Perustiedot

Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Sosionomi (AMK), sosiaaliohjaus

Sosionomin tutkinto antaa valmiudet eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyöhön sosiaalialalla. Sosiaalialan asiantuntijat vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Sosionomin työtehtävät

Sosionomi työskentelee hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Työtä tehdään yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sosionomilla on taito soveltaa osaamistaan ammatissaan ja kehittää ammattialaansa.

Sosionomin työkenttänä on:

 • Varhaiskasvatus
 • Lastensuojelu
 • Perhetyö
 • Nuorisotyön ohjaus- ja kasvatustehtävät
 • Vanhustyö
 • Vammaistyö
 • Päihdetyö
 • Mielenterveystyö

Sosionomilla on mahdollisuus toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana ja palvelujen tuottajana.

Sosionomin koulutus

Sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa opetus ja oppiminen toteutetaan työelämäläheisesti pääkaupunkiseudulla toimivien organisaatioiden, järjestöjen, toimijoiden ja yritysten kanssa. Opetuksessa hyödynnetään monia oppimisen tapoja, esimerkiksi tutkivaa oppimista, projektioppimista sekä dialogista ja yhteistoiminnallista oppimista. Opintojen alussa opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Yhteisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee valinnaisia ammatillisia opintoja liittyen sosiaaliohjaukseen, sosiokulttuuriseen innostamiseen, perhetyöhön tai varhaiskasvatukseen. Valinnaiset ammatilliset opinnot vahvistavat ja suuntaavat opiskelijan ammatillisuutta.

Tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma perustuu seuraaviin sosionomin osaamisalueisiin (Sosiaalialan AMK -verkosto 2016):

1. Sosiaalialan eettinen osaaminen
2. Asiakastyön osaaminen
3. Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen
4. Kriittinen ja osallisuutta edistävä yhteiskuntaosaaminen
5. Tutkimuksellinen kehittämis- ja innovaatio-osaaminen
6. Työyhteisö-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen

Tutustu opetussuunnitelmaan.

Päivätoteutus sosiaalialan tutkinto-ohjelmassa

Päivätoteutus on opiskelijalle päätoimista opiskelua ja yhteisoppimista ryhmässä. AMK-tutkinnon suorittaminen päivätoteutuksessa

 • on sopiva opiskelutapa heille, joilla ei ole tutkinnon alalta työkokemusta tai ammatillista osaamista
 • edellyttää usein myös läsnäoloa opiskelijaryhmässä
 • sisältää yhdessä oppimisen ja ryhmätyöskentelyn lisäksi myös itsenäistä työskentelyä
 • opiskelussa hyödynnetään digitaalisia oppimisympäristöjä
 • antaa mahdollisuuden valinnaiseen opintopolkuun, jossa voi hyödyntää monialaista tarjontaa

Projektioppiminen

Opiskelija suorittaa opintojensa aikana 10 opintopisteen laajuiset innovaatioprojektiopinnot, joita toteutetaan työelämälähtöisesti ja monialaisesti. Opinnot ovat mahdollisuus kehittää omaa luovaa osaamistaan ja asiantuntijuuttaan.

Työelämäharjoittelu

Opintoihin sisältyy yhteensä noin 30 viikkoa ohjattua harjoittelua. Ajankohta ja toteutustapa vaihtelevat, harjoittelun kesto vaihtelee muutamista viikoista kuukausiin.

Lisätietoja työelämäharjoitteluista

Kansainvälisyys

Yhteistyö ulkomaisten korkeakoulujen ja organisaatioiden kanssa mahdollistaa opiskelijoille opiskelu- tai työharjoittelupaikan ulkomailla. Opintojen aikana on mahdollista lähteä 3-6 kuukauden opiskelijavaihtoon, suorittaa työharjoittelu ulkomailla tai osallistua intensiivikursseille.

Kansainvälistä kokemusta voi hankkia myös lähtemättä omalta kampukseltaan, esimerkiksi suorittamalla opintoja englanninkielisessä tutkinnossa, osallistumalla kansainvälisten vierailijoiden luennoille tai osallistumalla kv-tutortoimintaan.

Kansainväliset verkostot:

 • FIRST

Lue lisää FIRST+ -ohjelmasta

Sosiaali- ja terveysalan kansainväliset yhteistyökorkeakoulut

Sosiaalialan työelämäyhteistyö

Opinnäytetyöt

Opinnäytetyöt ovat työelämälähtöisiä hankkeita ja liittyvät ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Opinnäytetyö voi olla teoreettinen tai empiirinen tutkimus-, kehittämis- tai suunnittelutehtävä. Se voi sisältää myös taiteellisen osan.

