Tutkintonimike: Toimintaterapeutti (AMK)

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat:15

Opetuspaikka: Satelliittikoulutus

Seuraava haku: Vahvistamatta

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Syksyllä 2018 alkaa Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaterapeuttikoulutus, joka toteutetaan Lappeenrannassa. Opintojen laajuus on 210 op ja kesto 7 lukukautta eli 3,5 vuotta. Tutkinnon myöntää Metropolia ja koulutus palvelee erityisesti itäisen Suomen alueellisia tarpeita.

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutuu Lappeenrannassa ja on tarkoitettu sekä ensimmäistä että toista tutkintoaan opiskelemaan hakeville.  Aloituspaikkoja on 15, joista vähintään 12 varataan ensikertalaisille. Tutkintonimike on toimintaterapeutti (AMK).  

Monimuotototeutuksessa vaihtelevat lähipäivät ja etäpäivät, jolloin opiskelija opiskelee itsenäisesti. Opiskelijalta opinnot edellyttävät keskimäärin 40 tunnin työpanosta joka viikko.

Lähi- ja etäpäivien määrä vaihtelee opintojen aikana. Harjoittelu, lähipäivät kontaktiopetuksena sekä osa opintojaksoista edellyttävät kokopäiväistä läsnäoloa. Lähiopiskelu järjestetään yleisesti ottaen päiväsaikaan Lappeenrannassa, ja harjoittelupaikat pyritään järjestämään itäisen Suomen alueelta. 

Opintojen sisältö

Opetussuunnitelma rakentuu siten, että jokainen periodi on oma opintokokonaisuutensa.
Opintojen lukukausien pääteemat ovat:

 • 1 lk Työelämälähtöinen oppiminen ja toimintaterapeuttina toimiminen sekä ihmisen toiminta eri näkökulmista tarkasteltuna
 • 2 lk Lisää näkökulmia ihmisen toimintaan ja toimintakyvyn arviointi toimintaterapiassa sekä ja asiakkaan kohtaaminen
 • 3 lk Toimintamahdollisuuksien tukeminen itsestä huolehtimisessa ja leikissä osana toimintaterapiaprosessia sekä asiakassuhteen luominen
 • 4 lk Toimintamahdollisuuksien tukeminen opiskelussa, työssä ja vapaa-ajan toiminnassa sekä vastavuoroinen terapiasuhde
 • 5 lk Kehittäminen ja innovaatiot sekä yhteisöt, verkostot ja vaikuttaminen
 • 6 lk Toimintamahdollisuuksien edistäminen ja verkostojen luominen sekä opiskelijoiden omat valinnat
 • 7 lk Ammattiin suuntaaminen ja osaamisen syventäminen toimintaterapiassa

Opintojen rakenne

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle osaamisperustaisen oppijan polun niin, että opiskelija suorittaa 30 op lukukaudessa. Osaamisperustainen opetussuunnitelma tekee mahdolliseksi tunnistaa ja tunnustaa aiemmin hankittua osaamista (AHOT).

 Opinnoissa edetään yksilön näkökulmasta, ryhmiin ja yhteisöihin.

 Toimintaterapian koulutuksen opintojen rakenne ja opintopisteet:

 • Näkökulmia ihmisten toimintaan, ympäristöön ja yhteiskuntaan 40 op
 • Toimintaterapia-arviointi ja toimintamahdollisuuksien ja ihmisen mielekkään arjen tukeminen
 • itsestä huolehtimisessa, leikissä, opiskelussa, työssä ja vapaa-aikana 40 op
 • Terapeuttinen toiminta ryhmissä ja yhteisöissä 15 op
 • Monialaiset valinnaiset opinnot 15 op
 • Työharjoittelu ja terapiasuhdeopinnot 55 op
 • Kehittäminen, innovaatio ja tutkimusmenetelmäopinnot 30 op
 • Opinnäytetyö 15 op

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus eri pituisiin kansainvälisiin opintojaksoihin ja työharjoitteluihin. Opinnoissa käytetään paljon englanninkielistä kirjallisuutta.

Uramahdollisuudet

Toimintaterapeutti mahdollistaa eri ikäisten ihmisten osallistumisen hänelle tärkeisiin päivittäisen elämän toimintoihin silloin, kun he esimerkiksi fyysisen tai psyykkisen sairauden, vaikean elämäntilanteen, ikääntymisen tai kehitysviivästymän vuoksi tarvitsevat asiantuntijan apua. Toimintaterapeutti on kuntoutuksen asiantuntija, joka työskentelee monialaisissa työryhmissä kaiken ikäisten asiakkaiden kanssa. T

yökenttänä on esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, opetustoimi sekä kolmannen sektorin tai järjestöpuolen toimijatahot. Lisäksi toimintaterapeutit voivat toimia yrittäjinä tai työelämän kehittämistehtävissä.

Toimintaterapeutti (AMK) -tutkinnon jälkeen opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa, esimerkiksi kuntoutuksen ylempää amk -tutkintoa.

Toimintaterapeutti (AMK) on Valviran laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.  Metropolian toimintaterapian koulutus on Toimintaterapeuttien maailmanliiton (WFOT) hyväksymä.

Yhteystiedot

Kaija Kekäläinen
Tutkintovastaava
Puh. 040 334 5368 
Lähetä sähköpostia

Hakuasioissa:
Paula Lindqvist
Opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia

Rehablogi

Tutustu kuntoutuksen hyvistä käytänteistä kertovaan Rehablogiin

AHOT- aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Katso opinto-oppaasta voisitko lyhentää opiskeluaikaasi hakemalla aiemmin hankitulle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi: AHOT