Perustiedot

Tutkintonimike
Jalkaterapeutti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Hinta
Maksuton

Toteutustapa

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetus, etä- ja verkko-opiskelu sekä työelämäharjoittelut. Koulutuksen kuormittavuus vastaa päätoimista opiskelua ja opintopisteitä suoritetaan lukukautta kohti 30 opintopistettä (60 opintopistettä vuodessa). Opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Monimuotototeutus mahdollistaa jossain määrin työnteon opiskelun ohella. Työnteko opiskelun ohessa vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan, koska lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa.

Koulutus järjestetään Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Tietopuolinen lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa kello 8.00 –16.00 välillä verkkoympäristössä. Laboraatio-opetus toteutetaan intensiiviviikkoina Metropolia Ammattikorkeakoulun opetuslaboratorioissa Helsingissä. Intensiiviviikkoja on lukukaudessa 3-5 kertaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu ei järjestä Helsingissä asumismahdollisuutta laboraatio-opetuksen ajaksi.

Työelämäharjoittelua toteutetaan sekä Metropolian HyMy-kylän jalkaterapian oppimisklinikalla että ulkopuolisissa työharjoittelupaikoissa. HyMy-kylän harjoittelu tiettyinä viikkoina kolmena päivänä viikossa. Ulkopuoliset työelämäharjoittelujaksot ovat kestoltaan 4-6 viikkoa ja niiden aikana työskentely on täysipäiväistä. Työelämäharjoittelua toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla Suomessa, mikäli harjoittelupaikka vastaa harjoittelupaikalta edellytettäviä vaatimuksia. Tarkempi opetusaikataulu ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Tavoite

Jalkaterapeutti on jalkaterveyden edistämisen ja alaraajojen monipuolisen tutkimisen, hoitamisen ja kuntouttamisen korkeasti koulutettu asiantuntija.

 Liikkumisen väheneminen, ikääntyminen, ylipainon ja diabeteksen lisääntyminen altistavat erityyppisille ja pitkäkestoisille alaraajaongelmille, joten tarve jalkaterapeutin osaamiselle on merkittävä. 

Työssään jalkaterapeutti kohtaa erilaisia alaraajojen rasitus- ja akuuttivammoja, muutoksia alaraajojen biomekaniikassa, vaativia iho- ja kynsimuutoksia sekä tiettyjen sairauksien kuten diabeteksen ja reuman aiheuttamia komplikaatioita. 

Jalkaterapeutin arviointiosaamisen perustan muodostaa vahva ymmärrys liikkumisesta ja erityisesti alaraajojen biomekaniikasta, jalkasairauksista sekä toiminnan poikkeavuuksien syistä ja seurauksista. Jalkaterapeutti laatii yhdessä asiakkaan kanssa tämän omia tavoitteita, yksilöllisiä tarpeita ja voimavaroja vastaavan jalkaterapiasuunnitelman. Jalkaterapeutin työssä (ennaltaehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus) korostuvat yksilö- ja ryhmäohjaustaidot sekä moniammatillinen yhteistyö muiden terveydenhuoltoalan työntekijöiden kanssa. 

Hoito- ja kuntoutusosaamisen keskeisiä menetelmiä ovat jalkaterveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus, iho- ja kynsimuutosten hoito, jalkahaavojen hoito, apuvälineterapia (mm. yksilölliset tukipohjalliset ja erityisjalkineet), terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen terapia. 

Koulutuksen sisältö

Jalkaterapeuttikoulutus jakaantuu 3,5 vuoden ajalle. Opiskelu on päätoimista opiskelua, johon sisältyy lähiopetusta (teoria ja käytäntö), itsenäistä opiskelua, käytännön harjoittelujaksoja, laboraatioita sekä projektioppimista.  Jalkaterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu jalkaterapian ydinosaamista määritteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin. Jalkaterapian ydinosaamisalueet ovat alaraajojen toimintojen ja jalkaterapiatarpeen arviointi, terveyttä edistävä jalkaterapia, hoitava jalkaterapia, alaraajojen toimintoja tukevat terapiat, jalkaterän apuvälineterapia sekä johtamis-, kehittämis- ja tutkimusosaaminen jalkaterapiassa. 

