Perustiedot

Tutkintonimike
Ensihoitaja / Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto / Ajankohta
4 vuotta
Laajuus
240 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 31.8.-14.9.2022
Hinta
Maksuton

Ensihoitajan työssä ei ole kahta samanlaista työpäivää

 • olet usein ensimmäisenä tapahtumapaikalla
 • kohtaat työssäsi äkillisesti sairastuneita tai vammautuneita potilaita ja heidän läheisiään
 • työtehtäviisi kuuluvat mm. potilaan tutkiminen, hoitaminen ja kuljettaminen
 • teet yhteistyötä eri viranomaisten, kuten poliisin ja pelastuslaitoksen sekä terveydenhuoltoalan eri ammattiryhmien, kuten päivystyksen henkilökunnan kanssa.

Olisinko minä hyvä ensihoitaja?

 • olet rauhallinen ja kykenet työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa
 • sinulla on hyvä stressinsietokyky ja pystyt toimimaan paineen alaisena
 • osaat tehdä potilaan hoitoa koskevia päätöksiä nopeastikin muuttuvissa tilanteissa
 • olet valmis tekemään 3-vuorotyötä. Ensihoidossa tehdään useimmiten 24 tunnin työvuoro, jonka jälkeen on vapaata.
 • sinulla on hyvä kunto, koska työ on fyysisesti haastavaa
 • osaat huolehtia omasta jaksamisestasi, koska ensihoitajan työssä kohtaat myös psyykkisiä ja sosiaalisia haasteita.

Ensihoitajaopinnot sisältävät teoriaa, itsenäistä opiskelua ja ohjattua harjoittelua

Ensihoitajakoulutus perustuu terveystieteiden ja ensihoitolääketieteen sekä niitä tukevien muiden tieteenalojen teoreettiseen ja soveltavaan tietoon.

Opiskelu on päätoimista ja edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja läsnäoloa. Opiskelu tapahtuu pääosin päivisin, opiskelua voi olla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Opiskelu tapahtuu muuallakin kuin luokassa. Digitaaliset ratkaisut, kuten verkko-opiskelu ja kosketustaulujen käyttö tukevat oppimistasi ja tekevät opiskelusta joustavaa ja monimuotoista. Opintojen aikana tehdään paljon ryhmätöitä.

Vaikka kyseessä on päivätoteutus, toteutetaan koulutus verkkopohjaisena, jossa on erikseen lähiopetuspäivät. Lähiopetuspäiviä on keskimäärin 3-4 koko päivää 3-4 viikon jaksoissa. Lähiopetuksen määrä hieman vaihtelee opintojaksoittain.

Verkkopohjainen koulutus mahdollistaa opiskelun joustavasti myös oppilaitoksesta huomattavan etäisyyden päässä asuville, perheellisille ja työssä käyville. Opiskelijan toki tulee suunnitella ja sovittaa oma henkilökohtainen tilanteensa opiskeluun.

Koulutus sisältää 5 viikon mittaisia työelämäharjoittelujaksoja, joita on 1-2 kpl joka lukukausi. Työelämäharjoittelujaksoilla opiskelija tekee keskimäärin 40h/viikko Erilaisissa hoitotyön, akuutti hoitotyön ja ensihoitotyön ympäristöissä. Harjoittelu alueena on koko Suomi ja opiskelijan halutessa osan harjoitteluista voi tehdä myös ulkomailla Metropolian KV kontaktien kautta.

Suoritat osan harjoittelusta simulaatio-oppimisympäristössä, jossa voit turvallisesti harjoitella potilaan hoitamista ennen todellisiin potilastilanteisiin siirtymistä.

Ohjatut harjoittelujaksot toteutuvat mm. perustason ja hoitotason ambulanssissa, sisätautien vuodeosastolla, päivystyspoliklinikalla ja leikkausosastolla. Harjoittelut ovat pääasiassa viiden viikon mittaisia eikä niistä saa palkkaa. Opintojesi edetessä sinulla on kuitenkin mahdollisuus suorittaa osa niistä palkallisena.

Kaikille opiskelijoille laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiempi työkokemuksesi ja sen hetkinen elämäntilanteesi.

Jos sinulla on aiempia opintoja tai muuta osaamista terveydenhuoltoalalta, voit hakea osaamisesi tunnistamista ja tunnustamista (AHOT). Lue lisää osaamisesi tunnistamisesta opintojen suunnittelu sivulta. Tutustu opetussuunnitelmaan ja katso, voisitko hakea aiemmalle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi.

Opintojen kansainvälisyys

Voit hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan esim. intensiivikursseilla, projekteissa tai toimimalla tutoropiskelijana Suomeen tuleville vaihto-opiskelijoille. Ensihoitajaopiskelijoita on lähtenyt vaihtoon mm. Malawiin, Viroon, Ruotsiin ja Espanjaan.

Ensihoitajat työllistyvät pääkaupunkiseudulla erittäin hyvin

Työpaikkasi voi ensihoidon lisäksi löytyä esim. sairaalan päivystyksestä sekä teho- ja leikkausosastolta.

Saat valmistuttuasi kaksi tutkintonimikettä, ensihoitaja (AMK) ja sairaanhoitaja (AMK). Kaksoistutkinto antaa EU-direktiivien mukaisen pätevyyden, joten työllistymismahdollisuutesi sekä Suomessa että EU:n alueella ovat hyvät. Koulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten voit hakea ammatinharjoittamislupaa EU-maiden lisäksi myös muista maista.

