Geronomi (AMK), vanhustyön monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Geronomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. – 14.9.2023
Hinta
Maksuton

Geronomi (AMK) -koulutus

Tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa vanhustyön asiantuntijoita erityisesti sosiaali- ja terveysalan vanhustyön eri tehtäviin.

Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneella on valmiudet edistää ikääntyvän ihmisen hyvää ja osallistuvaa elämää sekä merkityksellistä arkea.

Vanhustyön tutkinnon perustana on holistinen ihmiskäsitys ja vanhuuden näkeminen yksilöllisenä ja arvokkaana elämänvaiheena. Koulutus perustuu näkemykseen ikäihmisestä voimavaroja omaavana ja aktiivisena toimijana omassa elämässään ja yhteisössään. Tutkinnon toimintaa ja opintojen sisältöä ohjaavat vanhustyön eettiset näkökulmat ja periaatteet. Tutkinto toimii monialaista asiantuntijuutta ja kehittäjäkumppanuutta edistäen erilaisissa vanhustyön verkostoissa. Tutkinnon opetussuunnitelmassa pyritään vastaamaan vanhustyön tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Muistityöosaaminen, digitalisaation edellyttämä osaaminen ja gerontologinen palveluohjausosaaminen vahvistuvat koko opintojen ajan.

Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneella on valmiudet arvioida ikääntyneiden ihmisten ja heidän läheistensä yksilöllisiä tarpeita erilaisissa elämäntilanteissa ja tukea omanlaisen elämän, toimijuuden ja osallisuuden toteutumista. Geronomi toimii vanhuspalvelujen toimintaympäristöissä huomioiden asiakasryhmien erityispiirteitä. Geronomi edistää työssään ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä.

Geronomi arvioi vanhuspalvelujen tulevaisuuden kehittämistarpeita ja toimii palvelujen kehittäjänä monialaisessa yhteistyössä muiden vanhustyön toimijoiden kanssa. Geronomi kehittää myös omaa ammattialaansa sekä vaikuttaa yhteiskunnallisesti ikääntymiseen ja vanhustyöhön liittyviin kehittämiskohteisiin. Geronomilla on valmiudet toimia vanhustyön johtamistehtävissä. Geronomi (AMK) on rekisteröity ja nimikesuojattu ammatti. (Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015.)

Sisältö

Geronomikoulutuksessa opinnot muodostuvat laaja-alaisista, teoreettisista vanhustyön opinnoista, innovaatio-opinnoista, monialaisista valinnaisista opinnoista, opinnäytetyöstä sekä ohjatusta harjoittelusta.

Opiskelussa yhdistyvät lähiopiskelupäivät, etänä tapahtuva opiskelu ja työelämäyhteistyössä oppiminen harjoittelujaksoineen. Etänä tapahtuvaan opiskeluun kuuluu opiskelua verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä ja oppimistehtävien tekemistä sekä itsenäisesti että ryhmä- ja tiimityöskentelynä myös etäyhteyksiä hyödyntäen. Opetussuunnitelmaan sisältyy viisi eri toimintaympäristöihin sijoittuvaa harjoittelujaksoa. Ensimmäinen harjoittelu on kolme työviikkoa ja toinen viisi viikkoa. Kolmannen sekä neljännen harjoittelun pituus on kuusi viikkoa ja viimeisen 10 työviikkoa. Opintoja voi suorittaa myös moniammatillisissa ja -alaisissa oppimisympäristössä esimerkiksi Metropolian HyMy-kylässä sekä Metropolian kehittämishankkeissa innovaatiokeskittymissä.

Opintojen suorittaminen

Opiskelijalla on opinnoissa aktiivinen ja vastuullinen rooli oppimisprosessissa, johon opiskelijan tulee sitoutua. Opiskelu on kokopäiväistä, opinnot edellyttävät keskimäärin 40 tunnin työpanosta joka viikko. Lähipäivien määrä vaihtelee opintojen aikana lukukausien erilaisten sisältöjen mukaan. Kampuksella tapahtuvaa lähiopetusta on keskimäärin joka toinen viikko 2-3 päivän jaksoissa. Lähipäivät toteutuvat pääsääntöisesti arkisin klo 8.00 -16.00. Opintojen kulku ja opintojaksojen aikataulut ovat tiedossa aina lukukausi kerrallaan. Opintoja suunnitellaan ryhmän etenemisen mukaisesti yhdessä tutor -opettajan kanssa.

Korkeakouluopinnot vaativat opiskelijalta itseohjautuvuutta, vastuullisuutta omien opintojen etenemisestä, sitoutumista opintojen kulkuun sekä avointa suhtautumista ja kiinnostusta monipuoliseen oppimiseen. Opinnot vaativat myös omaa motivaatiota hakea tietoa ja yhdistää tutkittua tietoa kokonaisuudeksi.

Opintojen rakenne

Tutkinnon laajuus on 210 op ja laskennallinen opiskeluaika on 3,5 vuotta. Opetussuunnitelma on rakentunut seitsemästä 30 opintopisteen laajuisesta lukukaudesta, joilla kullakin on oma osaamisteemansa. Metropolian geronomitutkinnon opetussuunnitelma on uudistettu keväällä 2021.

