Geronomi (AMK), vanhustyön monimuoto-opiskelu

Tutkintonimike
Geronomi (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Millaista on opiskella geronomiksi?

Videolla Merituuli kertoo vanhustyön opinnoistaan

Geronomikoulutuksen tavoitteet

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa vanhustyön asiantuntijoita erityisesti sosiaali- ja terveysalan vanhustyön eri tehtäviin.

Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneella on valmiudet edistää ikääntyvän ihmisen hyvää ja osallistuvaa elämää sekä merkityksellistä arkea.

Vanhustyön tutkinnon perustana on holistinen ihmiskäsitys ja vanhuuden näkeminen yksilöllisenä ja arvokkaana elämänvaiheena. Koulutus perustuu näkemykseen ikäihmisestä voimavaroja omaavana ja aktiivisena toimijana omassa elämässään ja yhteisössään. Tutkinnon toimintaa ja opintojen sisältöä ohjaavat vanhustyön eettiset näkökulmat ja periaatteet.

Tutkinto toimii monialaista asiantuntijuutta ja kehittäjäkumppanuutta edistäen erilaisissa vanhustyön verkostoissa. Tutkinnon opetussuunnitelmassa pyritään vastaamaan vanhustyön tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Muistityöosaaminen, digitalisaation edellyttämä osaaminen ja gerontologinen palveluohjausosaaminen vahvistuvat koko opintojen ajan.

Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneella on valmiudet arvioida ikääntyneiden ihmisten ja heidän läheistensä yksilöllisiä tarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ja tukea omanlaisen elämän, toimijuuden ja osallisuuden toteutumista. Geronomi toimii vanhuspalvelujen toimintaympäristöissä huomioiden asiakasryhmien erityispiirteitä. Geronomi edistää työssään ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä.

Geronomi arvioi vanhuspalvelujen tulevaisuuden kehittämistarpeita ja toimii palvelujen kehittäjänä monialaisessa yhteistyössä muiden vanhustyön toimijoiden kanssa. Geronomi kehittää myös omaa ammattialaansa sekä vaikuttaa yhteiskunnallisesti ikääntymiseen ja vanhustyöhön liittyviin kehittämiskohteisiin. Geronomilla on valmiudet toimia vanhustyön johtamistehtävissä.

Geronomi (AMK) on rekisteröity ja nimikesuojattu ammatti. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.)

Geronomikoulutuksen sisältö

Tutkinnon laajuus on 210 op ja laskennallinen opiskeluaika on 3,5 vuotta. Opetussuunnitelma on rakentunut seitsemästä 30 opintopisteen laajuisesta lukukaudesta, joilla kullakin on oma osaamisteemansa. Metropolian geronomitutkinnon opetussuunnitelma on uudistettu keväällä 2021.

Geronomikoulutuksessa opinnot muodostuvat

 • laaja-alaisista, teoreettisista vanhustyön opinnoista
 • innovaatio-opinnoista
 • monialaisista valinnaisista opinnoista
 • opinnäytetyöstä sekä
 • ohjatusta harjoittelusta.

Opetussuunnitelmaan sisältyy viisi eri toimintaympäristöihin sijoittuvaa harjoittelujaksoa. Ensimmäinen harjoittelu on kolme työviikkoa ja toinen viisi viikkoa. Kolmannen sekä neljännen harjoittelun pituus on kuusi viikkoa ja viimeisen 10 työviikkoa.

Opintoja voi suorittaa myös moniammatillisissa ja -alaisissa oppimisympäristössä esimerkiksi Metropolian HyMy-kylässä sekä Metropolian kehittämishankkeissa innovaatiokeskittymissä.

Geronomin koulutus rakentuu seuraavista osaamisteemoista:

 • Gerontologisen osaamisen lähtökohtia
 • Oikeus omanlaiseen ikääntymiseen
 • Monitarpeisen iäkkään hyvän elämän tukeminen
 • Monialainen kumppanuus ja moniasiantuntijuus
 • Varhaisen vaikuttamisen mahdollisuudet
 • Kohti ihmislähtöisiä palveluita
 • Geronomi kehittämässä vanhustyötä

Vanhustyön opetussuunnitelma Opinto-opas-sivustolla.

Opintojen toteutustapa

Opiskelussa yhdistyvät lähiopiskelupäivät, etänä tapahtuva opiskelu ja työelämäyhteistyössä oppiminen harjoittelujaksoineen.

Etänä tapahtuvaan opiskeluun kuuluu opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä sekä itsenäisesti että ryhmä- ja tiimityöskentelynä myös etäyhteyksiä hyödyntäen.

Opiskelijalla on opinnoissa aktiivinen ja vastuullinen rooli oppimisprosessissa, johon opiskelijan tulee sitoutua. Opiskelu on kokopäiväistä, opinnot edellyttävät keskimäärin 40 tunnin työpanosta joka viikko.

Lähipäivien määrä vaihtelee opintojen aikana lukukausien erilaisten sisältöjen mukaan. Kampuksella tapahtuvaa lähiopetusta on keskimäärin joka toinen viikko 2-3 päivän jaksoissa. Lähipäivät toteutuvat pääsääntöisesti arkisin klo 8.00 -16.00.

Opintojen kulku ja opintojaksojen aikataulut ovat tiedossa aina lukukausi kerrallaan. Opintoja suunnitellaan ryhmän etenemisen mukaisesti yhdessä tutor -opettajan kanssa.