Opiskelijoiden kokemuksia

Verta, hikeä ja vaarallisia tilanteita

Katariina Saksanen.

Katariina Saksanen on aina pitänyt ihmisläheisistä aloista, joten ei mikään ihme, että hän hakeutui opiskelemaan ensihoitoa Metropoliaan. Ambulanssikyydit ja yllättäviin tilanteisiin joutuminen alkavat olla 23-vuotiaalle Katariinalle rutiinia. Haastavat opinnot ovat vieneet Katariinan malawilaisiin sairaaloihin saakka.

Tutkiessaan aikoinaan hakuoppaita helsinkiläinen Katariina Saksanen kiinnostui ensihoidon koulutusohjelmasta, koska alalla pääsisi kohtaamaan ihmisen monipuolisesti.

"Esille tulevat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset haasteet, joita ihmiset kohtaavat elämänsä eri vaiheissa", Katariina kertoo. Ensihoidossa on monenlaisia haasteita. Potilaskontaktit ovat lyhyitä ja samalla pitää pystyä nopeasti muodostamaan kuva potilaan nykytilasta.

Ensihoidossa on kaiken ikäisiä asiakkaita ja he ovat hyvinkin erilaisissa tilanteissa. "Erityisesti hakuvaiheessa kiinnosti työ joka on liikkuvaa, monipuolista ja mielekästä", Katariina kiteyttää

Metropoliasta teoria, harjoittelusta käytäntö

Ensihoidon koulutusohjelma kestää neljä vuotta. Koulutus on monipuolista ja sisältää mm. opintoja hoitotieteestä ja vuorovaikutuksesta sekä käytännön harjoittelua pääasiassa ensihoidon näkökulmasta. Kurssikokonaisuuksia muodostuu ihmisen anatomiasta sekä fysiologiasta ja farmakologiasta. Eri aihealojen lääketieteelliset luennot syventävät tietopohjaa. Koulutuksessa käytetään paljon laboraatio- ja simulaatio-oppitunteja käytännön osaamisen kehittämiseksi.

Vapaasti valittavia kursseja on myös mahdollista sisällyttää tutkintoon. "Olen itse hankkinut vapaasti valittavien kurssien sijaan opintopisteitä toimimalla erilaisissa tapahtumissa vapaaehtoisena ensiapuhenkilönä", Katariina kertoo.

Vaikka luennotkin ovat mielenkiintoisia, Katariinan mielestä harjoittelut ovat antoisin osa opintoja. Työharjoittelujaksoissa pääsee kokeilemaan oppeja käytännössä, kehittymään ja ymmärtämään luennoilta opitut asiat.

Katariinan yksi haave toteutui, kun hän lähti opiskelijavaihdossa Malawiin. Kolmen kuukauden pituisessa vaihdossa hän pääsi työharjoitteluun paikallisiin sairaaloihin. "Hoitoalalla on mahdollista siirtyä töihin myös ulkomaille. Vaihdossa olo oli huikea kokemus kokeilla omaa osaamista ja samalla nähdä maailmaa. Kehitysmaassa sairaalatyöskentely on hyvin erilaista Suomeen verrattuna. Lisäksi siellä pääsi kohtaamaan sellaisia mielenkiintoisia potilaita, joita Suomessa ei välttämättä tapaisi", Katariina muistelee.

Raskas, mutta antoisa työ

Ensihoitajan työ on fyysisesti raskasta. Katariinan mielestä fyysisen kunnon kehittäminen ja ylläpito on tärkeää.

"Työn vaihtelevuus on samaan aikaan antoisaa ja haastavaa. Työ on monipuolista, asiakkaina ovat kaikenikäiset potilaat, joilla on eri sairauksia tai on sattunut tapaturma. Työ vaatii laajaa teoreettista sekä käytännön osaamista. Tärkeää on myös tietojen ja taitojen soveltamiskyky, sillä jokainen tilanne on yksilöllinen. Antoisaa on eri tilanteissa itselle tapahtuvat oivallukset ja se, että pystyy näkemään oman työn vaikutukset", Katariina kuvailee.

Ensihoidon alalla tarvitaan positiivista asennetta ja valmiutta tarttua toimeen. Ensihoitajan ei myöskään pitäisi jännittää liikaa yllättäviä tilanteita. "Ala sopii henkilölle, joka on valmis tekemään työtä eri ympäristöissä ja on sopeutumiskykyinen muuttuvissa tilanteissa", Katariina kertoo.

Ensihoitajalla on varaa valita

Katariinan tavoitteena on valmistua vuoden päästä keväällä. Tämän jälkeen hän olisi kiinnostunut tekemään töitä joko ambulanssissa tai sairaalan päivystyspoliklinikalla.

"Koen, että alalla on paljon mielenkiintoisia tehtäviä, joita haluaisin kokeilla.  Ensihoidon koulutuksesta valmistutaan samanaikaisesti myös sairaanhoitajaksi, joten tulevaisuuden työmahdollisuudet ovat hyvin laajat. Toivon myös pääseväni ainakin lyhyiksi ajoiksi töihin ulkomaille", Katariina miettii.

Tervetuloa opintomatkalle sosiaali- ja terveysalan ammattiin!

Tutustu ensihoidon opiskeluun.