Jalkaterapeutti (AMK), monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Jalkaterapeutti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Hinta
Maksuton

Toteutustapa

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetus, etä- ja verkko-opiskelu sekä työelämäharjoittelut. Koulutuksen kuormittavuus vastaa päätoimista opiskelua ja opintopisteitä suoritetaan lukukautta kohti 30 opintopistettä (60 opintopistettä vuodessa). Opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Monimuotototeutus mahdollistaa jossain määrin työnteon opiskelun ohella. Työnteko opiskelun ohessa vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan, koska lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa.

Koulutus järjestetään Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Tietopuolinen lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti kolmena päivänä viikossa kello 8.00 –16.00 välillä verkkoympäristössä. Laboraatio-opetus toteutetaan intensiiviviikkoina Metropolia Ammattikorkeakoulun opetuslaboratorioissa Helsingissä. Intensiiviviikkoja on lukukaudessa 3-5 kertaa. Metropolia Ammattikorkeakoulu ei järjestä Helsingissä asumismahdollisuutta laboraatio-opetuksen ajaksi.

Työelämäharjoittelua toteutetaan sekä Metropolian HyMy-kylän jalkaterapian oppimisklinikalla että ulkopuolisissa työharjoittelupaikoissa. HyMy-kylän harjoittelu tiettyinä viikkoina kolmena päivänä viikossa. Ulkopuoliset työelämäharjoittelujaksot ovat kestoltaan 4-6 viikkoa ja niiden aikana työskentely on täysipäiväistä. Työelämäharjoittelua toteutetaan pääkaupunkiseudulla ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla Suomessa, mikäli harjoittelupaikka vastaa harjoittelupaikalta edellytettäviä vaatimuksia. Tarkempi opetusaikataulu ilmoitetaan opintojen alkaessa.

Tavoite

Jalkaterapeutti on jalkaterveyden edistämisen ja alaraajojen monipuolisen tutkimisen, hoitamisen ja kuntouttamisen korkeasti koulutettu asiantuntija.

Liikkumisen väheneminen, ikääntyminen, ylipainon ja diabeteksen lisääntyminen altistavat erityyppisille ja pitkäkestoisille alaraajaongelmille, joten tarve jalkaterapeutin osaamiselle on merkittävä.

Työssään jalkaterapeutti kohtaa erilaisia alaraajojen rasitus- ja akuuttivammoja, muutoksia alaraajojen biomekaniikassa, vaativia iho- ja kynsimuutoksia sekä tiettyjen sairauksien kuten diabeteksen ja reuman aiheuttamia komplikaatioita.

Jalkaterapeutin arviointiosaamisen perustan muodostaa vahva ymmärrys liikkumisesta ja erityisesti alaraajojen biomekaniikasta, jalkasairauksista sekä toiminnan poikkeavuuksien syistä ja seurauksista. Jalkaterapeutti laatii yhdessä asiakkaan kanssa tämän omia tavoitteita, yksilöllisiä tarpeita ja voimavaroja vastaavan jalkaterapiasuunnitelman. Jalkaterapeutin työssä (ennaltaehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus) korostuvat yksilö- ja ryhmäohjaustaidot sekä moniammatillinen yhteistyö muiden terveydenhuoltoalan työntekijöiden kanssa.

Hoito- ja kuntoutusosaamisen keskeisiä menetelmiä ovat jalkaterveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus, iho- ja kynsimuutosten hoito, jalkahaavojen hoito, apuvälineterapia (mm. yksilölliset tukipohjalliset ja erityisjalkineet), terapeuttinen harjoittelu sekä manuaalinen terapia.

Koulutuksen sisältö

Jalkaterapeuttikoulutus jakaantuu 3,5 vuoden ajalle. Opiskelu on päätoimista opiskelua, johon sisältyy lähiopetusta (teoria ja käytäntö), itsenäistä opiskelua, käytännön harjoittelujaksoja, laboraatioita sekä projektioppimista.  Jalkaterapian tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu jalkaterapian ydinosaamista määritteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin. Jalkaterapian ydinosaamisalueet ovat alaraajojen toimintojen ja jalkaterapiatarpeen arviointi, terveyttä edistävä jalkaterapia, hoitava jalkaterapia, alaraajojen toimintoja tukevat terapiat, jalkaterän apuvälineterapia sekä johtamis-, kehittämis- ja tutkimusosaaminen jalkaterapiassa.

Opiskelija käsittelee jalkaaTutkinto-ohjelma hyödyntää opetuksessa innovatiisia oppimisympäristöjä. Moderni liikelaboratorio mahdollistaa monipuolisen liikkeen visualisoinnin ja analysoinnin eri asiakasryhmillä. Apuvälineterapiassa hyödynnetään CAD-CAM -teknologiaa oppimisen välineenä.