Opiskelija käsittelee jalkaaTutkinto-ohjelma hyödyntää opetuksessa innovatiisia oppimisympäristöjä. Moderni liikelaboratorio mahdollistaa monipuolisen liikkeen visualisoinnin ja analysoinnin eri asiakasryhmillä. Apuvälineterapiassa hyödynnetään CAD-CAM -teknologiaa oppimisen välineenä. 

Jalkaterapeuttiopinnoissa painottuvat näyttöön perustuva tieto, käytännönläheinen tutkiva ja kehittävä työote, projekteissa oppiminen sekä harjoittelu oppilaitoksen tiloissa ja työelämässä. Opinnoissa käytetään verkko- ja simulaatiopedagogiikkaa ja hyödynnetään uusia teknologioita. Opiskelija voi suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Jalkaterapian opetussuunnitelma perustuu jalkaterapian ydinosaamista määritteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin. Työskentely Metropolian innovaatiokeskittymissä lisäävät ja edistävät opiskelijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista.

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä. Opinnäytetyössä opitaan tunnistamaan oman alan keskeisiä kehittämiskohteita tai ongelmakokonaisuuksia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja, työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksia ja soveltamaan oman alan tutkimustietoa ja työtapoja uusiin ja muuttuviin tilanteisiin. 

Opinnäytetyö on tekijänsä luova työprosessi ja se tehdään joko yksilötyönä, parityönä tai pienryhmässä. Työssä on mahdollista hyödyntää myös koulutusalojen välisen yhteistyön tuomaa monialaisuuden lisäarvoa. Opinnäytetyöt tehdään aina yhteistyössä työelämän kanssa.

Aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Opiskelussa sovelletaan Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT-järjestelmä). Tämä mahdollistaa mm. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen jalkaterapeutin opetussuunnitelman osaamistavoitteita vastaavan osaamisen hyväksymisen osaksi opintoja. Aikaisemman osaamisen tunnustaminen arvioidaan yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa.

Uramahdollisuudet

Jalkaterapeutti työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yrittäjänä, ammatinharjoittajana, konsultointi-, myynti- ja projektitehtävissä tai apuvälineitä valmistavissa yrityksissä. 

Jalkaterapeutti työskentelee usein korkean riskin asiakkaiden, kuten diabeetikoiden ja reumaatikoiden, parissa. Jalkaterapeutin asiakkailla voi olla erilaisia alaraajojen rasitusvammoja ja biomekaanisia muutoksia, vaikeita iho- ja kynsimuutoksia tai diabeteksen aiheuttamia komplikaatioita. Jalkaterapeutti toimii asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa terveydenhuollon työryhmissä mm. lääkäreiden, diabetes- ja reumahoitajien, fysioterapeuttien ja apuvälineteknikkojen kanssa. 

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus vaihto-opiskeluun kansainvälisissä partnerioppilaitoksissa, joita on Belgiassa, Ranskassa ja Espanjassa. Myös harjoittelua voi suorittaa ulkomailla. Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana kansainvälisten asiantuntijoiden ja vierailevien opettajien luennoille ja muuhun opetukseen. Lyhyet kansainväliset tapahtumat, kuten osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin tms., voidaan liittää osaksi opintoja. Freemover-vaihto on mahdollista myös muihin kuin tutkinto-ohjelman partnerioppilaitoksiin. 

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelman keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit, HUS, Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry, Respecta Oy, Footbalance, Footlife, Fysioline, eri jalkinevalmistajat ja maahantuojat, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry sekä useat muut yhdistykset ja järjestöt. 

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot).

Opiskelijoiden kokemuksia

Ensimmäisen vuoden opiskelijat Minna ja Krista

Kaksi naista anatomisten mallien kanssa

Myllypuron kampuksella tepastelevat ensimmäisen vuoden jalkaterapeuttiopiskelijat Minna, 38 ja Krista, 25.

Mikä innosti opiskelemaan jalkaterapeutiksi?

