Perustiedot

Tutkintonimike
Terveydenhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 16. - 30.3.2022
Hinta
Maksuton

Terveydenhoitajana

 • teet ihmisläheistä, monipuolista ja vastuullista terveydenhoitajatyötä
 • edistät terveyttä ja ennaltaehkäiset sairauksia
 • osaat edistää lasten, lasta odottavien perheiden, kouluikäisten, nuorten, aikuisten ja ikääntyvien ihmisten sekä heidän perheidensä terveyttä
 • osallistut asiakkaittesi terveysriskien ja sairauksien varhaiseen tunnistamiseen ja ehkäisyyn sekä sairastuneiden hoitamiseen
 • osaat vaikuttaa terveellisen elinympäristön kehittämiseen
 • teet yhteistyötä eri ammattiryhmien, asiantuntijoiden ja organisaatioiden kanssa
 • olet terveydenhoitajatyön asiantuntija eri tilanteissa, tiimeissä, työryhmissä ja verkostoissa.

Minustako terveydenhoitaja?

 • olet kiinnostunut ihmisläheisestä työstä ja eri-ikäisten ihmisten terveyden edistämisestä
 • sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot sekä taito eläytyä asiakkaittesi elämäntilanteisiin
 • terveydenhoitajana sinulta edellytetään hyviä teoreettisia tietoja ja vahvaa käytännön terveydenhoitajatyön osaamista
 • sinulla on rohkeutta tehdä itsenäisesti päätöksiä
 • terveydenhoitajana osaat arvioida ja kehittää omaa työtäsi, ammattitaitoasi ja työyhteisösi toimintaa.

Terveydenhoitajan opinnot ovat monipuolisia

 • opiskelu on kokopäiväistä ja päätoimista
 • opiskelu edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja vaatii läsnäoloa
 • opetus toteutuu pääasiassa päivisin, mutta opetusta voi olla myös iltaisin ja lauantaisin
 • opiskelet sekä itsenäisesti että ryhmissä
 • suoritat opintoja hankkeissa, mm. EDUVAC-hanke, projekteissa ja verkko-opintoina sekä laboraatio- ja simulaatio-opintoina Lue lisää EDUVAC-hankkeesta.
 • opiskelusi tilat ja välineet on rakennettu parasta oppimistasi ajatellen

Minkälaisia opetusmenetelmiä koulutuksessa käytetään?

Terveydenhoitajakoulutus sisältää teoreettista opetusta, taito- ja työpajoja sekä simulaatioita. Osa opinnoista toteutuu innovaatiokeskittymissä. Tutkinnon opinnoista yli kolmannes on ammattitaitoa edistävää harjoittelua esimerkiksi kaupunkien terveys- ja hyvinvointikeskuksissa, Myllypuron kampuksella tarjottavassa palvelutoiminnassa, yrityksissä, järjestöissä ja sairaaloissa.

Opiskelu toteutuu lähi- ja etäopiskeluna ja edellyttää sekä itsenäistä opiskelua että ryhmä- ja tiimityöskentelyä. Opinnoissa hyödynnetään monipuolisesti eri opetus- ja oppimismenetelmiä, digitaalisia oppimisympäristöjä ja -sovelluksia sekä projekteissa opiskelua. Opiskelun aikana tehdään opinnäytetyö ja terveydenhoitajan ammattiopintoihin liittyvä kehittämistyö. Opiskelija voi suorittaa tutkintoon kuuluvia opintoja myös kansainvälisessä opiskelijavaihdossa.

Terveydenhoitajan koulutus sisältää runsaasti käytännön harjoittelua. Opintojesi aikana harjoittelet sekä sairaanhoitotyön että terveydenhoitajatyön toimintaympäristöissä mm. äitiys- ja lastenneuvolassa, koulu- ja/tai opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, aikuisneuvonnassa ja terveysaseman vastaanotossa, sairaalassa ja kotihoidossa.

Laadit opintojen alkuvaiheessa tutoropettajasi avulla henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), jossa huomioidaan aiemmin hankittu osaamisesi.

Kansainvälisyys terveydenhoitajan opinnoissa

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan esim. intensiivikursseilla, projekteissa tai ohjaamalla Suomeen tulevia vaihto-opiskelijoita. Rokotusosaamisen intensiivikurssilla keväällä 2019 oli kansainvälistä tunnelmaa ja oppimisen riemua.

Terveydenhoitajakoulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, mikä antaa sinulle mahdollisuuden työskennellä myös kansainvälisissä tehtävissä.

