi tulla valituksi ja opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä, tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Hakukelpoisuus amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää avoimen väylän haussa, että hakija on suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa lähtökohtaisesti vähintään 30op kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja. Vaadittu opintopistemäärä voi kuitenkin vaihdella tutkinto-ohjelmittain ja tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa määritellä myös muita hakukelpoisuuskriteerejä, joten tarkistathan tarkemmat tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet AMK-tutkintoihin Opintopolussa (julkaistaan hakuajan alkuun mennessä).

Opiskelijavalinnan perusteena käytettyjen avoimen korkeakoulun opintojen tulee olla suoritettu ja näkyä virallisella opintosuoritusotteella kevään haussa 31.7.2020 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2020 mennessä.

Avoimen väylän kautta ammattikorkeakoulututkintoon hakevalla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta (L 324/2014, 25 §).

Hakukelpoisuus ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää avoimen väylän haussa, että:

 • hakija on suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa vähintään 15 op kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja.
 • hakijalla on hakukelpoisuuden antava soveltuva ammattikorkeakoulututkinto, muu korkeakoulututkinto, opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto (soveltuvat tutkinnot kuten yhteishaussa).
  • Hakukelpoisuuteen vaaditun korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7.2020 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2020 mennessä.
 • hakijalla on hakukelpoisuuden antavan tutkinnon (tai suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon) jälkeen hankittu vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta hakukelpoisuuden antava tutkinto on.
  • Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on.
  • Hakukelpoisuuteen vaaditun kahden vuoden (24 kuukauden) työkokemuksen tulee olla kertynyt kevään haussa 31.7.2020 mennessä ja syksyn haussa 31.12.2020 mennessä.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa määritellä myös muita hakukelpoisuuskriteerejä.Tarkistathan tarkemmat tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet ylempiin AMK-tutkintoihin Opintopolussa (julkaistaan hakuajan alkuun mennessä).

Hakeminen

Avoimen väylän kautta voi hakea vain osaan Metropolian tutkinto-ohjelmista. Hakukohteet julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä.

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella Opintopolku.fi -palvelun kautta seuraavina hakuaikoina:

 • 1. - 15.5.2020 klo 15:00 (hyväksytty voi aloittaa opintonsa syyslukukauden alussa)
 • 1. - 15.11.2020 klo 15:00 (hyväksytty voi aloittaa opintonsa kevätlukukauden alussa)

Hakija voi täyttää Metropolian avoimen väylän haussa vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen per hakuaika.

Hakemuksen liitteet

Vaaditut liitteet tulee ladata hakemukselle.

Tiedoista, jotka näkyvät valtakunnallisessa Koski-palvelussa, ei tarvitse toimittaa todistusta, vaan pelkkä Koski tietojen jakolinkki riittää. Linkin tulee olla voimassa kevään haussa elokuun loppuun saakka ja syksyn haussa tammikuun loppuun saakka. Hakija voi tarkistaa Koski-palvelussa näkyvät tietonsa.

Haku amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Pakolliset liitteet:
 • Ajantasainen, virallinen opintorekisteriote suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa suoritetuista opinnoista (tai Koski-tietojen jakolinkki jos tiedot näkyvät Koskessa).
 • Ansioluettelo (CV) hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi CV:tä hakemuksen liitteeksi).
 • Motivaatiokirje hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi motivaatiokirjettä hakemuksen liitteeksi).
Lukuvuosimaksuihin liittyvät liitteet:
Vapaaehtoiset liitteet:
 • Tradenomi (AMK) monimuotototeutukseen haettaessa: mahdolliset tradenomi (AMK) monimuotototeutuksen opiskelijavalinnassa huomioitavat työtodistukset.
 • Rakennusmestari (AMK) koulutuksen haettaessa: kopio/kuva suomalaisesta opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnosta.

Edellä mainittujen lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa vaatia myös muita liitteitä.

