Röntgenhoitaja (AMK), monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Röntgenhoitaja(AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. − 14.9.2023
Hinta
Maksuton

Röntgenhoitajan työ on monipuolista ja vaihtelevaa

Radiografia- ja sädehoitotyössä kohtaat erilaisia ja eri-ikäisiä potilaita, joiden tutkimisessa ja hoidossa käytät huipputeknologiaa.

Radiografiatyössä potilassuhteet ovat suhteellisen lyhyitä, mikä edellyttää potilaan luottamuksen saavuttamista lyhyessä ajassa. Sädehoitotyössä potilassuhteet ovat kestoltaan pidempiä, mikä taas edellyttää kykyä ohjata ja tukea potilasta ja hänen läheisiään pitkässä hoitosuhteessa. Röntgenhoitajan työ on luonteeltaan tiimityötä.

Röntgenhoitajana jatko-opiskelu- ja työllistymismahdollisuutesi ovat hyvät. Voit työskennellä esim. perus- ja erikoissairaanhoidon kuvantamisyksiköissä ja yksityisissä kuvantamisyksiköissä. Lisäksi voit toimia lääketieteellisissä tutkimusryhmissä ja alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Mitä röntgenhoitajalta edellytetään?

  • kliinisten hoitotoimenpiteiden toteuttamista
  • lääketieteellisten kuvantamis- ja sädehoitomenetelmien osaamista ja käyttöä
  • tieto-, viestintä- ja automaatiotekniikan osaamista sekä matematiikan, fysiikan ja lääketieteellisen teknologiatiedon soveltamista
  • monitieteelliseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa
  • ongelmaratkaisukykyä
  • ihmissuhdetaitoja
  • jatkuvaa ammattitaidon kehittämistä sekä kykyä elää muutoksessa, sillä röntgenhoitajan työssä tarvittava tieto muuttuu kaiken aikaa.

Opintojen toteutus

Röntgenhoitajan opinnot muodostuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytetyöstä sekä ohjatusta harjoittelusta.

Koulutuksen pääpaino on radiografiatyön osaamisessa, joka sisältää potilaiden tutkimisen tai hoitamisen eri kuvantamismenetelmien avulla. Sädehoitotyön osaaminen on syöpäpotilaan kokonaisvaltaista hoitamista ja läheisten tukemista. Siinä korostuvat mm. säteilyfysiikkaa, säteilyturvallisuus, hoitotyö, anatomia ja laitetekniikka. Röntgenhoitajaopiskelijana opiskelet myös lääketieteellisiä aineita, ruotsia, englantia sekä harjoittelet ensihoitoa ja lääkehoitoa.

Opintoihisi kuuluu teoriaopetusta, simulaatio- ja verkko-opetusta, itsenäistä opiskelua ja ryhmissä tapahtuvaa työpajaopiskelua sekä opiskelua Terveys- ja hoitoalan erilaisissa oppimisympäristöissä.

Opetus toteutuu pääosin verkko-opintoina kolmena päivänä viikossa päiväaikaan. Jokaisella lukukaudella on intensiiviviikkoja, jolloin opetus on lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opetusta voidaan järjestää joskus myös iltaisin. Kaikki työelämäharjoittelujaksot suoritetaan aina kokonaisina viikkoina

Laadit opintojesi alussa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) ryhmätutorin ohjauksessa. Jos sinulla on aiempia opintoja tai muuta osaamista terveydenhuoltoalalta, voit hakea osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista AHOT). Tutustu ja katso, voisitko hakea aiemmalle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi ja näin lyhentää opiskeluaikaasi.

Käytännön harjoittelu ja opinnäytetyö

Röntgenhoitajan tutkinnosta 75 opintopistettä on harjoittelua, joka toteutuu perus- ja erikoissairaanhoidon kuvantamisyksiköissä, yksityisissä kuvantamisyksiköissä sekä muissa lääketieteelliseen säteilyn käyttöön liittyvissä organisaatioissa. Jokaiseen lukukauteen kuuluu harjoittelujaksoja. Käytännön harjoittelun voit suorittaa sopimuksen mukaan myös kotipaikkakunnallasi.

Opintoihisi kuuluu opinnäytetyö (15 op), jonka voit toteuttaa esim. Metropolia Ammattikorkeakoulun työelämälähtöisissä hankkeissa.

Kansainvälisyys röntgenhoitajaopinnoissa

Opintojesi aikana voit lähteä kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Voit suorittaa osan käytännön harjoittelusta sekä teoreettisista opinnoista ulkomailla. Voit myös osallistua Metropolian kansainväliseen toimintaan tai toimia kansainvälisten opiskelijoiden tutorina.