Minna: Ihmisen anatomia on kiinnostavaa, ja olen huomannut tarkastelevani kävelytyylejä jo vuosien ajan. Tein pitkään töitä sisustusalalla ja järjestin tavaroita 😊. Sittemmin toimiessani ohjaajana minua alkoi kiinnostaa ihminen kokonaisuutena. Lisäksi viime vuosien käynnit hierojalla ja osteopaatilla ovat saaneet minut perehtymään syvemmin ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Osallistuin Hae korkeakouluun! -digimessuille keväällä 2021 ja jalkaterapeutin koulutus valikoitui yhteishaussa mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi. Yllätyin itsekin, että haen terveydenhoitoalalle. Tai no, osallistuinhan joskus sosiaali- ja terveysalalle ohjaavaan koulutukseen, joten ympyrä kai sulkeutuu jollain tavoin.

Krista: Päädyin hakemaan alalle, koska halusin erikoistua terveydenhoitoalalla uuteen osa-alueeseen hammashoitajan ammattitutkinnon ja usean työvuoden jälkeen. Ja onhan se ihan hauskaakin ajatella, että suu ja jalat samassa paketissa. Kirjaimellisesti siis päästä päähän.

Olen aina ollut kiinnostunut hoitotyöstä. Haluan olla ihmistä lähellä ja antaa parasta mahdollista hoitoa. Tämä tarve ja halu auttaa kanavoitui jalkaterapian suuntaan. Alan valintaan vaikutti paljon kiinnostukseni iho- ja kynsisairauksia sekä diabeteksen alaraajamuutoksia kohtaan.

Mikä opinnoissa on ollut parasta tähän mennessä?

Opiskelut alkoivat lähiopetuksena syksyllä 2021. Myllypuron kampuksen tilat ovat täysin uudet ja sopivat loistavasti työskentelyyn. Opettajamme ovat aivan ihania! Lisäksi opiskelijaravintolan ruoka on edullista ja ylimmän kerroksen kahvilan isolta terassilta avautuvat näkymät kattojen ylle.

Ryhmätyöt ovat olleet opintojaksojen parasta antia. Myös käytännön tunnit ovat olleet huippuhauskoja osaavien opettajien ja oman ryhmän ansiosta! Oppiminen on kivaa ja interaktiivista. On myös ihanaa huomata, miten oma osaaminen on kasvanut jo huimasti reilun puolen vuoden aikana.

Mikä on ollut haastavaa?

Syksy oli meille melko rankka teoriapainotteisuuden ja täysin uusien asioiden takia. Tahti oli myös tiivis. Olemme kumpikin olleet pitkään työelämässä ja opiskeluun tottuminen otti aikaa. Aikataulutuksella ja keskittymällä yhteen aiheeseen kerrallaan pääsi jo pitkälle. Lisäksi oma into opiskella antaa boostia jaksamiseen.

Minna: Vaikeinta on ollut opetella opiskelemaan pitkän tauon jälkeen. Omien pelkojen kohtaaminen on tullut tutuksi opintojen aikana, esimerkkinä esiintymispelko. Sitäkin on onneksi saanut treenata kursseilla.

Krista: Minulle vaikeinta on ollut anatomisten rakenteiden latinankielisten nimien opettelu. Opin parhaiten tekemällä omilla käsilläni ja soveltamalla kaikkea jo aikaisemmin oppimaani uuteen tietoon. Nyt puhaltavat uudet jalkatuulet! 😀 

Mikä on tullut yllätyksenä?

Jalkaterapian ala on todella laaja! Tiesimme jalkaterapiasta vain vähän ennen viime kevään yhteishakua. Olemme päässeet tutustumaan ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan, jalkaterveyteen ja jopa viestinnän taitoihin. Opintojaksojen sisällöt tukevat hyvin toisiaan ja opettajien kiinnostus jaksamistamme kohtaan on ollut positiivinen yllätys. Odotamme innolla, mihin askeleemme johtavat!

Tulevaisuus ja odotukset työelämään

Mielestämme alaa olisi hyvä tuoda näkyville, jotta ihmiset osaisivat hakeutua jalkaterapeutin vastaanotolle alaraajaongelmien ja niiden ennaltaehkäisyn vuoksi.