Terveydenhoitajat työllistyvät pääkaupunkiseudulla hyvin

Terveydenhoitajan koulutus mahdollistaa työskentelyn monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä. Terveydenhoitajaksi valmistuessasi saat kaksi tutkintoa: terveydenhoitajan (AMK) tutkinnon ja lisäksi saavutat koulutuksen aikana myös sairaanhoitaja (AMK) pätevyyden. Valmistuttuasi voit työskennellä terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan työtehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä järjestöissä. Työpaikkanasi voi olla

 • äitiys- ja lastenneuvola
 • perhekeskus
 • koulu- tai opiskeluterveydenhuolto
 • työterveyshuolto
 • kotihoito
 • aikuisneuvonta, hyvinvointi- ja terveyskeskus
 • päivystysvastaanotto

Voit myös tehdä työtä:

 • päihde- ja mielenterveystyössä 
 • erilaisissa koulutus- ja projektitehtävissä
 • itsenäisenä yrittäjänä

Minkälaisiin tehtäviin ja organisaatioihin tutkinnon suorittaneet työllistyvät?

Terveydenhoitajatutkinnon suorittanut työskentelee Valviran laillistamana terveydenhuollon ammattihenkilönä. Koulutus mahdollistaa työskentelyn monipuolisissa ja mielenkiintoisissa työtehtävissä. Terveydenhoitaja voi työskennellä äitiys- ja lastenneuvolatyössä, perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvolassa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, työterveyshuollossa, kotihoidossa, avosairaanhoidon vastaanotolla sekä ikääntyneiden palveluissa. Lisäksi terveydenhoitaja voi työskennellä järjestöissä, terveyden edistämisen projekteissa, hyvinvointikoordinaattorina, tutkimushoitajana ja yrittäjänä. Terveydenhoitajan työ voi olla myös jalkautuvaa työtä esimerkiksi leikkipuistoihin tai ikäihmisten tapahtumiin. Terveydenhoitaja voi työskennellä myös sairaanhoitajana monipuolisissa hoitotyön tehtävissä.

Terveydenhoitaja tekee työtään niin yksilöiden, perheiden, ryhmien kuin yhteisöjenkin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveydenhoitajan työssä on keskeistä terveyttä edistävä ja sairauksia ehkäisevä työ sekä asiakkaiden voimavarojen ja itsehoidon tukeminen aina lapsuudesta vanhuuteen. Työ on itsenäistä, mutta edellyttää tiivistä monialaista ja -ammatillista yhteistyötä. Terveydenhoitajan työ vaatii vahvaa terveyden edistämisen osaamista ja kliinisiä perustietoja ja -taitoja sekä hyviä päätöksenteko-, ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja. Keskeistä työssä on terveyden suojelu, terveyden tasa-arvon lisääminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Työterveyshuollossa työskentelevien tulee suorittaa työterveyshuollon pätevöittävä koulutus, joka antaa pätevyyden toimia työterveyshuollon ammattihenkilönä.

Opiskelijoiden kokemuksia

”Halusin mahdollisimman laajan ja monipuolisen koulutuksen ja siksi valitsin terveydenhoitajakoulutuksen. Valmistuttuani minulla on erittäin monipuoliset mahdollisuudet valita kiinnostava työpaikka."

”Ehdoton voimavara on kivat opiskelukaverit omassa ryhmässä ja hyvä opiskeluilmapiiri. Kouluun on kiva tulla!”

Katso video opiskelusta terveydenhoitotyön tutkinnossa

Mitä tutkinnon suorittanut osaa?

Terveydenhoitajatutkinto on kaksoistutkinto, jonka aikana opiskelija suorittaa sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinnot. Ensin opiskellaan yleissairaanhoidosta vastaavan sairaanhoitajan opinnot (180 op) ja sitten terveydenhoitajatyön ammattiopinnot (60 op).

Terveydenhoitajakoulutuksessa saavutetaan vahva terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön ammattitaito. Terveydenhoitajatyön näkökulma on terveyden edellytyksiä tukeva ja luova (promotiivinen) sekä sairauksia ennaltaehkäisevä (preventiivinen).

Terveydenhoitajan ydinosaamisen alueet ovat terveyttä edistävä terveydenhoitajatyö, yksilön, perheen ja yhteisön terveydenhoitajatyö, terveellisen ja turvallisen ympäristön edistämisen terveydenhoitajatyö, yhteiskunnallinen terveydenhoitajatyö sekä terveydenhoitajatyön johtaminen ja kehittäminen.

Koulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky

Kieltenopiskelijasta tyytyväiseksi terveydenhoitajaopiskelijaksi

Veera Leppänen terveyslan kiinteistön edessä.

