Bioanalyytikko (AMK)

Tutkintonimike
Bioanalyytikko (AMK)
Laajuus
210 opintopistettä
Kesto
3,5 vuotta
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Suomi
Hinta
Maksuton

Opiskelu

Bioanalytiikka sopii sinulle

Jos olet kiinnostunut

 • luonnontieteistä
 • teknologiasta
 • asiakastyöstä
 • terveydestä ja ihmisten auttamisesta
 • uuden oppimisesta
 • tarkasta laboratoriotyöstä

Mitä bioanalyytikko tekee?

Bioanalytiikan opiskelijat lajittelevat näytteitä.Bioanalyytikko ottaa erilaisia näytteitä, ohjaa potilaita ja terveydenhuollon työntekijöitä ja tekee potilastutkimuksia sekä analysoi erilaisia laboratorionäytteitä.

Asiakaspalvelu ja laboratoriotutkimusprosessin syvällinen ymmärtäminen ja laadunhallinta ovat bioanalyytikon ydinosaamista. Bioanalyytikko huolehtii tutkimusvälineiden ja -laitteiden käyttökunnosta. Hän vastaa potilaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta tutkimuksen aikana. Bioanalyytikko työskentelee yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Bioanalytiikka on tulevaisuuden ala, joka kehittyy jatkuvasti. Uudet teknologiat, kuten tekoäly ja genomitiede, avaavat uusia mahdollisuuksia sairauksien diagnosointiin ja hoitoon.

Millaista bioanalyytikon työ on?

Katso Sonja Löfgrenin ja Jenita Erlundin bioanalytiikan opinnäytetyönään tekemä Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön ammattilaisena-video.

Sovinko minä bioanalyytikoksi?

Bioanalytiikan opiskelija tutkii näytettä mikroskoopilla.Bioanalyytikkona tarvitset

 • hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja
 • kiinnostusta luonnontieteisiin ja tekniikkaan sekä
 • hienomotorisia kädentaitoja.

Tärkeitä taitoja ovat myös

 • hyvä näkökyky
 • värien ja erilaisten rakenteiden erottaminen sekä
 • hahmottaminen

Lisäksi bioanalyytikon työ edellyttää

 • vastuullisuutta
 • kykyä itsenäiseen työskentelyyn
 • huolellisuutta ja tarkkuutta sekä
 • jatkuvaa itsensä kehittämistä.

Koulutuksen sisältö

Bioanalytiikkaa opiskelemalla voit:

 • Hankkia laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen
 • Työskennellä modernilla ja teknologisella alalla
 • Olla mukana kehittämässä terveydenhuoltoa
 • Tehdä merkityksellistä työtä ihmisten auttamiseksi

Bioanalytiikan opetus tapahtuu Myllypuron kampuksen moderneissa opetustiloissa, joissa ovat kaikkien laboratoriotyön erikoisalojen hyvin varustellut laboratoriotilat.

Koulutuksen pääpaino on kliinisen laboratoriotyön osaamisessa, joka sisältää opetussuunnitelman mukaiset erikoisalueiden sisällöt. Koulutuksen aikana opiskelija saa valmiudet bioanalyytikon ammattiin ja kehittyvään asiantuntijuuteen.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

 • Näytteenottotoiminta
 • Vieritutkimukset
 • Kliininen histologia ja sytologia
 • Kliininen kemia ja hematologia
 • Kliininen mikrobiologia
 • Molekyyligenetiikka
 • Kliininen fysiologia, neurofysiologia ja isotooppitutkimukset

Katso bioanalyytikon päiväopintojen opetussuunnitelma Opinto-oppaasta.

Katso bioanalyytikon monimuoto-opintojen opetussuunnitelma Opinto-oppaasta.

Opintojen rakenne

Opetussuunnitelma tarjoaa opiskelijalle oppijan polun, jolla voi edetä opinnoissaan joustavasti ja tehdä valintoja myös tutkintojen välisestä tai Metropolian yhteisestä opetustarjonnasta.

Opetustarjonta koostuu vähintään viiden opintopisteen (op) laajuisista opintojaksoista. Opintojaksot muodostavat laajoja opintokokonaisuuksia ja tukevat opiskelijan asiantuntijuuden kehittymistä.

Monialaisuus toteutuu oppimisessa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus 15 op laajuiseen monialaiseen, valinnaiseen opintokokonaisuuteen ja 10 op:n laajuiseen innovaatioprojektiin.