Tuleva osaamisemme koostuu muun muassa tuki- ja liikuntaelimistön tutkimisesta, kävelyn biomekaniikasta ja pohjallisten valmistuksen saloista. Kyseessä on kuitenkin suhteellisen nuori tutkinto, joten ihmiset eivät ole välttämättä tietoisia jalkaterapeutin työstä.

Minna: Tulevaisuus näyttää valoisalta potentiaalisen asiakasmäärän vuoksi. Haluaisin olla mukana terveyden edistämisen puolella ja ongelmien ennaltaehkäisyssä. Missä muodossa ammatillinen osaaminen tulee näkymään, hakee vielä suuntaa. Liittyykö se sitten työterveyshuoltoon, tiedottamiseen, konsultointiin, pohjallisiin tai muuhun, selviää tulevaisuudessa. Alan innovatiivinen kehittäminen on mahdollista monella tavalla. Odotukseni ovat korkealla!

Krista: Olen nyt jo aika varma, että haluaisin tulevaisuudessa suuntautua iho- ja kynsimuutosten sekä haavanhoidon pariin. Ala on kuitenkin jatkuvasti kehittymässä, ja työmahdollisuuksia tulee koko ajan lisää. Aika näyttää, mihin tämä ammatti vie! Selvää on kuitenkin, että kaikki jalat ovat kauniita ja sen haluaisin työssäni tuoda esille.

Nähdään kampuksella!

Emma, jalkaterapeutti yrittäjänä

Visio yhteisestä yrityksestä

Nainen katsoo kameraanOlen valmistunut Metropoliasta 2017. Koulun yrittäjäkurssien myötä varmistuin siitä, että haluan tulevaisuudessa toimia yrittäjänä luoden omanlaista uraa jalkaterapiamaailmassa. Yksin en tähän kaikkeen halunnut lähteä vaan toiveissa oli löytää kollegoita ympärille. Koulun hyvien kontaktien kautta löysin harjoittelupaikastani myös ensimmäisen työpaikkani toiminimellä.

Työkavereiden tuki ja opastus oli korvaamatonta omassa ammatillisessa kasvussa ja kehittymisessä. Varmuuden kasvaessa myös nälkä kasvaa syödessä. Seuraava kehittämisen kohde ja haaste oli terveyden huollon palveluita tuottavan osakeyhtiön perustaminen. Tähän haasteeseen Pia Komi hyppäsi mukaan ja niin 2021 perustimme yhdessä Jalkaterapia ILO oy:n Espoon Matinkylään. 

Kun työ kantaa hedelmää

Hyppy tasaisesta ja turvallisesta työstä uuden yrityksen avaamiseen toiselle asuinalueelle oli erittäin jännittävää. Iloksemme saimme huomata pitkän ja perusteellisen taustatyömme osuneen oikeaan, sillä palveluille oli kova kysyntä. Ensimmäisen kuukauden jälkeen apukäsiä tarvittiin, jolloin Katja Mattila liittyi ILOn porukkaan.

Vaikka arki on tasaantunut, näyttää tulevaisuus hyvältä. Asiakkaat ovat entistä enemmän kiinnostuneita hyvinvoinnistaan ja alkavat tiedostaa jalkaterapeutin toimenkuvan laajuuden ja eroavaisuuden. Tarvetta niin yrittäjille kuin työntekijöille on varmasti!

Itsensä kehittäminen on myös asiakkaiden etu

Kolme naista ja yksi mies katsovat kameraanToiminimi yrittäminen on etenkin aloittelevalla yrittäjälle helppo ja nopea tapa aloittaa yrittäminen ja tähän koulusta sai hyvän opastuksen. Osakeyhtiön perustamisessa täytyy AVI:n kanssa käydä pieni paperiruljanssi läpi, mutta sitä ei pidä pelätä. Itseasiassa se on täydellinen hetki tarkastella omia toimintatapojaan ja kehittää niitä. Kun itsestään selvätkin asiat joutuu kirjottamaan paperille ylös, saattaa samassa huomata jotain korjattavaa. Myös työntekijöiden väliset toimintaeroavaisuudet voi yhtenäistää. Oli ihanaa tarkastella ja kehittää omaa työskentelyä ja oppia siinä samassa. Nyt jälkikäteen ymmärtää itsensä kehittämisen tärkeyden, josta koulussa muistuteltiin. Kannustamme jokaista haastamaan ja kehittämään omaa toimintaansa tasaisin väliajoin. 