Olen Veera Leppänen ja opiskelin aiemmin Joensuussa ja Helsingissä ranskan kieltä ja humanistisia tieteitä. Muutaman vuoden jälkeen tuntui, etteivät opintoni johtaneet mihinkään: en halunnut kieltenopettajaksi eikä kääntäjän työkään kiinnostanut. Opiskelu tuntui päämäärättömältä.

En oikeastaan osaa sanoa miksi valitsin sosiaali- ja terveysalalta juuri terveydenhoitajakoulutuksen. Minulla oli valmiiksi hyvä kuva terveydenhoitajan ammatista, mielikuva siitä millaiseksi terveydenhoitajaksi voisin tulla sekä tunne siitä, että pystyisin samaan.

Opiskelu vaihtelevaa ja monipuolista

Valintani on tuntunut oikealta. Minua viehättää terveydenhoitajan työn konkreettisuus. Saan ammatin ja ammattitaidon, ja voin valmistuttuani sanoa: tätä minä osaan. Pidän siitä, että terveydenhoitotyö on monipuolista ja ihmisläheistä, ja siinä saa konkreettisesti jotakin aikaan.

Yliopiston jälkeen opinnot ovat tuntuneet hyvin strukturoiduilta. Aina voi toki tehdä HOPSin (=henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman), mutta silti voi seurata selkeää opintosuunnitelmaa. Opiskelu on ollut tiivistä, mutta vaihtelevaa, koska harjoitteluja on paljon. Ne ovat tuoneet mukavaa tasapainoa teorian sekaan.

Opiskelun aikana pitää varautua oman tekemisensä ja työskentelynsä organisointiin. Opiskelu vaatii aikataulutusta ja oman ajankäytön suunnittelua. Työskentelyä on itsenäisesti ja ryhmissä. Ryhmätöiden määrä jopa yllätti. Mietin myös olivatko kaikki valmiita, kun lähdimme niin nopeasti harjoitteluun heti toisen lukukauden alussa. Mutta kannattaa avoimesti ja rohkeasti tarttua käytäntöön. Työn oppii vasta sitä tekemällä.

Harjoittelut kasvattavat ammattiin

Mikä on ollut opiskelussa kaikkein parasta? Harjoittelut ehdottomasti sekä sieltä saadut oppimisen ja ammatillisen kasvun kokemukset. Osaamisen kasvun huomaa toki koulussakin; teoria on tärkeää ja tukee käytäntöä, mutta harjoittelu syventää oppimista. Siinä myös konkretisoituu, että hei, kohta minä teen tätä.

Samalla näkee työelämää. Metropolia mainostaa työelämälähtöisyyttä, ja se lupaus on täyttynyt paremmin kuin ajattelinkaan. Tästä koulusta pääsee harjoitteluihin vähän joka paikkaan mikä on hienoa. Opiskeluvaiheessa monipuolisuus on tärkeää.

Harjoittelupaikoissa luodaan myös suhteita. Moni niistä on potentiaalinen tulevaisuuden työpaikka. Harjoittelussa pääsee katsomaan paikkaa kun on harjoittelussa ja samoin tulee itse tutuksi työyhteisössä. Se on hyvä asia molemmille osapuolille.

Viimeinen kevät on nopeasti ohi

Kolmen hengen tiimimme opinnäytetyö oli: "Malli kouluyhteisössä järjestettävän seksuaaliterveystapahtuman suunnittelusta sisällöistä ja toteutuksesta". Viimeisen lukukauden aikana ohjelmassa on ollut enää pari opintojaksoa ja kehittämistyö, joka on koko opiskelijaryhmän kanssa tehtävä projekti. Se eroaa opinnäytetyöstä toiminnallisuudellaan, ja olemme tehneet Pohjois-Haagan yhteiskoululle teemapäivää sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Loppukeväästä on viimeinen syventävä harjoittelu. Se on koulutuksen ainoa vapaavalintainen harjoittelu, ja sitä on odotettu kovasti! Olen menossa Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöön YTHS:ään, jonne otin itse yhteyttä. Sitten onkin enää valmistumiseen liittyviä käytännön toimia. Valmistuminen tuntuu hyvältä ja myös aika hienolta saavutukselta!

Se, että saan sekä terveydenhoitajan että sairaanhoitajan pätevyydet avaa todella suuret työmarkkinat! Olen aika avoin sille, mitä elämässä tulee vastaan, mutta tähtään opiskeluterveydenhuoltoon tai sitten voisin syventää psykiatrista osaamistani. Tärkeintä on tehdä työtä josta nauttii ja joka tuntuu omalta.

Hae kevään yhteishaussa

Koulutus on mukana kevään 2022 yhteishaussa. Tutustu hakukelpoisuuteen, aikatauluihin ja ohjeisiin.