Opetustarjonta on suunniteltu siten, että opiskelijalla on mahdollisuus opiskella 30 op lukukautta kohden.

Oppimisen lähtökohtana käytetään ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin etsitään näyttöön perustuvia ratkaisuja. Opetus toteutuu soveltuvin osin projektityöskentelynä, johon kuuluvat oman alan työelämää kehittävät hankkeet ja projektit.

Bioanalytiikan tutkinto-ohjelma rakentuu vuositeemoista:

 • Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaamisen tunnistajana
 • Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön toimijana
 • Bioanalyytikko kliinisen laboratoriotyön osaajana

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön laajuus on 15 op ja sen voi toteuttaa joko yksin tai 2-3 hengen ryhmässä. Opinnäytetyö tehdään yhteistyössä työelämän kanssa tai osana suurempaa hanketta. Sen aikana syvennetään osaamista valitulla kliinisen laboratoriotyön osa-alueella.

Kokemuksia bioanalytiikan opiskelusta

Kirsi Aapro kertoo videolla bioanalytiikan opinnoista ja tulevaisuuden urasuunnitelmista.

Jatko-opintomahdollisuudet

Koulutuksen ja kahden vuoden työkokemuksen jälkeen on mahdollisuus hakeutua suorittamaan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, esimerkiksi

Tiedekorkeakouluopinnot esim. terveystieteissä tai bioteknologiassa tarjoavat myös vaihtoehtoisten reitin jatko-opinnoille.

Bioanalyytikoksi voi opiskella päivä- tai monimuoto-opinnoissa

Koulutus järjestetään Helsingissä Myllypuron kampuksella. Bioanalyytikkokoulutuksen tilat ja välineet on rakennettu parasta oppimistasi ajatellen.

Bioanalyytikon työkenttä ja uramahdollisuudet

Bioanalyytikon ammatti tarjoaa hyvät työmahdollisuudet. Alan ammattilaiset ovat kysyttyjä ja heillä on mahdollisuus työskennellä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Bioanalyytikkona työskentelet pääasiassa terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa sekä yksityislaboratorioissa. Lisäksi voit toimia lääke- ja biotieteellisissä tutkimusryhmissä ja alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä.

Lisä- ja jatko-opinnoilla hankkimansa osaamisen perusteella bioanalyytikko voi toimia osastonhoitajan, ylihoitajan, opettajan, suunnittelijan jne. tehtävissä.

Pätevyys

Bioanalyytikon ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Opiskelija hakee tutkinnon suoritettuaan oikeutta ammatinharjoittamiseen Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviralta.

Bioanalyytikko laillistetaan terveydenhuollon ammattihenkilöksi laboratoriohoitajana. Tutkinto vastaa Suomen kansallisen tutkintojärjestelmän ammattikorkeakoulututkinnolle asettamia kriteereitä sekä tutkintojen ja muun osaamisen eurooppalaista viitekehystä.

Bioanalyytikon tutkinto on ammatillisesti suuntautunut bachelor-tason korkeakoulututkinto. Koulutus täyttää Euroopan unionin direktiivin (2013/55/EU) vaatimukset ammattipätevyyden tunnustamisesta.

Kysy tutkintovastaavalta bioanalyytikon tutkinnosta

Kysy opinto-ohjaajalta bioanalyytikko-opinnoista

Hakeminen

 • Hakuaika
  13.3.2024 klo 08:00 - 27.3.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset oppilaitokset käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Kevään 2024 toisessa yhteishaussa 13.3.2024 klo 8:00 - 27.3.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) suomenkieliseen korkeakoulututkintoon. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Siirtohaku on suunnattu kaikille suomalaiseen korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin otetuille opiskelijoille, jotka haluavat:

  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulusta toiseen niin, että tutkintonimike pysyy samana tai tutkintonimike vaihtuu
   TAI
  • siirtää opiskeluoikeutensa korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

  Jos siirto tapahtuu Metropolian sisällä siten, että tutkintonimike säilyy samana, kyse on tutkinto-ohjelman vaihdosta jonka ohjeet löytyvät Metropolian intranetistä (OMA).