Geronomin koulutus rakentuu seuraavista osaamisteemoista:

 • Gerontologisen osaamisen lähtökohtia
 • Oikeus omanlaiseen ikääntymiseen
 • Monitarpeisen iäkkään hyvän elämän tukeminen
 • Monialainen kumppanuus ja moniasiantuntijuus
 • Varhaisen vaikuttamisen mahdollisuudet
 • Kohti ihmislähtöisiä palveluita
 • Geronomi kehittämässä vanhustyötä

Vanhustyön opetussuunnitelma Opinto-opas-sivustolla.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön laajuus on 15 op. Opinnäytetyössä kehitetään ja osoitetaan taitoja soveltaa gerontologista tietoperustaa ammattialaan liittyvässä opinnäytetyössä sekä harkita sen hyötyä työelämäkumppanin, ammattialan, ja asiakkaan kannalta. Opinnäytetyöprosessin aikana opitaan tunnistamaan alan keskeisiä kehittämiskohteita työelämäkumppanin kanssa yhteistyössä ja tuottamaan teemaan nähden tarpeellista lisäarvoa työelämäkumppanille.

Opinnäytetyö on oppimisprosessi ja se tehdään tavallisesti parityönä tai pienryhmässä. Opinnäytetyöt tehdään aina yhteistyössä työelämäkumppanin kanssa.

Kansainvälistyminen

Kansainvälisten verkostojen ja ulkomaisten yhteistyökumppaneiden ansiosta opiskelijoilla on mahdollisuus opintojen aikana lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille. Kansainvälisyys näyttäytyy myös kotikansainvälisyytenä kaikille opiskelijoille sekä opintojaksojen osana, että kansainvälisen viikon kautta. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös osallistumalla Metropoliaan tulevien kansainvälisten opiskelijoiden tutorointiin.

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Geronomin työ

Geronomi (AMK) voi toimia toimia vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä, yrityksissä ja yrittäjänä. Hän voi työskennellä yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä sekä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä.

Geronomi voi työskennellä muun muassa seuraavanlaisissa työympäristöissä: asiakasohjausyksikkö, gerontologinen sosiaalityö, etsivää ja löytävää työtä tekevä yksikkö, palvelukeskus, kotihoito, päivätoiminta, omaishoitajien tuen toimintayksiköt, tehostetun palveluasumisen yksiköt, kuntoutusyksiköt, muistipoliklinikat, ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia edistävät vapaa-aikapalvelut, vanhusten sosiaalityön yksiköt. Geronomit työllistyvät erittäin hyvin osaamistaan vastaaviin työtehtäviin.

Geronomin tehtävänimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • Geronomi
 • Sosiaaliohjaaja
 • Muistikoordinaattori
 • Muistiohjaaja, muistineuvoja
 • Viittomakielisten muistiasiantuntija
 • Johtava ohjaaja
 • Asiakasohjaaja
 • Avopalveluohjaaja
 • Ohjaaja
 • Palveluohjaaja, vanhustyön palveluohjaaja
 • Palveluesimies, palveluvastaava
 • Kotihoidon ohjaaja
 • Kotihoidon esimies
 • Vastaava hoitaja
 • Projektikoordinaattori, projektityöntekijä
 • Hankekoordinaattori
 • Seniorineuvoja
 • Suunnittelija

Jatko-opintomahdollisuudet

Valmistuttuaan geronomilla on mahdollisuus hakeutua opiskelemaan ylempään AMK-tutkintoon ja yliopistoon sekä ammatillisiin täydennys- ja erikoistumiskoulutuksiin, joihin vaaditaan alempi AMK -tutkinto.

Ihmisiä opiskelemassa.

Geronomiopiskelijat kertovat:

Miksi haluat opiskella geronomiksi? 

Koen tärkeäksi työskennellä ikääntyneiden hyväksi, taata heille paras mahdollinen hoiva ja palvelut sekä toimia yksinäisyyden ehkäisemiseksi. 

Alan loistavat työllistymisnäkymät sekä laajat ja monipuoliset työtehtävät houkuttelevat. Koulutus antaa valmiudet toimia esimerkiksi erilaisissa asiantuntija- ja kehittämistöissä, lähiesimies -tai jopa johtaja-asemassa. Halu toimia osaajana, joka ymmärtää ja tukee vanhuutta kokonaisvaltaisesti. 

Millaisena olet kokenut monimuoto-opiskelun?

Monimuoto-opiskelu mahdollistaa työn ja opiskelun yhteen sovittamisen, sillä opiskeluissa lähiopetuspäiviä on vaihtelevasti noin 5 kuukaudessa. Opiskelu vaatii kuitenkin itsenäistä otetta ja motivaation pitää olla kohdillaan. Monimuoto-opiskelussa tiedonhankintaan pitää kyetä itsenäisesti ja opiskelu vaatii työjärjestyksen mukaista etenemistä, koska teemme paljon aikataulutettuja pienryhmätehtäviä, yksilötehtäviä ja projekteja. Opiskelu on mahdollista, vaikka asuisit eri paikkakunnalla kuin kampus.