Kätilö (AMK), päiväopiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Kätilö (AMK)
Kesto / Ajankohta
4,5 vuotta
Laajuus
270 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
13. - 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Kätilönä

  • hoidat raskaana olevia, synnyttäviä ja synnyttäneitä naisia sekä heidän perheitään
  • vastaat itsenäisesti normaaliin raskauden ja synnytyksen etenemisestä sekä syntymän jälkeisen ajan ja terveen vastasyntyneen hoidosta
  • osaat tukea synnyttäjää ja hänen kumppaniaan kohtaamaan uuden elämäntilanteen
  • osaat hoitaa ja ohjata eri-ikäisiä naisia heidän terveyteensä liittyvissä tarpeissa
  • osaat ohjata naista ja hänen perhettään heidän omaa hoitoaan koskevassa päätöksenteossa
  • ymmärrät terveyden ja seksuaaliterveyden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille, ja osaat ottaa seksuaalisuuteen liittyvät asiat luontevasti puheeksi
  • olet kätilötyön asiantuntija työelämän eri tilanteissa, tiimeissä, työryhmissä ja verkostoissa.

Minustako kätilö?

Olet kiinnostunut ihmisistä ja haluat toimia heidän parhaakseen. Sinulla on rohkeutta vastata sekä äidin että syntyvän lapsen voinnista sekä toimia naisten tukena ja tasa-arvon edistäjänä. Olet kiinnostunut seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisestä ihmisen eri elämänvaiheissa.

Kätilönä sinulta edellytetään kykyä ennakointiin, itsenäiseen päätöksentekoon sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Osaat arvioida, milloin tarvitset muiden ammattilaisten apua. Teoreettisen osaamisen lisäksi sinulla on vahvat kliiniset taidot. Osaat arvioida ja kehittää omaa työtäsi, ammattitaitoasi ja työyhteisösi toimintaa.

Kätilön työ on usein vuorotyötä. Olet valmis työskentelemään päivävuorojen lisäksi myös iltaisin ja öisin.

Kätilön opinnot sisältävät teoriaa ja käytäntöä

Opiskelu on kokopäiväistä ja päätoimista. Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista osallistumista ja vaatii läsnäoloa. Opetus toteutuu pääasiassa päivisin, mutta myös ilta- ja lauantaiopetus on mahdollista.

Suoritat osan opinnoistasi erilaisissa hankkeissa ja projekteissa. Osa taas toteutuu itsenäisinä opintoina yksin tai ryhmissä sekä verkko-opintoina. Kätilökoulutuksen tilat ja välineet on rakennettu parasta oppimistasi ajatellen. Osa opinnoistasi toteutuu laboraatio- ja simulaatio-opintoina.

Myllypuron kampuksella opiskelet kansainvälisesti ainutlaatuisissa oppimisympäristöissä, joihin kuuluu mm. ambulanssi, päivystys- ja vastaanottotilat, synnytyshuone, leikkaussali ja tehohoitoyksikkö. Simulaatiotiloissa pääset harjoittelemaan myös mm. lastenhoitotyötä ja lääkehoitoa. Katso tilojemme 360-esittelyt.

Ohjatut harjoittelujaksot toteutuvat esim. sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, mm. sisätautien-, naistentautien- ja lastenosastoilla ja -poliklinikoilla, äitiysneuvolassa, lapsivuodeosastoilla ja synnytyssalissa. Harjoittelupaikat sijaitsevat pääkaupunkiseudun lisäksi eri puolilla Suomea. Harjoittelun ajalta ei makseta palkkaa ja asumiskustannukset myös harjoittelupaikkakunnalla opiskelija hoitaa itse.

Kaikille kätilöopiskelijoille laaditaan opintojen alkuvaiheessa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jossa huomioidaan aiempi työkokemuksesi ja sen hetkinen elämäntilanteesi.

Kätilöopiskelijat kertovat opinnoista

Opiskeluympäristö

Opiskelussa painottuu muun ammattikorkeakouluopiskelun tapaan luokka- tai ryhmäopiskelu eli opiskelijan velvollisuus on osallistua tunneille.

Pääkaupunkiseutu ja Metropolian tiivis yhteistyö työelämän kanssa tuo mahdollisuuksia kehittyä alan vakuuttavaksi asiantuntijaksi. Opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet osallistua pääkaupunkiseutua kehittäviin hankkeisiin ja luoda siten yhteistyössä alueen hyvinvointia parantavia innovaatioita sekä samalla verkostoitua työelämän kanssa.

Kansainvälinen kätilötyö

Opintojesi aikana sinulla on mahdollisuus hakea kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua kansainväliseen toimintaan eri tavoin. Voit osallistua esim. intensiivikursseille, projekteihin tai toimia tutoropiskelijana Suomeen tuleville vaihto-opiskelijoille. Kätilöopiskelijoita on lähtenyt vaihtoon esim. Malawiin, Sambiaan, Vietnamiin, Viroon, Itävaltaan sekä Belgiaan.

Kätilökoulutuksen kaksoistutkinto antaa EU-direktiivien mukaisen pätevyyden, joten työllistymismahdollisuutesi sekä Suomessa että EU:n alueella ovat hyvät. Koulutus on vertailukelpoinen vastaavien eurooppalaisten ja kansainvälisten tutkintojen kanssa, joten sinulla on mahdollisuus hakea ammatinharjoittamislupaa EU-maiden lisäksi myös muista maista.

Missä kätilöt työskentelevät?

Kätilöksi valmistuessasi saat kaksi tutkintoa: kätilön (AMK) tutkinnon lisäksi saavutat koulutuksen aikana myös sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden. Valmistumisen jälkeen voit sijoittua hoito- ja kätilötyön tehtäviin perusterveydenhuoltoon, erikoissairaanhoitoon, julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä järjestöihin.

Lisääntymisterveyden asiantuntijana kätilö työskentelee mm. äitiysneuvoloissa ja -poliklinikoilla, raskaana olevien osastoilla, synnytys- ja lapsivuodeosastoilla sekä naistentautien poliklinikoilla ja -osastoilla.

Seksuaaliterveyden asiantuntijana kätilö työskentelee kaikilla kätilötyön alueilla eri-ikäisten ihmisten kanssa. Työskentelymahdollisuuksia tarjoavat myös erilaiset järjestöt. Kätilöitä työskentelee myös itsenäisinä ammatinharjoittajina.

Voit työskennellä myös erilaisissa sairaanhoitajan osaamista vaativissa tehtävissä, sillä koulutuksessa saat myös sairaanhoitajan (AMK) pätevyyden ja ammattiosaamisen.

Etenemismahdollisuudet

Valmistuttuaan kätilö (AMK) voi hakeutua yliopisto-opintoihin tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, johon lisävaatimuksena voi olla myös työkokemus. Osaamisen syventämiseksi tarjolla on myös muita mm. seksuaalineuvojan ja imetysohjaajakouluttajan opintoja.

FAQ - usein kysytyt kysymykset

Minulla on aikaisempia opintoja terveysalalta. Onko mahdollista saada hyväksiluettua niitä kätilöopintoihin?

Opintojen alussa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opiskelijalla on mahdollisuus hakea aikaisemmin hankitun osaamisen perusteella hyväksilukuja opinnoista, joiden tavoitteiden mukainen osaamine hänellä on.

Minulla on aikaisempi ammattikorkeakoulututkinto muulta kuin terveysalalta. Onko mahdollista saada niistä hyväksilukuja kätilötutkinnossa ja näin nopeuttaa opintoja?

Kaikilla amk-tutkinnoilla on paljon yhteisiä tavoitteita, joten aikaisempi tutkinto nopeuttaa opintoja kätilötyössä, vaikka ne olisi suoritettu toisen alan tutkinnossa. Opintojen kesto riippuu siis siitä, millaista osaamista opiskelijalla on aikaisemmin.

Minulla on aikaisempi sairaanhoitajatutkinto ja haluaisin kätilöksi. Kuinka kauan opinnot kestävät?

Kätilökoulutus alkaa päivätoteutuksena kaksi kertaa vuodessa. Hakukelpoisuuteen vaaditaan toisen asteen tutkinto (lukio tai ammatillinen tutkinto). Opinnot sairaanhoitajatutkinnon suorittaneille kestävät 1,5 - 2 vuotta.

Haluaisin opiskella kätilöksi työni ohella. Onko se mahdollista?

Kätilötutkinnon opetus on lähes kokonaan päiväopetusta ja käytännön harjoittelua on paljon, joten kokopäiväisen työn ohella tutkinnon suorittaminen ei onnistu. Teoriaopinnot on suunniteltu siten, että ne edellyttävät opiskelijan työtä 40 h/vko, tästä noin puolet on lähiopetusta ja loput opiskelua itsenäisesti tai ryhmissä. Harjoittelut tapahtuvat usein yksiköissä, joissa tehdään 3-vuorotyötä ja harjoittelujaksoilla viikkotuntimäärä 40 h/vko.

Voiko harjoittelut tehdä muualla kuin pääkaupunkiseudulla?

Harjoittelupaikat haetaan jobiili-järjestelmän kautta ja harjoittelupaikkoja voi hakea muualtakin kuin pääkaupunkiseudulta melkein kaikissa harjoitteluissa. Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat ensisijaisia hakijoita pääkaupunkiseudulla ja kaikkien AMK:jen yhteisissä harjoittelupaikoissa, muiden AMK:jen opiskelijoille pääkaupunkiseudun paikat avautuvat myöhemmin. Vastaavasti Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijat pääsevän myöhemmin varaamaan muiden AMK:jen ensisijaisia paikkoja. Jos paikkoja silloin on vielä vapaana, niitä voi varata.

Onko pakko tehdä harjoitteluja myös muualla kuin pääkaupunkiseudulla?

Pääkaupunkiseudun paikat esim. synnytyssaliharjoitteluissa eivät riitä koko ryhmän opiskelijoille, joten opiskelijan on varauduttava tekemään harjoitteluita myös muualla Suomessa. Mikäli tämä ei ole mahdollista, se voi siirtää harjoittelun suorittamista ja viivästyttää opiskelijan valmistumista. Opiskelija vastaa itse vieraspaikkakunnalla harjoittelusta koituvista kustannuksista.