Jos haluatte kehittää työyhteisöänne ja toimintatapojanne, ottakaa meihin yhteyttä!

Yhteyshenkilö:
Lehtori Niina Pietilä
etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Innovaatio-opinnot

Innovaatioprojektiopinnoissa painotetaan työelämälähtöisiä aiheita, innovatiivista toimintaa ja monialaista yhteistyötä. Opintojen laajuus on 10 op.

Opinnoissa luodaan yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria, jossa opiskelijat, opettajat, työelämän toimijat ja asiakkaat yhdessä osallistuvat kehittämisprosessiin ja päätöksentekoon.

Opinnoissa kehitetään käytännöllisiä ja luovia ratkaisuja, toimintatapoja ja palveluja, joilla vastataan metropolialueen toimijoiden monimuotoisiin tarpeisiin. Tutustu innovaatioprojekteihimme

Työelämäharjoittelut

Sosionomiopintoihin sisältyy yhteensä 45 op (n. 30 viikkoa) ohjattua tavoitteellista harjoittelua, joka jakaantuu neljään eri mittaiseen harjoittelujaksoon. Harjoittelut liittyvät teoriaopintoihin ja niihin sisältyy erilaisia oppimistehtäviä. Opiskelijat voivat tehdä harjoittelunsa monipuolisissa sosiaalialan töissä eri asiakasryhmien kanssa kunnissa, yrityksissä tai kolmannella sektorilla. Ohjattuja harjoittelujaksoja voi suorittaa myös ulkomailla.

Haluaisitko kehittää työyhteisöäsi? Haluaisitko kuulla sosiaalialan uusimmista tuulista? Ota opiskelija työharjoitteluun omaan organisaatioosi!

Kysy lisää harjoitteluja järjestäviltä opettajiltamme!

Yhteyshenkilöt:

1. harjoittelu
Soile Bergström, lehtori

2. harjoittelu
Päivi Eskelinen-Roos, lehtori

3. harjoittelu
Taina Konttinen, lehtori

etunimi.sukunimi [at] metropolia.fi

Opiskelijoiden kokemuksia

Sosiaalialan opiskelija Milka Sotkasiira

Milka Sotkasiira

Nimeni on Milka Sotkasiira ja tätä kirjoittaessani opiskelen toista vuotta Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Olen aiemmalta koulutukseltani vaatetusalan stylisti-artesaani. Ammattikoulusta valmistuttuani olin työelämässä kolme ja puoli vuotta.

Välivuosien kuluessa oli aikaa kerryttää omaa työkokemusta, mutta samalla myös pohtia sitä, mitä haluan tulevaisuudessa tehdä. Olin aikaisemminkin ajatellut työskenteleväni sosiaalialalla ja se tunne vain vahvistui vuosien myötä.

Aluksi jännitin hakea sosiaalialalle korkeakouluopintoihin, koska en ollut käynyt lukiota ja alani ammattikoulussa oli täysin eri kuin sosiaaliala. Kuitenkin päästyäni opiskelemaan Metropoliaan olin todella innoissani alkavista opinnoista, enkä ole katunut valintaani hetkeäkään. Siksi haluankin kannustaa kaikkia sosiaalialasta kiinnostuneita hakemaan, sillä Metropoliaan hakiessa olemme kaikki samalla viivalla!

Sosionomin opinnot ovat olleet erittäin monimuotoisia ja kattavia. Koulutus mahdollistaa myös työskentelyn opintojen ohella; itse keikkailen päiväkodeissa ja nuorisotalolla. Keikkailu tukee monipuolisesti koulutustani ja mahdollistaa oppimieni asioiden harjoittelun käytännössä.

Sosionomin koulutus tarjoaa laajasti mahdollisuuksia työskennellä sosiaalialan eri kentillä. Aloittaessani opinnot ajattelin, että haluan työskennellä vain lasten ja nuorten parissa. Kuitenkin opintojen edetessä olen tajunnut alan moninaisuuden ja olen muuttunut avoimemmaksi eri töiden suhteen. Monipuolisen kurssitarjonnan vuoksi koulutus tarjoaa valmiudet juuri niihin työtehtäviin, joista on itse kiinnostunut.

