Kätilö (AMK), täydentävät opinnot sairaanhoitajille

Kätilötyön täydentävät opinnot on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja ensihoitajille, jolloin opinnot kestävät noin kaksi vuotta. Tutkinto voi olla joko ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen sairaanhoitajatutkinto.

Perustiedot

Tutkintonimike
Kätilö (AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
270 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
ilmoitetaan myöhemmin
Hinta
Maksuton

Opintojen sisältö

Kätilötyön tutkinto-ohjelman tavoitteena on kouluttaa opiskelijat seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen ja naistentautien hoitotyön asiantuntijoiksi. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisellä pyritään siihen, että ihmisillä on mahdollisuus tietoiseen perhesuunnitteluun, tyydyttävään ja turvalliseen seksuaalisuuteen sekä suunniteltuihin, toivottuihin raskauksiin ja synnytyksiin.

Opinnoissa saadaan valmiudet raskaana olevien, synnyttävien ja synnyttäneiden naisten, vastasyntyneiden ja perheiden kätilötyöhön sekä naistentautien hoitotyöhön.

Näyttöön perustuva kätilötyön osaaminen vahvistuu erilaisissa hoito- ja kätilötyön perus- ja erityisosaamista vaativissa toimintaympäristöissä.

Kätilötutkinnon suorittaneella on valmiudet toimia naisten sosiaalisena tukena sekä tasa-arvon edistäjänä. Koulutuksen aikana saavutetaan myös valmiuksia osallistua erilaisten työryhmien ja verkostojen työskentelyyn, niiden koordinointiin ja oman työn kehittämiseen.

Opintojen toteutustapa

Opinnot ovat päiväopiskelua ja toteutuvat pääosin lähiopetuksena. Etäopiskelun mahdollisuus riippuu opiskeltavasta aiheesta.

Myllypuron kampuksella opiskelet kansainvälisesti ainutlaatuisissa oppimisympäristöissä, joihin kuuluu mm. ambulanssi, päivystys- ja vastaanottotilat, synnytyshuone, leikkaussali ja tehohoitoyksikkö. Simulaatiotiloissa pääset harjoittelemaan myös mm. lastenhoitotyötä ja lääkehoitoa. Katso tilojemme 360-esittelyt.

Kansainvälisyys

Opintojen aikana opiskelijalla on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan eri tavoin.

Opiskelija voi osallistua esim. intensiivikursseille, projekteihin tai toimia tutoropiskelijana Suomeen tuleville vaihto-opiskelijoille. Kätilöopiskelijoita on ollut vaihdossa esim. Malawissa, Sambiassa, Vietnamissa, Virossa, Itävallassa, Uudessa-Seelannissa, Skotlannissa sekä Belgiassa.

Harjoittelu

Ohjatun harjoittelun paikkoja on ympäri Suomea. Harjoittelupaikkoja on pääkaupunkiseudulla rajoitetusti varsinkin kätilötyön harjoittelujaksoilla. Hakijalta edellytetään, että tutkinto-opiskelijaksi päästyään hän on varautunut suorittamaan osan harjoittelujaksoista pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Mikäli opiskelija voi tehdä harjoittelut vain pääkaupunkiseudulla ja sopivaa harjoittelupaikkaa seudulta ei löydy, opintojen suorittaminen kahdessa vuodessa ei välttämättä ole mahdollista.

Opinnäytetyö

Sairaanhoitaja AMK-tutkinnon suorittaneet tekevät täydentävissä opinnoissaan kätilöopintoihin sisältyvän kehittämistyön 5 op. Opistotasoisen sairaanhoitajatutkinnon suorittaneille sisältyy tutkinnon päivitys AMK-tasoiseksi ja he tekevät opinnäytetyön 15 op. Kehittämistyön/opinnäytetyön tehtyään opiskelija osaa soveltaa oman tieteenalansa tietoperustaa, etsiä ja hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa potilaan ja asiakkaan hyvän hoidon varmistamiseksi, käytännön toiminnan ja työyhteisön kehittämiseksi sekä hoidon laadun parantamiseksi.

Opinnäytetyö/kehittämistyö kirjoitetaan suomen kielellä. Tiivistelmä laaditaan myös englanniksi.

Opinnäytetyö tehdään yleensä pareittain, kehittämistyö vähintään kahden opiskelijan ryhmässä. Opinnäytetyön teko integroidaan ammattiopintoihin, viestintään, tietotekniikkaan, tilastotieteeseen sekä kieliopintoihin. Kehittämistyössä edellytetään sairaanhoitajan AMK-opintojen perusteella jo osaamista edellä mainituista.

Työkenttä

Lisääntymisterveyden asiantuntijana kätilö työskentelee mm.

  • äitiysneuvoloissa ja -poliklinikoilla
  • raskaana olevien osastoilla
  • synnytys- ja lapsivuodeosastoilla sekä
  • naistentautien poliklinikoilla ja -osastoilla.

Seksuaaliterveyden asiantuntijana kätilö työskentelee kaikilla kätilötyön alueilla eri-ikäisten ihmisten kanssa. Työskentelymahdollisuuksia tarjoavat myös erilaiset järjestöt. Kätilöitä työskentelee myös itsenäisinä ammatinharjoittajina.