Haku ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Pakolliset liitteet:

 • Ajantasainen, virallinen opintorekisteriote suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa suoritetuista opinnoista (tai Koski-tietojen jakolinkki jos tiedot näkyvät Koskessa).
 • Kopio/kuva tutkintotodistuksesta ja sen liitteistä (tai Koski-tietojen jakolinkki jos tiedot näkyvät Koskessa).
 • Kopiot/kuvat työtodistuksista.
 • Viralliset käännökset niistä todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä.
 • Ansioluettelo (CV) hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi CV:tä hakemuksen liitteeksi).
 • Motivaatiokirje hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi motivaatiokirjettä hakemuksen liitteeksi)

Lukuvuosimaksuihin liittyvät liitteet:

Edellä mainittujen lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa vaatia myös muita liitteitä.

Opiskelijavalinta

Hakijoita kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita.

Avoimen väylän hakija voidaan valita jos:

 • hakija on todettu hakijapalveluissa hakukelpoiseksi ja
 • tutkinto-ohjelman ryhmässä, johon opiskelija voitaisiin aiempien opintojensa perusteella sijoittaa, on vapaa opiskelupaikka ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista ja
 • hakijalla on riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
 • hakija osallistuu niin edellytettäessä tutkinto-ohjelman järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja / tai mahdollisiin kokeisiin.

Bioanalytiikkaan hakeneilta edellytetään hyvää näkökykyä erityisesti värien, yksityiskohtien erottamisen ja stereonäön osalta. Opiskelijoilta vaaditaan todistus ammatin edellyttämästä näkökyvystä ennen opintojen alkamista.

Hakijat voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen mahdollisen haastattelun, valintakokeen ja/tai päätöksentekohetkellä todennettavissa olevan opintomenestyksen (suoritusten ja arvosanojen) perusteella.

Lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa määritellä myös muita opiskelijavalintakriteerejä.Tarkistathan tarkemmat tutkinto-ohjelmakohtaiset valintaperusteet Opintopolussa (julkaistaan hakuajan alkuun mennessä).

Opiskelijavalintapäätökset tehdään päätöksentekohetkellä käytettävissä olevien tietojen perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostitse:

 • kevään haussa 30.6.2020 mennessä
 • syksyn haussa 15.12.2020 mennessä

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan todistukset on tarkistettu hakijapalveluissa.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 57), ks. tarkemmat ohjeet: oikaisupyyntöohje (pdf).

Opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan opiskelija voi ottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan per lukukausi.

Vahvistaakseen opiskelupaikkansa, opiskelijaksi valitun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan, ilmoittautua lukuvuodelle ja toimittaa virallinen opintosuoritusote opiskelijavalinnan perusteena käytetyistä opinnoista hakijapalveluihin:

 • Syksyllä alkavien opintojen osalta 31.7.2020 klo. 15:00 mennessä
 • Keväällä alkavien opintojen osalta 31.12.2020 klo. 15:00 mennessä

Mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu. Ottaessaan opiskelupaikan vastaan opiskelija menettää mahdollisen ensikertalaisuus-statuksensa.

Opiskelupaikan vastaanoton lisäksi uuden opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä olevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle, ellei hänellä ole ammattikorkeakoululakiin (L 932/2014, 29 §) perustuvaa syytä poissaoloon.

Opiskelijavalinnan perusteena käytettyjen opintojen tulee näkyä viimeistään opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä toimitettavalla virallisella opintorekisteriotteella. Osasuorituksia voidaan hyväksyä vain, jos arvio ja suoritettu opintopistemäärä näkyvät virallisella opintorekisteriotteella. Jos opintosuorituksen kirjaus opintorekisteriotteelle on viivästynyt hakijasta riippumattomista syistä, hakijan tulee toimittaa virallisen opintorekisteriotteen lisäksi korkeakoulun vapaamuotoinen todistus opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä suoritetuista opinnoista, jotka tullaan kirjamaan opintorekisteriotteelle jälkikäteen (opinnon virallinen suorituspäivä ja suoritettu opintopistemäärä).

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä, jos hakija ei ole suorittanut opiskelijavalinnan edellyttämiä opintoja määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Avoimen väylän kautta valitun tutkinnonsuorittamisaika määräytyy tutkinnon laajuuden mukaan.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut
p. 040 712 5100 (puhelinpalveluaika klo 10.00 - 13.00, perjantaisin suljettu)
hakijapalvelut [at] metropolia.fi
 

Lisätietoja koulutuksista

Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin.