Tutkintonimike: Geronomi (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 23

Seuraava haku: Kevään yhteishaku  18.3.–1.4.2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Geronomi (AMK)

Geronomin koulutuksen perustehtävänä on kouluttaa kokonaisvaltaisen vanhustyön osaajia, jotka tukevat hyvää ja osallistuvaa vanhenemista pääkaupunkiseudulla.

Geronomi edistää vanhojen ihmisten hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta, terveyttä ja toimintakykyä. Geronomi huomioi vanhan ihmisen yksilöllisen elämänkulun, perheen ja lähiyhteisön merkityksen sekä kokonaisvaltaiset voimavarat ja tuentarpeet erilaisissa elämäntilanteissa.

Geronomin asiantuntijuus rakentuu monitieteisestä gerontologisesta tiedosta.

Sisältö

Koulutus perustuu näkemykseen vanhasta ihmisestä aktiivisena toimijana omassa elämässään ja yhteisössään. Geronomin asiantuntemus muodostuu monialaisesta gerontologisesta tiedosta ja tutkimuksesta sekä gerontologisen sosiaalialan, hoitotyön ja kuntoutuksen integroituneesta osaamisesta.

Geronomin koulutus rakentuu seuraavista osaamisalueista:

 • Gerontologinen osaaminen
 • Vanhuspalvelujen perusteet
 • Hyvä ikääntyminen
 • Kotona asumisen tukeminen
 • Vanhustyön kehittäminen
 • Moniammatillinen vanhustyö
 • Geronomin ammatillisuuden syventäminen

Geronomin koulutus

Koulutus toteutuu sulautuvaan oppimiseen perustuen opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetus, verkko-opetus, etäopiskelutehtävät ja työharjoittelut. Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti erilaisissa pienryhmissä. Koulutuksen kuormittavuus vastaa päätoimista opiskelua ja opintopisteitä suoritetaan lukukautta kohti 30 opintopistettä = 60 opintopistettä vuodessa. Opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Opinnoissa sovelletaan aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT), mikä mahdollistaa esim. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen geronomin AMK osaamistavoitteita vastaavan osaamisen huomioimisen opinnoissa ja niiden suunnittelussa. Aikaisemman osaamisen tunnustaminen arvioidaan yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa.

Lähiopetusta on keskimäärin kymmenen päivää kuukaudessa, mutta opintojen aikana on myös intensiivisempiä lähijaksoja opintojaksosta riippuen. Lähiopetus toteutuu arkipäivisin pääsääntöisesti klo 8.00 -16.00. Lisäksi koulutus sisältää työelämäharjoittelua.

Projektioppiminen

Geronomiopinnoissa opiskelu perustuu projektioppimiselle, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelija tekee opintojensa aikana useita oppimisprojekteja työelämäyhteistyössä.

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Työelämäharjoittelu

Geronomin koulutus sisältää eri lukukausina yhteensä viisi harjoittelujaksoa, jotka ovat päätoimista ja kokopäiväistä työskentelyä erilaisissa vanhustyön toimintayksiköissä. Neljän ensimmäisen harjoittelujakson pituus on 5 työviikkoa ja viimeisen harjoittelun pituus on 10 työviikkoa.

Kansainvälisyys geronomin koulutuksessa

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla. Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös lähtemättä omalta kampukseltaan, tätä kutsutaan kotikansainvälistymiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Geronomin työtehtävät

Geronomi toimii vanhuspalvelujen tuottajana, koordinoijana, suunnittelijana ja kehittäjänä julkisella sektorilla, järjestöissä, säätiöissä ja yrityksissä. Hän työskentelee yksilö- ja ryhmäkohtaisessa asiakastyössä vanhustyön moniammatillisissa työryhmissä.

Geronomi soveltaa monipuolisesti erilaisia asiakastyön menetelmiä. Hän tukee vanhan ihmisen sekä hänen läheistensä arjessa selviytymistä ja ohjaa heitä yksilöllisiin palveluihin. Geronomi auttaa palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa, lisäksi hän arvioi palvelujen saatavuutta ja laatua.