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 31.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  Syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella on suunnattu Metropolia Ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintoja suorittaneille (esim. polkuopinnot/väyläopinnot, sekä muut avoimen opinnot). Metropolian opinnoiksi katsotaan kaikki opinnot, jotka kirjataan Metropolian opintorekisteriin ja avoimen opinnoiksi katsotaan kaikki sellaiset opinnot, joita ei ole suoritettu tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudella.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 31.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  1.5.2024 klo 08:00 - 15.5.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  syksy 2024
  • Päiväopiskelu

  Haku suomalaisten korkeakouluopintojen perusteella on suunnattu kaikille suomalaisissa korkeakouluissa korkeakouluopintoja suorittaneille. Kaikki suomalaiset korkeakouluopinnot huomioidaan riippumatta siitä onko ne suoritettu avoimen opintoina vai tutkintoon johtavassa koulutuksessa, tai onko opiskeluoikeus voimassa vai päättynyt.

  Hakuaika: 1.5.2024 klo 8:00- 15.5.2024 klo 15:00

  Hakuohjeet: julkaistu Opintopolussa

 • Hakuaika
  28.8.2024 klo 08:00 - 11.9.2024 klo 15:00
  Opintojen aloitus
  kevät 2025
  • Monimuoto-opiskelu

  Hakuohjeet ja valintaperusteet

  Korkeakoulujen yhteishaku on kansallinen hakumenettely, jota suomalaiset korkeakoulut käyttävät valitessaan uusia opiskelijoita. Syksyn 2024 yhteishaussa 28.8.2024 klo 8:00 - 11.9.2024 klo 15:00 voi hakea enintään kuuteen (6) korkeakoulututkintoon, tammikuussa alkaviin opintoihin.. Nämä kuusi vaihtoehtoa voivat sisältää koulutusohjelmia yhdestä tai useammasta korkeakoulusta.

  Kaikki hakemiseen tarvittavat tiedot ovat valtakunnallisessa Opintopolku.fi -portaalissa. Opintopolku.fi:stä löydät koulutusohjelmien kuvaukset, hakukriteerit, hakuohjeet, hakulomakkeet ja paljon muuta.

Kysyttävää hakemisesta?

Ota yhteyttä Metropolian opiskelija- ja hakijapalveluihin:
p. 040 712 5100, puhelinpalveluaika ma - ke klo 10-12
hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Aukioloajat ja tarkemmat yhteystiedot

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.

Bioanalytiikan opintojen aloitusohjeet

Onnittelut opiskelupaikastasi!

Opintojen aloitus

Tervetuloa aloittamaan opinnot Metropolia Ammattikorkeakoulussa Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kampus sijaitsee aivan Myllypuron metroaseman vieressä. Suosittelemme saapumista julkisilla liikennevälineillä. Kampuksen ympäristössä on rajoitetusti pysäköintipaikkoja.

Opiskelijatutorit ovat vastaanottamassa sinua oppilaitoksemme C-talon aulapalveluiden luona ja opastavat sinut oikeaan luokkatilaan.

Ota mukaasi kortti (esim. kirjastokortti, huom. ei sirullinen kortti), jonka voit aktivoida päivän aikana kulkukortiksi ja näin pääset kulkemaan kampuksella.

Aloituspäivä ja kellonaika 20.8.2024 klo 8.45

Aloituspaikka (tila) Oppimistila MPB6023

Digistartti 19.8.2024 klo 9-11, linkki lukujärjestyksessä

Ryhmätunnus SXJ24S1

Tutoropettajat: Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman kirsi-marja.kartastenpaa-wihlman [at] metropolia.fi (kirsi-marja[dot]kartastenpaa-wihlman[at]metropolia[dot]fi)

Kaisa Rajakylä kaisa.rajakyla [at] metropolia.fi (kaisa[dot]rajakyla[at]metropolia[dot]fi)

Muut yhteyshenkilöt tutkintovastaava Riitta Lumme riitta.lumme [at] metropolia.fi (riitta[dot]lumme[at]metropolia[dot]fi)

Lukujärjestys

Kevätlukukauden lukujärjestys on luettavissa osoitteessa: https://lukkarit.metropolia.fi
Oman ryhmäsi lukujärjestyksen löydät tunnuksella SXJ24S1.

Opetussuunnitelma

Opinto-oppaaseen voit tutustua Metropolian sivuilla:
https://opinto-opas.metropolia.fi/88094/fi/108/70303/3575
(bioanalytiikan tutkinto-ohjelma, päivätoteutus)

Opiskelijan opas

Suosittelemme, että tutustut etukäteen näihin uusien opiskelijoiden sivuihin sekä Opiskelijan oppaaseen, josta saat tietoa vaikkapa opiskeluhyvinvointipalveluista Metropoliassa. Opiskelijan oppaan löydät täältä:
https://opiskelija.oma.metropolia.fi/group/pakki/opiskelijan-opas

Rokotukset

Mikäli rokotussuojasi on puutteellinen, saat rokotukset opiskelijaterveydenhuollosta opintojen alkaessa. Tarkistathan oman rokotussuojasi omasta perusterveydenhuoltosi organisaatiosta tms. seuraavien rokotusten osalta ennen opintojen alkua: B-hepatiitti-, MPR- (tuhkarokko, sikotauti, vihurirokko), vesirokko-, hinkuyskä- (alle 5 v vanha).