Jalkaterapeuttiopinnoissa painottuvat näyttöön perustuva tieto, käytännönläheinen tutkiva ja kehittävä työote, projekteissa oppiminen sekä harjoittelu oppilaitoksen tiloissa ja työelämässä. Opinnoissa käytetään verkko- ja simulaatiopedagogiikkaa ja hyödynnetään uusia teknologioita. Opiskelija voi suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Jalkaterapian opetussuunnitelma perustuu jalkaterapian ydinosaamista määritteleviin kansallisiin ja kansainvälisiin suosituksiin. Työskentely Metropolian innovaatiokeskittymissä lisäävät ja edistävät opiskelijoiden tutkimus-, kehittämis- ja innovaatio-osaamista.

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä. Opinnäytetyössä opitaan tunnistamaan oman alan keskeisiä kehittämiskohteita tai ongelmakokonaisuuksia ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja, työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksia ja soveltamaan oman alan tutkimustietoa ja työtapoja uusiin ja muuttuviin tilanteisiin.

Opinnäytetyö on tekijänsä luova työprosessi ja se tehdään joko yksilötyönä, parityönä tai pienryhmässä. Työssä on mahdollista hyödyntää myös koulutusalojen välisen yhteistyön tuomaa monialaisuuden lisäarvoa. Opinnäytetyöt tehdään aina yhteistyössä työelämän kanssa.

Aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Opiskelussa sovelletaan Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT-järjestelmä). Tämä mahdollistaa mm. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen jalkaterapeutin opetussuunnitelman osaamistavoitteita vastaavan osaamisen hyväksymisen osaksi opintoja. Aikaisemman osaamisen tunnustaminen arvioidaan yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa.

Uramahdollisuudet

Jalkaterapeutti työskentelee perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yrittäjänä, ammatinharjoittajana, konsultointi-, myynti- ja projektitehtävissä tai apuvälineitä valmistavissa yrityksissä.

Jalkaterapeutti työskentelee usein korkean riskin asiakkaiden, kuten diabeetikoiden ja reumaatikoiden, parissa. Jalkaterapeutin asiakkailla voi olla erilaisia alaraajojen rasitusvammoja ja biomekaanisia muutoksia, vaikeita iho- ja kynsimuutoksia tai diabeteksen aiheuttamia komplikaatioita. Jalkaterapeutti toimii asiantuntijana erilaisissa moniammatillisissa terveydenhuollon työryhmissä mm. lääkäreiden, diabetes- ja reumahoitajien, fysioterapeuttien ja apuvälineteknikkojen kanssa.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus vaihto-opiskeluun kansainvälisissä partnerioppilaitoksissa, joita on Belgiassa, Ranskassa ja Espanjassa. Myös harjoittelua voi suorittaa ulkomailla. Opiskelijat osallistuvat opintojensa aikana kansainvälisten asiantuntijoiden ja vierailevien opettajien luennoille ja muuhun opetukseen. Lyhyet kansainväliset tapahtumat, kuten osallistuminen kansainvälisiin kongresseihin tms., voidaan liittää osaksi opintoja. Freemover-vaihto on mahdollista myös muihin kuin tutkinto-ohjelman partnerioppilaitoksiin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Tutkinto-ohjelman keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit, HUS, Suomen Jalkojenhoitaja- ja Jalkaterapeuttiliitto ry, Respecta Oy, Footbalance, Footlife, Fysioline, eri jalkinevalmistajat ja maahantuojat, Suomen Reumaliitto ry, Suomen Diabetesliitto ry sekä useat muut yhdistykset ja järjestöt.

Jatko-opintomahdollisuudet

Tutkinnon suorittamisen jälkeen on mahdollisuus ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen (ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja yliopisto-opinnot).

Opiskelijoiden kokemuksia

Halu auttaa toi opiskelemaan jalkaterapiaa

Minna ja Krista aloittivat jalkaterapeuttiopinnot syksyllä 2021.

Lue Minnan ja Kristan kokemuksista.

Yrittäjänä omanlainen ura jalkaterapian maailmassa

Emma Laakkio

Emma Laakkio valmistui jalkaterapeutiksi ja perusti yrityksen.

Lue Emman tarina.

Jalkaterapeutti hoitotieteen yliopisto-opinnoissa

Minna Stolt

Minna Stolt opiskeli jalkaterapeutiksi ja jatkoi opintojaan hoitotieteessä tohtoriksi asti.

Lue Minnan tarina.