Esitys- ja teatteritekniikan ylemmän AMK-tutkinnon ennakkotehtävät

Ennakkotehtävät syksyn 2023 yhteishaussa

Ohjeita

Noudata tehtävien toteutuksessa seuraavia ohjeita:

 • Tee tehtävät tekstinkäsittelyohjelmalla. Käytä tehtävissä fonttia Arial 11 pt ja riviväliä 1,5.
 • Tallenna kaikki tehtävät numerojärjestyksessä yhteen dokumenttiin.
  • Kirjoita dokumentin alkuun nimesi ja syntymäaikasi.
  • Huolehdi lisäksi, että jokaisella sivulla on nimesi yläalatunnisteessa.
  • Käytä sivunumerointia.
  • Aloita kukin tehtävä uudelta sivulta.
  • Numeroi ja otsikoi tehtävät.
 • Tallenna tehtävät sisältävä tiedosto palautusta varten pdf-formaattiin.
 • Nimeä valmis dokumentti muotoon Sukunimi_Etunimi_ETTYAMK2023.pdf

Ennakkotehtävien lisäksi palautukseen tulee liittää erillinen CV pdf-tiedostona. Nimeä CV-tiedosto muotoon Sukunimi_Etunimi_ETTCV2023.pdf

Tehtävä 1: Oman ammatillisen taustan merkitys (0–10 pistettä)

Kirjoita teksti, jossa kuvaat lyhyesti aiempaa koulutustasi ja työkokemustasi. Vastaa tekstissä erityisesti kysymyksiin: Mitä merkitystä taustallasi on esitys- ja teatteritekniikan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon hakeutumisessa? Miten aiemmat opintosi ja työkokemuksesi linkittyvät esitys- ja teatteritekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon sisältöihin?

Tekstin pituus on enintään 1 sivu (n. 2000 merkkiä).

Tehtävä 2: Opiskelumotivaatio ja ammatillisen osaamisen kehittämisen tavoitteet (0–15 pistettä)

Kirjoita teksti, jossa kuvaat opiskelumotivaatiotasi, ammatillisia vahvuuksiasi ja tavoitteitasi sekä itseäsi oppijana. Esimerkiksi:

 • Miksi haluat suorittaa esitys- ja teatteritekniikan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon? Mitkä asiat motivoivat sinua ja tukevat koulutuksen läpäisemistä?
 • Mitkä ovat ammatilliset vahvuutesi, kehittymistarpeesi ja tavoitteesi?
 • Miten esitys- ja teatteritekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto vahvistaisi ammatillista osaamistasi ja esihenkilötaitoja?
 • Millainen oppija olet?
 • Kuinka järjestät ajankäyttösi tulevan opiskelun aikana?
 • Minkälaisena koet opiskelun ja työn yhteensovittamisen?

Tekstin pituus enintään 1 sivu (n. 2000 merkkiä).

Tehtävä 3: Kehittämishankkeen ideointi (0–25 pistettä)

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyy keskeisenä osana työelämää kehittävä opiskelu. Opintojen aikana opiskelija osoittaa kykyään soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien tunnistamiseen ja ratkaisemiseen ryhmässä ja itsenäisesti. Opiskelu kehittää opiskelijan valmiuksia itsenäiseen vaativaan asiantuntija- ja esihenkilötyöhön.

Kirjoita teksti, jossa ideoit ja pohdit mahdollista esitys- ja teatteriteknistä kehittämishanketta tai mahdollisia kehittämishankkeita. Vastaa tekstissä seuraaviin kysymyksiin:

 • Mitä teknis-taiteellisessa ympäristössä ja/tai toiminnassa pitää kehittää?
 • Millainen kehittämishanke tai soveltava tutkimus tukisi työuraasi ja/tai työyhteisösi kehittymistä?
 • Miksi teema kiinnostaa sinua?
 • Mistä näkökulmasta (yhteiskunta/organisaatio/yksilö) teemaa olisi kiinnostavaa tarkastella? Miksi?
 • Miten kehittämishanke tukisi työyhteisösi/toimintaympäristösi kehittymistä ja/tai omaa ammatillista kasvuasi?

Vastauksen pituus on enintään 2 sivua (n. 4000 merkkiä).

Arviointiperusteet

Tehtävien arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin asioihin:

 • opiskelusuunnitelman realistisuus: motivaatio, päämäärätietoisuus ja sitoutuminen opintoihin, käytännön mahdollisuudet tutkinnon suorittamiseen
 • kielellinen ilmaisu: tekstin selkeys, johdonmukaisuus ja oikeakielisyys, asiatyylin hallinta, ilmaisukyky
 • tutkimus- ja kehittämisvalmiudet: argumentointikyky, ideoiden havainnollisuus ja selkeys, kehittämishankeidean toteuttamiskelpoisuus ja työelämälähtöisyys, tutkimuksellinen ote kehittämishankeideassa
 • tehtäviin liittyvien ohjeiden noudattaminen.

Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla 0–50 pistettä ja sen alin hyväksytty pistemäärä on 25 pistettä.

Palautusohjeet

Voidaksesi tulla otetuksi huomioon valinnassa, sinun tulee täyttää yhteishakulomake osoitteessa opintopolku.fi. Ennakkotehtävä toimitetaan hakuaikana 4.9.-14.9.2023 sähköisen yhteishakulomakkeen liitetiedostona 14.9.2023 klo 15:00 mennessä.