Rokotukset tulee olla otettuna viimeistään 11.9.2024, jotta immuniteettisuojasi kehittyy ko. mikrobeja kohtaan ennen tulevia Työeläkurkistus- ja harjoittelupäiviä. Työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava tartuntatautilain 48 pykälän mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja. Kausi-influenssa rokotus otetaan vähintään noin kaksi viikkoa ennen harjoittelun alkua silloin, kun influenssakausi on ajankohtainen.

Ohje näkökyvyn testauksesta

Sosiaali- ja terveysalan valintaperusteiden mukaan opiskelijalla tulee olla sellainen terveys, mikä ei ole esteenä alan opiskelulle. Bioanalytiikan tutkinto-ohjelmaan valituksi tulleelta opiskelijalta edellytetään bioanalyytikon ammatissa tarvittava mikroskoopilla työskentelyyn riittävä näkökyky ja normaali värinäkö.

Tutkinto-ohjelmaan valittujen tulee hankkia optikon, optometristin tai silmälääkärin todistus, joka näytetään tutoropettajalle viimeistään 30.8.2024. Tulostettava lomake

Näkötarkastuksessa tulee tarkastaa seuraavat asiat ja antaa lausunto (merkinnät näkötodistukseen) tarkastuksen perusteella:

 • näön tarkkuus laseitta ja/tai laseilla,
 • näkökyky lähelle, tekstimalli,
 • konvergenssin lähipistekoe, kolme toistoa,
 • väriaisti Ishihara-taulustolla tai Panel D-15 testi sekä
 • stereonäkö TNO-, Randot- tai Titmus-testillä.

Mikäli näkökyvyssä ilmenee sellaisia seikkoja, jotka voisivat estää tai rajoittaa opintojen suorittamista tai toimimista bioanalyytikon tehtävässä, on asiasta hyvä keskustella testaajan kanssa.

Näöntutkimus Myllypuron kampuksella

Tarjoamme sinulle myös mahdollisuuden tulla ammattia varten tarkoitettuun näöntutkimukseen Myllypuron kampukselle. Optometrian opiskelijat tekevät sinulle monipuolisen näöntutkimuksen.

Mikäli olet silmälasien käyttäjä, ota aikaisempien silmälasien vahvuustiedot mukaan. Voimakkuudet voidaan mitata myös silmälaseistasi, jos et löydä reseptiä tai silmälasikorttia.

Bioanalyytikko-opiskelijoiden ajanvaraukset ammattinäkötutkimusta varten on avattu HyMy-kylän sähköiseen ajanvarausjärjestelmään. Tutkimusajankohta on torstaina 22.8.2024 klo 12.30-15.00. Tutkimuksen hinta on 5 € ja se kestää noin 30 min.

Ammattinäkötutkimuksessa tutkitaan näöntarkkuus kauas- ja lähelle sekä stereo- ja värinäkö. Otathan mukaan kuvallisen henkilötodistuksen ja tiedot käytössä olevista silmälaseista. Alla ohje ajan varaamista varten.

https://hymykyla.mbooking.fi/ajanvaraus

-> Varaa aika

-> Optikkopalvelut

-> Opetusklinikka

-> Ammattinäkötutkimus

-> Näytä vapaat ajat

Jos sinulla on kysyttävää näöntutkimuksesta, vastaan mielelläni mira.jarvinen2 [at] metropolia.fi (mira[dot]jarvinen2[at]metropolia[dot]fi)

Yhteystiedot

Bioanalytiikan tutkintovastaava Riitta Lumme (riitta.lumme [at] metropolia.fi (riitta[dot]lumme[at]metropolia[dot]fi))

Opinto-ohjaaja Paula Lindqvist (paula.lindqvist [at] metropolia.fi (paula[dot]lindqvist[at]metropolia[dot]fi))

Tutor-opettajat Kirsi-Marja Kartastenpää-Wihlman ja Kaisa Rajakylä

Tervetuloa Metropoliaan! Nähdään elokuussa!