Metropoliassa on myös mahdollista lähteä vaihtoon tai harjoitteluun ulkomaille. Itse olen lähdössä harjoitteluun Indonesiaan Lombokille lastensuojelutyöhön. Lähden sinne yhdessä kolmen muun luokkalaiseni kanssa ja olen erittäin innoissani tulevasta harjoittelusta. Arvokkaan työkokemuksen ja kielitaidon lisäksi saan sieltä varmasti mukaani unohtumattomia kokemuksia!

Opiskelu on todella mahtavaa aikaa. Vaikka opinnot vaativat välillä työtä ja ponnisteluja, niin ne myös antavat erittäin paljon!

Sosiaalialan opiskelija Taru Sjöberg

Taru Sjoberg.

Olen Taru Sjöberg, toisen vuoden sosionomiopiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Valmistuttuani ylioppilaaksi päätin pitää välivuoden ja miettiä, mitä haluaisin elämältäni. Seuraavat neljä ja puoli vuotta vietinkin kaupan alalla työskennellen.

Pohdin, mitä elämältäni toivon ja mitkä asiat koen tärkeiksi. Hain kaupanalalle, koska halusin tehdä työtä ihmisten kanssa. Oivalsin kuitenkin, että itselleni tärkeimpiä arvoja ovat sosiaalialan ydinarvot, kuten ihmisten hyvinvointi ja sen tukeminen, yhdenvertaisuus ja osallisuus.

Kiinnostukseni ihmisläheiseen työhön alkoi jo yläasteikäisenä. Ajattelin tuolloin, että minusta tulisi luokan- tai lastentarhanopettaja. Tätä ajatusta toteutin toisena välivuotenani avoimessa yliopistossa ja kävin luokanopettajan perusopintokokonaisuuden.

Olen kuitenkin aina ollut käytännönläheinen ihminen, oppinut parhaiten tekemällä. Tämän vuoksi hain Metropoliaan. Käytännönläheisempi opetus sekä pitkät työharjoittelut tarjoavat hyvät eväät työelämään lähtemiseen. Hienoa tällä alalla on myös se, että ikinä ei ole valmis. Ammatillinen kasvu tapahtuu kokemuksen myötä. Ala tarjoaa mahdollisuuden itsensä kehittämiseen, joka on minulle hyvin tärkeää.

Koen, että sosiaalialan opintojen aikana ammatillisen kasvun ohella kasvaa myös ihmisenä. Sosiaaliala on syvästi kytkeytynyt yhteiskuntatieteisiin ja niiden opiskeleminen herättää aivan uudenlaiseen yhteiskuntakriittisyyteen ja pohdiskeluun. Sosionomin opinnoilla saavuttaa laajan osaamisen ja työllistymismahdollisuudet. Tällä alalla voi suuntautua minkä tahansa ikäryhmän kanssa tehtävään työhön. Omana tavoitteenani on lastentarhanopettajan kelpoisuus.

Koulun penkille palaamisessa on ollut omat haasteensa. Opiskelun aikatauluttaminen on välillä tuottanut harmaita hiuksia, mutta siitä ja muusta on selviydytty hienosti etenkin loistavan ryhmähengen avulla. Mielenkiintoisten opintojen ohella yksi parhaista asioista Metropoliassa onkin hyvä yhteishenki. Nämä yhdessä tekevät opiskelusta innostavaa, palkitsevaa ja mielekästä!

Sosiaalialan opiskelija Minja Paldanius

Minja Paldanius

Nimeni on Minja Paldanius ja aloitin opiskelut Metropoliassa keväällä 2014. Ennen opiskeluiden aloittamista minulla oli jo viides välivuosi meneillään ja opiskelumotivaatio oli korkeimmillaan.

Sosiaalialan opiskelut eivät käyneet mielessänikään ylioppilaskirjoitusten jälkeen - hain opiskelemaan mm. maisemasuunnittelua - vaan ajatus kypsyi viettäessäni välivuosia. Heti ensimmäisten opiskelukuukausien aikana oli selvää, että olin hakeutunut oikealle alalle.

Opiskeluiden alussa huomasin, että olin täysin unohtanut, kuinka oikeasti opiskellaan. Viimeksi olin kirjoittanut esseitä viitisen vuotta sitten ja pääsykokeita lukuun ottamatta en ollut viettänyt aikaa oppikirjojen parissa pitkään aikaan. Alkukankeudesta päästyäni opiskelut alkoivat kuitenkin rullaamaan mukavasti ja lukion käyneenä tykästyin ammattikorkeakoulun erilaiseen opiskelutyyliin.