Geronomin työtä ohjaa vanhustyön eettiset periaatteet ja asiakaslähtöisyys, jotka edellyttävät hyviä vuorovaikutustaitoja.

Geronomin työkenttä on laaja ja mahdollisia työpaikkoja ja työtehtäviä ovat mm.:

 
 • kotihoito
 • päivätoiminta
 • vanhustenkeskus
 • palvelukeskus
 • palvelutalo
 • vanhusten sosiaali- ja lähityö
 • palveluohjaus
 
 
 • sosiaaliohjaus
 • keskitetty asiakasohjaus
 • hoiva- ja hoitokoti
 • kuntoutuskeskus
 • omaishoito
 • kehittämisprojektit
 
 
 • Vanhan ihmisen ja hänen läheisensä hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja voimavarojen arviointi
 • Arjessa selviytymisen tukeminen
 • Vanhan ihmisen toimijuuden vahvistaminen
 • Yksilöllinen palveluohjaus ja terveysneuvonta
 

Tehtävänimikkeitä:

 
 • Geronomi
 • Sosiaaliohjaaja
 • Muistikoordinaattori
 • Muistiohjaaja, muistineuvoja
 • Viittomakielisten muistiasiantuntija
 • Johtava ohjaaja
 • Asiakasohjaaja
 • Avopalveluohjaaja
 • Ohjaaja
 • Palveluohjaaja, vanhustyön palveluohjaaja
 
 
 • Palveluesimies, palveluvastaava
 • Kotihoidon ohjaaja
 • Kotihoidon esimies
 • Vastaava hoitaja
 • Projektikoordinaattori, projektityöntekijä
 • Hankekoordinaattori
 • Seniorineuvoja
 • Suunnittelija
 

Tule opiskelemaan geronomiksi. Koulutusta vaikuttavan vanhustyön pariin.

Opiskelijoiden kokemuksia

Aikuisopiskelijan mietteitä

"Olemme opiskelujen aikana päässeet mm. esittelemään vanhuksille geronteknologisia arjen elämää helpottavia ratkaisuja, suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään viriketoimintaa, kehittämään vanhusten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä, rakentamaan järjestömaailmaan kokonaisvaltaista terveyttä edistävän hyvinvointi-tapahtuman, luennoimaan ja aivoterveydestä ja muistista, kartoittamaan ikääntyvien fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä sekä aktivoimaan vanhuksia monin tavoin (liikunta, tanssi, kulttuuri, musiikki).

Monimuotokoulutuksen vuoksi on ollut mahdollista käydä töissä samaan aikaan ja hankkia arvokasta työkokemusta alalle. On ollut mielenkiintoista peilata koulussa opittuja asioita suoraan työelämään."

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Mari Heitto
Tutkintovastaava
p. 040 769 8714
Lähetä Marille sähköpostia

Hakuasioissa

Paula Lindqvist
Opinto-ohjaaja
Lähetä Paulalle sähköpostia

Uusi AMK-valintakoe 2019

Syksyn 2019 yhteishaussa otetaan käyttöön uusi valtakunnallinen digitaalinen AMK-valintakoe. Hakija tekee kokeen omalla kannettavalla tietokoneella. Lue lisää digitaalisesta AMK-valintakokeesta Ammattikorkeakouluun.fi-sivustolta

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi (AHOT) hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi.  

Harjoittelupaikkana Metropolian Positia-oppimisympäristö

Positia tarjoaa hyvinvointikäsittelyitä ja on hyvinvointialan opiskelijoiden harjoittelupaikka - asiakastilanteet ovat ohjattuja oppimistilanteita. Tutustu Positian palveluihin

Aikuiskoulutus

Metropoliassa on monipuoliset aikuiskoulutuksen mahdollisuudet.

Aikuiskoulutus ja monimuoto-opiskelu.

Olemme myös Facebookissa

Metropolia vanhustyö Twitterissä

Metropolia vanhustyö Twitterissä

Tutustu Geroblogiin

Mahdollistamme yhdessä hyvää ikääntymistä Geroblogi