Hakeminen avoimen AMK:n väylällä tutkintokoulutukseen

Valintaperusteet 2019

Avoimen väylä tutkinto-opintoihin

Suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa opintoja suorittaneet voivat hakea avoimen väylän haussa ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa suoritettujen opintojensa perusteella, ilman valtakunnalliseen yhteishakuun osallistumista. Ulkomaisia opintoja tai tutkinto-opiskelijana suoritettuja opintoja ei huomioida.

Koulutustarjonta

Metropolian avoimen väylän haussa tarjolla olevat koulutukset löytyvät Opintopolusta.

Hakukelpoisuus

Hakijan hakukelpoisuus tarkistetaan hakijapalveluissa. Vain hakukelpoinen hakija voi tulla valituksi ja opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes todistukset on tarkistettu. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä, tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Hakukelpoisuus amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää avoimen väylän haussa, että hakija on suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa vähintään 60 op kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja. Opiskelijavalinnan perusteena käytettyjen avoimen korkeakoulun opintojen tulee olla suoritettu ja näkyä virallisella opintosuoritusotteella kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä.

Avoimen väylän kautta ammattikorkeakoulututkintoon hakevalla ei tarvitse olla ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta (L 324/2014, 25 §).

Hakukelpoisuus ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen edellyttää avoimen väylän haussa, että:

 • hakija on suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa vähintään 15 op (60 op laajuisissa tutkinnoissa) tai 30 op (90 op laajuisissa tutkinnoissa) kyseiseen tutkinto-ohjelmaan hyväksiluettavissa olevia opintoja ja
  • Hakemuksen perusteena käytettyjen avoimen korkeakoulun opintojen tulee olla suoritettu ja näkyä virallisella opintosuoritusotteella kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
 • hakijalla on soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto ja
  • Hakukelpoisuuteen vaaditun korkeakoulututkinnon tulee olla suoritettu kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
 • hakijalla on edellä mainitun tutkinnon (tai minkä tahansa alan suomalaisen opisto-/ammatillisen korkea-asteen tutkinnon) jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta.
  • Työkokemus pitää todentaa työnantajan antamalla työtodistuksella. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. työsuhteen tarkka alkamis- ja päättymispäivä, työnantajan yhteystiedot, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Jos työsuhde jatkuu edelleen, työnantajalta tulee pyytää väliaikainen työtodistus.
  • Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on.
  • Hakukelpoisuuteen vaaditun kolmen vuoden (36 kuukauden) työkokemuksen tulee olla kertynyt kevään haussa 31.7. mennessä ja syksyn haussa 31.12. mennessä.
  • Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.
  • Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit (työtä alle 35 tuntia/viikko) kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta.
  • Rinnakkaisista työsuhteista huomioidaan vain päätoimista työskentelyä vastaava määrä.
  • Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
  • Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL tai MYEL- vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.
  • Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Hakeminen

Avoimen väylän kautta voi hakea vain osaan Metropolian tutkinto-ohjelmista. Hakukohteet julkaistaan Opintopolussa viimeistään hakuajan alkuun mennessä.

Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella Opintopolku.fi -palvelun kautta seuraavina hakuaikoina:

 • 1. - 15.5. klo. 15:00 (hyväksytty voi aloittaa opintonsa syyslukukauden alussa)
 • 1. - 15.11. klo. 15:00 (hyväksytty voi aloittaa opintonsa kevätlukukauden alussa)

Hakija voi täyttää Metropolian avoimen väylän haussa vain yhden hakemuksen ja hakea vain yhteen hakukohteeseen per hakuaika. 

Hakemuksen liitteet (toimitettava hakemuksen liitteenä hakuajan loppuun mennessä):

Haku amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Pakolliset liitteet:

 • Ajantasainen, virallinen opintorekisteriote suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa suoritetuista opinnoista
 • Ansioluettelo (CV) hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi CV:tä hakemuksen liitteeksi).
 • Motivaatiokirje (hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi motivaatiokirjettä hakemuksen liitteeksi).

Lukuvuosimaksuihin liittyvät liitteet:

Vapaaehtoiset liitteet:

 • Tradenomi (AMK) monimuotototeutukseen haettaessa: mahdolliset tradenomi (AMK) monimuotototeutuksen opiskelijavalinnassa huomioitavat työtodistukset
 • Rakennusmestari (AMK) koulutuksen haettaessa: kopio/kuva suomalaisesta opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnosta
 

Haku ylempään amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Pakolliset liitteet:

 • Ajantasainen, virallinen opintorekisteriote suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa suoritetuista opinnoista
 • Kopio/kuva korkeakoulututkintotodistuksesta ja sen liitteistä (sekä viralliset käännökset niistä todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä)
 • Kopiot/kuvat virallisista työtodistuksista (sekä viralliset käännökset niistä todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin tai englannin kielellä)
 • Ansioluettelo (CV) hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi CV:tä hakemuksen liitteeksi).
 • Motivaatiokirje (hakukohteesta riippuen (kaikki tutkinto-ohjelmat eivät vaadi motivaatiokirjettä hakemuksen liitteeksi).