Jo ensimmäisen vuoden aikana olemme päässeet tutustumaan todella laajasti sosiaalialan työkenttään. Ensimmäisenä harjoittelupaikkanani oli nuorisotalo, ja kiinnostuin yhä enemmän nuorten kanssa tehtävästä työstä. Lisäksi olen päässyt hyödyntämään harrastuksiani erilaisilla kursseilla, esimerkiksi olen ollut mukana vetämässä taidetuokioita eri asiakasryhmille.

Kursseilla työskentelemme paljon ryhmissä, mikä sopii minulle hyvin. Sosiaalialalla toimitaan usein erilaisten tiimien jäseninä ja tätä on hyvä harjoitella heti alusta lähtien.

Omasta luokasta saa myös hyvän tukiryhmän opiskeluiden ajaksi, ja kaikki kannustavat toisiaan. Sosiaalialan opintoja voisin suositelle ihmiselle, joka on kiinnostunut tekemään ihmisläheistä työtä ja haluaa työskennellä ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi!

Sosiaalialan opiskelija Pihla Nohynek

Pihla Nohynek.

Nimeni on Pihla Nohynek ja olen toisen vuoden sosionomiopiskelija. Suoritin lapsi- ja perhetyön perustutkinnon, jonka jälkeen työskentelin päiväkodissa puoli vuotta. Halusin laajentaa omaa osaamistani, joten päätin jatkaa vielä opiskelua korkeakoulussa. Sosionomin tutkinto vaikutti parhaalta vaihtoehdolta, sillä siinä työmahdollisuudet ovat todella monipuoliset. Sosiaalialalla riittää myös aina töitä.

Itseäni kiinnostaa eniten työskentely lasten sekä perheiden parissa. Opintojen ohella teen vapaaehtoistyötä lastensuojelussa sekä keikkatyötä eri päiväkodeissa. On innostavaa päästä heti hyödyntämään koulussa oppimaani tietoa käytännön työssä.

Opintojen aikana olen yllätyksekseni huomannut, että olen oppinut suhtautumaan asioihin avoimemmin ja ennakkoluulottomammin. Olen jopa alkanut innostua esimerkiksi päihdetyöstä, vaikka aluksi en olisi voinut kuvitella itseäni sellaiseen työympäristöön. Olemme päässeet vierailemaan erilaisissa työympäristöissä, kuten leipäjonossa, asunnottomien keskuksessa, päihdekatkaisussa sekä päiväkodissa.

Opettajat ovat olleet innostavia ja tunnit ovat olleet pääasiassa todella mielenkiintoisia. Tunneilla on käytetty erilaisia ilmaisun keinoja, kuten draamaa, kuvataidetta, musiikkia ja liikuntaa. Ryhmätöitä tehdään paljon, ja luennoilla keskustellaan ja pohditaan yhdessä asioita. Ryhmäämme on tiiviin yhteistyön ansiosta muodostunut todella hyvä yhteishenki. Olemmekin auttaneet toinen toisiamme esimerkiksi tenttimateriaalin ja tehtävien kanssa.

Sosionomin tutkinnossa on mahdollista saada myös lastentarhanopettajan kelpoisuus suorittamalla 60 opintopistettä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan liittyviä opintoja. Olen päättänyt suorittaa sen, sillä varhaiskasvatus kiinnostaa kovasti. Tavoitteeni on kuitenkin tutustua mahdollisimman monipuolisesti muihinkin vaihtoehtoihin.

Harjoittelut antavat paljon, ja ne ovat hyviä mahdollisuuksia nähdä monipuolisesti sosiaalialan työympäristöjä. Itse olen lähdössä kolmeksi kuukaudeksi Indonesiaan lastensuojelujärjestöön tekemään toisen työharjoitteluni. Lähden yhdessä kolmen luokkakaverini kanssa ja odotan suurella mielenkiinnolla tulevaa harjoittelua.

Ulkomaille harjoitteluun lähteminen tuntui helpolta, sillä koululta saimme riittävästi tietoa sekä hyvän apurahan. Mielestäni harjoittelu ulkomailla on mahtava tilaisuus laajentaa omaa osaamista, saada kansainvälistä työkokemusta sekä kehittää kielitaitoa.

Olen viihtynyt Metropoliassa todella hyvin. Opiskelujen myötä on vain koko ajan vahvistunut ajatus siitä, että sosiaalialan työ on selkeästi oma juttuni.