Kuvassa vasemmalta Tuukka Sallinen (koulutettu hieroja ja jalkaterapeuttiopiskelija), kirjoittaja Emma Laakkio, Katja Mattila (jalkaterapeutti) ja Pia Komi. 

Jatko-opiskelu: Jalkaterapeutti hoitotieteen yliopisto-opinnoissa

Kasvokuva naisestaMinna Stolt, dosentti, TtT, jalkaterapeutti (AMK), FEANS, FFPM RCPS(Glasg.)
yliopistonlehtori, Hoitotieteen laitos, Turun yliopisto

Valmistuin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiasta (nyk. Metropolia) jalkaterapeutiksi keväällä 2003. Kiinnostuin tutkimuksen tekemisestä jalkaterapiakoulutuksen aikana, koska opintojen aikana näyttöön perustuvaa toimintaa korostettiin ja sitä varten luin paljon kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita.

Jalkaterapia Suomessa on vielä hyvin nuori koulutusala ja halusin omalta osaltani kehittää jalkaterapian tietopohjaa sekä koulutusta. Suomessa jalkoihin kohdistuva tutkimus on vähäistä, vaikka monet esimerkiksi ikääntyneet ihmiset kärsivät erilaisista jalkavaivoista. Näiden perusteiden lisäksi jalkaterapian lehtorit Riitta Saarikoski ja Irmeli Liukkonen kannustivat minua yliopiston jatko-opintoihin, jolloin päätin hakea Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle terveystieteiden maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen. 

Jalkaterveyden tutkimusta hoitotieteessä

Hoitotiede on tieteenala, joka tutkii terveyttä ja hoitamista eri näkökulmista. Tämä pitää sisällään myös jalkaterveyden tutkimuksen. Maisteriksi valmistumiseni jälkeen keväällä 2006 aloin heti suunnitella tieteellisiä jatko-opintoja ja väitöskirjan tekemistä. Väittelin keväällä 2013 ikääntyneiden jalkaterveyden arvioinnista. Kehitin väitöstutkimuksessani jalkaterveyden arviointimittarin, jonka avulla hoitajat voivat arvioida ikääntyneen potilaan jalkojen terveyden ja tarvittaessa ohjata ikääntynyt asiantuntijan vastaanotolle. Hoitotieteen dosentin arvo myönnettiin minulle 2017. Dosentuurin saavuttaminen merkitsee itsenäisen tieteellisen tutkijanuran rakentamista ja aktiivista opetus- ja julkaisutoimintaa akateemisessa ympäristössä. Nykyisin työskentelen hoitotieteen yliopistonlehtorina Turun yliopiston, lääketieteellisen tiedekunnan hoitotieteen laitoksella ja vastaan hoitotieteen laitoksella jalkaterveyteen kohdistuvasta tutkimuksesta. Laitoksella on siis mahdollista tehdä kandidaatintutkielmasta lähtien jalkaterveyteen kohdistuvaa tutkimusta.

Hae opiskelijaksi hoitotieteeseen: jalkaterapia tarvitsee myös tieteentekijöitä

Kannustan jokaista jatkamaan opintoja ja kehittämään osaltaan jalkaterapian tietoperustaa. Jalkaterapia tarvitsee myös tieteentekijöitä. Yliopisto-opinnot hoitotieteessä lisäävät jalkaterapeuttien osaamista sosiaali- ja terveydenhuollosta, tieteellisen tutkimuksen ja näyttöön perustuvan toiminnan kehittämisestä ja implementoinnista sekä antavat laajat valmiudet terveydenhuollon asiantuntija-, johto-, opetus- ja tutkimustehtäviin. Lisätiedot: www.utu.fi/hoitotiede