Lukuvuosimaksuihin liittyvät liitteet:

Vapaaehtoiset liitteet:

 • Kopio/kuva suomalaisesta opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnosta
 


Opiskelijavalinta

Hakijoita kohdellaan tasavertaisesti ja heihin sovelletaan tutkinto-ohjelmittain yhdenmukaisia valintaperusteita.

Avoimen väylän hakija voidaan valita jos:

 • hakija on todettu hakijapalveluissa hakukelpoiseksi ja
 • tutkinto-ohjelman ryhmässä, johon opiskelija voitaisiin aiempien opintojensa perusteella sijoittaa, on vapaa opiskelupaikka ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelma voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opiskeluoikeusajassa on mahdollista ja
 • hakijalla on riittävä opetuskielen mukainen kielitaito
 • hakija osallistuu niin edellytettäessä tutkinto-ohjelman järjestämään henkilökohtaiseen haastatteluun ja / tai mahdollisiin kokeisiin.

Bioanalytiikkaan hakeneilta edellytetään hyvää näkökykyä erityisesti värien, yksityiskohtien erottamisen ja stereonäön osalta. Opiskelijoilta vaaditaan todistus ammatin edellyttämästä näkökyvystä ennen opintojen alkamista

Lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat tarvittaessa määritellä myös muita opiskelijavalintakriteerejä. Hakijat voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen mahdollisen haastattelun, valintakokeen ja/tai aiemman opintomenestyksensä perusteella.

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi (Ammattikorkeakoululaki 932/2014).

Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan sähköpostitse:

 • kevään haussa 30.6. mennessä
 • syksyn haussa 15.12. mennessä

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes hakijan todistukset on tarkistettu hakijapalveluissa.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista (Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 57), ks. tarkemmat ohjeet: oikaisupyyntöohje (pdf).

Opiskelupaikan vastaanotto

Opiskelupaikan vastaanottaminen ja lukuvuodelle ilmoittautuminen tapahtuu voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Yhden korkeakoulupaikan säännöksen mukaan opiskelija voi ottaa vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan vastaan per lukukausi.

Vahvistaakseen opiskelupaikkansa, opiskelijaksi valitun tulee ottaa opiskelupaikka vastaan, ilmoittautua lukuvuodelle ja toimittaa virallinen opintosuoritusote opiskelijavalinnan perusteena käytetyistä opinnoista hakijapalveluihin:

 • Syksyllä alkavien opintojen osalta 31.7. klo. 15:00 mennessä
 • Keväällä alkavien opintojen osalta 31.12. klo. 15:00 mennessä

Mikäli opiskelupaikkaa ei vastaanoteta määräaikaan mennessä, opiskelupaikka peruuntuu. Ottaessaan opiskelupaikan vastaan opiskelija menettää mahdollisen ensikertalaisuus-statuksensa.

Opiskelupaikan vastaanoton lisäksi uuden opiskelijan tulee ilmoittautua läsnä olevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle, ellei hänellä ole ammattikorkeakoululakiin (L 932/2014, 29 §) perustuvaa syytä poissaoloon

Opiskelijavalinnan perusteena käytettyjen opintojen tulee näkyä viimeistään opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä toimitettavalla virallisella opintorekisteriotteella. Osasuorituksia voidaan hyväksyä vain, jos arvio ja suoritettu opintopistemäärä näkyvät virallisella opintorekisteriotteella. Jos opintosuorituksen kirjaus opintorekisteriotteelle on viivästynyt hakijasta riippumattomista syistä, hakijan tulee toimittaa virallisen opintorekisteriotteen lisäksi korkeakoulun vapaamuotoinen todistus opiskelupaikan vastaanoton määräaikaan mennessä suoritetuista opinnoista, jotka tullaan kirjamaan opintorekisteriotteelle jälkikäteen (opinnon virallinen suorituspäivä ja suoritettu opintopistemäärä).

Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakouluun ilmoitettuun määräaikaan mennessä, jos hakija ei ole suorittanut opiskelijavalinnan edellyttämiä opintoja määräaikaan mennessä tai jos hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Avoimen väylän kautta valitun tutkinnonsuorittamisaika määräytyy tutkinnon laajuuden mukaan.

Lisätietoja

Lisätietoja hakemisesta:
Hakijapalvelut
p. 040 712 5100 (puhelinpalveluaika klo 10.00 - 13.00) 
sähköposti: hakijapalvelut@metropolia.fi

Lisätietoja koulutuksista
Ota yhteyttä tutkinto-ohjelman yhteyshenkilöihin

Avoin AMK

Kaikille avointa AMK-opetusta pohjakoulutuksesta, työkokemuksesta ja iästä riippumatta. Lue lisää avoimesta ammattikorkeakoulusta.

Yleistä tietoa opiskelusta

metropolia study guide

Kaipaatko lisätietoa opiskelun käytännöistä? Yleistä tietoa opiskelusta.