Korkeakouluopinnot vaativat opiskelijalta itseohjautuvuutta, vastuullisuutta omien opintojen etenemisestä, sitoutumista opintojen kulkuun sekä avointa suhtautumista ja kiinnostusta monipuoliseen oppimiseen. Opinnot vaativat myös omaa motivaatiota hakea tietoa ja yhdistää tutkittua tietoa kokonaisuudeksi.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön laajuus on 15 op. Opinnäytetyössä kehitetään ja osoitetaan taitoja soveltaa gerontologista tietoperustaa ammattialaan liittyvässä opinnäytetyössä sekä harkita sen hyötyä työelämäkumppanin, ammattialan, ja asiakkaan kannalta. Opinnäytetyöprosessin aikana opitaan tunnistamaan alan keskeisiä kehittämiskohteita työelämäkumppanin kanssa yhteistyössä ja tuottamaan teemaan nähden tarpeellista lisäarvoa työelämäkumppanille.

Opinnäytetyö on oppimisprosessi ja se tehdään tavallisesti parityönä tai pienryhmässä. Opinnäytetyöt tehdään aina yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisten verkostojen ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen aikana lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille.

Kansainvälisyys näyttäytyy myös kotikansainvälisyytenä kaikille opiskelijoille sekä opintojaksojen osana, että kansainvälisen viikon kautta. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös osallistumalla Metropoliaan tulevien kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin.

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Geronomin työ

Geronomi (AMK) voi toimia toimia vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä, yrityksissä ja yrittäjänä. Hän voi työskennellä yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä sekä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä.

Geronomi voi työskennellä muun muassa seuraavanlaisissa työympäristöissä: asiakasohjausyksikkö, gerontologinen sosiaalityö, etsivää ja löytävää työtä tekevä yksikkö, palvelukeskus, kotihoito, päivätoiminta, omaishoitajien tuen toimintayksiköt, tehostetun palveluasumisen yksiköt, kuntoutusyksiköt, muistipoliklinikat, ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia edistävät vapaa-aikapalvelut, vanhusten sosiaalityön yksiköt. Geronomit työllistyvät erittäin hyvin osaamistaan vastaaviin työtehtäviin.

Geronomin tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • Geronomi
 • Sosiaaliohjaaja
 • Muistikoordinaattori
 • Muistiohjaaja, muistineuvoja
 • Viittomakielisten muistiasiantuntija
 • Johtava ohjaaja
 • Asiakasohjaaja
 • Avopalveluohjaaja
 • Ohjaaja
 • Palveluohjaaja, vanhustyön palveluohjaaja
 • Palveluesimies, palveluvastaava
 • Kotihoidon ohjaaja
 • Kotihoidon esimies
 • Vastaava hoitaja
 • Projektikoordinaattori, projektityöntekijä
 • Hankekoordinaattori
 • Seniorineuvoja
 • Suunnittelija

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistuttuaan geronomilla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan

Kysy tutkintovastaavalta geronomiopinnoista

Kysy opinto-ohjaajalta geronomiopintoihin hakemisesta

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Monimuoto-opiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  28.8.2024 klo 08:00 - 11.9.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  kevät 2025
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset korkeakoulut käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Syksyn 2024 yhteishaussa 28.8.2024 klo 8:00 - 11.9.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) korkeakoulututkintoon, tammikuussa alkaviin opintoihin.. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Geronomiopintojen aloitusohjeet

Tervetuloa aloittamaan opinnot 21.8.2024 klo 9–16 tilassa MPA6021 Myllypuron kampuksella. Kampus sijaitsee aivan Myllypuron metroaseman vieressä. Suosittelemme julkisilla liikennevälineillä saapumista. Kampuksen ympäristössä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja.

Opiskelijatutorit ovat vastaanottamassa sinua oppilaitoksemme aulassa ja opastavat sinut oikeaan luokkatilaan! Ota mukaasi kortti (esim. kirjastokortti, huom. ei pankkikorttia), jonka voit aktivoida päivän aikana kulkukortiksi ja näin pääset kulkemaan kampuksella.

Syyslukukauden lukujärjestys on luettavissa Lukkarikoneessa.
Oman ryhmäsi lukujärjestyksen löydät tunnuksella SXC24S2. Ryhmäsi tutoropettajana toimii lehtori Anu-Riikka Eerola (at) metropolia.fi.

Tutustu vanhustyön opetussuunnitelmaan Opinto-oppaassa. Suosittelemme myös, että tutustut etukäteen Opiskelijan oppaaseen, josta saat tietoa vaikkapa opiskeluhyvinvointipalveluista Metropoliassa. Huomaathan, että Opiskelijan oppaaseen pääset 1.8. jälkeen, kun olet aktivoinut käyttäjätunnuksesi.

Kurkista geronomitutkintoon jo etukäteen! Tutkinnostamme on saatavilla ”kurkistuskurssi”, jolla pääset tutustumaan geronomin osaamiseen, keskeisiin opetussisältöihin ja työtehtäviin sekä monimuoto-opiskeluun Vanhustyön tutkinto-ohjelmassa, Metropolia ammattikorkeakoulussa. Kurssin tekeminen vie aikaasi noin 27h eli on laajuudeltaan 1 op (opintopiste). Voit sisällyttää hyväksytyn suorituksen tulevaan tutkintoosi. Lisätietoa kurkistuskurssista sekä ilmoittautumisohjeet.

TERVETULOA METROPOLIAAN! NÄHDÄÄN ELOKUUSSA!

Vanhustyön tutkintovastaava Anna Puustelli-Pitkänen (anna.puustelli-pitkanen (at) metropolia.fi),

opinto-ohjaaja Paula Lindqvist (paula.lindqvist (at) metropolia.fi)